intTypePromotion=1

Quyết định 14/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hue Man | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
61
lượt xem
2
download

Quyết định 14/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 14/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 14/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA QuyÕt ®Þnh cña bé trëng bé tµi chÝnh sè 14 /2005/Q§-BTC ngµy 17 th¸ng 03 n¨m 2005 VÒ viÖc söa ®æi thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2710 trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i Bé TR¦ëNG Bé TµI CHÝNH C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 86/2002/N§-CP ngµy 05/11/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø khung thuÕ suÊt quy ®Þnh t¹i BiÓu thuÕ nhËp khÈu theo Danh môc nhãm hµng chÞu thuÕ ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 63/NQ- UBTVQH10 ngµy 10/10/1998 cña ñy ban thêng vô Quèc héi khãa X, ®· ®îc söa ®æi bæ sung theo NghÞ quyÕt sè 399/2003/NQ-UBTVQH11 ngµy 19/6/2003 cña ñy ban thêng vô Quèc héi khãa XI; C¨n cø §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 94/1998/N§-CP ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu sè 04/1998/QH10 ngµy 20/05/1998; Theo ®Ò nghÞ cña Vô trëng Vô ChÝnh s¸ch thuÕ vµ Côc Qu¶n lý gi¸. QUYÕT §ÞNH §iÒu 1: Söa ®æi møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i cña mét sè mÆt hµng thuéc nhãm 2710 quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 11/2005/Q§/BTC ngµy 04/02/2005 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh thµnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i míi nh sau: M· hµng M« t¶ hµng ho¸ ThuÕ suÊt (%) 2710 DÇu cã nguån gèc tõ dÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bi-tum, trõ dÇu th«; c¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c cã chøa tõ 70% khèi lîng trë lªn lµ dÇu cã nguån gèc tõ dÇu má hoÆc c¸c lo¹i dÇu thu®îc tõ c¸c kho¸ng bitum, nh÷ng lo¹i dÇu nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã; dÇu th¶i
  2. 2 - DÇu cã nguån gèc tõ dÇu má vµ c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bi-tum (trõ d¹ng th«) vµ c¸c chÕ phÈm cha ®îc chi tiÕt hoÆc ghi ë n¬i kh¸c, cã chøa tõ 70% khèi lîng trë lªn lµ dÇu cã nguån gèc tõ dÇu má hoÆc c¸c lo¹i dÇu thu ®îc tõ c¸c kho¸ng bitum nµy lµ thµnh phÇn c¬ b¶n cña c¸c chÕ phÈm ®ã, trõ dÇu th¶i: 2710 11 - - DÇu nhÑ vµ c¸c chÕ phÈm: 2710 11 11 - - - X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i cao cÊp 0 2710 11 12 - - - X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×, lo¹i cao cÊp 0 2710 11 13 - - - X¨ng ®éng c¬ cã pha ch×, lo¹i th«ng dông 0 2710 11 14 - - - X¨ng ®éng c¬ kh«ng pha ch×, lo¹i th«ng dông 0 2710 11 15 - - - X¨ng ®éng c¬ kh¸c, cã pha ch× 0 2710 11 16 - - - X¨ng ®éng c¬ kh¸c, kh«ng pha ch× 0 2710 11 17 - - - X¨ng m¸y bay 5 2710 11 18 - - - Tetrapropylene 5 2710 11 21 - - - Dung m«i tr¾ng (white spirit) 5 2710 11 22 - - - Dung m«i cã hµm lîng chÊt th¬m díi 1% 5 2710 11 23 - - - Dung m«i kh¸c 5 2710 11 24 - - - Naptha, reformate vµ c¸c chÕ phÈm kh¸c ®Ó 0 pha chÕ x¨ng 2710 11 25 - - - DÇu nhÑ kh¸c 0 2710 11 29 - - - Lo¹i kh¸c 0 2710 19 - - Lo¹i kh¸c: - - - DÇu trung (cã kho¶ng s«i trung b×nh) vµ c¸c chÕ phÈm: 2710 19 11 - - - - DÇu ho¶ th¾p s¸ng 0 2710 19 12 - - - - DÇu ho¶ kh¸c, kÓ c¶ dÇu ho¸ h¬i 0 2710 19 13 - - - - Nhiªn liÖu ®éng c¬ tuèc bin dïng cho hµng kh«ng (nhiªn liÖu ph¶n lùc) cã ®é chíp ch¸y tõ 23 5 ®é C trë lªn 2710 19 14 - - - - Nhiªn liÖu ®éng c¬ tuèc bin dïng cho hµng kh«ng (nhiªn liÖu ph¶n lùc) cã ®é chíp ch¸y díi 23 5 ®é C 2710 19 15 - - - - Paraphin m¹ch th¼ng 5 2710 19 19 - - - - DÇu trung kh¸c vµ c¸c chÕ phÈm 5 - - - Lo¹i kh¸c: 2710 19 21 - - - - DÇu th« ®· t¸ch phÇn nhÑ 5 2710 19 22 - - - - DÇu nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt muéi than 5 2710 19 23 - - - - DÇu gèc ®Ó pha chÕ dÇu nhên 5 2710 19 24 - - - - DÇu b«i tr¬n dïng cho ®éng c¬ m¸y bay 5 2710 19 25 - - - - DÇu b«i tr¬n kh¸c 10
  3. 3 2710 19 26 - - - - Mì b«i tr¬n 5 2710 19 27 - - - - DÇu dïng trong bé h·m thuû lùc (dÇu 3 phanh) 2710 19 28 - - - - DÇu biÕn thÕ hoÆc dÇu dïng cho bé phËn 5 ng¾t m¹ch 2710 19 31 - - - - Nhiªn liÖu diesel dïng cho ®éng c¬ tèc ®é 0 cao 2710 19 32 - - - - Nhiªn liÖu diesel kh¸c 0 2710 19 33 - - - - Nhiªn liÖu ®èt kh¸c 0 2710 19 39 - - - - Lo¹i kh¸c 5 - DÇu th¶i: 2710 91 00 - - Chøa biphenyl ®· polyclo ho¸ (PCBs), terphenyl ®· polyclo ho¸ (PCTs) hoÆc biphenyl 20 ®· polybrom hãa (PBBs) 2710 99 00 - Lo¹i kh¸c 20 §iÒu 2: QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ ¸p dông cho c¸c Tê khai hµng hãa nhËp khÈu ®¨ng ký víi c¬ quan h¶i quan kÓ tõ ngµy 18/03/2005.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2