Quyết định 1944/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định 1944/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 1944/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo tỷ lệ nội địa hoá đối với các sản phẩm, phụ tùng thuộc ngành cơ khí điện tử

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 1944/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 1944/1998/Q§/BT C   c n g µ y 25  th¸ng 12 n¨ m   1998 v Ò  viÖc  a n  h µ n h  q u y  ® Þ n h   b thu Õ  su Êt thu Õ  n h Ë p   h È u      theo tû  k u ®∙i lÖ  n éi ® Þ a  h o¸  ® èi víi c¸c s¶n p h È m ,  p h ô  tïng thuéc n g µ n h     c¬ kh Ý   ­ ®i Ö n  ­ ®i Ö n  tö B é   ëng bé  µi ch Ýnh tr T C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   15/CP  sè  ngµy 02/03/1993 cña ChÝnh  phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm  h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  TµichÝnh; bé  Bé    C¨n    cø khung  thuÕ suÊt quy    ®Þnh  i t¹ BiÓu    thuÕ nhËp khÈu  theo  Danh  môc   nhãm  hµng chÞu  thuÕ ban  hµnh kÌm  theo NghÞ  quyÕt  63/NQ­ sè  UBTVQH10  ngµy 10/10/1998 cña  ban  êng  Quèc      Uû  th vô  héikho¸X;   C¨n  §iÒu  NghÞ   cø  1  quyÕt  94/1998/N§­   sè  CP ngµy 17/11/1998 cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu  sè  04/1998/QH10  ngµy  20/05/1998 cña    Quèc  héi; C¨n  ý  cø  kiÕn  cña Thñ íng  t ChÝnh  phñ  i   t¹  c«ng  sè  c¸c v¨n  4830/KTTH   ngµy 24/9/1998; sè 1440/CP­   KTTH  ngµy 07/11/1998 cña ChÝnh  phñ vÒ   chÝnh s¸ch thuÕ    theo tûlÖ        néi®Þa    ho¸ s¶n  phÈm; Sau    khitham  kh¶o  kiÕn  ý  cña      c¸cbé,ngµnh  li   cã  ªnquan; Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu  1. Ban  hµnh kÌm  theo quyÕt ®Þnh   nµy c¸c  møc  thuÕ suÊt   thuÕ nhËp khÈu  ®∙itheo    néi®Þa     u    tû lÖ    ho¸ ®èi      víic¸c s¶n phÈm,  phô    tïng thuéc ngµnh  khÝ      c¬  ­ ®iÖn    ­ ®iÖn    tö.(Riªng ®èi    t« vÉn    víi«    thùc hiÖn    theo  c¸c quy ®Þnh  hiÖn hµnh, kh«ng    thuéc ph¹m    dông  vi ¸p  cña QuyÕt  ®Þnh  nµy). §iÒu        2. §èivíinh÷ng  s¶n  phÈm   ® îcquy  ®∙    ®Þnh    tiªuchuÈn  d¹ng    rêi SKD,  CKD, IKD; c¸c doanh      nghiÖp  îctù lùa chän    ®       ¸p dông mét trong haiquy      ®Þnh:  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu theo    néi ®Þa   tû lÖ    ho¸ hoÆc  thuÕ suÊt  thuÕ nhËp  khÈitheo      tiªuchuÈn d¹ng    rêiSKD,  CKD, IKD,nhng    tèi®a    thêih¹n    chØ ®Õn   hÕt  ngµy  31/12/2000.Tõ    ngµy  01/01/2001,sÏthùc hiÖn        thèng nhÊt  theo quy    ®Þnh    t¹ QuyÕt  i ®Þnh nµy.
  2. 2 §iÒu  3. §èi víinh÷ng s¶n phÈm, phô        tïng cha  quy  cã  ®Þnh     tiªu chuÈn  d¹ng l¾p    r¸pSKD,  CKD,  IKD, ®ang    thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  thêi t¹m    t¹  iTh«ng   50A  t TC/TCT  ngµy  31/7/1997  cña  Tµi chÝnh  Bé    th× c¸c doanh  nghiÖp  îc phÐp  ®   tiÕp    tôc thùc hiÖn  Th«ng    t 50A TC/TCT      tèi®a ®Õn   hÕt  ngµy  30/6/1999 hoÆc  chuyÓn  sang  thùc hiÖn  ngay quy ®Þnh   thuÕ suÊt  theo    néi®Þa     ngµy  tû lÖ    ho¸.Tõ  01/07/1999,Th«ng     t50A TC/TCT  hÕt hiÖu  lùcthi    hµnh. §iÒu 4. §èi víinh÷ng      s¶n phÈm,  phô    quy  tïng cã  ®Þnh  nh÷ng    chi tiÕt,linh kiÖn      b¾t buéc  ph¶i s¶n    xuÊt t¹    i ViÖt Nam,        mµ c¸c doanh  nghiÖp  vÉn  dông    sö  chitiÕt,linhkiÖn      nhËp khÈu    ®Ó s¶n  xuÊt l¾p      r¸p s¶n phÈm,  phô    th× kh«ng  îc¸p dông  tïng®ã    ®     thuÕ suÊt thuÕ    nhËp khÈu  theo    néi tû lÖ    ®Þa  ho¸. §iÒu 5. QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ® îc ¸p  vµ    dông  cho  c¸c tê khaihµng        ho¸ nhËp khÈu ®¨ng  víic¬  quan    ký      H¶i quan b¾t ®Çu     tõ ngµy  th¸ng01  01    n¨m  1999. T h u Õ  s u Êt thu Õ  n h Ë p  k h È u  u  ®∙i T h e o  tû lÖ n éi ® Þ a  h o¸ ® èi víi  c¸c s ¶ n p h È m ,  p h ô  tïng thuéc n g µ n h  c ¬ k h Ý  ­ ®i Ö n  ­ ®i Ö n  tö (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  1944/1998/Q§/BTC  sè  ngµy 25/12/1998 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    1.Xe    m¸y  phô    t«xe  vµ  tïng«    m¸y 1.1.Xe    m¸y (thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu  ®∙i cña  u    s¶n phÈm  nguyªn  chiÕc;60%)   Tû  néi®Þa      îc lÖ    ho¸ ®¹t®   ThuÕt suÊtthuÕ    nhËp khÈu  ®∙itheo u      (%) tûlÖ      néi®Þa    ho¸ (%) 1.Trªn 0      ®Õn   20 60 2.Trªn 20      ®Õn   30 50 3.Trªn 30      ®Õn   40 30 4.Trªn 40      ®Õn   50 15 5.Trªn 50      ®Õn   60 10 6.Trªn 60     5
  3. 3 1.2.Phô    t«,xe    tïng«    m¸y Tû  néi®Þa  lÖ    ThuÕ   suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙itheo tûlÖ    u        néi®Þa    ho¸ (%) ho¸ ®¹t® îc(%)       Phô    tïngcã  Phô    tïngcã  Phô    tïngcã  Phô    tïngcã  thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i NK u    NK u    NK u    NK u    30% 40% 50% 60% 1. Trªn 0  ®Õn   20 20 30 40 15 2. Trªn 15      ®Õn   15 15 20 20 30 3. Trªn 30      ®Õn   10 10 10 10 40 4. Trªn 40      ®Õn   5 5 5 5 50 5.Trªn 50     3 3 3 3 2.S¶n    phÈm,  phô    tïngngµnh  ®iÖn  tö: 2.1.S¶n    phÈm   ®iÖn  tö: Tû  néi®Þa  ThuÕ   lÖ    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙itheo tûlÖ    u        néi®Þa    ho¸ (%) ho¸ ®¹t® îc(%)       S¶n phÈm  cã  S¶n  phÈm   cã  S¶n phÈm  cã  S¶n    phÈm  cã  thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i NK u    NK u    NK u    NK u    30% 40% 50% 60% 1. Trªn 0  ®Õn   20 30 40 40 20 2. Trªn 20      ®Õn   15 20 30 30 35 3. Trªn 35      ®Õn   10 10 15 15 50 4. Trªn 50      ®Õn   5 5 10 10 60 5.Trªn 60     3 3 3 3 2.2.Phô    tïng Tû  néi®Þa  lÖ    ThuÕ   suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙itheo tûlÖ    u        néi®Þa    ho¸ (%)
  4. 4 ho¸ ®¹t® îc(%)       Phô    tïngcã  Phô    tïngcã  Phô    tïngcã  Phô    tïngcã  thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i NK u    NK u    NK u    NK u    30% 40% 50% 60% 1. Trªn 0  ®Õn   20 20 30 40 15 2. Trªn 15      ®Õn   15 15 20 20 30 3. Trªn 30      ®Õn   10 10 10 10 40 4. Trªn 40      ®Õn   5 5 5 5 50 5.Trªn 50     3 3 3 3 3.S¶n    phÈm,  phô    tïngngµnh  khÝ   c¬  ­®iÖn 3.1.S¶n    phÈm Tû  néi®Þa  ThuÕ   lÖ    suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙itheo tûlÖ    u        néi®Þa    ho¸ (%) ho¸ ®¹t® îc(%)       S¶n phÈm  cã  S¶n phÈm  cã  S¶n phÈm  cã  S¶n    phÈm  cã  thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i NK u    NK u    NK u    NK u    30% 40% 50% 60% 1. Trªn 0  ®Õn   20 30 40 50 20 2. Trªn 20      ®Õn   15 20 30 40 35 3. Trªn 35      ®Õn   10 10 20 20 50 4. Trªn 50      ®Õn   5 5 10 10 60 5.Trªn 60     3 3 3 3 3.2.Phô    tïng Tû  néi®Þa  lÖ    ThuÕ   suÊtthuÕ    nhËp  khÈu  ®∙itheo tûlÖ    u        néi®Þa    ho¸ (%) ho¸ ®¹t® îc(%)       Phô    tïngcã  Phô    tïngcã  Phô    tïngcã  Phô    tïngcã  thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i thuÕ    ®∙i NK u    NK u    NK u    NK u    30% 40% 50% 60% 1. Trªn 0  ®Õn   20 20 30 40 15 2. Trªn 15      ®Õn   15 15 20 20
  5. 5 30 3. Trªn 30      ®Õn   10 10 10 10 40 4. Trªn 40      ®Õn   5 5 5 5 50 5.Trªn 50     3 3 3 3  
Đồng bộ tài khoản