Quyết định 21/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định 21/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 21/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Diên Phú Km 1453 tỉnh Khánh Hoà

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 21/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® c ña B é  tr g  B é  T µi c h Ý n h  sè 21/1999/Q§/BT C   ën n g µ y 1 th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  viÖc b a n  h µ n h   ø c  thu p h Ý 3  m  s ö   ô n g  ® ê n g  q u èc lé 1 A  tr¹m Diªn  h ó  K m  1453  d P tØ n h  K h¸n h H o µ B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy  2/3/1993 cña    ChÝnh  phñ vÒ    nhiÖm   vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýNhµ    níccña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc ng©n    s¸ch nhµ    níc; Sau    ý  khicã  kiÕn cña  Giao  Bé  th«ng  vËn    t¶i(C«ng    3832/GTVT­ v¨n sè  TCKT   ngµy 26/11/1998 vµ    c«ng    282/GTVT­TCKT   v¨n sè  ngµy  26/01/1999), Theo    ®Ò nghÞ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc  ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1: Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy BiÓu møc     thu phÝ sö  dông  êng  ® quèc    t¹  lé 1A  itr¹m Diªn Phó      Km 1453 HuyÖn  Diªn Kh¸nh, tØnh      Kh¸nh Hoµ. §iÒu     îng    2: §èit thu,viÖc  chøc    tæ  thu,nép  qu¶n    dông  vµ  lýsö  tiÒn  phÝ  dông  êng  sö  ® quèc    t¹  lé 1A  i tr¹m Diªn Phó    thùc hiÖn    theo quy ®Þnh  it¹  Th«ng   57/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy  27/4/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn    chÕ  ®é    thu phÝ cÇu  êng  ® cña nhµ    nícqu¶n    lý,Th«ng   75/1998/TT­ tsè  BTC   ngµy  2/6/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  söa ®æi, bæ     sung ®iÓm     1.d,môc  A,  phÇn  vµ  IV  ®iÓm     3.n,môc  ITh«ng   57/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 27/4/1998 cña    Bé    Tµi chÝnh  Th«ng   05/1999/BTC  vµ  tsè  ngµy  13/1/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn    söa  æi,bæ   ®   sung  ®iÓm     3,Môc  ITh«ng   57/1998/TT/BTC  tsè  ngµy  27/4/1998. §iÒu    3: QuyÕt  ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõngµy  kÓ    15/3/1999. §iÒu      4: Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi t      îng ph¶inép    phÝ, ®¬n  ® îc   vÞ    Bé Giao  th«ng vËn    t¶igiao nhiÖm  tæ    vô  chøc    thu phÝ      t¹ tr¹m DiªnPhó  c¸c i   vµ    c¬  quan  ªnquan  li   chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh QuyÕt ®Þnh nµy.  
  2. 2 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý  s ö  d ô n g  ® ê n g  1 A  t¹i   Tr¹ m  Diªn P h ó  T Ø n h  K h¸nh h o µ (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  21/1999/Q§/BTC  sè  ngµy  th¸ng3  1    n¨m   1999  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    §¬n  tÝnh:®ång/l /xe vÞ    ît TT §èit      îng thu phÝ Møc thu 1 Xe m¸y    i c¸clo¹ 500®/l ît 2 VÐ  th¸ng ¸p    dông  cho  m¸y  xe  cña  CBCNV   lµm, häc 10.000®/th¸ng ®i    sinh ®i    häc  it¹ ®Þa  ph¬ng  Æt  ® tr¹m    thu phÝ, hµng    ngµy  ph¶iqua    tr¹m 3 Xe lam,m¸y    kÐo, c«ng    n«ng,b«ng    sen  5.000®/l   ît 4 Xe  t«thiÕtkÕ    «      ®Ó chë  ngêic¸clo¹ :     i ­Xe    con    i     chç) c¸clo¹ (lo¹díi   i 7  10.000®/lît ­Xe      tõ7chç  ngåi®Õn   ghÕ    11  ngåi 15.000®/lît ­Xe    ®Õn   chç    tõ12  30  ngåi 22.000®/lît ­Xe    ®Õn   chç    tõ31  50  ngåi 26.000®/lît ­Xe    chç    tõ51  ngåitrëlªn     30.000®/lît ­Xe    buýtc«ng    céng 15.000®/lît 5 Xe    trëhµng ­Xe  träng t¶i   tÊn   cã      2  díi 14.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      2  ®Õn     tÊn tõ díi4  26.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      4  ®Õn     tÊn tõ díi10  35.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      10  ®Õn     tÊn tõ díi15  50.000®/lît ­Xe  träng t¶i   tÊn    cã      15  ®Õn     tÊn tõ díi18  65.000®/lît ­ Xe  träng t¶itõ 18    cã        tÊn      xe  trëlªnvµ  chë  Containertõ 100.000®/l     ît 20      fÝttrëlªn
Đồng bộ tài khoản