Quyết định 22/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
75
lượt xem
6
download

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 22/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  S è  22/2000/Q§­B T C   B tr n g µy  21 th¸ng 2 n¨ m  2000 B a n  h µ n h  m ø c  thu p h Ý, lÖ p h Ý  b¶ o  v Ö  vµ kiÓ m  d Þ c h  thùc v Ët B é  tr ëng B é  T µi chÝnh  C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  15/CP  sè  ngµy 2/3/1993 cña  ChÝnh  phñ  nhiÖm   vÒ  vô,quyÒn    tr¸chnhiÖm    h¹n vµ    qu¶n    lýcña    quan  Bé, c¬  ngang  Bé; C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   178/CP  sè  ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ    vÒ nhiÖm    vô,quyÒn    tæ  h¹n vµ  chøc  m¸y  bé  cña  TµichÝnh; Bé    C¨n  NghÞ  cø  ®Þnh  04/1999/N§­   sè  CP ngµy 30/1/1999 cña ChÝnh phñ  vÒ  phÝ, lÖ    phÝ thuéc Ng©n    s¸ch Nhµ    níc; C¨n  §iÒu    cø  13, §iÒu  Quy  14  ®Þnh      vÒ hÖ thèng  chøc, thanh    tæ    tra chuyªn ngµnh,gi¶i       quyÕt tranh chÊp  lÖ      vµ  phÝ, phÝ    tæn  c«ng    vÒ  t¸cb¶o    vÖ vµ kiÓm  dÞch thùc vËt ban hµnh kÌm theo  NghÞ  ®Þnh  sè 92/CP ngµy  27/11/1993 cña    ChÝnh  phñ  híng dÉn    vÒ    thihµnh Ph¸p  lÖnh B¶o  vµ  vÖ  KiÓm   dÞch thùc vËt;   Sau    khithèng  nhÊt víi N«ng      Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n  theo  vµ  ®Ò   nghÞ cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc ThuÕ, Q uy Õt  Þ nh: ® §iÒu    1.­Ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh  nµy  BiÓu  møc    thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm dÞch thùc vËt.   PhÝ, lÖ    phÝ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch thùc vËtthu b»ng        tiÒn ViÖtNam.      Tr­ êng    hîp møc    thu quy  ®Þnh  b»ng  laMü   §«    (USD)   th× quy ®æi    tõ USD     ra tiÒn  ViÖt Nam     theo      Ng©n   tû gi¸do  hµng nhµ    nícViÖt Nam     c«ng  t¹    bè  ithêi®iÓm   thu tiÒn;NÕu   chøc,c¸ nh©n        tæ      nícngoµicã    nhu  cÇu nép  phÝ, lÖ    phÝ  b»ng  ngo¹itÖ        th× thu b»ng  USD  theo møc      thu quy  ®Þnh. §iÒu 2.­  îng   §èi t nép phÝ,  phÝ  lÖ  b¶o    kiÓm   vÖ vµ  dÞch thùc    vËt theo  møc     thu quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  QuyÕt  1  ®Þnh  nµy      chøc,c¸ nh©n  lµ c¸c tæ      ® îc c¬    quan  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  thùc  hiÖn b¶o    kiÓm   vÖ vµ  dÞch thùc  vËt theo    quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt,trõ c¸c tr       êng  hîp kh«ng  ph¶i nép    phÝ, lÖ  phÝ  sau ®©y: 1. KiÓm     dÞch  s¶n  phÈm   thùc vËt x¸ch tay sö          dông trong thêigian ®i  ­       ® êng. 2.KiÓm     dÞch  hoa,vßng  bã    hoa  theo  nghithøc ngo¹igiao khixuÊtnhËp              c¶nh.
  2. 2 3. KiÓm     dÞch    l«gièng c©y trång cã    khèil    îng nhá  dïng cho nghiªncøu,     trao ® æi    khoa häc  thuËt (kh«ng  môc   kü    v×  ®Ých  kinh doanh)  theo quyÕt  ®Þnh  cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n. Riªng dÞch  phßng    vô  trõsinh vËt g©y          h¹itµinguyªn thùc vËt t¹        i Hîp    t¸c x∙theo LuËt Hîp        quy        t¸cx∙sÏcã  ®Þnh  riªng. §iÒu    quan    3.­C¬  thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch thùc vËt ® ­     îc trÝch    tiÒn phÝ,  phÝ  lÖ  thu  îc tr     ®   íc khi nép  vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ      níc ®Ó phôc  ho¹t®éng  vô    b¶o  vÖ, kiÓm  dÞch  thùc vËt vµ      viÖc  chøc    tæ  thu phÝ, lÖ    phÝ  theo  to¸n® îccÊp  thÈm  dù      cã  quyÒn  phª duyÖt sau    ý  khicã  kiÕn  thèng  nhÊt  b»ng  b¶n  v¨n  cña  quan    c¬  tµichÝnh  cïng cÊp, nhng    møc  trÝch tèi®a      kh«ng    qu¸ 80%  (t¸m m ¬iphÇn      tr¨m)sè    tiÒn phÝ, lÖ      phÝ    îc;sè  thu ®   tiÒn cßn    l¹(tèi     i thiÓu 20%)    ph¶inép    vµo ng©n  s¸ch nhµ    níc. C¬ quan    thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch  thùc vËt cã      tr¸chnhiÖm     tæ chøc      thu,kª khaithu,nép,qu¶n    dông  quyÕt to¸nphÝ, lÖ        lýsö  vµ        phÝ  b¶o  vÖ   kiÓm   vµ  dÞch  thùc vËt theo      ®óng quy ®Þnh  it¹ Th«ng    54/1999/TT­ t sè  BTC  ngµy 10/5/1999  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn  thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh sè  04/1999/N§­   CP ngµy  30/1/1999 cña ChÝnh  phñ  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ  thuéc Ng©n    s¸ch Nhµ    níc. §iÒu 4.­QuyÕt    ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy      c¸c quy  ký.B∙ibá    ®Þnh  phÝ, lÖ  vÒ    phÝ b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch  thùc vËt     tr¸víi     i QuyÕt  ®Þnh nµy. §iÒu      5.­Tæ chøc,c¸ nh©n      thuéc ®èi îng nép  t   phÝ, lÖ    phÝ b¶o vÖ  vµ  kiÓm   dÞch thùc vËt,®¬n  ® îcgiao nhiÖm   tæ      vÞ      vô  chøc    thu phÝ, lÖ    phÝ  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch thùc vËt vµ    quan  ªnquan      c¸c c¬  li   chÞu tr¸chnhiÖm       thi hµnh QuyÕt  ®Þnh  nµy.                  
  3. 3 Bi Ó u  m ø c  thu p h Ý, lÖ p h Ý  b ¶ o  v Ö  v µ ki Ó m  d Þ c h  thùc v Ët    (Ban  hµnh  kÌm theo QuyÕt    ®Þnh  22/2000/Q§­ sè  BTC   ngµy  th¸ng2  21    n¨m 2000 cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh) Bé    I. Ö  p h Ý  thÈ m  ® Þ n h, c Ê p  giÊy p h Ð p  n h Ë p  kh È u,   L s¶ n xu Êt,  kinh  o a n h  (kinh d o a n h)  d thuèc  b¶ o  v Ö  thùc v Ët vµ h µ n h  n g h Ò   h ö  trïng: k 1.ThÇm     ®Þnh   cÊp  vµ  giÊy  phÐp   kinh doanh  thuèc  b¶o    vÖ thùc  vËt  (BVTV): ST ChØ   tiªu      Møc          thu mét  cÊp lÇn  T              Tæ  chøc,c¸nh©n  Tæ       chøc,c¸nh©n        níc trong níc,kÓ      c¶  ngoµivµ   ngêiViÖtNam       doanh  nghiÖp cã  ®Þnh  ë    c  nícngoµi,trõ     vèn ®Çu      doanh  tníc nghiÖp  vèn  cã  ®Çu   ngoµi(1.000     tnícngoµit¹ ViÖtNam           i   ®ång) (USD) 1 ThÈm   ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy ®¨ng      ký, 600 150 kh¶o nghiÖm  thuèc BVTV  diÖn  hÑp 2 ThÈm   ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy ®¨ng  ký  1.000 200 kh¶o nghiÖm  thuèc BVTV  diÖn  réng   ThÈm   3 ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy ®¨ng  ký  3.000 500 chÝnh  thøc thuèc BVTV       CÊp  4 giÊy  ®¨ng  bæ   ký  sung  thuèc   600 150 BVTV   (mçid¹ng      bæ sung)   ThÈm   5 ®Þnh  cÊp  giÊy  i t¸ ®¨ng  ký  600 150 thuèc BVTV   gia h¹n    vµ    giÊy phÐp    ®¨ng  ký 6 ThÈm   ®Þnh   ®iÒu  kiÖn  thuËt kü    2.000 500 vµ cÊp  giÊy    x¸c nhËn  ®iÒu  kiÖn  s¶n xuÊt,  gia c«ng, sang chai   ®ãng    gãithuèc BVTV   7 ThÈm   ®Þnh   ®iÒu  kiÖn  thuËt kü    500 Theo  quy  ®Þnh  riªng vµ cÊp  giÊy phÐp  hµnh  nghÒ  kinh doanh    thuèc    BVTV 8 ThÈm  ®Þnh  vµ cÊp giÊy phÐp  500 Theo  quy  ®Þnh  riªng   ®¨ng  hµnh  ký  nghÒ  BVTV 2.CÊp     giÊy  phÐp   hµnh  nghÒ   khö  trïng: ChØ  tiªu Møc    thu mét  cÊp  lÇn  (1.000 ®ång)   1.Tù    khö  trïngvËtthÓ      cña  m×nh. 1.000 2.Khö    trïnghµng      néi®Þa. 1.500
  4. 4 3.Khö    trïnghµng      ho¸ XNK 2.500 GiÊy phÐp hµnh nghÒ  khö  trïngcã    lµ5    thêih¹n    n¨m. KhigiÊy phÐp        hÕt  h¹n,cÊp      l¹giÊy míith× thu b»ng  i         50%  møc    ®Çu. thu lÇn  II. h Ý  kiÓ m   Þ n h  thuèc b ¶ o  v Ö  thùc v Ët   P ® vµ kiÓ m  d Þ c h  thùc v Ët: 1.KiÓm     ®Þnh   thuèc  b¶o    vÖ thùc  vËt  (BVTV): ST ChØ   tiªu Møc  thu T Tæ  chøc,c¸nh©n      Tæ   chøc,c¸nh©n        níc   trong níc,kÓ      c¶  ngoµivµ    ngêiViÖtNam                                  doanh  nghiÖp cã  ®Þnh  ë    c  nícngoµi,     trõ vèn ®Çu      tníc doanh  nghiÖp  vèn  cã  ngoµi  ®Çu      tnícngoµit¹ ViÖt     i   (1.000 ®ång)   Nam  (USD)     a b c d 1 KiÓm   ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy chøng  nhËn  chÊt l îng thuèc BVTV   (kh«ng bao  gåm  thuèc BVTV   xuÊtnhËp    khÈu): a. Ph©n   tÝch  ®Þnh  îng  l thuèc 200/1ho¹tchÊt         30/1 ho¹tchÊt     BVTV (hoÆc  t¹p 1    (hoÆc  t¹pchÊt) 1    chÊt) b. Ph©n     tÝch  ®Þnh   tÝnh thuèc 400/1 t¹pchÊt       60/1 t¹pchÊt     BVTV. c. Ph©n     tÝch  ®Þnh   c¶  tÝnh vµ  550/1 ho¹tchÊt     80/1 ho¹tchÊt     ®Þnh îng thuèc BVTV l     d. Ph©n   tÝch  ®Þnh  îng  l thuèc 300/1 ho¹tchÊt       50/1 ho¹tchÊt     th¶o méc  hoÆc  thuèc cã ho¹t   chÊt  ValidamicinA    hoÆc   thuèc   chuét. e.X¸c    ®Þnh  tÝnh  chÊtho¸ lý:     ­ Tû    suÊt l¬ löng      hoÆc     ®é bÒn  200/1 chØ    tiªu 30/1 chØ    tiªu trongb¶o    qu¶n. ­C¸c    tÝnh  chÊtkh¸c.   50/1 chØ    tiªu 8/1 chØ    tiªu 2 §¨ng ký  kiÓm  tra,  lÊy mÉu,  0,1% 0,1% kiÓm   ®Þnh   cÊp  vµ  giÊy chøng  (TèithiÓu 300, (TèithiÓu 30,tèi               ®a  nhËn  chÊt l    îng thuèc BVTV     xuÊt tèi 20.000)     ®a    2.000) nhËp  khÈu. 3 KiÓm   ®Þnh  cÊp  vµ  giÊy chøng  nhËn  l   d îng thuèc BVTV:   ­1    chØ  tiªu/1mÉu.   300 50 ­ ChØ     tiªuthø  trë ®i  2    (cïng 1  150/1 chØ      tiªu 20/1 chØ    tiªu nhãm   thuèc)/1mÉu.   4 Chi  phÝ  lÊy  mÉu   bao  gåm: ®i  Theo  thùc chihîp lý       l¹   i c«ng  , lÊy  mÉu,  dông  lÊy cô   
  5. 5 mÉu  vµ ®ùng  mÉu  (kh«ng ¸p   dông cho thuèc XNK  theo N§  86). 5 Kh¶o  nghiÖm  thuèc BVTV     míi: ­ Kh¶o    nghiÖm  diÖn  hÑp  lo¹ (1  i   thuèc,  lo¹ dÞch h¹i,  ®Þa   1 i  1 ®iÓm,  lo¹ c©y  1  i  trång,3­ c«ng    5                thøc,3­ lÇn    4  nh¾c  idiÖn  l¹ , tÝch  5.500 700 «  50  2). 25­ m ­ Kh¶o    nghiÖm  diÖn  réng    i (1 lo¹  thuèc,  lo¹ dÞch h¹i,  ®Þa   1 i  1 ®iÓm,  lo¹  1  i c©y  trång,tèi®a       4  5.000 600  c«ng thøc,diÖn    tÝch  tèithiÓu  «    300  2). m 2.KiÓm     dÞch  thùc  vËt  (KDTV): a­ L«    hµng  khèil   cã   îng nhá:                         ChØ   tiªu              PhÝ  kiÓm  dÞch (1.000  ®ång) 1.L«    hµng  ¬ng  th phÈm:  1    kg                          10               Theo            môc    b  2.L«    hµng  gièng:≤ 1  dïng lµm        kg              90                                     >  kg                        1           Theo            môc b 3. §èi víi  l« hµng lµ c©y gièng,  cµnh  ghÐp, m ¾t    gièng:    ≤ 10             15 ghÐp, hom                           c¸thÓ                             40                    11                       ­100    c¸thÓ             80                                                 101   c¸thÓ             150 ­1.000                                      1.000                       >  c¸thÓ L« hµng  gièng dïng cho nghiªn cøu    khoa  häc  thuËt ® îc miÔn  kü      bao  gåm   tr hîp sau:   01  (h¹tgièng),≤  c¸ thÓ  nh÷ng  êng      ≤  kg      10    (cµnh  ghÐp, m ¾t    ghÐp, hom     gièng,cñ    gièng)®èi víi chñng  i       1  lo¹ gièng cho      mét  nhËp,xuÊt lÇn      khÈu. §Æc     víil« hµng  khèil nhá  0,1  (h¹tgièng),≤  c¸ biÖt ®èi      cã   îng  ≤  kg      10    thÓ (cµnh ghÐp, m ¾t    ghÐp, hom     gièng,cñ    gièng bao gåm  nhiÒu chñng  i lo¹  gièng kh¸cnhau  îctÝnh      ®   phÝ KDTV  ¬ng  ¬ng    t ® víiphÝ KDTV  cña  l«hµng. 1    b­ L«    hµng  khèil   cã   îng lín: Träng îng l« l     Møc    thu (1.000 ®ång)   hµng (tÊn,m3)   GiÊy  KiÓm       LÊy  trathu Ph©n  tÝch  gi¸m  ®Þnh Tæng  tê thËp  sinh vËt mÉu     céng
  6. 6 g©y  h¹i C«n   NÊm TuyÕn Cá  d¹i Vi  trïng trïng khÈn a b c d e g h i k l   
Đồng bộ tài khoản