intTypePromotion=1

Quyết định 262/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
83
lượt xem
2
download

Quyết định 262/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định 262/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc sửa đổi Danh mục hướng dẫn chi tiết thuế suất thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định 262/1999/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh   ® cña  æ n g  c ôc tr g  T æ n g   ôc H ¶i q u a n  sè 262/1999/Q§­T C H Q  n g µy  26  T ën c th¸ng  n¨ m  1999 V Ò  viÖc S ö a  ® æ i   a n h  m ô c   7  D h íng d É n  c hi tiÕt  thu Õ  su Êt thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng  h µ n g  h o¸ n h Ë p  k h È u T æ n g  côc  ëng T æ n g  côc  ¶i quan  tr H ­C¨n  LuËt thuÕ            cø    Gi¸trÞgiat¨ng(GTGT)  Quèc      do  héinícCéng  hoµ    x∙ héichñ    nghÜa ViÖtNam     kho¸IX kú      häp  11  thø  th«ng  qua ngµy 10/5/1997. ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt thuÕ    GTGT,  söa  æi,bæ   ®   sung  it¹ NghÞ     ®Þnh  102/1998/N§­   sè  CP ngµy 21/12/1998 cña    ChÝnh  phñ. ­ C¨n  Th«ng   89/1998/TT­   cø  tsè  BTC   ngµy 27/6/1998 cña  TµichÝnh    Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP cña ChÝnh  phñ, söa  æi,    ® bæ  sung t¹ Th«ng t i  sè 175/1998/TT­ BTC  ngµy 24/12/1998 cña Bé  Tµi  chÝnh. ­ C¨n  Th«ng   09/1998/TT­   cø  tsè  TCHQ  ngµy  18/11/1998 cña  Tæng côc  H¶i quan    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP cña  ChÝnh  phñ. ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  67/1999/Q§­ sè  BTC   ngµy  24/6/1999 cña  tr   Bé  ëng  Bé    TµichÝnh  viÖc  vÒ  thay thÕ    BiÓu  thuÕ  xuÊtkhÈu;söa  æi,bæ       ®   xung,chi     tiÕttªn vµ      thuÕ  suÊt mét  nhãm   Æt     sè  m hµng trong BiÓu thuÕ thuÕ nhËp  khÈu  ®∙i. u  Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu 1: Söa  æi  ® híng dÉn      chitiÕtthuÕ suÊt thuÕ    GTGT  cña mét  sè nhãm  m Æt  hµng t¹ Danh  môc  ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  sè  i 44/1999/Q§­TCHQ  ngµy 20/1/1999 vµ    Danh  môc söa ®æi ban hµnh kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh   161/Q§­ sè  TCHQ  ngµy11/5/1999 cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc H¶i quan thµnh híng dÉn    iDanh  ghi t¹  môc  ban hµnh kÌm theo QuyÕt  ®Þnh nµy. §iÒu 2: C¸c  Æt   m hµng m¸y  ®iÒu hoµ  kh«ng  khÝ cña  nhãm   8415,  lo¹  il¾p  vµo cöa    sæ hoÆc   l¾p vµo  êng, ho¹t ®éng  t     ®éc lËp  thuéc  sè  m∙  84151000  lo¹ sö  vµ  i dông    cho  con  ngêi,l¾p    trong xe  t« c¸c lo¹    «      i thuéc m∙    sè  84152000  (®îc ghi 10    i       (*)t¹  ThuÕ   cét suÊt thuÕ    GTGT)  nÕu    i c«ng  lµ lo¹ cã  suÊt tõ 90000      BTU/h   trëxuèng     îng chÞu  lµ ®èi t   thuÕ  TT§B  kh«ng  th×  thuéc  diÖn chÞu  thuÕ  GTGT   kh©u  ë  nhËp  khÈu  chÞu  ®∙  thuÕ TT§B. §iÒu  3: C¸c  Æt   m hµng  kh¸c trong nhãm   Æt   m hµng quy ®Þnh    t¹i Danh môc nµy    mµ kh«ng  îc söa  æi      ®   ® chitiÕt(thÓ hiÖn b»ng dÊu  .     ".. "th× )
  2. 2 vÉn thùc hiÖn    theo    c¸c quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  44/1999/Q§­ sè  TCHQ  vµ  QuyÕt ®Þnh  161/Q§­ sè  TCHQ  cña  Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶i quan. §iÒu 4: QuyÕt  ®Þnh  nµy nh»m  híng dÉn      chi tiÕtDanh  môc  thuÕ  suÊt thuÕ    GTGT         phï hîp víiDanh môc BiÓu  thuÕ ban hµnh kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh   67/1999/Q§­ sè  BTC  ngµy 24/6/1999 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, cã  Bé      hiÖu      lùc thihµnh      kÓ tõ ngµy 01/8/1999  ® îc ¸p  vµ    dông  ®èi      c¸c tê víitÊtc¶      khai hµng ho¸ nhËp  khÈu  ®¨ng ký víi  c¬ quan H¶i quan kÓ  tõ ngµy  01/8/1999. D a n h  m ô c  söa  æ i  h íng d É n  c hi tiÕt ®  thu Õ  su Êt thu Õ  G T G T  m ét sè  m Æ t  h µ n g   h Ë p  kh È u n (Ban  hµnh  kÌm  theo QuyÕt    ®Þnh  262/1999/Q§­ sè  TCHQ  ngµy  26/7/1999  cña Tæng  côc  ëng  tr Tæng  côc    H¶iquan) M∙  sè M«     t¶nhãm   Æt   m hµng    ThuÕ   suÊt Nhãm Ph©n  ThuÕ   nhãm GTGT 1901 ChiÕt suÊt tõ h¹tngò          cèc  n¶y  m   ®∙  mÇ (m¹ch   nha    iÕt) thøc    tinhtr   ; ¨n chÕ  biÕn          tõ tinhbét,tõ bét th«    hoÆc     tõ chiÕtsuÊt cña      m¹ch  nha    tinh chiÕt,kh«ng    chøa  cao  ca  hoÆc   chøa  cã  ca  cao    träng díi víi tØ     40%   îctÝnh    ®   trªntoµn  lbé ­ îng ca    cao  róthÕt  ®∙    chÊt bÐo    cha  îcchitiÕt ®       hoÆc     n¬i kh¸c;thøc  chÕ   ghi ë      ¨n  biÕn      tõ c¸c s¶n phÈm   thuéc nhãm     0401 ®Õn   0404,kh«ng    chøa  cao  ca  hoÆc   chøa  cao      cã  ca  víitû träng  díi5%   îc tÝnh      ®   trªntoµn  l   cao  rót bé îng ca  ®∙    hÕt  chÊt bÐo    cha  îc chitiÕthoÆc     n¬i ®       ghi ë    kh¸c ... Riªng: + Lo¹ithuéc    nhãm  1901  îc chØ   ®   ®Þnh  dïng  10 cho bÖnh nh©n cÇn  nu«i¨n qua      èng th«ng 2106 C¸c  i lo¹ thøc ¨n cha  îcchitiÕthoÆc     n¬i       ®       ghië    kh¸c ... 2106 90 ­Lo¹ikh¸c:     2106 90 10 ­   ­ ChÌ s©m; Hçn    hîp chiÕtsuÊt tõ s©m           víimét  sè  chÊtkh¸c®Ó       s¶n  xuÊtchÌs©m   ®å      vµ  uèng  10 cã  s©m ... 2401 Thuèc      l¸ cha  l¸ chÕ  biÕn;phÕ      liÖu thuèc l¸    l¸
  3. 3 ... 2401 30 ­PhÕ       liÖu thuèc l¸l¸    : 2401 30 10 ­   ­Cäng  thuèc l¸   5 2401 30 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 5 2903 ChÊt   dÉn   xuÊt   ®∙   halogen   ho¸   cña  hydrocacbon ... ­ChÊt    dÉn xuÊtcña    hydrocacbon  m¹ch  th¼ng,  cha      no,cloho¸: 2903 21 ­  ­Clorua vinyl   : 2903 21 10 ­ ­VinylChlorideMonomer  ­      (VCM) 10 2903 21 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 ... 2903 30 ­ ChÊt    dÉn xuÊt cña    hydrocacbon  m¹ch  th¼ng  ®∙      floho¸,brom      ho¸,i«tho¸ 2903 30 10 ­   ­MethylBromide   10 2903 30 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 10 ... 3402 ChÊt ho¹t ®éng  bÒ  m Æt  h÷u  c¬  (trõ xµ  phßng);c¸c chÕ      phÈm     ho¹t®éng    Æt,    bÒ m c¸c chÕ  phÈm  dïng    ®Ó giÆt  röa (kÓ  c¸c chÕ  c¶    phÈm  phô    trîdïng    ®Ó giÆt  röa) vµ    c¸c chÕ  phÈm  lµm  s¹ch,  cã  hoÆc  kh«ng chøa  xµ  phßng,trõc¸clo¹ thuéc nhãm         i     3401 3402 90 ­Lo¹ikh¸c:     ... Riªng + ChÊt tuyÓn næi (quÆng)    trîgióp cho c«ng  nghiÖp  khaith¸cmá     10 ... 3702 Phim  chôp ¶nh  r¹ng  ë  cuén, cã    phñ    líp nh¹y  s¸ng,cha    ph¬i s¸ng,b»ng  i     lo¹ vËt liÖu bÊt  kú  trõgiÊy,b×a      hoÆc     vËt liÖu dÖt;phim        inngay  ë r¹ng cuén, cã    phñ    líp nh¹y s¸ng, cha    ph¬i  s¸ng. ... ­Lo¹ikh¸c:     ... 3702 95 00 ­     ­VíichiÒu  réng    trªn35mm 10
  4. 4 Riªng: + Lo¹ithuéc    nhãm  3702 dïng    ®Ó quay phim  ®iÖn ¶nh 10 + Lo¹i thuéc    nhãm  3702  îc ® Æc   ®   chÕ  dïng  trongy    tÕ 10 +  Lo¹i thuéc nhãm  3702  dïng trong c«ng  10  nghiÖp  in 3808 Thuèc trõ  s©u, thuèc diÖt loµi  gËm  nhÊm,  thuèc diÖtnÊm,      thuèc diÖtcá,chÊtchèng          nÈy  mÇ m   thuèc ®iÒu  vµ    chØnh sinh tr   ëng  cña  c©y  trång,thuèc    khö  trïngvµ    i îng      c¸c lo¹  t tù,®ãng  gãi s½n     hoÆc   ®ãng      gãi ®Ó b¸n  , lΠhoÆc   nh  c¸cchÕ    phÈm  hoÆc   s¶n phÈm  ¬ng    dô: t tù (vÝ    b¨ng, bÊc  nÕn   xö   u    vµ  ®∙  lý l huúnh  giÊyvµ    bÉy  ruåi) ... 3808 10 11 ­ ­  ­ BPMC  (FENOBUCARB)  hµm  îng  cã  l ®Õn   5 96% ... 3922 Bån t¾m,    vßit¾m  hoa sen,bån      röa,chËu    röa (bidets) bÖ     xÝ    röa,bé  bÖt,b×nh      c¸c ,   xèinícvµ    ®å  sinht vÖ   ¬ng    tù,b»ng plastic ... 3922 90 00 ­Lo¹ikh¸c     10 Riªng: +  Phô  kiÖn  vÖ  sø  sinh 10 3926 S¶n phÈm  kh¸c b»ng    plast   c¸c s¶n  icvµ    phÈm   b»ng      c¸c vËt liÖu kh¸c cña      c¸c nhãm     tõ 3901  ®Õn   3914 ... 3926 90 00 ­Lo¹ikh¸c     10 Riªng: +    L¸ ch¾n  chèng    b¹o lo¹n 10 +  §inh ph¶n    quang 10 +  Mµn íi l tÈm  thuèc diÖtmuçi     10 +  TÊm  íi l ®an  b»ng  nhùa 10 4811 GiÊy, b×a, m Òn       xenlulo,mµng   xenlulo,®∙    x¬    tr¸ng,thÊm     tÈm, phñ, nhuém  mÇu     Æt,  bÒ m trang trÝ hoÆc       Æt,  d¹ng      inbÒ m ë  cuén hoÆc   tê, trõ c¸c lo¹ thuéc c¸c nhãm  4803, 4809  i hoÆc   4810
  5. 5 ... 4811 90 ­ GiÊy, b×a, m Òn         xenlulovµ    mµng  xenlulo x¬    kh¸c 4811 90 10 ­   ­GiÊy  lµm  nÒn  s¶n  xuÊtgiÊy nh«m     10 4811 90 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 10 ... 5509 Sîi(trõchØ       kh©u)    staple tæng    tõ x¬    hîp,cha  ®ãng        gãi®Ó b¸n lÎ ... ­Sîikh¸c,tõx¬          staplepolyester:   5509 51 ­    ­§îcpha  chñ  yÕu  hay  chØ  pha    staplet¸ víix¬     i t¹o: 5509 51 10 ­ ­Sîi®¬n ­    10 5509 51 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­      10 ... 5806 V¶i dÖt      thoikhæ  hÑp,      ihµng  trõ c¸c lo¹  thuéc  nhãm  5807;    v¶i khæ  hÑp   gåm  toµn    sîidäc,  kh«ng  sîingang, li   cã      ªnkÕt    víinhau    bëi mét  chÊtkeo    dÝnh (bolducs) .. . .. ­V¶idÖt        thoikh¸c: 5806 31 ­   sîi ­Tõ   b«ng: 5806 31 10 ­ ­  ­ Lo¹isö    dông    ®Ó s¶n  xuÊt b¨ng mùc  dïng  cho  m¸y  ch÷  c¸clo¹ m¸y ¬ng  vµ    i   t tù 10     5806 31 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 5806 32 ­   sîi ­Tõ   nh©n  t¹o: 5806 32 10 ­ ­  ­ Lo¹isö    dông    ®Ó s¶n  xuÊt b¨ng mùc  dïng  cho  m¸y  ch÷  c¸clo¹ m¸y ¬ng  vµ    i   t tù 10 5806 32 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 ... 5907 00 V¶i®∙    thÊm tÈm, phñ,tr¸ngb»ng        c¸ch kh¸c;v¶i       b¹t®∙    s¬n    vÏ dïng lµm  c¶nh ph«ng s©n khÊu,  ph«ng tr êng quay hoÆc  dïng cho c¸c môc  ®Ých ¬ng  t tù 5907 00 10 ­      s¬n    V¶i b¹t®∙  vÏ dïng lµm c¶nh ph«ng s©n  khÊu, ph«ng  êng  tr quay hoÆc  dïng cho    c¸c môc  ®Ých ¬ng  t tù. 10 5907 00 20 ­V¶i®∙      thÊm  tÈm, phñ    chÊtchèng    b¾t  löa 10 5907 00 90 ­Lo¹ikh¸c     10
  6. 6 6815 C¸c s¶n  phÈm   b»ng  hoÆc   ®¸  b»ng c¸c chÊt  liÖu kho¸ng  kh¸c (kÓ  sîic¸c  c¶    bon, c¸c s¶n  phÈm   b»ng      sîic¸c bon  c¸c s¶n  vµ    phÈm   lµm  b»ng  than bïn),cha  îc chi tiÕthay    n¬i   ®       ghi ë    kh¸c. 6815 10 ­ C¸c s¶n phÈm  kh«ng ph¶i s¶n    phÈm  ®iÖn  lµm    tõgrafihoÆc       t c¸cbon  kh¸c:  6815 10 10 ­       ­Sîic¸cbon 10 ... 8415 M¸y ®iÒu hoµ  kh«ng khÝ, gåm   mét  cã  qu¹t  ch¹y b»ng      c¸c bé    m« t¬ vµ    phËn  lµm thay ® æi    nhiÖt ®é   ®é       c¸c lo¹    vµ  Èm kÓ c¶    i m¸y kh«ng  ®iÒu  chØnh  Èm   ®é  mét  c¸ch riªngbiÖt     8415 10 00 ­Lo¹il¾p      vµo  cöa    sæ hoÆc   l¾p  vµo êng,ho¹t t     10(*) ®éng ®éc lËp 8415 20 00 ­ Sö    dông cho con ngêi,l¾p    trong xe  t« c¸c   «      10(*) lo¹i ... 8504 BiÕn thÕ ®iÖn, m¸y n¾n  dßng tÜnh (vÝ    dô: m¸y  chØnh u) vµ  c¶m  l   bé  ®iÖn ... ­C¸c  i   lo¹ m¸y    biÕn  thÕ  kh¸c: 8504 31 ­   c«ng  ­Cã  suÊtsö    dông  kh«ng    KVA: qu¸ 1  8504 31 10 ­ ­BiÕn  ­  dßng  i lo¹ trungthÕ     10 8504 31 20 ­ ­BiÕn  ­  dßng  i lo¹ cao    thÕ 10 8504 31 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 8504 32 ­­ Cã  c«ng suÊt sö dông trªn 1KVA  nhng  kh«ng    qu¸ 16KVA: 8504 32 10 ­ ­BiÕn  ­  dßng  i lo¹ trungthÕ     10 8504 32 20 ­ ­BiÕn  ­  dßng  i lo¹ cao    thÕ 10 8504 32  90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 8504 33 ­­ Cã  c«ng suÊt sö dông trªn 16KVA  nhng  kh«ng    qu¸ 500KVA: 8504 33 10 ­ ­BiÕn    ­  ¸p cao  tÇn 10 8504 33 90 ­ ­    ­  Lo¹ikh¸c 10 ... 8504 90 ­C¸c  phËn:   bé 
  7. 7 8504 90 10 ­   ­ Cña m¸y thuéc  sè  m∙  85041020, 85042100,     85042200, 85043110, 85043190, 85043210,  85043290, 85043310, 85043390, 85043410,  85043490 10 8504 90 90 ­  Lo¹ikh¸c ­    10 8520 M¸y    ghib¨ng    c¸c lo¹  tõ vµ    i m¸y      ghi©m kh¸c cã    hoÆc  kh«ng  g¾n    phËn  víibé  sao    ©m thanh ... 8520 33 00 ­     ­Lo¹ikh¸c,d¹ng  sÐt   c¸t­ 10 8520 39 00 ­     ­Lo¹ikh¸c 10 8520 90 00 ­Lo¹ikh¸c     10 Riªng: + D¹ng  CKD  cña ph©n nhãm  852032,852033,     852039,852090.     10 + D¹ng IKD cña ph©n nhãm  852032, 852033,     852039,852090   10 + Lo¹i chuyªn    dïng cña ph©n  nhãm  852032,   852033,852039,852090     10 8524 §Üa    b¸t,b¨ng  c¸c lo¹  vµ    i ®Üa,  b¨ng kh¸c ®∙      ghi ©m  thanh hoÆc       ghic¸c hiÖn îng t t  ¬ng   tù kh¸c,   kÓ  khu«n    b¨ng  c¶  cèivµ  chñ (b¨ng gèc) ®Ó         in sao b¨ng  ®Üa,      trõ c¸c s¶n phÈm  thuéc ch¬ng  37 ... 8524 99 ­    ­Lo¹ikh¸c 10 Riªng: + Phim  ih×nh, phim  lo¹    truyÖn, díid¹ng      b¨ng,   10 ®Üa 10 +  S¸ch    díid¹ng  CD­RO M,  b¨ng,®Üa   8544 D©y,    c¸p (kÓ  c¸p ®ång  c¶    trôc)c¸ch ®iÖn      (kÓ  c¶  i®∙  îc tr¸ng men   lo¹  ®     c¸ch  ®iÖn,  hoÆc  m¹  líp c¸ch ®iÖn) vµ d©y  dÉn  ®iÖn  ® îc c¸ch   ®iÖn,  hoÆc   ®∙  cha g¾n     víi®Çu    nèi.C¸p    sîi quang  lµm b»ng  c¸c    sîibäc  riªng tõng  ,®∙    sîi  hoÆc   cha l¾p    víid©y dÉn ®iÖn  hoÆc   îcl¾p  ®   víi  ®Çu     nèi®iÖn ­D©y    cuèn  (windingwire):   8544 11 ­  ­B»ng  ®ång 8544 11 10 ­ ­Tr¸ng s¬n  ­    hoÆc   men 10 8544 11 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 8544 19 ­  ­B»ng      vËtliÖu kh¸c:
  8. 8 8544 19 10 ­ ­Tr¸ng s¬n  ­    hoÆc   men 10 8544 19 90 ­ ­Lo¹ikh¸c ­    10 ... ­ C¸c  i   lo¹  d©y  dÉn  ®iÖn  kh¸c dïng    cho  ®iÖn    ¸p kh«ng    qu¸ 80V 8544 41 ­    ­§∙l¾p  vµo  ®Çu   nèi: 8544 41 10 ­ ­C¸p  ­  dïng cho  qui   ¾c  10 8544 41 20 ­ ­  ­ C¸p ®iÖn tho¹i  ,c¸p ®iÖn b¸o, c¸p    tr¹m v«  tuyÕn ngÇm     díibiÓn 10 8544 41 30 ­ ­  ­ C¸p ®iÖn  tho¹i  ,c¸p  ®iÖn b¸o, c¸p    tr¹m v«  tuyÕn,trõlo¹ ngÇm         i   díibiÓn 10 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    8544 41 91 ­ ­   ­ ­C¸p  ®iÒu  khiÓn 10 8544 41 92 ­ ­   ­ ­D©y  dÉn  ®iÖn  bäc  nhùa 10 8544 41 99 ­ ­    kh¸c ­ ­Lo¹i  10 8544 49 ­    ­Lo¹ikh¸c: 8544 49 10 ­ ­  ­ C¸p ®iÖn tho¹i  ,c¸p ®iÖn b¸o, c¸p    tr¹m v«  tuyÕn ngÇm     díibiÓn 10 8544 49 20 ­ ­  ­ C¸p ®iÖn  tho¹i  ,c¸p  ®iÖn b¸o, c¸p    tr¹m v«  tuyÕn,trõlo¹ ngÇm         i   díibiÓn 10 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    8544 49 91 ­ ­   ­ ­C¸p  ®iÒu  khiÓn 10 8544 49 92 ­ ­   ­ ­C¸p  dÉn  ®iÖn  bäc  nhùa 10 8544 49 99 ­ ­     ­ ­Lo¹ikh¸c ­ C¸c  i   lo¹  d©y dÉn ®iÖn  kh¸c dïng    cho  ®iÖn    ¸p trªn80V, nhng      kh«ng    qu¸ 1000V: 8544 51 ­    ­§∙l¾p  vµo  ®Çu   nèi 8544 51 10 ­ ­  ­ C¸p ®iÖn tho¹i  ,c¸p ®iÖn b¸o, c¸p    tr¹m v«  tuyÕn ngÇm     díibiÓn 10    8544 51 20 ­ ­  ­ C¸p ®iÖn  tho¹i  ,c¸p  ®iÖn b¸o, c¸p    tr¹m v«  tuyÕn,trõlo¹ ngÇm         i   díibiÓn 10 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    8544 51 91 ­ ­   ­ ­C¸p  ®iÒu  khiÓn 10 8544 51 92 ­ ­   ­ ­D©y  dÉn  ®iÖn  bäc  nhùa 10 8544 51 99 ­ ­     ­ ­Lo¹ikh¸c 10 8544 59 ­    ­Lo¹ikh¸c: 8544 59 10 ­ ­  ­ C¸p ®iÖn tho¹i  ,c¸p ®iÖn b¸o, c¸p    tr¹m v«  tuyÕn ngÇm     díibiÓn 10
  9. 9 8544 59 20 ­ ­  ­ C¸p ®iÖn  tho¹i  ,c¸p  ®iÖn b¸o, c¸p    tr¹m v«  tuyÕn,trõlo¹ ngÇm         i   díibiÓn 10 ­ ­Lo¹ikh¸c: ­    8544 59 91 ­ ­   ­ ­C¸p  ®iÒu  khiÓn 10 8544 59 92 ­ ­   ­ ­D©y  dÉn  ®iÖn  bäc  nhùa 10 8544 59 99 ­ ­     ­ ­Lo¹ikh¸c 10 ... 8544 70 ­C¸p      sîiquang  8544 70 10 ­ C¸p  ­  ®iÖn tho¹i  ,c¸p ®iÖn b¸o, c¸p    tr¹m v«  tuyÕn  ngÇm     díibiÓn 10 8544 70 20 ­ C¸p  ­  ®iÖn tho¹i  ,c¸p ®iÖn b¸o, c¸p    tr¹m v«  tuyÕn,trõlo¹ ngÇm         i   díibiÓn 10 8544 70 90 ­     ­Lo¹ikh¸c 10 9406 00 00 C¸c  cÊu  kiÖn  nhµ  l¾p  s½n 10
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2