Quyết định số 03-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 03-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 03-CP về việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp huyện, xã và tương đương năm 1979 do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 03-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03-CP Hà N i, ngày 06 tháng 01 năm 1979 QUY T NNH V VI C B U C I BI U H I NG NHÂN DÂN CÁC C P HUY N, XÃ VÀ TƯƠNG ƯƠNG NĂM 1979 H I NG CHÍNH PH Căn c vào vào i u 32 và i u 33 c a Pháp l nh b u c H i ng nhân dân các c p ngày 18 tháng 01 năm 1961; Theo ngh c a Ban t ch c c a Chính ph ; Căn c vào ngh quy t c a H i ng Chính ph trong h i ngh Thư ng v H i ng Chính ph ngày 02 tháng 01 năm 1979, QUY T NNH: i u 1. – Vi c b u c i bi u H i ng nhân dân các huy n, qu n, khu ph , thành ph thu c t nh, th xã, phư ng, xã, th tr n s ti n hành xong trư c ngày 31 tháng 05 năm 1979. Căn c vào th i gian trên, các y ban nhân dân t nh, y ban nhân dân thành ph tr c thu c trung ương n nh ngày b u c cho các huy n, qu n, khu ph , thành ph thu c t nh, th xã, phư ng, xã, th tr n trong t nh, thành ph i u 2. – Ban t ch c c a Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T.M. H I NG CHÍNH PH K.T. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ph m Hùng
Đồng bộ tài khoản