Quyết định số 115-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 115-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115-TTg về việc đổi tên Uỷ ban quốc gia phòng chống SIDA Việt Nam thành Uỷ ban quốc gia phòng chống AIDS Việt nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115-TTg Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 1994 QUY T Đ NH V VI C S A Đ I TÊN U BAN QU C GIA PHÒNG CH NG SIDA VI T NAM THÀNH U BAN QU C GIA PHÒNG CH NG AIDS VI T NAM. TH TƯ NG CHÍNH PH . Căn c lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c lu t B o v s c kho nhân dân ngày 11 tháng 7 năm 1989; Căn c Quy t nh s 358-CP ngày 6-10-1990 c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v vi c thành l p U ban qu c gia phòng ch ng SIDA Vi t Nam Theo ngh c a B trư ng B Y t và Ch t ch U ban qu c gia phòng ch ng SIDA Vi t Nam QUY T NNH: i u 1. Nay i tên U ban qu c gia phòng ch ng SIDA Vi t Nam thành U ban qu c gia phòng ch ng AIDS Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Nh ng quy nh trên ây trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. B trư ng B Y t , Ch t ch U ban qu c gia phòng ch ng AIDS Vi t Nam, B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản