Quyết định số 115-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 115-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 115-TTg về việc phê duyệt dự án khả thi trồng rừng ở tỉnh lạng sơn và tỉnh Hà Bắc (do Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 115-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 115-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 2 năm 1996 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN KH THI TR NG R NG T NH L NG SƠN VÀ T NH HÀ B C (DO CHÍNH PH C NG HOÀ LIÊN BANG C VI N TR KHÔNG HOÀN L I) TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh 177/CP ngày 20 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý u tư và xây d ng; Xét t trình s 2253/KH ngày 8/8/1995 c a B Lâm nghi p (nay là B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 1005/BKH-VPT ngày 30 tháng 12 năm 1995, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t D án kh thi tr ng r ng t nh L ng Sơn và t nh Hà B c do Chính ph C ng hoà liên bang c vi n tr không hoàn l i v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1/ Tên D án: Tr ng r ng t nh L ng Sơn và t nh Hà B c. 2/ Cơ quan và nư c vi n tr : Ngân hàng tái thi t c - C ng hoà liên bang c. 3/ Cơ quan nh n vi n tr và ch qu n D án: B Lâm nghi p (nay là B nông nghi p và Phát tri n nông thôn). 4/ Cơ quan th c hi n D án: U ban nhân dân các t nh L ng Sơn và Hà B c. 5/ Th i gian th c hi n: 1995-1999. 6/ a bàn th c hi n D án: 20 xã thu c 6 huy n v i t ng di n tích t nhiên 70.936 ha và t ng s dân 432.265 ngư i c a 2 t nh L ng Sơn và Hà B c ã ư c B Lâm nghi p (cũ), phía C ng hoà liên bang c và U ban nhân dân 2 t nh tho thu n. 7/ M c ích c a D án nh m góp ph n vào chương trình tr ng r ng và b o v t ai t i t nh L ng Sơn và t nh Hà B c thông qua vi c giúp nông dân s d ng t có hi u qu và b o m b n v ng v sinh thái; ng th i t o vi c làm và nâng cao m c s ng cho nhân dân vùng D án, v i m c tiêu c th như sau:
  2. - Tr ng m i (bao g m c chăm sóc và qu n lý, b o v ) 12.600 ha r ng. - H tr 84 b n t nh L ng Sơn và 61 b n t nh Hà B c l p k ho ch s d ng t trong 3 năm u. 8/ Nh ng n i dung u tư ch y u: a) Các d ch v : - Ho t ng khuy n lâm - Cung c p v t tư cho tr ng r ng và tr ng cây ăn qu . - Giúp nông dân s d ng t có hi u qu . b) H tr v n tr c ti p cho h nông dân thông qua tài kho n s ti t ki m do Ngân hàng Nông nghi p Vi t Nam qu n lý chi v tr ng r ng. c) Qu n lý và ph i h p có hi u qu các ho t ng c a D án. 9/ Ngu n v n: 10 tri u DM vi n tr không hoàn l i c a C ng hoà liên bang c (theo Hi p nh tài chính và Hi p nh riêng ã ký). i u 2. V t ch c th c hi n: Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn là cơ quan nh n vi n tr và ch qu n D án, ph i h p v i 2 t nh L ng Sơn và Hà B c ti p t c ch o vi c i u tra cơ b n và quy ho ch s d ng t c a 6 xã còn l i (trong s 20 xã c a D án) và k ho ch s d ng t c p thôn, b n c a d án; trên cơ s ó xác nh c th kh i lư ng di n tích r ng phòng h u ngu n và r ng phòng h k t h p s n xu t ho c s n xu t k t h p phòng h ; t ch c b máy qu n lý có hi u qu , ti t ki m, i u hành có hi u l c phù h p v i m c tiêu và n i dung c a D án. i u 3. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng v i B K ho ch và u tư, B Tài chính và các B , ngành có liên quan chi ti t hoá ph n Hi p nh tài chính c a D án vi n tr không hoàn l i c a Chính ph C ng hoà liên bang c; rà soát l i cơ c u v n i ng trong nư c nh m b o m th c hi n úng và có hi u qu nh ng m c tiêu c a D án ã ra v i n i dung h tr tr ng r ng là chính, nghiên c u trình Th tư ng Chính ph quy t nh chính sách thu h i b ng s n phNm m t ph n v n ã u tư cho các h gia ình tr ng r ng s n xu t. i u 4. Trên cơ s nh ng n i dung u tư ch y u ã nêu t i i u 1 c a Quy t nh này và Hi p nh tài chính ã ư c ký k t, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch o tri n khai D án cho t ng a bàn liên xã, xã và t ng h ng m c theo cơ ch hi n hành phù h p v i ti n và kh năng huy ng v n. i u 5. B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ch t ch U ban nhân dân t nh L ng Sơn, Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà B c và Th trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này .
  3. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản