intTypePromotion=1

Quyết định số 1464/QĐ-CHK

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
1
download

Quyết định số 1464/QĐ-CHK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG KHÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1464/QĐ-CHK

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HÀNG KHÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc VIỆT NAM --------------- ------- Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012 Số: 1464/QĐ-CHK QUYẾT ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG KHÔNG CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Căn cứ Quyết định số 94/2009/QĐ-TTg ngày 16/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam; Căn cứ Nghị định số 14/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về việc Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ, ngành và địa phương; Căn cứ Quyết định số 26/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2007 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc ban hành Quy chế Tìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng; Căn cứ Quyết định số 578/QĐ-BGTVT ngày 16/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao thông vận tải; Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Thành lập Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn hàng không (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy) gồm các thành viên có tên sau đây: 1- Ông Đinh Việt Thắng – Phó Cục trưởng Cục HKVN Trưởng ban 2- Trưởng Phòng Quản lý hoạt động bay Cục HKVN – Phó trưởng ban. 3- Trưởng Phòng Quản lý cảng HK, SB Cục HKVN - Ủy viên 4- 01 Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc - Ủy viên 5- 01 Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung - Ủy viên
  2. 6- 01 Lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam - Ủy viên 7- 01 Lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Ủy viên. 8- 01 Lãnh đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - Ủy viên. 9- 01 Lãnh đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - Ủy viên. 10- Giám đốc Trung tâm Y tế hàng không - Ủy viên 11- 01 Lãnh đạo Phòng Tài chính Cục HKVN - Ủy viên. 12- 01 Lãnh đạo Phòng An ninh hàng không Cục HKVN - Ủy viên. 13– 01 Lãnh đạo Phòng Tiêu chuẩn An toàn bay Cục HKVN - Ủy viên. 14- 01Lãnh đạo Phòng Kế hoạch đầu tư Cục HKVN - Ủy viên. 15- 01 Lãnh đạo Thanh tra hàng không Cục HKVN - Ủy viên. 16- 01 Lãnh đạo Văn Phòng Cục HKVN - Ủy viên. 17- 01 Chuyên viên phụ trách công tác Tìm kiếm cứu nạn, Phòng Quản lý hoạt động bay – Thư ký. Điều 2. Ban Chỉ huy là tổ chức giúp Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác Tìm kiếm cứu nạn trong ngành hàng không dân dụng, thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế T ìm kiếm, cứu nạn hàng không dân dụng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2007/QĐ-BGTVT ngày 23/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao Thông vận tải. Ban Chỉ huy có nhiệm vụ, quyền hạn sau: 1- Giúp Cục trưởng chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Tìm kiếm cứu nạn ngành HKDD theo kế hoạch và yêu cầu nhiệm vụ được giao. 2 Tiếp nhận và xử lý thông tin về T ìm kiếm cứu nạn trong ngành hàng công dân dụng; Tham gia các hoạt động liên quan của Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn của Bộ Giao Thông vận tải. 3- Chỉ đạo các lực lượng T ìm kiếm cứu nạn trong ngành hàng không dân dụng triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời khi xảy ra thiên tai, sự cố hoặc tình trạng khẩn cấp; Tổng hợp báo cáo thiệt hại và đề xuất khắc phục hậu quả do thiên tai, sự cố gây ra, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  3. 4- Tổ chức xây dựng kế hoạch hàng năm về công tác Tìm kiếm cứu nạn, xây dựng quy trình hoạt động, quy chế phối hợp, hiệp đồng của Ban chỉ huy với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, đơn vị, tổ chức có liên quan đến công tác Tìm kiếm cứu nạn ngành Hàng không dân dụng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 5- Chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị có liên quan trong ngành xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, phát triển lực lượng, phương tiện, vật tư để thực hiện công tác Tìm kiếm cứu nạn theo nhiệm vụ được giao. Quản lý vật tư, phương tiện được giao theo đúng quy định 6- Chỉ đạo tổ chức diễn tập, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục ý thức, trách nhiệm cho các cán bộ, công chức, nhân viên, người lao động thực hiện tốt công tác Tìm kiếm cứu nạn trong ngành hàng không dân dụng; Khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt và xử lý kỷ luật tổ chức, cá nhân không làm tròn trách nhiệm trong công tác Tìm kiếm cứu nạn ngành HKDD 7- Định kỳ, tổ chức tổng kết công tác Tìm kiếm cứu nạn trong ngành Hàng không dân dụng.Tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác phối hợp, hiệp đồng về công tác Tìm kiếm cứu nạn trong ngành Hàng không dân dụng và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 8- Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm của Ban chỉ huy theo quy định tr ình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. 9- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Điều 3. Chế độ làm việc: 1- Ban Chỉ huy làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được sử dụng con dấu của Cục Hàng không Việt Nam. 2- Phòng Quản lý hoạt động bay là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy về công tác Tìm kiếm cứu nạn hàng không. 3- Ông Trưởng Ban Chỉ huy có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên, xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1346/QĐ- CHK ngày 29/4/2010 của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam. Điều 5. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên t ại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
  4. CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư điều 5; - Bộ trư ởng Bộ GTVT (để b/c); - Ban CĐ PCLB&TKCN Bộ GTVT(để b/c); -Thành viên Ban Chỉ huy (để thực hiện); Phạm Quý Tiêu - Các cơ quan, đơn vị (để thực hiện); - Lưu: VT, TCCB (0. 40 b).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản