Quyết định số 168-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

Quyết định số 168-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 168-TTg về việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 168-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 168-TTg Hà N i, ngày 22 tháng 3 năm 1996 QUY T NNH V VI C S P X P CÁC ƠN VN S NGHI P TR C THU C C C HÀNG KHÔNG DÂN D NG VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B và Ngh nh s 68/CP ngày 25 tháng 10 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam; Xét ngh c a C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, B trư ng, Trư ng ban T ch c - Cán b Chính ph , QUY T NNH: i u 1. t Trư ng Hàng không Vi t Nam và Trung tâm y t hàng không tr c thu c C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. Trư ng Hàng không Vi t Nam, trung tâm y t hàng không là các ơn v s nghi p, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và có tài kho n riêng. Trư ng Hàng không Vi t Nam t t i thành ph H Chí Minh, Trung tâm y t Hàng không t tr s t i thành ph Hà N i. i u 2. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam quy nh c th nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các ơn v nói trên, biên ch c a các ơn v này do C c trư ng quy nh trong t ng s biên ch c a C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành. C c trư ng C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản