intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 249

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

84
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 249 về việc thành lập lực lượng thanh tra giao thông vận tải đường thuỷ do Bộ giao thông vân tải và bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 249

  1. B GIAO THÔNG V N T I VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA BƯU I N VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 249 Hà N i, ngày 20 tháng 2 năm 1991 QUY T NNH THÀNH L P L C LƯ NG THANH TRA GIAO THÔNG V N T I Ư NG THU B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I VÀ BƯU I N Căn c Ngh nh s 151-H BT ngày 12/5/1990 c a H i ng B trư ng quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B giao thông v n t i và Bưu i n. Căn c văn b n s 3497-GTB ngày 26/10/1990 c a Văn phòng H i ng B trư ng thông báo ý ki n c a Ch t ch H i ng B trư ng: giao cho B trư ng B giao thông v n t i và Bưu i n xem xét và quy t nh các lo i phù hi u c a các l c lư ng qu n lý giao thông thu và b ; Theo Quy t nh s : 1843-Q -TCCB-L ngày 02/8/1988 c a B Giao thông v n t i v ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Liên hi p các xí nghi p qu n lý giao thông ư ng thu . tăng cư ng ch c năng qu n lý Nhà nư c chuyên ngành và ki n toàn t ch c thanh tra, ki m tra, b o v các công trình giao thông và v n t i ư ng thu . Theo ngh c a ông V trư ng, Trư ng ban Pháp ch , T ng giám c Liên hi p các Xí nghi p qu n lý giao thông ư ng thu . QUY T NNH i u 1: Nay cho phép Liên hi p các xí nghi p qu n lý giao thông ư ng thu ư c thành l p l c lư ng "Thanh tra Giao thông v n t i ư ng thu ". Biên ch c a l c lư ng này do Liên hi p quy t nh cho phù h p v i yêu c u qu n lý c a mình. i u 2: L c lư ng "Thanh tra Giao thông v n t i ư ng thu " có nhi m v và quy n h n như sau: 1. Ph i h p v i các ngành, các c p có liên quan t ch c tuyên truy n, ph bi n, hư ng d n các t ch c, các ơn v và nhân dân ch p hành các lu t l , quy nh chuyên ngành v b o v các công trình giao thông ư ng thu , quy t c giao thông c a các phương ti n thu do Nhà nư c, B Giao thông v n t i và Bưu i n ban hành.
  2. 2. Thanh tra, ki m tra các cơ quan, xí nghi p, công ty, nhà máy, h p tác xã và nhân dân trong vi c s d ng, b o v các công trình giao thông ư ng thu Trung ương và các phương ti n thu : a. Lu ng lách, các công trình thu , phao hi u tín hi u... và các công trình ph tr khác thu c giao thông ư ng thu Trung ương qu n lý. b.Các phương ti n v n t i hành khách, hàng hoá công c ng b ng ư ng thu không có gi y phép kinh doanh theo úng lu ng tuy n và ăng ký hành chính c a cơ quan giao thông v n t i có thNm quy n c p. c. Các t u thuy n không m b o an toàn và không ch p hành nghiêm ch nh các quy t c giao thông thu . d. L phí giao thông i v i nh ng phương ti n thu ph i n p. Trong quá trình th c hi n nhi m v như trên, l c lư ng "Thanh tra Giao thông v n t i ư ng thu " còn ph i m b o m nhi m v thư ng xuyên như: n m v ng tình hình lu ng lách, phao tiêu tín hi u, các công trình thu ..., phát hi n k p th i nh ng hư h ng, nh ng chư ng ng i v t, nh ng v trí thông ư ng thu có liên quan n các công trình giao thông thu ... duy tu s a ch a ngay ho c ki n ngh c p trên có bi n pháp s a ch a b sung m b o an toàn cho các phương ti n thu qua l i. 3. ư c quy n x lý nh ng vi ph m n các công trình giao thông ư ng thu và các phương ti n thu (như m c 2 k trên) v i các bi n pháp. a. Ph t b ng ti n theo lu t l hi n hành c a Nhà nư c b. L p biên b n ình ch , bu c b i thư ng nh ng vi c làm ã gây t n h i n các công trình giao thông v n t i ư ng thu Trung ương như: ào, phá ho c làm hư h i các công trình ư ng thu , l y c p á, phao tiêu tín hi u ho c các công trình ph tr khác c a giao thông ư ng thu , làm c n tr , l n chi m lu ng l ch (k c hành lang b o v lu ng l ch, các công trình thu ), tàu thuy n không m b o an toàn, không ch p hành các quy t c giao thông thu , u tàu thuy n không úng nơi quy nh gây ách t c c n tr giao thông ... các lo i phương ti n v n hành khách, hàng hoá công c ng b ng ư ng th y không có gi y phép kinh doanh h p l , không i úng lu ng tuy n quy nh, và các phương ti n v n t i thu ph i n p l phí giao thông mà không n p. c. Th c hi n nh ng nhi m v khNn c p ngăn ng a tai n n có th x y ra. L p biên b n v vi c t m gi các gi y t c a nh ng phương ti n c tình không ch p hành lu t l giao thông gây h u qu nghiêm tr ng n các công trình giao thông ư ng thu ho c các v vi c l n có t ch c làm m t an toàn giao thông ... C n thi t báo cáo v i c p trên ngh truy t trư c pháp lu t . i u 3: L c lư ng"Thanh tra Giao thông v n t i ư ng thu " ư c trang b ng ph c như Quy t nh s 282-Q -TCCB-L ngày 27/2/1990 c a B ã quy nh. Các phù hi u c a l c lư ng "Thanh tra Giao thông v n t i ư ng thu " như sau:
  3. a. Phù hi u eo ng c: như ã quy nh t i Q s 2079-PC ngày 13/11/1990 c a B GTVT-B . b. Phù hi u Ngành eo mũ: B ng kim lo i, hình tròn có ư ng kính 45 mm, n i dung c a phù hi u ư c trang trí: + Neo tàu (màu ) tư ng trưng cho ngành ư ng thu . + Phao èn (màu và vàng) dư i là nh ng làn sóng (màu xanh) tư ng trưng h th ng thông tin tín hi u d n d t tàu thuy n phía trên là ngôi sao 5 cánh (màu vàng) làm tâm èn to ánh sáng th hi n s th ng nh t toàn qu c. + D i g u cu c (màu vàng trên n n xanh nư c bi n) vi n 2 bên tư ng trưng cho m t trong nh ng l c lư ng s n xu t ch y u thu c công nghi p m b o giao thông ư ng thu . + B n ch cái "Q.L. .T' (ch vi n vàng) trên n n tr ng cu n sách ang m phía trên m neo tư ng trưng s nghi p qu n lý lu t l giao thông ư ng thu . c. Phù hi u eo ve áo: là phù hi u trên mũ thu nh , b ng kim lo i có ư ng kính 15mm g n trên n n da xanh nư c bi n (hình ch nh t l ch kích thư c 33 x 50 mm). d. Phù hi u vai áo (may li n vào ng tay áo trái sát b vai), và c p hi u các c p t Liên hi p n các xí nghi p, tr m, o n qu n lý ư ng thu ... B u quy n cho Liên hi p quy nh trên cơ s phù h p v i yêu c u qu n lý, ki m tra an toàn giao thông ư ng thu , c n nghiêm túc, rõ ràng và không ư c gi ng phù hi u, c p hi u c a các l c lư ng vũ trang ho c các ngành khác. i u 4: Nh ng cán b , nhân viên ư c tuy n ch n làm nhi m v trong l c lư ng "Thanh tra Giao thông v n t i ư ng thu " ph i có tư cách, phNm ch t o c t t, c m gây phi n hà sách nhi u, thi u văn minh l ch thi p trong khi giao ti p, ph i am hi u các lu t l chuyên ngành do Nhà nư c, B ban hành. N u trong khi th a hành nhi m v không làm úng pháp lu t ã quy nh, ch c năng nhi m v c a mình ho c gây phi n hà i v i ngư i vi ph m s tuỳ theo l i n ng nh b x lý theo k lu t hành chính ho c truy t trư c pháp lu t. 1. L c lư ng "Thanh tra Giao thông v n t i ư ng thu " khi i làm nhi m v có th ph i h p v i l c lư ng c nh sát Giao thông tr t t quân c nh, ph i ăn m c ng ph c có y phù hi u (như i u 3 k trên), có gi y U nhi m ki m tra an toàn giao thông do B ho c Liên hi p c p. Khi x ph t ph i nói rõ n i dung x lý cho ngư i b vi ph m bi t, ph i ghi xu t biên lai (theo qui nh) y , rõ ràng và gi gìn cNn th n nh ng gi y t t m gi (có gi y biên nh n c th ) c a ngư i vi ph m, ch u m i trách nhi m khi th t l c gi y t c n gi i quy t các v vi c vi ph m nhanh chóng. 2. Liên hi p t ch c may và xây d ng quy ch v s d ng c p phát, b o qu n trang b ng ph c cho l c lư ng "Thanh tra Giao thông v n t i ư ng thu ", hàng năm t ng k t kinh nghi m báo cáo v B . i u 5. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng, Trư ng ban Pháp ch , V trư ng V T ch c cán b và lao ng, V trư ng V Giao thông, T ng giám c Liên hi p
  4. các xí nghi p qu n lý giao thông ư ng thu ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi Danh Lưu ( ã ký)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2