Quyết định số 258-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
50
lượt xem
3
download

Quyết định số 258-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 258-TTg về việc sử dụng xe mô tô 2 bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 258-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 258-TTg Hà N i , ngày 29 tháng 5 năm 1993 QUY T NNH V VI C S D NG XE MÔ TÔ 2 BÁNH CÓ DUNG TÍCH XI-LANH T 175 CM3 TR LÊN. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992. m b o an toàn tính m ng, tài s n c a công dân và h n ch tai n n giao thông; Theo ngh c a B trư ng B N i v . QUY T NNH: i u 1. T nay, ch nh ng ơn v thu c l c lư ng vũ trang (quân i, công an), Thu v , H i quan, Ki m lâm và các t ch c, cá nhân ho t ng th thao có nhu c u, ư c phép ăng ký, s d ng xe mô tô 2 bánh có dung tích xi-lanh t 175 cm3 tr lên ph c v công tác (dư i ây g i t t là xe mô tô 175 cm3 tr lên). i u 2. Các ơn v , cá nhân có xe mô tô t 175 cm3 tr lên ã ăng ký và ang s d ng ư c ti p t c s d ng, n u bán ch ư c phép bán cho các cơ quan ư c Nhà nư c cho s d ng. C m các cơ quan, ơn v ngoài di n quy nh t i i u 1 và cá nhân mua, ăng ký, s d ng xe mô tô t 175 cm3 tr lên. i u 3. Vi c nh p khNu các lo i xe mô tô t 175 cm3 tr lên ph i ư c B thương m i c p gi y phép trên cơ s có ý ki n ng ý c a B N i v . i u 4. Giao cho B N i v quy nh và hư ng d n vi c ăng ký, s d ng xe mô tô 175 cm3 tr lên. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Phan Văn Kh i ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản