Quyết định số 259-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 259-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 259-QĐ về việc ban hành ba tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 259-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THU T NHÀ NƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 259-QĐ Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUY T Đ NH C A CH NGHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 259-QĐ NGÀY 10-4- 1986 BAN HÀNH BA TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NGHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh đ nh s 141-HĐBT ngày 24-8-182 c a H i đ ng B trư ng ban hành Đi u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét đ ngh c a b Lâm nghi p trong công văn s 3320-KT ngày 18-10-1982 và s 3451-KT ngày 16-10-1984, QUY T Đ NH: Đi u 1. - Nay ban hành các tiêu chu n Vi t Nam: TCVN 4188 - 86. Nh a thông; TCVN 4189 - 86. Tinh d u thông; TCVN 4190 - 86. Colophan thông. Đi u 2. - Các tiêu chu n trên ban hành đ chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-1-1987 và ph i đư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các đ a phương có liên quan. Đoàn Phương (Đã ký) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N TCVN 4188 - 86 TCVN 4189 - 86 TCVN 4190 - 86
Đồng bộ tài khoản