Quyết định số 261-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 261-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 261-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn nhà nước do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuât nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 261-QĐ

  1. U BAN KHOA H C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ K THU T NHÀ c l p - T do - H nh phúc NƯ C ******** ******** S : 261-Q Hà N i, ngày 10 tháng 4 năm 1986 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 261-Q NGÀY 10- 4-1986 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c Ngh nh s 141-H BT ngày 24-8-1982 c a H i ng B trư ng ban hành i u l v công tác tiêu chu n hoá; Xét ngh c a B Nông nghi p trong công văn s 89 - KHKT/CV ngày 7-12-1984, QUY T NNH: i u 1. - Nay ban hành tiêu chuNn Vi t Nam: TCVN 4251-86. Tr i l n gi ng. Yêu c u chung v qu n lý k thu t. i u 2. - Tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1-1- 1987 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. oàn Phương ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản