Quyết định số 29-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
65
lượt xem
5
download

Quyết định số 29-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 29-QĐ về việc ban hành các tiêu chuẩn Nhà nước về thuốc trừ dịch hại do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 29-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29-Q Hà N i, ngày 24 tháng 2 năm 1982 QUY T NNH C A CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 29- Q NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 1982 BAN HÀNH CÁC TIÊU CHU N NHÀ NƯ C V THU C TR DNCH H I Căn c Ngh nh s 123-CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i ng Chính ph ban hành i u l t m th i v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh c a T ng c c Hoá ch t trong Công văn s 402-HC/KT5 ngày 14 tháng 5 năm 1981. QUY T NNH i u 1- Nay ban hành các tiêu chuNn Nhà nư c: TCVN 3711 - 82. Thu c tr d ch h i. Diazinon 50% - d ng nhũ d u; TCVN 3712 - 82. Thu c tr d ch h i. MD 60% - d ng nhũ d u; TCVN 3713 - 82. Thu c tr d ch h i Metyla parathion 50% - d ng nhũ d u; TCVN 3714 - 82. Thu c tr d ch h i. DDVP 50% - d ng nhũ d u. i u 2- Các tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1983 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản