Quyết định số 2976/QĐ-BNN-CB

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 2976/QĐ-BNN-CB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2011/QĐ-TTG NGÀY 18/02/2011 VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NGÀNH MÂY TRE BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2976/QĐ-BNN-CB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2011 Số: 2976/QĐ-BNN-CB QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2011/QĐ-TTG NGÀY 18/02/2011 VỀ CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NGÀNH MÂY TRE BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre; Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tư số 49/2011/TT- BNNPTNT ngày 15 tháng 7 năm 2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2009/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Tổ biên tập xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích ngành mây tre. Danh sách thành viên Tổ biên tập trong phụ lục đính kèm Quyết định này. Điều 2. Nhiệm vụ của Tổ biên tập
  2. 1. Xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn triển khai Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre. 2. Thời gian: Hết quý IV năm 2012. 3. Tổ biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Điều 3. Kinh phí hoạt động của Tổ biên tập theo quy định hiện hành và vận động hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân khác. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muố i, Vụ trưởng các Vụ: Pháp chế, Kế hoạch, Tài chính; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các thành viên Tổ biên tập có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 5; - Bộ trư ởng Cao Đ ức Phát (đ ể b/c); - Các Bộ: Tài chính, Kế hoạ ch và Đầu tư, Công thương; - Tổng cục Lâm nghiệp (đ ể p/h); - Vụ Pháp chế (đ ể p/h); Diệp Kỉnh Tần - Lưu VT, CB. PHỤ LỤC DANH SÁCH THÀNH VIÊN TỔ BIÊN TẬP XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2011/QĐ-TTG NGÀY 18/02/2011 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2976/QĐ-BNN-CB ngày 05 tháng 12 năm 2011) STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị Chức danh trong Tổ biên tập Ông An Văn Khanh Phó Cục Cục Chế biến, Thương mại Tổ trưởng 1 trưởng nông lâm thủy sản và nghề muố i, Bộ Nông nghiệp và PTNT Ông Đinh Ngọc Minh Phó Vụ Vụ Kinh tế nông nghiệp, Bộ Tổ viên 2
  3. trưởng Kế hoạch và Đầu tư Ông Tạ Hoàng Linh Phó Cục Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Tổ viên 3 trưởng Công Thương Ông Nguyễn Văn Vụ Tài chính các ngân hàng Tổ viên 4 Phó Thuyết Trưởng và tổ chức tài chính, Bộ Tài phòng chính Bà Trần Thị Dung Vụ Pháp chế, Bộ Nông Tổ viên 5 CV nghiệp và PTNT Ông Nguyễn Tùng Vụ Tài chính, Bộ Nông Tổ viên 6 CV nghiệp và PTNT Lâm Bà Đặng Thị Tuyết Vụ Kế hoạch, Bộ Nông Tổ viên 7 CV nghiệp và PTNT Minh Ông Nguyễn Tuấn Vụ Sử dụng rừng, Bộ Nông Tổ viên 8 CV Hưng nghiệp và PTNT Ông Trần Văn Tuân Cục Chế biến, Thương mại Tổ viên 9 CV nông lâm thủy sản và nghề muố i, Bộ Nông nghiệp và PTNT Bà Đinh Thị Hiền Cục Chế biến, Thương mại Tổ viên 10 CV nông lâm thủy sản và nghề muố i, Bộ Nông nghiệp và PTNT
Đồng bộ tài khoản