Quyết định số 407-QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 407-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 407-QĐ về việc ban hành hai tiêu chuẩn Nhà nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 407-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K THU T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NHÀ NƯ C Đ c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 407-QĐ Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 1980 QUY T Đ NH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 407 - QĐ NGÀY 29 THÁNG 9 NĂM 1980 BAN HÀNH HAI TIÊU CHU N NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c ngh đ nh s 123 - CP ngày 24 tháng 8 năm 1963 c a H i đ ng Chính ph v vi c nghiên c u xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p: QUY T Đ NH Đi u 1 - Nay ban hành 2 (hai) tiêu chu n Nhà nư c: TCVN 3289 - 80. Thu c th . Natri cacbonnat khan; TCVN 3290 - 80. Thu c th . Amoni hiđroxit. Đi u 2 - Hai tiêu chu n trên ban hành đ chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1982 và ph i đư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các đ a phương có liên quan. Lê Kh c (Đã ký) FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N TCVN 3289 - 80 TCVN 3290 - 80
Đồng bộ tài khoản