intTypePromotion=1

Quyết định số 660/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 660/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 660/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Bình Phước, ngày 06 tháng 4 năm 2012 Số: 660/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO ÁP DỤNG TẠI CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Căn cứ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Xét đề nghị của Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bãi bỏ thủ tục hành chính đối với lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo áp dụng tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước tại Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 08/3/2011 của UBND tỉnh. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Thanh tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Trương Tấn Thiệu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản