intTypePromotion=1

Quyết định số 663/QĐ-BTP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
28
lượt xem
2
download

Quyết định số 663/QĐ-BTP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG SOẠN THẢO ĐỀ ÁN, VĂN BẢN NĂM 2012

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 663/QĐ-BTP

 1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2012 Số: 663/QĐ-BTP QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CÔNG SOẠN THẢO ĐỀ ÁN, VĂN BẢN NĂM 2012 BỘ TRƯỞNG BỘ T Ư PHÁP Căn cứ Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và Ngành Tư pháp năm 2012; Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bản phân công các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp soạn thảo đề án, văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong năm 2012. Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo đề án, văn bản có trách nhiệm thực hiện bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, tiến độ, chất lượng. Đối với dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có nội dung quy định về thủ tục hành chính, thì thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính. Các Thứ trưởng theo lĩnh vực được phân công phụ trách có trách nhiệm chỉ đạo việc soạn thảo đề án, văn bản. Đối với những đề án, văn bản phức tạp mà trong quá trình soạn thảo còn có ý kiến khác nhau hoặc Thứ trưởng phụ trách thấy cần xin ý kiến chỉ đạo thì báo cáo Bộ trưởng để xem xét, quyết định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Văn phòng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện. Định kỳ hàng tháng, Thủ trưởng các đơn vị báo cáo Lãnh đạo Bộ về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công, đồng thời gửi Văn phòng, Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật để theo dõi, tổng hợp. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 4 (để thực hiện); - C ác Thứ trưởng (để chỉ đạo thực hiện); - V ăn phòng Chính phủ (để phối hợp); - Cục CNTT (để đưa lên Trang TTĐT); Hà Hùng Cường - Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
 2. BẢN PHÂN CÔNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP SOẠN THẢO ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHÍNH PHỦ, UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI, QUỐC HỘI, BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ, BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH TƯ PHÁP TRUNG ƯƠNG NĂM 2012 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 663/QĐ-BTP ngày 24/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP Luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội I Luật sửa đổi, - Trình CP tháng 02 bổ sung một TT. Nguyễn Vụ BTTP 1. x x CTCT 2012 -Trình UBTVQH số điều của Đức Chính tháng 4 Luật Luật sư Luật giám Vụ BTTP TT. Nguyễn 2 x - Tháng 5 CTCT 2012 định tư pháp Đức chính Luật sửa đổi, Vụ BTTP TT. Nguyễn 3. CTCB 2012 bổ sung một Đức Chính số điều của Luật công chứng - Trình CP tháng 6; Vụ TT. Lê - Trình UBTVQH CVĐC Luật Thủ đô 4. x x x CTCT 2012 Thành Long tháng 7; VXDPL - Trình QH tháng 9. Luật ban Vụ 5. TT. Lê CTCB 2012 hành văn bản CVĐC Thành Long quy phạm VXDPL pháp luật (hợp nhất) - Trình CP tháng 6 TT. Đinh Luật hộ tịch Vụ HCTP 6. x x CTCT 2012 - Trình UBTVQH Trung Tụng tháng 8
 3. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP Luật phổ Vụ TT. Nguyễn Tháng 5 trình QH biến, giáo 7. x CTCT 2012 Thúy Hiền PBGDPL thông qua dục pháp luật - Trình CP tháng 7 Luật hòa giải Vụ TT. Nguyễn 8. x x CTCT 2012 - Trình UBTVQH cơ sở Thúy Hiền PBGDPL tháng 9 Luật xử lý vi Vụ PL 9. TT. Hoàng x Tháng 5 CTCT 2012 phạm hành Thế Liên HSHC chính Bộ luật hình Vụ PL 10. TT. Hoàng CTCB 2012 sự (sửa đổi) Thế Liên HSHC Bộ luật dân Vụ PL TT. Đinh 11. CTCB 2012 sự (sửa đổi) Trung Tụng DSKT Luật sửa đổi, CT toàn bổ sung một Khóa XIII (dự số điều của Tổng cục TT. Nguyễn kiến đưa vào 12. Luật thi hành Đức Chính THADS CT năm án dân sự 2013) năm 2008 Luật sửa đổi, CT toàn bổ sung một Khóa XIII (dự TT. Nguyễn số điều của Vụ BTTP kiến đưa vào 13. Đức Chính Luật công CT năm chứng 2013) CT toàn Luật ban Khóa XIII (dự hành quyết Vụ PL TT. Hoàng kiến đưa vào 14. định hành Thế Liên HSHC CT năm chính 2013) 15. Luật sửa đổi Vụ PL TT. Đinh CT toàn 3
 4. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP một số điều Trung Tụng Khóa XIII (dự DSKT của Luật hôn kiến đưa vào CT năm nhân và gia đình 2013) Nghị quyết của UBTV Thực hiện Quốc hội cho Công văn số Tổng cục TT. Nguyễn phép kéo dài 6667/VPCP- 16. x Tháng 10 Đức Chính THADS thời gian PL ngày thực hiện thí 23/9/2011 điểm Thừa của VPCP phát lại Pháp lệnh Học viện TT. Nguyễn CTCB 2012 đào tạo nghề tư pháp Thúy Hiền 17. một số chức danh tư pháp Pháp lệnh Vụ PL Đã thông qua TT. Lê x hợp nhất văn HSHC Thành Long tháng 3/2012 bản quy 18. phạm pháp luật Pháp lệnh Vụ CVĐ Đã thông qua TT. Lê x pháp điển hệ CVXDPL Thành Long tháng 4/2012 thống quy 19. phạm pháp luật Nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ II Nghị định quy Vụ BTTP TT. Nguyễn định chi tiết Đức Chính 1. x Tháng 10 và hướng dẫn thi hành Luật giám 4
 5. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP định tư pháp Nghị định Cục TT. Đinh Đã thông qua sửa đổi, bổ ĐKQG Trung Tụng tháng 4/2012 sung một số GDBĐ điều của Nghị định số 163/2006/NĐ 2. x Tháng 2 -CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm Nghị định Tổng cục TT. Nguyễn sửa đổi, bổ Đức Chính THADS sung một số điều của Nghị định số 74/2009/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn 3. x Tháng 11 thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự v à 5
 6. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP công chức làm công tác thi hành án dân sự Nghị định Tổng cục TT. Nguyễn Thực hiện sửa đổi, bổ Đức Chính Công văn số THADS sung Nghị 874/VPCP- định số PL ngày 58/2009/NĐ- 15/02/2012 của VPCP CP ngày 13/07/2009 quy định chi 4. x Tháng 12 tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự Nghị định quy Vụ TT. Nguyễn định chi tiết Thúy Hiền PBGDPL và hướng 5. x Tháng 11 dẫn thi hành một số điều của Luật phổ biến, giáo 6
 7. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP dục pháp luật Nghị định Vụ HCTP TT. Đinh thay thế Nghị Trung Tụng định số 68/2002/NĐ- CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình v ề quan Đã trình CP 6. x Tháng 3 hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài và NĐ số 69/2006/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 68/2002/NĐ- CP Nghị định Vụ TCCB Bộ trưởng thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ- CP quy định 7. x Tháng 5 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn v à cơ cấu tổ chức của Bộ 7
 8. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP Tư pháp Nghị định về Cục KT TT. Phạm rà soát, hệ Quý Tỵ VBQPPL thống hóa 8. x Quý IV văn bản quy phạm pháp luật Nghị định về Vụ TT. Lê CVĐCV theo dõi thi Thành Long Đã trình CP 9. x Tháng 01 hành pháp XDPL luật Nghị đinh quy Vụ CVĐ TT. Lê định chi tiết CVXDPL Thành Long và hướng dẫn thi hành 10. x Quý IV Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật Nghị đinh quy Vụ TT. Lê định chi tiết CVĐCV Thành Long và hướng 11. x Quý IV XDPL dẫn thi hành Luật Thủ đô Nghị định Cục TT. Nguyễn Thực hiện 12. x Tháng 9 sửa đổi, bổ Thúy Hiền CTHĐ của TGPL sung Nghị Ngành Tư 8
 9. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP định số pháp 07/2007/NĐ- CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý Nghị định Vụ HTQT Thực hiện TT. Hoàng thay thế Nghị Thế Liên chương trình định số hành động 78/2008/NĐ- của CP 2011- 13. x 2012 -2013 CP về quản 2012 lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật Quyết định Vụ TT. Nguyễn của Thủ Thúy Hiền PBGDPL tướng phê duyệt Chương trình hành động thực hiện Kết Đã ban hành 14. x Tháng 3 luận số 04- KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị 32- 9
 10. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Quyết định Cục TT. Nguyễn của Thủ Thúy Hiền TGPL tướng về 15. chính sách x Tháng 7 trợ giúp pháp lý cho người nghèo Quyết định Cục TT. Nguyễn Thực hiện của Thủ Thúy Hiền Nghị quyết số TGPL tướng ban 80/NQ-CP hành chính ngày sách trợ giúp 19/5/2011 pháp lý cho 16. x Tháng 7 người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn giai đoạn 2012-2020 Quyết định Cục TT. Nguyễn Thực hiện 17. x Tháng 12 của Thủ Thúy Hiền CTHĐ của TGPL 10
 11. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP tướng quy Ngành Tư định chuẩn pháp tiếp cận pháp luật tại xã, phường Quyết định Vụ CVĐ TT. Lê của Thủ CVXDPL Thành Long tướng về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp Đã ban hành 18. x Tháng 01 lệnh thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ Khóa XIII Quyết định Vụ CVĐ TT. Lê của Thủ CVXDPL Thành Long tướng về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 19. x Tháng 9 luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 11
 12. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP 2013 Quyết định Vụ PLQT TT. Lê của Thủ Thành Long tướng ban hành quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa 20. x Tháng 11 phương trong giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ v à nhà đầu tư nước ngoài Chỉ thị, đề án, chiến lược, chương trình III Chỉ thị của Tổng cục TT. Nguyễn x Thủ tướng về Đức Chính THADS thi hành Luật 1. Tháng 3 tổ tụng hành chính Chỉ thị của Cục TT. Đinh Thủ tướng về ĐKQG Trung Tụng tăng cường GDBĐ 2. x Tháng 10 công tác đăng ký giao dịch bảo đảm Chỉ thị của Cục TT. Đinh Thủ tướng về ĐKQG Trung Tụng 3. x Tháng 7 tăng cường GDBĐ hiệu quả thi hành pháp 12
 13. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP luật về giao dịch bảo đảm nhằm nâng cao tính an toàn pháp lý của hoạt động cho vay có bảo đảm Chỉ thị của Vụ CVĐ Đang báo TT. Lê Ban Bí thư về cáo xin ý kiến CVXDPL Thành Long tăng cường lãnh đạo Bộ 4. x sự lãnh đạo thời hạn trình của Đảng đối với công tác pháp chế Chiến lược TT. Phạm Trung phát triển lý Quý Tỵ tâm lịch tư pháp LLTPQG 5. x Tháng 5 đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Chiến lược Viện TT. Hoàng phát triển Thế Liên KHPL Ngành Tư Chuyển từ pháp giai 6. x Tháng 6 2010 đoạn 2011- 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Đề nghị của Vụ CVĐ TT. Lê Đã trình CP 7. x Tháng 02 Chính phủ về CVXDPL Thành Long Chương trình 13
 14. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 Đề án tăng Vụ CVĐ Thực hiện TT. Lê cường năng chương trình CVXDPL Thành Long lực đội ngũ hành động cán bộ, công của CP 2011 chức, viên - 2016 chức pháp chế các bộ, ngành địa phương theo Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 8. x Tháng 6 24/5/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng v à hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 Đề án “Thí Học viện TT. Nguyễn điểm đào tạo Tư pháp Thúy Hiền Chuyển từ chung nguồn 9. x Tháng 3 2011 bổ nhiệm chức danh thẩm pháp, 14
 15. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP kiểm sát viên, luật sư giai đoạn 2012- 2015" Đề án “Thực Cục Con TT. Đinh hiện Công Trung Tụng nuôi ước La - Hay số 33 ngày 29/5/1993 v ề Đã trình TTg 10. x Tháng 02 bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế” Đề án “Giải Tổng cục TT. Nguyễn quyết việc thi Đức Chính THADS 11. x Tháng 3 hành án tồn đọng” Đề án “Huy Cục TT. Nguyễn động nguồn Thúy Hiền TGPL lực tài chính cho trợ giúp pháp lý nhằm nghiên cứu các giải pháp 12. x Tháng 10 để tăng cường sự đóng góp của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cho Quỹ trợ giúp pháp lý 15
 16. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP Việt Nam” Đề án Xây Vụ CVĐ Thực hiện TT. Lê dựng Đề án Chương trình CVXDPL Thành Long hành động tiêu chí xác định văn bản của CP 2011- quy phạm 2016 pháp luật và hệ thống văn bản quy 13. x Quý III phạm pháp luật của nước ta trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đề án “Nâng Vụ PLQT TT. Hoàng cao hiệu quả Thế Liên cơ chế pháp luật thực thi 14. x Tháng 11 cam kết quốc tế, đẩy nhanh việc nội luật hóa cam kết quốc tế” Đề án tổng Vụ PLQT TT. Lê thể về “Giải Thành Long quyết tranh chấp giữa 15. x Tháng 11 Chính phủ v à nhà đầu tư nước ngoài” 16
 17. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP Đề án “Quy Vụ BTTP TT. Nguyễn hoạch tổng Đức Chính thể phát triển các tổ chức hành nghề 16. Tháng 6 công chứng ở Việt Nam đến năm 2020” Đề án “Thí Cục TT. Đinh điểm đăng ký ĐKQG Trung Tụng tập trung các GDBĐ 17. x Tháng 11 giao dịch bảo đảm” Đề án “Tổ Cục TT. Đinh chức quản lý, ĐKQG Trung Tụng vận hành hệ GDBĐ 18. x Tháng 9 thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm” Đề án Vụ PLQT Thực hiện TT. Hoàng “Nghiên cứu Thế Liên Công văn số đánh giá tác 638/VPCP - động của QHQT ngày Hiệp định đối 16/07/2007 của VPCP tác xuyên 19. x Tháng 6 Thái Bình Dương (TPP) đến hệ thống pháp luật Việt Nam” (Giai đoạn II: Dự 17
 18. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP kiến phương án, nội dung sửa đổi pháp luật để thực hiện Hiệp định TPP) Đề án “Xây Vụ PLQT TT. Hoàng dựng hệ Thế Liên thống cơ sở dữ liệu pháp 20. x Tháng 11 luật quốc gia về quyền con người và quyền công dân” Đề án vai trò, Vụ PLQT Thực hiện TT. Hoàng thủ tục để Bộ Thế Liên chương trình Tư pháp hành động tham gia, đại của CP 2011- diện cho 2016 Chính Phủ trong việc 21. x Tháng 12 giải quyết các tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế mà Chính Phủ Việt Nam là một bên 18
 19. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP Đề án “Tiếp Vụ PLQT Thực hiện TT. Lê cận, gia nhập Công văn số Thành Long các thiết chế 04/TP-VPCP quốc tế đa ngày 22. x Tháng 10 phương về 14/01/2012 giải quyết của VPCP tranh chấp quốc tế” Đề án “Xác Vụ TT. Hoàng định vai trò, Thế Liên PLHSHC tiêu chí của hệ thống pháp luật về quản lý hành chính của nhà nước trong nền kinh tế thị trường định 23. x Tháng 11 hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch, hiệu quả, gần dân và thúc đẩy phát triển” Đề án “Ngày Tổng cục TT. Nguyễn truyền thống Đức Chính THADS 24. x Tháng 6 ngành Thi hành án dân 19
 20. Cấp trình Tên văn bản, Đơn vị Lãnh đạo Thủ Bộ UBTV Ban Thời điểm trình STT Ghi chú Quốc Chính Ban Bí đề án thực hiện Bộ chỉ đạo tướng Quốc chỉ đạo Chính phủ hội thư hội trị CP CCTP sự” Đề án “Mở Tổng cục TT. Nguyễn Thực hiện rộng địa bàn Đức Chính Công văn số THADS thực hiện thí 874/VPCP- điểm Thừa PL ngày phát lại tại 15/02/2012 25. x Tháng 10 một số tỉnh, của VPCP thành phố khác ngoài TP Hồ Chí Minh” Đề án “Giải Vụ HCTP TT. Đinh Thực hiện quyết quốc Trung Tụng Công văn số tịch người 1916- Hoa, con lai CV/VPTW 26. x Quý IV giữa phụ nữ ngày Việt Nam và 17/11/2011 người Trung của BCHTW Quốc hiện nay” Đề án nâng Vụ TCCB Đã trình CP - TT. Hoàng cao chất Thế Liên năm 2011 và lượng các cơ tiếp tục trình sở đào tạo Ban chỉ đạo - Trình CP năm Trường Đại cải cách - TT. 2011; học Luật Hà TPTW năm Nguyễn 27. x x - Trình Ban C Nội, Trường 2012 Thúy Hiền ĐCCTP TW tháng Đại học Luật 4/2012 thành phố Hồ Chí Minh và Học viện tư pháp 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản