intTypePromotion=1

Quyết định số 753/QĐ-BNN-KH

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
23
lượt xem
1
download

Quyết định số 753/QĐ-BNN-KH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN MỞ MỚI NĂM 2012 VÀ PHÂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 753/QĐ-BNN-KH

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2012 Số: 753/QĐ-BNN-KH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN MỞ MỚI NĂM 2012 VÀ PHÂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020; Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 202/QĐ-BNN-TCTS ngày 10/02/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Chiến lược Thủy sản đến năm 2020; Xét đề xuất của Tổng cục Thủy sản tại Tờ trình số 334/TTr-TCTS-KHTC ngày 21/3/2012 xin bổ sung dự án: Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình đồng quản lý và đề xuất xây dựng một số chính sách tăng cường đồng quản lý trong ngành thủy sản vào danh mục các dự án điều tra cơ bản mở mới năm 2012; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án: “Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng các mô hình đồng quản lý và đề xuất xây dựng một số chính sách tăng cường đồng quản lý trong ngành thủy sản” vào danh mục các dự án điều tra cơ bản mở mới năm 2012. Điều 2. Giao Tổng cục Thủy sản là đơn vị quản lý dự án và có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương – dự toán, tự cân đối nguồn kinh phí thực hiện trong năm
  2. 2012 và quản lý quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp và PTNT; Giao Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính tổng hợp, cân đối bố trí vốn vốn kế hoạch năm 2013 cho dự án theo đề cương – dự toán được duyệt. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Lãnh đạo Bộ; - Lưu VT, KH. Cao Đức Phát
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản