intTypePromotion=1

Quyết định sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
128
lượt xem
15
download

Quyết định sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định sửa đổi thuế suất của một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 trong Biểu thuế nhập khẩu

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Q uy Õt  Þ nh ® cña  é   ë n g  B é  T µi ch Ý n h  sè 242 T C/ Q §/TC T  n g µ y 26 th¸ng  n¨ m  B tr 3  1997 v Ò  viÖc s öa ® æ i  thu Õ  s u Êt c ña m ét sè  Æ t   µ n g  thuéc n h ã m   m h 2710  trong  Ó u  thu Õ   h Ë p  kh È u bi n B é  Trëng B é   µi ch Ýnh T C¨n  §iÒu  LuËt  cø  8,  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ    nhËp khÈu  îc Quèc    ®   héi th«ng qua ngµy  26/12/1991; C¨n  khung  cø  thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu ban hµnh  i t¹ NghÞ  quyÕt sè  537  ngµy  a  22/2/1992 cña      Héi ®ång  Nhµ    îcsöa  níc,®   ®æi    bæ sung  i t¹ NghÞ     quyÕt  sè  31  NQ/UBTVQH9  ngµy  9/3/1993, NghÞ  quyÕt  sè  174  NQ/UBTVQH9  ngµy 26/3/1994,  NghÞ  quyÕt sè 290 NQ/UBTVQH9  ngµy  7/9/1995,NghÞ    quyÕt  293  sè  NQ/UBTVQH9   ngµy  8/11/1995  cña  ban  ­ Uû  th êng  Quèc    vô  héikho¸9;     C¨n  thÈm   cø  quyÒn quy ®Þnh   i§iÒu  ­  t¹  3  QuyÕt ®Þnh   280/TTg  sè  ngµy 28/5/1994 cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ  viÖc  vÒ  ban hµnh BiÓu thuÕ xuÊt  khÈu,BiÓu    thuÕ nhËp khÈu  kÌm theo NghÞ    ®Þnh  54/CP. sè  Q uy Õt  Þ nh ® §iÒu    1.­Söa  æi  ® thuÕ suÊt thuÕ    nhËp  khÈu cña mét  m Æt   sè  hµng  quy  ®Þnh   iBiÓu  t¹  thuÕ  nhËp  khÈu ban  hµng  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   sè  280/TTg  ngµy 28/5/1994 cña    Thñ íng ChÝnh  t   phñ  Danh  vµ  môc  söa  æi,bæ   ®   sung  BiÓu thuÕ nhËp  khÈu ban hµnh kÌm theo c¸cQuyÕt      ®Þnh  659A/TC/ sè  Q§/TCT  ngµy  25/7/1996;sè    856 TC/Q§/TCT  ngµy 11/9/1996 cña  tr   Bé  ëng Bé  TµichÝnh      víimøc  thuÕ  suÊtthuÕ    nhËp khÈu    sau: míinh  Thu M∙  sè Nhãm   Æt   m hµng Õ  suÊt  % 2710 ­ X¨ng    dÇu  c¸c lo¹  vµ    i dÇu  chÕ  biÕn    tõ kho¸ng  chÊt bi­   tum,       trõd¹ng    th«;C¸c chÕ  phÈm  cha  îc chitiÕthoÆc   ®       ghië      n¬ikh¸c,cã      tû träng dÇu      löa hoÆc     i c¸clo¹ dÇu    chÕ  biÕn    tõ kho¸ng chÊt bi tum      chiÕm     tõ 70%       trëlªn,nh÷ng  lo¹ dÇu    i nµy    lµthµnh phÇn  b¶n  c¬  cña    c¸cchÕ  phÈm  ®ã 2710.00.1 ­X¨ng    i   c¸clo¹ : 0   ­X¨ng    dïng cho    m¸y  bay 10   ­Lo¹ikh¸c     60 2710.00.2 ­Diesel    i    c¸clo¹ 28
  2. 2 0 2710.00.3 ­Mazut   12 0 2710.00.4 ­NhiªnliÖu dïng cho          m¸y  bay  (TC1,ZA1...   ) 28 0 2710.00.5 ­DÇu     ho¶  th«ng  dông 28 0 2710.00.6 ­ Naptha,Reformate vµ          c¸c chÕ  phÈm   kh¸c ®Ó     pha chÕ  60 0 x¨ng 2710.00.7 ­Condensatevµ        c¸cchÕ  phÈm  ¬ng  t tù 15 0 2710.00.9 ­Lo¹ikh¸c     7 0 §iÒu 2.­QuyÕt    ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  ® îc ¸p  vµ    dông  cho  tÊtc¶        c¸ctêkhaihµng      ho¸ nhËp khÈu ®¨ng  víi quan    ký    c¬  H¶i quan  b¾t  ®Çu   tõngµy    01/4/1997.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2