Quyết định về việc giải thể Ban điều hành

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
72
lượt xem
4
download

Quyết định về việc giải thể Ban điều hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc giải thể Ban điều hành về thí điểm thành lập quĩ tín dụng Nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc giải thể Ban điều hành

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A  T H è N G  ® è C  N G © N   µ N G  N H µ   í C S è  202/Q§­N H 9 H N N G µ Y  21 T H¸ N G  7 N¨ M  1995 v Ò  vi Ö c GI¶I T H Ó  B A N  ® I Ò U  H µ N H   Ò  T H Ý  ® I Ó M V T H µ N H  L Ë P  Q U ü  T Ý N   ô N G  N H © N  D © N D THèNG   C   © N   µ NG   µ   íC ®è NG H NH N ­C¨n  Ph¸p  Önh  ©n  µng  µ   ícngµy  5­   cø  l Ng h Nh n   23­ 1990; ­ C¨n cø NghÞ   nh   è 15/CP  µy 2­ 1993  ña  Ýnh  phñ   Ò   ®Þ s ng 3­ c Ch v nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  v  h   tr¸chnhiÖ m    qu¶n  ýNhµ   íccña  é, c¬  l  n  B   quan  ngang  Bé; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 20/CP  µy  3­ ng 1­ 1995  ña  Ýnh  ñ  Ò     c Ch ph v tæ chøc  é  b m¸y  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam; c Ng h Nh n     ­ Theo    ®Ò nghÞ   ña  c «ng  ô   ëng  ô     V tr V Tæ chøc, c¸n  é   µ  o   ¹o   b v ®µ t   Ng ©n  µng  µ   íc. h Nh n QUY Õ T   NH ®Þ §i Ò u    1. Nay    Ó  gi¶ith Ban  iÒu  µnh  Ò   Ý  iÓ m   µnh  Ëp Quü   Ýn   ® h v th ® th l  T dông  ©n   ©n  îc thµnh  Ëp  ¹  Nh d ®  l ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 111/Q§­ NH9   µy  6­ ng 14­ 1993  µ  v chuyÓn  giao    Ö m   ô  ña  c¸c nhi v c Ban  µy  n sang  ô   V Qu¶n  ý c¸c Tæ   l    chøc  Ýn  ông  ©n  ©n  ùc hiÖn. T d Nh d th   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õngµy  ý. 2. Quy ®Þ n c hi l     k t  k §i Ò u 3. C¸c «ng, bµ    Ch¸nh  phßng, Vô   ëng  ô     v¨n    tr V Tæ chøc, c¸n  é   b vµ  o  ¹o, ô  ëng   ëng  ®µ t   tr V ­Tr ban  Òu  µnh  Ò   Ý  iÓ m   µnh  Ëp Quü   Ýn   §i h v th ® th l  T dông  ©n  ©n, Vô  ëng  ô  Nh d   tr V Qu¶n  ýc¸cTæ   l     chøc  Ýn  ông  ©n  ©n, Thñ  T d Nh d   tr ng    n  Þ  ªnquan    ©n   µng  µ   íc Trung  ng    µnh  Õt ë c¸c ®¬ v li   ë Ng h Nh n   ¬ thih quy   ®Þnh  µy. n C « N G  V ¨ N C ñ A  N G © N   µ N G  N H µ   í C VI Ö T  N A M  S è  362/CV­N H 2 H N N G µ Y  13 T H¸ N G  7 N¨ M  1995 V Ò   H U  P H Ý  D Þ C H  V ô T C H U Y Ó N   æ I  GI ÷ A  N F T T  V µ  TI Ò N  M Æ t ® K Ýnh  öi: g  ­C¸c    Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  NHNN   tØnh,thµnh  è   ph ­C¸c    Tæng  gi¸m  c, Gi¸m  c  ©n  µng    ®è   ®è ng h TM QD ­Tæng    gi¸m  c  ©n  µng  u    µ    iÓn ®è ng h ®Ç tv ph¸ttr ­C¸c    Tæng  gi¸m  c, Gi¸m  c  ©n  µng    Çn ®è   ®è ng h cæ ph Ng ©n  µng  ªndoanh,CN   ©n  µng  ícngoµi. h li     ng h n 
  2. 2 Ng ©n   Õu  phi thanh    µm ét  ¬ng  Ön thanh    íitrong thêigian to¸nl   ph ti   to¸nm        võa qua, ®Ó   ¹o ®iÒu  Ön    t  ki cho  kh¸ch  µng  ö  ông  h sd quen  Çn  µ  d v khuyÕn  khÝch  ë   éng  mr thanh    ©n  Õu  to¸nng phi thanh  to¸n,t¹ c«ng    è     i v¨n s 30/VC­NH1   ngµy  1­ 21­ 1995,Thèng  c    ®è NHNN   ∙  ® quy  nh  ®Þ kh«ng    Ý  Þch  ô  æi  thu ph d v® ng©n  Õu  phi thanh    Êy tiÒn m Æt   µ  îcl¹ . to¸nl     v ng   i § Õn nay  Öc  ö  ông  ©n  Õu  vi s d ng phi thanh   to¸ntrong d©n    ∙ ¬ng  i   c® t ®è   nhuÇn  nhuyÔn  µ  v doanh  è  s thanh to¸n b»ng  ©n  Õu    ng phi thanh  to¸n ngµy    cµng  t¨ng,c¸c kh¸ch hµng  ép  Òn  Æt   µo  ©n   µng    æi  Êy ng©n        n ti m v Ng h ®Ó ® l  phiÕu  thanh  µn  µy  µng  Òu,Ng ©n   µng  Êt  Òu  to ng c nhi   h m nhi c«ng  søc  µ  êi v th   gian kiÓm  m   Òn m Æt.   ®Õ ti   § Ó   ï ®¾ p   ét  Çn    Ý   ña  ©n   µng  Ò   Þch  ô  Óm   m   b  m ph chiph c Ng h vd v ki ®Õ tiÒn m Æt   i víikh¸ch hµng  ép  Òn m Æt     æi  Êy NPTT     ®è       n ti   ®Ó ® l  hoÆc   îcl¹  ng   i. Ng ©n  µng  µ   ícTrung  ng  h Nh n   ¬ quy  nh  Öc    Ý  Þch  ô  i víi ®Þ vi thu ph d v ®è     kh¸ch  hµng  ép  Òn m Æt   æi  Êy ng©n  Õu  n ti   ® l  phi thanh    to¸nhoÆc   îcl¹nh  ng     sau: i 1­    ùc  Ön  Khi th hi thu  Òn  Æt   i  íikh¸ch  µng  ép  Òn  µo  ©n   ti m ®è v   h n ti v Ng hµng    æi  Êy Ng ©n   Õu  ®Ó ® l  phi thanh to¸n,c¸c Ng ©n   µng  îcthu phÝ  Þch     h ®   d vô  íitû lÓ  v     0,02%    Þ tiÒn  Óm   m,  gi¸tr   ki ®Õ møc     èi®a   µ 500.000®/1 lÇn  thu t   l     nép;møc    èi Óu lµ5000®/1  Çn  ép.   thu t   thi     ln 2­  êng  îp kh¸ch hµng  æi  ©n  Õu  Tr h    ® ng phi thanh    Êy tiÒn  Æt,    to¸nl   m c¸c Ng ©n   µng  îc thu  Ý   Þch  ô  íitû lÖ  h ®  ph d v v     0,01%     Þ ng©n  Õu  gi¸tr   phi thanh  to¸nkiÓm   Ën, møc    èi®a  µ 500.000®/1  Çn  ép; møc    èithiÓu  µ   nh   thu t   l   ln  thu t   l  5.000®/1 lÇn  ép.  n 3­  Öc  æi  ©n  Õu  Vi ® ng phi thanh    ÷a c¸c TCTD   íiNg ©n   µng  µ   to¸ngi     v  h Nh níc hoÆc   êng  îp    tr h kh¸ch  µng  h hay  ©n   µng  ép  ©n  Õu  Ng h n ng phi thanh    to¸n ®Ó     ã  µo  µikho¶n  × c¸cNg ©n  µng  ghic v T   th     h kh«ng    Ý  Þch  ô. thu ph d v 4­ C«ng    µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy  ý.   v¨n n c hi l     h t  k

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản