Quyết định về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tại khu vực miền Trung

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
83
lượt xem
16
download

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tại khu vực miền Trung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tại khu vực miền Trung

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư tại khu vực miền Trung

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a B é  tr n g  B é  K Õ  h o ¹ ch  µ  ® Ç u  t  s è  744/2001/Q§­B K H  n g µ y 20  ë v th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  vi Ö c th µ nh l Ë p trung t © m   V x ó c  Õ n ® Ç u  t t¹i u  v ù c m i Ò n  Trun g ti  kh B é  tr ng B é  K Õ  ho¹ch  µ § Ç u   ë v t C¨n  LuËt ®Ç u    íc ngoµit¹  Öt Nam   µy  th¸ng 11  cø    tn    i Vi   ng 12    n¨m  1996;  LuËt söa  æi, bæ     ®   sung  ét  è  iÒu  m s® c¶u  Ët ®Ç u    ícngoµit¹  Öt Nam   Lu   tn    i Vi   ngµy  th¸ng6  09    n¨m 2000; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 11  ng 01    n¨m 1995  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  ®Þ chøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é    v  h v tæ  b m¸y  ña  é   cB K Õ   ¹ch vµ  Çu   ho   § t; C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 09/2001/NQ­CP   µy  th¸ng 8  ng 28    n¨m 2001  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v “T¨ng cêng    ót vµ  ©ng    thu h   n cao  Öu  hi qu¶  u    ùctiÕp níc ®Ç ttr      ngoµithêikú      2001 ­2005”.    Sau      æi    Õn  íi ñ  Þch  û   khitrao® ý ki v   Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  ªnquan; tr     ¬ li   X Ðt    Þ   ña  ô   ëng  ô     ®Ò ngh c V tr V Tæ chøc c¸n  é  µ  ô   ëng  ô   b v V tr V Ph¸p  luËt®Ç u    ícngoµi;   tn   Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  1: Th l Trung  ©m  óc  Õn ®Ç u    ¹ khu  ùc  Òn  t x ti   tt  i v mi Trung  (sau  y   äilµ“Trung  ©m  óc  Õn ®Ç u    Òn  ®© g     t X ti   tmi Trung”)®Ó   ùc hiÖn  ét    th   m sè  ¹t®éng  óc  Õn ®Ç u    ùctiÕp nícngoµicña  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   ¹ ho   x ti   ttr        B K ho   § tt   i khu  ùc  Òn  v mi Trung  íi   Ö m  ô  ñ  Õu  v   nhi c¸c v ch y sau  y: ®© ­ Phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  ã  ªnquan  ña  c li   c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ khu  ùc  Òn  v mi Trung (sau  y   äi chung  µ c¸c tØnh) trong viÖc  ®© g   l        tæng  îp,x©y  ùng  h  d Danh  ôc  ù      äi®Ç u    ícngoµicña    m d ¸n kªu g   tn     c¸ctØnh. ­    Tæ chøc  µ  èi hîp  chøc    éc  éi th¶o, héi nghÞ   v ph   tæ  c¸c cu h      trong  µ  v ngoµinícvÒ   óc  Õn ®Ç u        x ti   tcho  khu  ùc. v ­Cung  Êp    c th«ng    èihîp trong®µ m   tin,ph       ph¸n dù    u  .   ¸n ®Ç t ­ Ph¸thiÖn  Ên    µ  öi®Ò   Êt ®Õ n   é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ        v ®Ò v g   xu   B K ho v§ t v c¸c tØnh  ×m  Ön  t bi ph¸p gi¶i     Õt,gãp  Çn    Ön m«i  êng  u  . quy   ph c¶ithi   tr ®Ç t ­ Tæ     chøc  µ  èihîp tæ  v ph     chøc    c¸ckho¸®µo  ¹o, åidìng     t   b  nghiÖp  ô  Ò   vv ®Ç u    ícngoµi. tn   ­ Phèihîp víi           tØnh    Êt c¸c   Ýnh  c¸c ®Ò xu    ch s¸ch   ®∙iriªngcho    u      khu  ùc  v miÒn Trung,ngoµic¸cchÝnh       s¸ch u  ∙i®Ç u     ®  tchung  ña  níc. c c¶  ­Thùc  Ön  ét  è  Öm  ô    hi m s nhi v kh¸cdo  é  Õ   ¹ch vµ  Çu     Çu.   B K ho   § tyªu c
  2. 2 §i Ò u    2. Trung  ©m   óc  Õn  u    Òn  t X ti ®Ç t mi Trung  ¹t®éng  íit c¸ch ho   v      lµ®¬n  Þ  u   èi  èihîp c¸cho¹t®éng  óc  Õn ®Ç u      v ®Ç m ph         x ti   tchung  ña  c khu  ùc  v miÒn Trung, kh«ng  µm    l thay    c¸c chøc n¨ng  óc  Õn  u    cô  Ó  ña    x ti ®Ç t th c c¸c tØnh  µ  ã    v c c¸ctr¸chnhiÖ m  µ  Òn  ¹n chñ  Õu    v quy h   y sau  y: ®© a) Tr¸chnhiÖ m:     ­ Thùc  Ön      hi c¸c chøc  n¨ng  µ  Ö m   ô  îcBé   Õ   ¹ch vµ  Çu   v nhi v ®   K ho   § tgiao  trong qu¸  ×nh  iÓn khai c¸c ho¹t®éng  ªnquan  n   óc  Õn  u    níc tr tr        li   ®Õ x ti ®Ç t   ngoµivµo    khu  ùc  Òn  v mi Trung. ­ § Ò   Êt víiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ    é,  µnh  ªnquan  Ò       xu     K ho v§ t v c¸c B ng li   v c¸c biÖn ph¸p xö  ýnh÷ng  Ên    ªnquan  n   óc  Õn ®Ç u    ícngoµit¹ khu    l  v ®Ò li   ®Õ x ti   tn      i vùc. ­ Tæng  îp,b¸o    é  Õ   ¹ch vµ  Çu   Ò   ×nh  ×nh  óc  Õn ®Ç u      h   c¸o B K ho   § tv t h x ti   t t¹ khu  ùc.   i v b) Quy Òn  ¹n:   h ­ §îcthay m Æt   µ  Þu       v ch tr¸chnhiÖ m   ícBé   Õ   ¹ch vµ  Çu   vÒ   ¹t   tr   K ho   § t  ho   ®éng  óc  Õn ®Ç u    ícngoµit¹ khu  ùc  Òn  x ti   tn      i v mi Trung. ­ Qu¶n  ývµ  ö  ông  ng  ôc  ch  µ  îp lýtµis¶n  Bé   Õ   ¹ch    l  s d ®ó m ®Ý v h      do  K ho vµ  Çu   § t giao,c¸c kho¶n  ç  î ña    ¬     h tr c c¸c c quan  ã  ªnquan  µ  µis¶n  c li   v t  c«ng  ® îch×nh  µnh  õtÊtc¶    ån    th t     c¸cngu kh¸c. §i Ò u 3.    Tæ chøc  é  b m¸y  ¹t®éng  ña  ho   c Trung  ©m   óc  Õn  u     t X ti ®Ç t miÒn  Trung    nh sau: ­ Trung  ©m   óc  Õn  u    Òn    t X ti ®Ç t mi Trung  îc tæ  ®   chøc  än  Ñ     ¬  g nh trªnc së  ö  ông  èi  a  ùcl ng c¸n bé  Ön  ã  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   òng  sd t  ® l  î     hi c c B K ho   § tc nh huy  ng  ù  ®é s tham    ña  ¬  giac c quan  Õ   ¹ch cña    k ho   c¸ctØnh trongkhu  ùc.   v ­Trung  ©m  óc  Õn ®Ç u    Òn    t X ti   tmi Trung  ®¬n  Þ  Êp  ( v c Phßng) trùcthuéc      sù  chØ  o  ùctiÕp  Ò   ®¹ tr   v chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ña  ô   v c V ph¸p  Ët®Ç u     íc lu   tn   ngoµi,vô  ëng  ô     tr V ph¸p  Ët ®Ç u    níc ngoµi kiªm  Ö m   lu   t     nhi Gi¸m  c  ®è Trung  t©m   óc  Õn  u     Òn  X ti ®Ç t mi Trung. Gi¸m  c    ®è Trung  ©m   óc  Õn  u     µ  t X ti ®Ç t § N ½ ng  kiªm  Ö m   ã  nhi Ph Gi¸m  c  êng  ùcTrung  ©m  óc  Õn ®Ç u    Òn  ®è th tr   t X ti   tmi Trung. ­ C¸c tØnh cö  c¸n bé  cã thÈm  quyÒn  cña Së  kÕ  ho¹ch vµ  ®Ç u  t  vµ/hoÆc  ña  c Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  ña  c tØnh  µm  u   èi  èihîp  l ®Ç m ph   víi  Trung  ©m  óc  Õn ®Ç u    Òn  t X ti   tmi Trung. ­ Trung  ©m  óc  Õn ®Ç u    Òn    t X ti   tmi Trung  ã  ôsë  Æt  ¹ thµnh  è  µ  c tr   ® ti  ph § N ½ ng   ¹m  êisö  ông  ¬  ë  Ët chÊt,®iÒu  Ön  µm  Öc  µ  ét  è    é  t th   d csv    ki l vi v m s c¸n b cña  Trung  ©m   óc  Õn  u    µ  ½ ng     ùc  Ön  ¹t®éng  óc  Õn t x ti ®Ç t § N ®Ó th hi ho   x ti   ®Ç u    ¹ khu  ùc  Òn  tt   i v mi Trung. ­Trung  ©m  óc  Õn ®Ç u    Òn    t X ti   tmi Trung  ã  c con  Êu  d riªng. §i Ò u    C¬   Õ   èihîp  ¹t®éng  ÷a Trung  ©m  óc  Õn  u    4.   ch ph   ho   gi   t X ti ®Ç t miÒn  Trung  íi   n  Þ  éc Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ    v   ®¬ v thu   K ho   § c¸c tv c¸ctØnh    nh sau: ­Th«ng    qua  ô  V Ph¸p  Ët®Ç u    ícngoµivµ  n  Þ  lu   tn     ®¬ v kh¸ctrùcthuéc Bé,       Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ t chØ  o  ®¹ Trung  ©m   óc  Õn  u    Òn  t X ti ®Ç t mi Trung  ùc th  
  3. 3 hiÖn    ¹t®éng  óc  Õn ®Ç u    c¸cho   x ti   ttheo  chøc n¨ng,nhiÖ m   ô  îcph©n    v®  c«ng.   Trung  ©m   óc  Õn  u    Òn  t X ti ®Ç tmi Trung  ã  c tr¸chnhiÖ m     b¸o    é   Õ   ¹ch c¸o B K ho   vµ  Çu   Õt  § tk qu¶  ùc hiÖn. th   ­ Trung  ©m  óc  Õn  u    Òn    t X ti ®Ç t mi Trung  èihîp víic¸c c¬  ph         quan  chøc    n¨ntg t¹      i tØnh  c¸c th«ng qua    u   èi    ùc hiÖn  Ö m   ô  îc giao; c¸c ®Ç m ®Ó th   nhi v®    ®Þnh  ú  chøc  äp  k tæ  h giao  ban, tæng  Õt,trao ® æi    k   kinh nghiÖ m,  Õ   ¹ch   k ho   xóc  Õn  u    íic¸c Së   Õ   ¹ch  µ  u  , Ban  ti ®Ç t v     k ho v ®Ç t  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  cña    c¸ctØnh  ã  ªnquan. c li   ­ Hµng    n¨m, Gi¸m  c  ®è Trung  ©m   óc  Õn  u     Òn  t X ti ®Ç t mi Trung b¸o    c¸o Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  K ho v§ tv t h ho   trong n¨m, ®ång  êilËp  Õ       th   k ho¹ch,ch¬ng  ×nh    tr c«ng    t¸cn¨m  sau  ×nh  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   tr B K ho v§ t xem   Ðt, x  phª duyÖt.   §i Ò u 5.  C¨n  vµo  cø  nhu  Çu  ¹t®éng  ña  c ho   c Trung  ©m   óc  Õn  t X ti ®Ç u    Òn  t mi Trung  µ  iÒu  Ön  ô  Ó, V¨n  v® ki c th   phßng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   B K ho v§ t phèihîp víiVô         ph¸p  Ët®Ç u    ícngoµix¸c ®Þnh    lu   tn      c¸c kho¶n kinh phÝ   ôc    ph vô  ¹t®éng  µng  ho   h n¨m  ña  c Trung  ©m   óc  Õn  u    Òn  t X ti ®Ç t mi Trung b¸o    c¸o l∙nh®¹o  é    B xem  Ðt,phª duyÖt. x   §i Ò u    uyÕt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 6. Q ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u   C¸c  7.   «ng Ch¸nh V¨n phßng,Vô   ëng  ô      tr V Tæ chøc    é,Vô  c¸n b   tr ng  ô   ë V Ph¸p  Ët®Ç u    íc ngoµi,Trëng    n  Þ  ùc thuéc  é,  lu   tn     c¸c ®¬ v tr   B Gi¸m  ®èc    ë  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Trëng  c¸cS K ho   § t  ban  Qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp    c¸ctØnh  cã  ªnquan  µ  li   v Gi¸m  c  ®è Trung  ©m  óc  Õn ®Ç u    µ  ½ ng  ã  t X ti   t§ N c tr¸chnhiÖm     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản