Quyết định về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
81
lượt xem
14
download

Quyết định về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Đức Hoà II, tỉnh Long An

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Q uy Õ t  Þ nh ® c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  944­T T g  n g µ y 8 th¸ng  T t p s 11 n¨ m  1997 v Ò   Ö c th µ nh l Ë p v µ  p hª d u y Ö t D ù   ® Ç u  t x © y  d ù n g vi ¸n  v µ  kinh  o a n h  h ¹ t Ç ng  k ü   d thu Ë t  h u  c«n g  n g hi Ö p K § øc H o µ  II, n h  L o n g  A n  tØ Th ñ   íng C h Ý n h  ph ñ t C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Quy  Õ   cø  ch khu c«ng nghiÖp,Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng  Ö     ngh cao ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  CP   µy  4­   ®Þ s 36­ ng 24­ 1997  ña  Ýnh  ñ; c Ch ph C¨n  §iÒu  Ö  cø  l Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   ®Þnh  è  CP   µy  7­ s 42­ ng 16­ 1996  µ  v NghÞ   nh  è  CP   µy  8­ ®Þ s 92­ ng 23­ 1997  cña  Ýnh  ñ; Ch ph X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  ñ   Þch  û   c Ch t U ban  ©n   ©n   Nh d tØnh Long  t¹  ê   An  iT tr×nh  è  s 253­CV/UB  µy  4­ ng 1­ 1997  µ  è  v s 744­ CV/UB  µy  8­ ng 19­ 1997, cña    Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   t¹  ê   ×nh  è  tr B K ho v§ t iT tr s 5601­BKH/VPT§  µy  9­ ng 9­ 1997, Q uy Õ t  Þ nh: ® §i Ò u    µnh  Ëp  1.­Th l Khu c«ng  nghiÖp  §øc  µ   , Ho II tØnh    Long  An. Khu c«ng nghiÖp §øc  µ     îc tæ  Ho II®   chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo Quy  Õ   ch Khu c«ng nghiÖp, Khu  Õ   Êt,Khu    ch xu   c«ng nghiÖp cao ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  CP   µy  4­ ®Þ s 36­ ng 24­ 1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u    duyÖt  ù     u    ©y  ùng  µ    2.­Phª  D ¸n ®Ç tx d v kinh doanh  ¹ tÇng  ü  h  k thuËtKhu    c«ng  nghiÖp  §øc  µ   , Ho II tØnh  Long  víi   éidung  An    n   c¸c sau: 1. Tªn  ù    Çu   ©y  ùng  µ    d ¸n:§ tx d v kinh doanh  ¹ tÇng  ü  ËtKhu    h  k thu   c«ng  nghiÖp §øc  µ   , Ho II tØnh    Long An. 2.  ñ   u   : C«ng    Ch ®Ç t   ty Liªn doanh    Khu c«ng nghiÖp §øc  µ   ,li   Ho II  ªn doanh  ÷a Tæng  gi   c«ng    ©y  ùng  µi Gßn  ãp  tyX d S  g 65%   èn  iÒu  Ö  µ  v® l v C«ng  tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  äc      h h Ng Dung  ãp  g 35%   èn  iÒu  Ö,cã  ôsë  Ýnh  ¹ v® l   tr   ch t i Khu c«ng  nghiÖp  §øc  µ   ,   ü   ¹nh  ¾c,  Ön  Ho II  M H x∙ B huy §øc  µ,  Ho tØnh  Long  An. 3. M ôc    ù    ¹o  Æt     tiªud ¸n:T m b»ng, x©y  ùng    Ö   èng    d c¸c h th giao th«ng,   cÊp  iÖn, cÊp  íc,th«ng    ªnl¹c,xö  ýchÊt th¶i .nh»m   ®   n  tinli     l     . . kinh doanh  Õt    k cÊu  ¹ tÇng  ∙  îc®µo  ¹ora trong Khu  h  ®®   t     c«ng nghiÖp. 4. §Þa  iÓ m   ©y  ùng: X∙  ü   ¹nh  ¾c,  Ön    ® xd  MH B huy §øc  µ,  Ho tØnh Long  An.
  2. 2 5.DiÖn  Ých  Õm  t:Tæng  Ön  Ých    t chi ®Ê   di t quy  ¹ch lµ400    ho     ha,trong®ã     giai®o¹n    µ 50    Ï ® îc chuÈn    ¹ khi lµm  ñ  ôc thuª ®Êt    I l   ha, s     x¸c l i     th t     theo    quy ®Þnh  ña  Ët §Êt ®ai. c Lu     6.Tæng    møc  èn  u  :96  û®ång  ÖtNam   v ®Ç t  t   Vi   . 7.Nguån  èn:Vèn  ùcã,vèn    v  t    øng  íccña    µ  u  ,vèn  tr   c¸cnh ®Ç t  vay. 8.Thêigian ho¹t®éng: 50           n¨m  Ó   õngµy  ã  Õt ®Þnh  u  . k t  c quy   ®Ç t 9. Thêi gian  ©y  ùng: 3      x d   n¨m  Ó   õ khi® îc cÊp  Õt  nh  k t      quy ®Þ cho thuª   ®Êt. Trong    qu¸  ×nh  u    ©y  ùng, chñ  u    tr ®Ç t x d   ®Ç t ph¶ilµm  y     äi  ñ   ®Ç ®ñ m th   tôccÇn  Õttheo quy  nh  ña  Òu  Ö    thi     ®Þ c §i l Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d §i Ò u 3.­ C«ng        ty Liªn doanh Khu  c«ng nghiÖp §øc  µ     îc vay  Ho II®   m ét  Çn  èn  ®∙icña  µ   íc ®Ó   ©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  ph v u    Nh n   x d kc ht Khu c«ng  nghiÖp  µ  îchëng    ®∙itµichÝnh  v®  c¸cu      theo  Ët KhuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong   níc. §i Ò u    ñ   Þch  û   4.­Ch t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh  Long  cã  An  tr¸chnhiÖ m     chØ   o  ñ  u    ùc  Ön  ù   theo  ®¹ ch ®Ç t th hi D ¸n  quy  nh  Ön  µnh; lËp      ®Þ hi h   ®Ò ¸n tæng  Ó  µ  th v ph¸ttr Ón c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng   i   tr k c ht bªn  µi hµng  µo    ngo   r ®Ó ®ång  é  íi   b v   c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  trong hµng  µo,b¶o  ¶m   ¹t c¸c tr   c h  bªn    r  ® ho   ®éng  ã  Öu  c hi qu¶  cho Khu  c«ng nghiÖp. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 5.­Quy ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 6.­Chñ   Þch  û     t U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh Long  An,    é   ëng: c¸c B tr   K Õ   ¹ch  µ  Çu ,Tµi chÝnh, X ©y  ùng, Quèc  ho v§ t      d   phßng, C«ng    nghiÖp,Khoa    häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng,Tæng  ôc  ëng  tr   C tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh,Thèng  c § ch   ®èc  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam,  ëng  Ng h Nh n     Tr ban  Ban Qu¶n  ý c¸c Khu  l    c«ng  nghiÖp  ÖtNam,  Vi   Gi¸m  c  ®è C«ng      tyLiªndoanh  Khu c«ng nghiÖp §øc  µ     Ho II vµ  ñ  ëng    ¬  Th tr c¸cc quan  ªnquan  li   trong ph¹m      vichøc  n¨ng  µ  Òn  ¹n cña  v quy h  m × nh  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih Quy Õt  nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản