intTypePromotion=1

Quyết định về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
134
lượt xem
3
download

Quyết định về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về việc cho phép thành lập Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Q U Y Õ T  ® Þ N H C ñ A   H ñ  T Þ C H  H é I ® å N G   é   R ë N G  S è  140­C T   C BT N G µ Y  24­5­1989 V Ò  VI Ö C  C H O  P H Ð P  T H µ N H  L Ë P  N G © N  H µ N G  X U Ê T  N H Ë P  K H È U  VI Ö T  N A M CHñ   Þ CH   éI  NG   é  ëNG   T H ®å B TR C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  éi ®ång  é  ëng  µy  th¸ng7  H  B tr ng 4    n¨m  1981; Nh»m   ôc  ô  ¬ng  ×nh kinh tÕ  Êt khÈu  µ  y  ¹nh  ph v ch tr     xu   v ®È m c«ng  éc  cu ®Ç u      iÓns¶n  Êt,chÕ   Õn  µng  ÊtkhÈu; tph¸ttr   xu   bi h xu   Theo    Þ   ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B Kinh  Õ  i  ¹ivµ  t ®è ngo   Tæng   gi¸m  c   ®è Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam, h Nh n     QUY Õ T   NH: ®Þ §i Ò u 1.­ Nay cho  Ðp  µnh  Ëp  ©n   µng  Êt nhËp  Èu  Öt ph th l Ng h xu   kh Vi   Nam. Ng ©n   µng  Êt nhËp  Èu  Öt Nam   µ Ng ©n   µng  ã    Çn  ÷u  h xu   kh Vi   l  h c cæ ph h h¹n,cã     tc¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸nkinh tÕ  c  Ëp,tùchñ  Ò   ¹t®éng             ®é l     v ho   kinh  doanh  Òn tÖ,tÝn  ông  µ  Þch  ô  ©n  µng  ôc  ô  ti     d vd v ng h ph v s¶n  Êt­ chÕ   Õn  xu     bi hµng  ÊtkhÈu  µ  xu   v kinhdoanh  ÊtnhËp  Èu.   xu   kh §i Ò u 2.­ Ng ©n   µng  Êt nhËp  Èu  Öt Nam   îc tæ    h xu   kh Vi   ®   chøc  µ  ¹t v ho   ®éng theo  Òu  Ö  §¹ihéi cæ   «ng  §i l do      ® th«ng qua  µ  îc Tæng   v®  Gi¸m  c  ®è Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam     Èn. h Nh n     phª chu §i Ò u  3.­  é   ëng  é   B tr B Kinh  Õ  i  ¹ivµ  t ®è ngo   Tæng  Gi¸m  c  ©n   ®è Ng hµng  µ   íc ViÖt  Nh n   Nam   ã  c tr¸ch nhiÖm   èi hîp  Õn  µnh    ph   ti h c¸c c«ng  Öc  vi chuÈn  Þ   b cho  n   ¹ihéicæ   «ng  ña  ©n   µng  µy  äp    ®Õ §     ® c Ng h n h ®Ó th«ng    qua §iÒu  Ö  ¹t®éng, bÇu  éi ®ång  l ho     H  qu¶n  Þvµ  ö  tr   c Tæng  Gi¸m  c  iÒu  µnh. ®è ® h   §i Ò u  ­Quy Õt  nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  ý. 4.   ®Þ n c hi l     t  k Tæng  Gi¸m  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  é  ëng  é  ®è Ng h Nh n     B tr B Kinh  Õ  i t ®è   ngo¹i  é   ëng    é,  ñ   Ö m     û   , tr B c¸c B Ch nhi c¸c U ban  µ   íc vµ  ñ  ëng    ¬  Nh n   Th tr c¸c c quan kh¸c thuéc  éi  ng  é   ëng, Chñ   Þch  û     H ®å B tr   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,  thµnh  è, ® Æc   ph   khu  ùcthuéc Trung  ng  Þu  tr     ¬ ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2