Quyết định xử lý khiếu nại

Chia sẻ: Làng Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
151
lượt xem
18
download

Quyết định xử lý khiếu nại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về biểu mẫu quyết định xử lý khiếu nại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định xử lý khiếu nại

  1. Mã tài liệu: NS – 20 –BM05 QUI TRÌNH Phiên bản: Ver 1.0 XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Ngày ban hành: CƠ QUAN…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN……….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: …………/QĐ-……. Hà nội, ngày … tháng … năm 200… QUYẾT ĐỊNH Về việc xử lý khiếu nại, tố cáo GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN…….. - Căn cứ quyết định số ……….v/v bổ nhiệm giám đốc điều hành, ngày………….; - Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc điều hành số……….. - Căn cứ quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo của công ty. - Xét đề nghị của Trưởng phòng NS; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nội dung xử lý ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Điều 2. Quyết định này thi hành kể từ ngày .....tháng......năm.......................phổ biến đến........... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính ) , trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị.................................và ông (bà)................................có trách nhiệm thi hành quyết định này. GIÁM ĐỐC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản