intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính Đảng

Chia sẻ: Nen Tu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
27
lượt xem
2
download

Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính Đảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu sáng kiến: Tham mưu tốt cho Đảng ủy trong công tác dự toán kinh phí hoạt động của Đảng ủy; thu Đảng phí ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, trích nộp về Văn phòng Thị ủy đúng theo quy định; đồng thời, đảm bảo tốt hơn công tác quản lý, sử dụng tài chính Đảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sáng kiến kinh nghiệm: Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính Đảng

 1. 1 CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc __________________________________________ BÁO CÁO SÁNG KIẾN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ NĂM 2017          I. Sơ yếu lý lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao ­ Họ và tên: Lâm Hoành Nến ­ Năm sinh: 1984 ­ Quê quán: xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Chức danh: Công chức Văn phòng – thống kê, phụ  trách Văn phòng  ­ Đảng ủy. ­ Đơn vị công tác: Đảng  ủy xã Hòa Đông, thị  xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc  Trăng.          II. Đề tài sáng kiến kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật hoặc áp dụng  công nghệ mới 1.   Tên   đề   tài:  “Nâng   cao   chất   lượng   công   tác   quản   lý   tài   chính   Đảng” Mục tiêu sáng kiến Tham mưu tốt cho Đảng ủy trong công tác dự toán kinh phí hoạt động  của Đảng  ủy; thu Đảng phí  ở  các chi bộ  trực thuộc Đảng  ủy, trích nộp về  Văn phòng Thị   ủy đúng theo quy định; đồng thời, đảm bảo tốt hơn công tác  quản lý, sử dụng tài chính Đảng. Nội dung sáng kiến Quản lý tài chính là một bộ phận, một khâu của quản lý kinh tế xã hội  và là khâu quản lý mang tính tổng hợp. Quản lý tài chính được coi là hợp lý,   có hiệu quả  nếu nó tạo ra được một cơ  chế  quản lý thích hợp, có tác động  tích cực tới các quá trình kinh tế xã hội theo các phương hướng phát triển đã  được hoạch định. Việc quản lý, sử  dụng nguồn tài chính ở  các cơ  quan, đơn  vị có liên quan trực tiếp đến hiệu quả  kinh tế  xã hội do đó phải có sự  quản   lý, giám sát, kiểm tra nhằm hạn chế, ngăn ngừa các hiện tượng tiêu cực, tham  nhũng trong khai thác và sử dụng nguồn lực tài chính đồng thời nâng cao hiệu   quả việc sử dụng các nguồn tài chính. /storage/tailieu/files/source/2019/20190514/tunen2014/sang_kien_kinh_nghiem_5304.doc
 2. 2 Công tác quản lý tài chính Đảng ở cơ sở một trong những nhiệm vụ vô  cùng quan trọng của đồng chí làm công tác Văn phòng Đảng ủy. Trong bất cứ  một cơ quan, đơn vị nào muốn duy trì hoạt động và hoạt động có hiệu quả thì   trước tiên là phải có kinh phí để hoạt động. Nếu công tác quản lý tài chính tốt  thì sẽ  giúp cho cơ  quan hoạt động hiệu quả; ngược lại, nếu việc thu, chi tài   chính không rõ ràng, chi không đúng mục đích, chi lãng phí sẽ ảnh rất lớn đến  hoạt động của Đảng ủy. Nội dung công tác quản lý tài chính Đảng bao gồm   việc thu và chi tài chính của Đảng. Nhiệm vụ cụ thể công tác quản lý tài chính Đảng tại Đảng  ủy xã Hòa  Đông, gồm một số nhiệm vụ cơ bản sau: ­ Lập dự toán hoạt động hàng năm. ­ Thu Đảng phí ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy. ­ Trích nộp Đảng phí. ­ Chi tài chính Đảng. Phạm vi triển khai sáng kiến: Tại Văn phòng Đảng ủy xã Hòa Đông,  thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. 2. Thời gian thực hiện sáng kiến kinh nghiệm Sau khi xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ  thực hiện đề  tài thì tôi đã  thực hiện ngay từ đầu năm 2017 đến nay. 3. Quá trình hoạt động để áp dụng sáng kiến kinh nghiệm cải tiến   kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới hoặc giải pháp công tác hiệu quả Để phát làm công tác quản lý tài chính Đảng ở Đảng ủy xã Hòa Đông,   bản thân tôi đã thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau: 3.1. Công tác dự toán hoạt động Thực hiện theo sự  chỉ  đạo của Văn phòng Thị   ủy Vĩnh Châu; căn cứ  Quyết định số  99­QĐ/TW, ngày 30­5­2012 của Ban chấp hành Trung  ương  Đảng về việc ban hành quy định chế độ  chi hoạt động công tác Đảng của tổ  chức cơ  sở  Đảng, Đảng bộ  cấp trên trực tiếp cơ  sở. Vào khoảng tháng 10   hàng năm, Văn phòng Đảng  ủy tham mưu cho Đảng  ủy xây dự toán kinh phí  hoạt động cho năm sau của Đảng ủy, cụ thể công tác dự toán năm 2017, gồm  nội dung cơ bản  như sau: Đơn vị tính: đồng Năm 2017 TT Chỉ tiêu Mã số Dự toán Được duyệt A B C 2 3 = 2 ­ 1 I Thu nội bộ = (02+03) 01 14.793.000 0 1 Đảng phí được trích lại 02 14.793.000   2 Thu khác 03     /storage/tailieu/files/source/2019/20190514/tunen2014/sang_kien_kinh_nghiem_5304.doc
 3. 3 II Tổng chi = (05+06+07+08+09+10) 04 233.561.700 0 1 Chi mua báo, tạp chí 05 38.304.000   2 Chi tổ chức đại hội 06 25.410.000   3 Chi khen thưởng 07 14.483.700   4 Chi hỗ trợ 08     5 Chi phụ cấp cấp ủy 09 65.340.000   6 Chi khác 10 90.024.000   Kinh phí được cấp chênh lệch = (04­ III 11 218.768.700 0 01)   3.2. Công tác thu Đảng phí ở các chi bộ Hàng tháng, có chủ  động thông báo cho các chi bộ  đăng nộp Đảng phí  về Đảng ủy đúng theo quy định Hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thu đảng phí theo Hướng  dẫn số 03­HD/VPTW, ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Trung ương   Đảng về việc hướng dẫn chế độ Đảng phí theo quyết định 342­QĐ/TW, ngày  28 tháng 12 năm 2010 của Bộ  chính trị. Cụ  thể  áp dụng cho từng đối tượng   mức đóng đảng phí như sau: ­ Đảng viên trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức  chính trị ­ xã hội, tổ chức xã hội ­ nghề nghiệp đóng đảng phí hằng tháng  bằng 1% bao gồm các khoản sau: + Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh hoặc tiền  công. + Tiền lương theo ngạch bậc, lương chức vụ, chức danh tăng thêm theo  quy định của Chính phủ. + Các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội. ­ Đảng viên hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng do bảo hiểm xã hội  chi trả, mức đóng đảng phí bằng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng. ­ Đảng viên là cán bộ không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố được  hưởng phụ cấp hằng tháng, mức đóng đảng phí bằng 1% mức phụ cấp. ­ Đảng viên không thuộc các đối tượng trên, mức đóng đảng phí là  4.000 đồng. 3.3 Công tác trích nộp Đảng phí Hướng dẫn cho các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thu đảng phí theo Hướng  dẫn số 03­HD/VPTW, ngày 06 tháng 7 năm 2016 của Văn phòng Trung ương  Đảng, hướng dẫn cụ thể như sau  ­ Đối với chi bộ trực thuộc Đảng ủy được trích lại 50%, nộp về Đảng  ủy xã 50%. ­ Đảng bộ xã được trích để lại 90%, nộp 10% về văn phòng Thị ủy. /storage/tailieu/files/source/2019/20190514/tunen2014/sang_kien_kinh_nghiem_5304.doc
 4. 4 3.4. Chi tài chính Đảng 3.4.1. Quản lý và sử dụng đảng phí Đảng phí được trích để lại ở các cấp được sử dụng như sau: + Chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, số đảng phí giữ lại được chi cho hội,  họp chi bộ (như chi tiền nước uống họp chi bộ). + Đảng  ủy xã, số  đảng phí trích giữ  lại được bổ  sung vào dự  toán chi   hoạt động của Đảng ủy. 3.4.2. Chi hoạt động của Đảng ủy Hàng tháng, Văn phòng Đảng  ủy tham mưu cho Đảng  ủy dự  toán các   khoản chi cụ thể của từng tháng tùy theo nhu cầu, công tác thực tế tại Đảng  ủy. Chi hoạt động Đảng ủy gồm các nội cụ thể dung sau: ­ Chi nộp 10% đảng phí về Văn phòng Thị ủy.  ­ Chi hỗ trợ cán bộ thu, nộp đảng phí. ­ Chi công tác phí. ­ Chi hỗ trợ các lớp bồi dưỡng, tập huấn (như: lớp nhận thức về Đảng;  lớp bồi dưỡng cấp  ủy; lớp tập huấn dân tộc, tôn giáo; lớp tập huấn  ủy ban   kiểm tra; hội nhập kinh tế Quốc tế, …). ­ Chi tiền mua lý lịch xin vào đảng, lý lịch đảng viên, sổ  liên hệ  đảng  viên,… ­ Chi tiền mua trà, nước suối cho Đảng ủy. ­ Chi tiền ăn họp Đảng  ủy mở  rộng, họp sơ  kết quí, sáu tháng, cuối  năm của Đảng. ­ Chi tiền đặt băng gol phục vụ hội nghị, sơ kết, tổng kết. ­ Chi tiền mua văn phòng phẩm cho Đảng ủy. ­ Chi sửa chữa máy móc, thiết bị. ­ Chi cho công tác khen thưởng cho chi bộ  đạt danh hiệu trong sạch,  vững mạnh “tiêu biểu” và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. ­ ......... 4. Hiệu quả của sáng kiến Từ khi áp dụng những kinh nghiệm trên bản thân nhận thấy đạt một số  kết quả sau: ­ Trong công tác quản lý, sử  tài chính ngày càng được nâng, chủ  động  được nguồn kinh phí hoạt động cho Đảng ủy. /storage/tailieu/files/source/2019/20190514/tunen2014/sang_kien_kinh_nghiem_5304.doc
 5. 5 ­ Việc thu, nộp đảng phí  ở  các chi bộ, thu đảm bảo đúng quy định và  nộp kịp thời. ­ Việc sử  dụng kinh phí của Đảng  ủy, được sử  dụng đảm bảo đúng  mục đích, hiệu quả và tiết kiệm.  5.  Mức độ   ảnh hưởng áp dụng sáng kiến kinh nghiệm áp dụng  công nghệ mới hoặc giải pháp công tác hiệu quả Công tác quản lý tài chính đảng hiệu quả  góp phần hoàn thành nhiệm  vụ chung của Đảng bộ.  Quản lý tốt nguồn tài chính Đảng, nhằm hạn chế được tình trạng thất  tiền của hệ thống Đảng. Từ khi áp dụng sáng kiến “Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài   chính Đảng” giúp bản thân chủ động tốt hơn trong việc tham mưu cho Đảng  ủy thu, chi; thu đúng quy định, đảm bảo chi đúng mục đích, hiệu quả. Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của bản thân về  ““Nâng cao chất   lượng công tác quản lý tài chính Đảng” tại Đảng  ủy xã Hòa Đông, Thị  xã  Vĩnh Châu, rất mong Hội đồng khoa học Thị  xã Vĩnh Châu xét khen thưởng  và tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2017. Trân trọng kính chào.                                                                                                 Hòa Đông, ngày 01 tháng 12 năm 2017 Người viết thành tích Lâm Hoành Nến Thủ trưởng đơn vị Hội đồng xét duyệt sáng kiến Trương Thị Tém /storage/tailieu/files/source/2019/20190514/tunen2014/sang_kien_kinh_nghiem_5304.doc
 6. 6 Xác nhận thành tích của UBND thị xã Vĩnh Châu /storage/tailieu/files/source/2019/20190514/tunen2014/sang_kien_kinh_nghiem_5304.doc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản