intTypePromotion=1
ADSENSE

SKKN: Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học

Chia sẻ: Trần Thị Tan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

18
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là Nghiên cứu đề tài nhằm đề ra biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở đơn vị từng bước đạt chuẩn về cơ sở vật chất, đáp ứng trường đạt chuẩn Quốc gia theo quy định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SKKN: Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học

 1.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học MỤC LỤC Tên nội dung Trang I. PHẦN MỞ ĐẦU      1. Lí do chọn đề tài 3      2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài 4      3. Đối tượng nghiên cứu 4      4. Phạm vi nghiên cứu 4      5. Phương pháp nghiên cứu 4 II. PHẦN NỘI DUNG     1.Cơ sở lí luận 5     2. Thực trạng  6     3. Giải pháp, biện pháp  8      a) Mục tiêu của giải pháp và biện pháp 8      b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp  8       b.1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động 8       b.2. Xây dựng mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình, lực lượng XH 10       b.3. Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp  11       b.4. Xã hội hóa giáo dục nhằm đầu tư chất lượng dạy học và giáo  12 dục       b.5. Xã hội hóa giáo dục nhằm quan tâm học sinh nghèo, …… 15       b.6. Công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng của hiệu trưởng  16    c) Điều kiện thực hiện các giải pháp, biện pháp  16    d) Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp 17    e) Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu  18   4. Kết quả thu được qua khảo nghiệm 18 III. PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ     1. Kết luận  19     2. Kiến nghị 20         Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  1
 2.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học I. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Giáo dục và Đào tạo là nhân tố  chìa khóa, là động lực thúc đẩy nền  kinh tế phát triển tới một xã hội tốt đẹp, là điều kiện tiên quyết để thực hiện   quyền bình đẳng, dân chủ, hợp tác trí tuệ và tôn trọng lẫn nhau. Chính vì vậy,  không chỉ Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới, các Chính phủ đều coi Giáo  dục là Quốc sách hàng đầu. Với các chức năng đó, giáo dục không thể  tách  rời đời sống xã hội, giáo dục là sự  nghiệp chung của toàn xã hội. Đảng và   Nhà nước chỉ  đạo và định hướng phát triển sự  nghiệp giáo dục, đã khẳng   định: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, Nhà nước và nhân dân cùng làm  giáo dục”. Nghị  quyết Trung  ương 4 (khoá VII) đã chỉ  rõ: “Đẩy mạnh hơn  nữa sự  nghiệp Giáo dục & Đào tạo, khoa học và công nghệ, coi đó là quốc  sách hàng đầu để phát huy nhân tố con người, động lực trực tiếp của sự phát  triển, đổi mới nhanh cơ  chế  quản lý Giáo dục & Đào tạo, khoa học công  nghệ  phù hợp với nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ  nghĩa,  gắn chặt sự phát triển các lĩnh vực này với sản xuất và các mục tiêu kinh tế  khác, có chính sách để  toàn dân và các thành phần kinh tế cùng làm và đóng   góp vào sự  nghiệp này”. Có thể  khẳng định: Xã hội hoá giáo dục là một tư  tưởng chiến lược lớn của Đảng và Nhà nước ta; Đó là sự  đúc kết từ  những   bài học kinh nghiệm trong quá trình xây dựng nền giáo dục cách mạng, truyền   thống hiếu học, đề  cao việc học và chăm lo việc học hành của nhân dân ta  suốt hàng ngàn năm lịch sử. Bộ  Giáo dục và Đào tạo đã mở  cuộc vận động  toàn dân tham gia giáo dục; Ngoài sự   ưu tiên đầu tư  của nhà nước cho giáo  dục, chúng ta còn phải huy động và tổ  chức các lực lượng toàn xã hội cùng  tham gia vào quá trình giáo dục, tạo điều kiện để mọi người dân được hưởng  thụ thành quả do giáo dục đem lại, cần huy động sức mạnh của toàn xã hội  góp sức xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội   hoá; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để  tổ  chức, cá nhân tham gia   phát triển sự  nghiệp giáo dục. Mọi tổ  chức, gia đình và công dân có trách   nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng về cuộc vận động xã  hội hóa công tác giáo dục, đặc biệt từ khi triển khai Nghị quyết Trung ương 2  (Khoá VIII) về  định hướng chiến lược phát triển Giáo dục & Đào tạo trong          Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  2
 3.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học thời kỳ  công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Sự  nghiệp giáo dục huyện  Krông Ana trong những năm gần đây đã có những bước phát triển mạnh mẽ  cả bề rộng và chiều sâu, đạt nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt sự quan tâm xây  dựng cơ sở vật chất cho tất cả các trường học từ vùng khó khăn cho đến các  trường thuận lợi. Cùng với sự quan tâm xây dựng cơ sở vật chất, hỗ trợ điều  kiện trong các hoạt động giáo dục của cấp trên, việc huy động tinh thần đóng  góp tự nguyện của nhân dân, cha mẹ học sinh là nguồn đối ứng góp phần xây  dựng các công trình, hạng mục cơ  sở  vật chất có tầm chiến lược trong sự  phát triển bền vững của nhà trường, với lí do trên tôi chọn đề  tài  Biện pháp   huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học. 2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài  ­ Mục tiêu : Nghiên cứu đề tài nhằm đề ra biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục   ở đơn vị từng bước đạt chuẩn về cơ  sở  vật chất, đáp ứng trường đạt chuẩn  Quốc gia theo quy định. ­ Nhiệm vụ : Nghiên cứu các văn bản, tài liệu có liên quan đến việc huy động xã hội  hóa giáo dục  ở  trường Tiểu học. Nghiên cứu thực trạng cơ  sở  vật chất, các   hoạt động học tập và giáo dục của học sinh trường Tiểu học Trần Phú. Đề xuất những biện pháp, giải pháp về huy động xã hội hóa giáo dục ở  trường Tiểu học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.  3. Đối tượng nghiên cứu  Đội ngũ cán bộ, viên chức, các bậc cha mẹ học sinh, học sinh và cơ sở  vật chất trường Tiểu học Trần Phú, Tiểu học Lê Hồng Phong thuộc huyện   Krông Ana. 4. Phạm vi nghiên cứu          Khảo sát, nắm bắt, tìm hiểu tâm tư  nguyện vọng của các đối tượng   nghiên cứu, đội ngũ cán bộ, viên chức, các bậc cha mẹ  học sinh và học sinh  trong toàn trường. Thời gian nghiên cứu:  năm học 2011 ­ 2012; 2012 ­ 2013 tại trường   Tiểu học Lê Hồng Phong và năm học 2013 ­ 2014; 2014 ­ 2015 tại trường   Tiểu học Trần Phú.         Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  3
 4.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học 5. Phương pháp nghiên cứu ­ Nghiên cứu tài liệu ­ Khảo sát ­ Trắc nghiệm ­ Trực quan II. PHẦN NỘI DUNG 1. Cơ sở lí luận Xã hội hóa giáo dục là: “Đưa sự  nghiệp Giáo dục trở  thành sự  nghiệp   chung của toàn xã hội, huy động toàn xã hội làm giáo dục, vận động các tầng  lớp nhân dân đóng góp xây dựng phát triển sự nghiệp giáo dục”. Điều 12 Luật Giáo dục đã khẳng định: “Nhà nước giữ  vai trò chủ  đạo   trong phát triển sự  nghiệp giáo dục, thực hiện  đa dạng hóa các loại hình  trường và hình thức giáo dục, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ  chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục. Mọi tổ chức gia đình và công dân  đếu có trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường   thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an  toàn”. Trong sự  nghiệp giáo dục, để  nâng cao thực hiện mục tiêu giáo dục là   đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức  khoẻ, thẩm mĩ và nghề  nghiệp; trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và  chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực   của công dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc thì gia đình và xã  hội đóng vai trò quan trọng cần thiết. Chính vì thế, Hội nghị  lần thứ  II Ban   chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã khẳng định: “Phát triển giáo dục là  sự nghiệp của toàn xã hội, của nhà nước và mỗi cộng đồng, của từng gia đình   và mỗi công dân”. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Giáo dục trong nhà trường chỉ  là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình. Giáo dục  trong nhà trường dù tốt đến mấy nhưng thiếu sự  giáo dục trong gia đình và   ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn”.  Xuất phát từ vị trí, vai trò của quần chúng, để nâng cao chất lượng giáo  dục, bên cạnh việc phát huy sức mạnh nội lực, người cán bộ  quản lý ở  các           Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  4
 5.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học bậc học nói chung, cấp Tiểu học nói riêng cần có những biện pháp huy động   sức mạnh cộng đồng tham gia xây dựng, phát triển nhà trường để  tạo điều   kiện giáo dục trẻ tốt nhất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,  thực hiện mục tiêu đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài ngay từ cấp học nền  tảng này nhằm phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.  Trong những năm qua, ngành Giáo dục Việt Nam đã từng bước khẳng  định vị thế của mình trong công cuộc đổi mới của đất nước. Bên cạnh sự đầu   tư của Nhà nước, ngành Giáo dục còn nhận được sự đầu tư, hỗ trợ từ các tổ  chức xã hội, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước. Nhiều nhà  hảo tâm, các đơn vị kinh tế đã cho, hiến,  tặng, cả tiền tài, vật lực,… cho sự  nghiệp giáo dục, góp phần tích cực và có hiệu quả  vào việc xây dựng cơ  sở  vật chất giáo dục. Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các ngành đã tạo thuận lợi  để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao, đã huy động có hiệu  quả sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho công tác giáo dục. Trường Tiểu học Trần Phú, trong thời gian qua công tác xã hội hóa giáo  dục ngày càng được quan tâm, hàng năm đã huy động nhiều nguồn lực cùng  nhà trường để xây dựng cơ  sở  vật chất ; tôn tạo khuôn viên ; đẩy mạnh các   phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Xác định rõ vai trò của  công tác xã hội hóa giáo dục, trước thực trạng còn khó khăn nhiều bề, giải  pháp tối ưu, có tính chất đột phá đã sử dụng trong nhiều năm qua đưa lại hiệu  quả thiết thực là phải đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để tạo đà, tạo   thế cho phong trào giáo dục của nhà trường vững bước tiến lên. 2. Thực trạng a) Thuận lợi, khó khăn ­ Thuận lợi : Văn bản chỉ đạo công tác xã hội hóa giáo dục được cấp trên hướng dẫn  cụ  thể, kịp thời cùng với sự  quan tâm đầu tư  xây dựng cơ  sở  vật chất của  cấp trên cho nhà trường nên nhân dân địa phương tin tưởng và khơi dậy được  tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân dân.  Đội ngũ viên chức và hầu hết các bậc cha mẹ  học sinh nhận thức sâu  sắc về mục tiêu và ý nghĩa của công tác xã hội hóa giáo dục ở trường học.         Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  5
 6.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học Đại đa số nhân dân trên địa bàn trường đóng có đời sống ổn định, quan   tâm đến sự nghiệp giáo dục. Trong những năm qua, chất lượng giáo dục, phong trào thi đua, chất   lượng các mũi nhọn nhà trường dành nhiều đỉnh cao nên đã tạo được lòng tin   trong các cấp lãnh đạo, cha mẹ học sinh và nhân dân. Đây là yếu tố kích thích   các lực lượng cộng đồng nhiệt tình đóng góp nguồn lực xây dựng nhà trường.  ­ Khó khăn : Trường đóng trên trung tâm thị  trấn của huyện nhưng nguồn thu nhập   chủ yếu của người dân từ nông nghiệp. Đời sống kinh tế xã hội không đồng   đều, tại phân hiệu Buôn Trấp có 100% học sinh dân tộc Ê­đê, hầu hết điều  kiện sống của gia đình học sinh còn nhiều khó khăn, việc huy động học sinh  tự nguyện đóng góp các nguồn lực là vấn đề khó thực hiện.  Một số  ít gia đình học sinh phải đi làm thuê để  kiếm sống,  có gia đình  chỉ ghi tên cho con em vào học là xong, thậm chí không biết con mình học ai, lớp   mấy. Một phần công tác xã hội hóa giáo dục hiện nay tuyên truyền chưa thật   tốt, cha mẹ học sinh làm việc theo sự tự nguyện khi thấy việc làm đó đem lại   lợi ích cho học sinh nhưng chưa được trang bị những kiến thức nhất định về  công tác xã hội hóa giáo dục.  Một số người dân chưa thực sự thấm nhuần mục đích của công tác xã   hội hóa giáo dục chính học sinh là người được hưởng lợi, vì vậy việc thuyết   phục, giải thích, kêu gọi là một vấn đề  hết sức khó. Kĩ năng công tác truyền  truyền, thuyết phục còn hạn chế  nên chưa khai thác hết sức mạnh của cha   mẹ học sinh. b) Thành công, hạn chế ­ Thành công : Tạo được môi trường tốt nhất cho việc dạy của thầy và việc học của   trò. Từ đó mỗi cá nhân có tâm trạng tốt và làm việc có chất lượng, có sự  tin  cậy, hợp tác, cùng nhau tuyên truyền tốt về công tác xã hội hóa giáo dục; nhờ  đó cơ  sở  vật chất, cảnh quan sư  phạm nhà trường từng bước được khang  trang và học sinh có môi trường học tập, vui chơi tốt hơn, chất lượng giáo   dục của nhà trường phát triển bền vững.         Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  6
 7.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học ­ Hạn chế : Công tác tuyên truyền, vận động có lúc chưa thật sâu rộng nên tính toàn  diện và triệt để chưa  tối ưu trong công tác xã hội hóa giáo dục. Do đời sống của một số  gia đình chưa  ổn định, sự  thấm nhuần mục  đích của công tác xã hội hóa giáo dục trong nhân dân chưa đồng đều nên hiệu   quả chưa cao. c) Mặt mạnh, mặt yếu ­ Mặt mạnh : Hiệu quả  rõ nét nhất trong việc nghiên cứu là các bậc cha mẹ  học  sinh, mà các tổ chức xã hội đều hướng về nhà trường bằng cả tâm huyết để  học sinh có môi trường học tập và sinh hoạt được tốt hơn, Đảng  ủy, chính  quyền, các đoàn thể địa phương quan tâm nhiều đến sự  phát triển của nhà  trường. ­ Mặt yếu : Trong quá trình nghiên cứu, các vấn đề  cơ  bản là thuận lợi song vẫn   còn những mặt yếu đó là chưa khơi dậy được triệt để  tinh thần tự  nguyện   đóng góp xây dựng cơ  sở  vật chất và hỗ  trợ  các hoạt động khác của nhà  trường. d) Nguyên nhân ­ Nguyên nhân của thành công : Do sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp về công tác xã hội hóa giáo  dục, sự đoàn kết, thống nhất, nhận thức cao của đội ngũ viên chức trong đơn  vị và quý bậc cha mẹ học sinh. Hàng năm hiệu quả xây dựng cơ sở vật chất,  mọi hoạt động của nhà trường đều được nhân dân ghi nhận trong thực tế. ­ Nguyên nhân của hạn chế : Do đời sống kinh tế  xã hội không đồng đều của một số  gia đình học   sinh, phân hiệu Buôn Trấp có 100% học sinh dân tộc Ê­đê, hầu hết điều kiện   sống của gia đình học sinh còn nhiều khó khăn nên tỷ  lệ  và mức huy động   học sinh tự nguyện đóng góp chưa cao. 3. Giải pháp, biện pháp a. Mục tiêu của giải pháp, biện pháp         Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  7
 8.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học Phân tích được thực trạng, đề  ra giải pháp, biện pháp thực hiện phù  hợp với tình hình thực tế của nhà trường nhằm huy động tối đa tinh thần tự  nguyện đóng góp của các nguồn lực trong và ngoài nhà trường. b. Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp b.1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động   Tuyên truyền là một chủ  trương đúng đắn, là con đường chuyển tải   làm cho mỗi một tổ chức, cá nhân thấm nhuần sâu sắc các chủ trương, chính   sách của Đảng, Nhà nước, các quy định, những đề  nghị  của nhà trường để  các lực lượng trong và ngoài nhà trường tự  giác thực hiện, bằng nhiều hình  thức như  qua phương tiện thông tin đại chúng, liên hệ  giữa lãnh đạo nhà  trường và lãnh đạo địa phương, tổ  chức các hội nghị, hội thảo, tuyên truyền  trên các diễn đàn, các cuộc họp cha mẹ học sinh,…  Để  việc tuyên truyền đạt hiệu quả, trước hết, hiệu trưởng cần xây  dựng kế hoạch cụ thể, mục đích, lí do của việc huy động, thống kê số  liệu,   diện tích xây dựng, các nội dung hoạt động cần huy động. Trong các cuộc  họp cha mẹ  học sinh, các cuộc gặp gỡ  thường ngày, đội ngũ nhà trường đã   chủ  động tạo cơ  hội để  chuyển tải những thông tin cần thiết đến tận từng   bậc cha mẹ  học sinh, nhân dân làm cho họ  nhận thức đúng đắn từ  đó các   nguồn lực sẵn sàng đóng góp công sức giúp nhà trường xây dựng, kiến thiết   nhằm đáp ứng điều kiện tốt cho dạy và học của nhà trường. Công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả hay không phải xuất phát  từ thực tế  của đơn vị, người hiệu trưởng phải cùng với Ban đại diện cha mẹ  học sinh khảo sát thực tế, khái toán các nội dung, phân tích, dẫn chứng cụ thể  để các lực lượng quan tâm đến nhà trường được biết rõ nguồn gốc, mục đích,  lí do của việc huy động, khi tuyên truyền, vận động không được đưa ra yêu  cầu, đề nghị  bắt buộc huy động tất cả  cùng một mức mà phải trên tinh thần   hoàn toàn tự nguyện của các bậc cha mẹ học sinh. Hè 2014, để huy động cha   mẹ học sinh đóng góp, tôi đã dự kiến kế hoạch như sau: Kế hoạch huy động nguồn vốn NĐ 24/1999/NĐ­CP Tu sửa CSVC hè 2014 Phân tích hiện trạng  TSHS  Nguồn  Nguồn huy  Khởi  Hoàn          Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  8
 9.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học động từ Cha  (thuộc  PGD&ĐT cấp mẹ HS công thành diện  (Dự kiến) CSVC (Dự kiến) (Dự  (Dự  đóng  Kinh  Công  Kinh  Công  kiến) kiến) góp) phí trình phí trình ­ Dãy tầng lầu: mái  tôn mục, tường bẩn ­ Dãy cấp 4: mái ngói  dột, tường bẩn ­ Sân chơi: Sân xi  măng bong, đất bùn  bẩn, đi lại khó khăn Dãy  Đảo  * Nếu không tu sửa  tầng  1 trăm  Đầu  1 tỷ  ngói,  Tháng  kịp thời, mùa mưa  511 em lầu,  triệu  tháng  đồng sơn  6/2014 không có phòng học  sân  đồng 8/2014 tường và sân chơi cho HS,  chơi nếu không huy động  HS đóng góp thì việc  tu sửa các công trình  không đồng bộ,  PGD&ĐT  tạm ngừng   đầu tư. Sau khi phân tích bảng dự  kiến trên, được tất cả  các bậc cha mẹ  học   sinh đồng thuận và các hạng mục công trình hoàn thiện theo kế  hoạch, kịp  thời đưa vào sử dụng đầu năm học mới. b.2. Xây dựng mối liên hệ  giữa nhà trường, gia đình, lực lượng xã   hội Để  đạt được hiệu quả  công tác tuyên truyền, vận động; chủ  thể  huy  động cộng đồng người đứng ra làm nhiệm vụ xã hội hóa giáo dục, tập thể sư  phạm nhà trường là lực lượng nòng cốt trong việc triển khai kế  hoạch, đội  ngũ giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò quan trọng trong quá trình triển khai trực   tiếp trước các bậc cha mẹ học sinh.          Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  9
 10.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học Tham mưu với lãnh đạo Đảng và chính quyền địa phương, họ  chính là  những người giữ  vai trò quan trọng trong việc phê duyệt chủ  trương, tuyên   truyền, vận động trong nhân dân, ban đại diện cha mẹ  học sinh cũng là một  chủ thể trong việc triển khai, thực hiện và giám sát. Thành lập tiểu ban đại diện cha mẹ học sinh ở mỗi điểm trường, nắm   được hoàn cảnh của từng gia đình học sinh về  tình hình sức khỏe, đời sống  văn hóa, phong cách giao tiếp và nhu cầu của từng gia đình học sinh. Họ cũng  chính là người đại diện cho trẻ em và cộng đồng dân cư trong việc đi học và   sự  tiến bộ của trẻ trong học tập, vui chơi, sinh hoạt làm cho trẻ thích đi học  hơn. Đối với giáo viên chủ nhiệm, để tổ chức thành công cuộc họp cha mẹ  học sinh đầu năm học thì nhà trường phải xây dựng được nội dung cuộc họp   cho giáo viên chủ nhiệm các lớp. Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp triển  khai tới các bậc cha mẹ  học sinh luôn quan tâm đến lợi ích trong việc huy   động cộng đồng, biết tận dụng thời cơ  và chủ  động tham gia các hoạt động  của địa phương trong các dịp lễ, tết, nhằm tạo không khí sôi nổi trong các  hoạt động văn hóa văn nghệ  của   đơn vị, đồng thời tạo được mối quan hệ  mật thiết với các đoàn thể, với chính quyền địa phương. Để  khơi dậy được   tinh thần tự  nguyện của đa số  các bậc cha mẹ  học sinh thì giáo viên chủ  nhiệm phải giới thiệu cá nhân có ý kiến đồng thuận phát biểu trước, trực tiếp   tuyên truyền trước cuộc họp, qua đó dễ thuyết phục được những phần tử nhỏ  chưa tích cực trong tập thể, làm như vậy thì tất cả các thành viên trong cuộc   họp ai nấy đều thấu hiểu, từ đó chính các bậc cha mẹ  học sinh đã thay mặt   giáo viên chủ nhiệm hiến kế cho nhà trường về công tác xã hội hóa giáo dục. Coi trọng công tác xã hội hóa giáo dục, làm tốt công tác tuyên truyền   các quan điểm của Đảng với các cấp các ngành và chính quyền địa phương   cũng như mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tham gia đầy đủ  các cuộc họp  ở  địa phương, tổ  chức các cuộc họp phụ  huynh theo định kỳ  để  triển khai,   thông báo, đánh giá xếp loại học sinh cũng như các hoạt động của nhà trường  để  tham khảo ý kiến đóng góp của các bậc cha mẹ  học sinh. Tổ  chức giao   lưu văn nghệ quyên góp ủng hộ học sinh nghèo, chú trọng công tác tham mưu  với chính quyền địa phương, các cấp các ngành, tuyên truyền vận động các  nhà hảo tâm cùng tham gia vào sự nghiệp giáo dục.         Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  10
 11.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học Để  thống nhất và tập hợp được sức mạnh của toàn xã hội trong việc   giáo dục thế  hệ  trẻ, nhà trường một mặt phải làm tốt việc giảng dạy giáo   dục của toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường. Mặt khác, phải phối hợp   chặt chẽ với gia đình, với các tổ chức xã hội, nhằm hướng vào một mục tiêu  chung xây dựng khối đại đoàn kết trong toàn trường, khi có được sức mạnh  toàn dân, sự  đầu tư  chăm lo giáo dục cho nhà trường sẽ  toàn tâm, toàn ý và  chắc chắn thúc đẩy  phong trào thi đua "Hai tốt" trong nhà trường. b.3. Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo các cấp  Tham mưu với cấp  ủy Đảng, chính quyền địa phương xin chủ  trương  phương án huy động đóng góp ngày công hoặc bằng hiện vật, tiền,... Với   những bước làm cụ thể trên thực tiễn và kết hợp với các biện pháp linh hoạt   trong tổ  chức vận động, kết hợp tình yêu thương học sinh thầy cô giáo, vào  đầu mỗi năm học, sau đại hội cha mẹ học sinh, công tác xã hội hoá giáo dục   của nhà trường được tiến hành khẩn trương.   Chủ động tích cực tham mưu với lãnh đạo các cấp, tạo được nhiều cơ hội   để cấp ủy, chính quyền địa phương đến thăm cơ sở vật chất, gặp gỡ giáo viên   nhà trường. Định kỳ làm việc với cấp ủy và chính quyền địa phương để kịp thời   báo cáo được diễn biến mọi tình hình của nhà trường và xin ý kiến chỉ đạo hỗ  trợ. Luôn chủ động tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền. Trong việc thu chi nguồn xã hội hóa giáo dục và việc quản lý tài chính,  nhà trường cần thực hiện nguyên tắc dân chủ  tập trung, công khai rõ ràng,  tránh những suy nghĩ sai lầm, lệch lạc của các lực lượng trong và ngoài nhà  trường ; có những vấn đề  về  tài chính, cần giải quyết kịp thời, dứt điểm,   thỏa đáng ngay từ  đầu, tránh kéo dài, tồn đọng sẽ  gây ra sự  việc không hay   xảy ra gây mất lòng tin trong học sinh, cha mẹ học sinh và trong nhân dân. Thường xuyên và kịp thời cung cấp những thông tin về  giáo dục đến   các cán bộ chủ chốt trong cấp  ủy, chính quyền địa phương ; phân tích cụ  thể  về  hiện trạng cơ  sở  vật chất của đơn vị, lí do, mục đích của việc tham mưu ;  đưa ra được nguồn đối  ứng để  các cấp nhìn thấy sự  cần thiết cung  ứng để  đạt được tầm chiến lược trong xây dựng và phát triển nhà trường.  Trong dịp hè 2014, nhà trường đã tích cực tham mưu và nhận được sự  quan   tâm   đầu   tư   của   lãnh   đạo   Phòng   GD&ĐT   với   tổng   trị   giá   gần          Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  11
 12.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học 900.000.000 đồng, hoàn thiện việc sửa sang toàn bộ  hệ thống các phòng học  tầng lầu, lát gạch sân chơi, xây mới bồn hoa, cây cảnh và bổ  sung 01 phòng  chức năng. Kết hợp với nguồn tự nguyện từ cha mẹ học sinh tự nguyện đóng  góp   năm   học   2014­2015,   với   gần   90.000.000   đồng   (tính   riêng   nguồn  NĐ24/1999) thu được trả  nợ  công trình những năm trước, tu sửa các hạng  mục công trình và quét sơn các phòng học tại trường chính. Hiện tại cơ  sở  vật chất nhà trường đã từng bước khang trang hơn, tạo được niềm tin trong   nhân dân, cha mẹ  học sinh yên tâm khi con mình đến trường học tập và vui  chơi trong môi trường xanh, sạch và thoáng mát. Huy động xây dựng cơ  sở  vật chất nhà trường bằng nhiều hình thức  khác nhau, ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp phát động tự nguyện mua và   mắc quạt điện, trang trí lớp học, làm mái tôn che nắng tận dụng làm nhà để  xe cho học sinh, bố  trí thêm cây hoa, cây cảnh nhằm tôn tạo khuôn viên nhà  trường,  ủng hộ  ngày công để  sửa sang các hạng mục nhỏ  tại mỗi lớp học,   ủng hộ sách, tài liệu tham khảo xây dựng tủ sách dùng chung trong thư viện, … Bên cạnh việc huy động tinh thần tự nguyện đóng góp của học sinh, để  thực hiện tốt kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia thì phải làm tốt công  tác chuyên tu, bảo dưỡng tài sản chung của lớp, nhà trường, thực hành tốt   cuộc vận động tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng và bảo quản cơ  sở  vật   chất hiện có đảm bảo cho dạy và học để  nâng cao chất lượng giáo dục toàn   diện. Từ  đó nhân dân thấy được việc chung tay xây dựng cho nhà trường là  trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của mình đối với học sinh. b.4. Xã hội hóa giáo dục nhằm đầu tư  chất lượng dạy học và giáo   dục Tạo uy tín với phụ huynh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng  địa phương thông qua việc khẳng định uy tín chất lượng nhà trường, mục  đích của huy động nguồn lực xây dựng cơ  sở  vật chất nhằm đáp  ứng điều   kiện dạy học và giáo dục cho nhà trường, nhiệm vụ  chính của nhà trường  được khẳng định bằng chất lượng thì việc đầu tư  trang thiết bị  cơ  sở  vật   chất từ các nguồn lực là xứng đáng ; bởi vậy sự tạo lập uy tín của nhà trường  bằng chính nội lực của nhà trường và sự  phấn đấu của mỗi thầy, cô giáo  trong quá trình giảng dạy, phải biến trình tự  giảng dạy của thầy, cô giáo          Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  12
 13.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học thành trình tự học tập của học sinh. Tạo một bầu không khí ở nhà trường thật  vui tươi phấn khởi, để  học sinh mỗi ngày đến trường được học, được vui   chơi một cách thoải mái và tiếp thu bài học có hiệu quả. Xây dựng cho mỗi   giáo viên trong giảng dạy phải thể hiện bằng cả tình thương và trách nhiệm  của mình, để học sinh có được tự tin hơn khi được đến lớp, đến trường.  Nhà   trường   phải   xây   dựng đội  ngũ   giáo  viên   vững  về   chuyên   môn,  gương mẫu trong  đạo đức nghề  nghiệp, tập thể  sư  phạm  đoàn kết, tăng  cường công tác thanh tra, kiểm tra một cách nghiêm túc, duy trì và thực hiện  tốt phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực và các cuộc vận  động do các cấp  phát động. Chú trọng việc dạy thật, học thật, chất lượng   cao. Để vận động cha mẹ học sinh sẵn sàng đóng góp ủng hộ nhà trường, vì   sự  nghiệp giáo dục và vì tương lai con em, nhà trường quan tâm việc xây   dựng trang Web để quảng bá hình ảnh nhà trường, trao đổi thông tin với  các  đơn vị  bạn để  học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, qua đó đăng tin những hoạt   động nổi bật, hội thi trọng  điểm của trường để  cha mẹ  học sinh, những   người quan tâm đến học sinh được biết. Xây dựng mối quan hệ thầy trò trong quá trình giáo dục học sinh, quan   hệ  thầy trò là quan hệ  thể  hiện tình thương yêu và tinh thần trách nhiệm.  Phải giữ  gìn, phát huy được truyền thống  đoàn kết, hiếu học, kính trọng   người Thầy, tình cảm yêu thương học sinh; các thầy cô giáo phải thực sự  chăm sóc tận tình, ân cần, chu đáo; điều đó thể hiện trong việc giáo dục nhân  cách, trong giảng dạy, tổ  chức nhận thức và cả  trong chia sẻ  cuộc sống đời  thường cho người học.  Tạo được mối quan hệ  thầy trò với cơ  sở  vật chất, cảnh quan thiên  nhiên; thầy với trò; trò với trò, luôn được thầy trò nhà trường nuôi dưỡng,   cùng với việc xây dựng, thực hiện quy tắc  ứng xử đã hình thành nét văn hóa  nhà trường, tạo được bầu không khí tâm lý đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ  lẫn   nhau, cùng quyết tâm gìn giữ  và phát huy truyền thống nhà trường; điều đó  thể hiện trong quá trình rèn luyện, học tập thường xuyên, trong văn hoá ứng  xử. Học sinh  yêu trường, kính thầy, mến bạn, ham mê, mong muốn  đến  trường.         Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  13
 14.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học Bồi dưỡng về  chuyên môn nghiệp vụ   cho đội ngũ là việc làm cần   thiết và thường xuyên đối với mỗi cán bộ giáo viên, nếu không sẽ bị mai một   về kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ ảnh hưởng đến việc giảng dạy và giáo  dục học sinh. Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm  quan trọng chiến lược, có tính chất quyết định chất lượng giáo dục và dạy  học trong nhà trường, bởi lẽ lao động sư  phạm là lao động sáng tạo, đòi hỏi   người giáo viên phải có kiến thức sâu và toàn diện, không ngừng học tập trau   dồi kiến thức và nghiệp vụ sư phạm. Tính đa dạng, phức tạp của hoạt động   giảng dạy, giáo dục đòi hỏi người hiệu trưởng phải thường xuyên quan tâm  đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận khoa học giáo dục về đổi mới  giáo dục và nghiệp vụ sư phạm. Cùng với việc bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trong mỗi  nhà trường, việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về mọi mặt là rất quan trọng và   cần thiết, là việc làm thường xuyên và liên tục. Vì đội ngũ này chính là yếu tố  quyết định chất lượng giáo dục của một nhà trường. Đặc biệt với trường   Tiểu học việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cần phải quan tâm chú ý hơn, vì  đây là bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Hình ảnh người   thầy luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách học   sinh. Học sinh tựa những hạt giống, tự nó nẩy mầm, nhưng tốt hay xấu còn  phụ thuộc vào sự chăm sóc và dạy bảo của thầy cô giáo, vì vậy thầy dạy thế  nào sẽ tạo ra sản phẩm thế ấy. Phong trào thi đua đổi mới phương pháp dạy học là phong trào có tác  dụng tích cực và hiệu quả  nhất để  nâng cao chất lượng giáo dục giúp học   sinh học tập đạt chất lượng hơn. Nhà trường phải quan tâm hàng đầu công  tác xây dựng kỉ cương nề nếp trong lớp, trong trường tạo môi trường học tập   trong sáng, lành mạnh để  giúp các em học tập tốt hơn, hạn chế  được tình  trạng học sinh lưu ban, bỏ  học. Đăc biệt nhà trường cần tổ  chức tốt phong  trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ  đó sẽ  tạo được niềm vui cho các em khi đến trường, hình thành được những kỉ  niệm đẹp về  tuổi thơ  cho các em, giúp các em gắn bó với mái trường, với   thầy cô giáo, bạn bè thông qua các hoạt động học tập, vui chơi, văn hóa, văn   nghệ, thể  dục thể  thao, các trò chơi dân gian,... nhằm thông qua đó thu hút  đông đảo học sinh tham gia và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.         Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  14
 15.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học  Tham mưu với ban đại diện cha mẹ học sinh để sử dựng các nguồn hỗ  trợ  từ các nguồn lực trong công tác xã hội hóa giáo dục nhằm động viên, ghi  nhận kịp thời các phong trào thi đua, các phong trào mũi nhọn và sự  tiến bộ  của học sinh, viên chức đã đạt được. Hiện nay ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, vì thế  nên công tác huy  động mọi lực lượng xã hội đóng góp công sức, vật chất, tiền của cùng Nhà   nước chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, các điều kiện cho hoạt động giáo dục  là việc làm cần thiết ; làm tốt việc này thì chính cha mẹ học sinh, tổ chức xã  hội đem lại cho con em mình một môi trường giáo dục tốt.  Hàng năm, nhà trường cùng với cha mẹ  học sinh phối hợp hỗ trợ một   phần kinh phí góp phần thúc đẩy phong trào thi đua hai tốt của trường, kịp   thời động viên, tạo động lực phấn đấu tốt nhất trong các cuộc thi cho giáo  viên và học sinh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, việc ứng dụng công nghệ  thông tin trong dạy học đòi hỏi cao hơn, nếu nhà trường biết huy động tốt từ  các lực lượng trong và ngoài nhà trường, sẽ  nhanh chóng tiếp cận phương   pháp dạy học tối  ưu và hiệu quả  nhất, để  làm được điều này đòi hỏi nhà  trường phải thực hiện đúng chức năng quản lí nhà nước và nhiệm vụ  chính  trị, thực hiện tốt công tác chi tiêu góp phần giảm bớt gánh nặng cho ngân sách  nhà nước và thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của nhà trường.  b.5 Xã hội hóa giáo dục nhằm quan tâm học sinh nghèo, cận nghèo,   học sinh có hoàn cảnh khó khăn Hàng năm, trong buổi lễ  khai giảng năm học mới, nhà trường tổ  chức  trao những suất quà bằng hiện vật từ  các nguồn phối hợp với các đoàn thể  trong nhà trường, tham mưu hội khuyến học các cấp mua quần áo mới và huy  động hàng trăm bộ  quần áo cũ, cùng nhiều phần quà khác như  cặp học sinh,   đồ dùng học tập,… tặng những em học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số  tại phân hiệu. Tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong, vào dịp Tết Trung Thu 2012, nhà  Chùa Phước Duyên đã trao tặng 300 quyển vở  cho các em học sinh có hoàn  cảnh khó khăn, khai giảng năm học mới các đại biểu về dự tặng quà cho học   sinh bị  bệnh hiểm nghèo với suất quà trị  giá từ  500.000 đồng đến 1.000.000  đồng.          Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  15
 16.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học Tại trường Tiểu học Trần Phú, vào dịp Tết  Ất Mùi 2015, nhà trường  phối hợp với Liên đội báo cáo với chính quyền địa phương các cấp trao tặng   xe đạp cho 01 học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, 10 suất quà  trị giá 200.000 đồng/học sinh; 40 suất quà áo hoặc quần đồng phục/ học sinh. Thực hiện kế hoạch về công tác Đội của cấp trên, nhà trường cùng với  Liên đội tổ  chức chương trình “Thắp sáng ước mơ”, số  tiền huy động được   từ  quỹ  thắp sáng  ước mơ  trao quà cho học sinh bằng tiền mặt từ  200.000   đồng đến 500.000 đồng/ học sinh, tổ chức nuôi heo đất, số tiền trích lại tặng   xe đạp cho học sinh mồ  côi. Những việc làm đó nhằm mục đích khơi dậy  trong học sinh tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập, tạo điều kiện, chia   sẻ ước mơ, tiếp sức và đồng hành cùng học sinh trong học tập và rèn luyện.   Qua các chương trình, mỗi người trong xã hội một tấm lòng đồng cảm, sẻ  chia giúp các em đạt được những hoài bão lớn lao, những ước mơ cao đẹp và   đặc biệt là sự khát khao được đến trường học tập của lứa tuổi học sinh.  Từ những hoạt động của nhà trường, những hoàn cảnh thực tế của học sinh như  vậy, nếu chúng ta thắp sáng niềm tin cho các em bằng việc chung   tay đóng góp, xây dựng nên quỹ "Tấm lòng vàng" mang tính nhân văn cao đẹp   thì toàn xã hội đã thực hiện một hoạt động có ý nghĩa giáo dục sâu rộng trong  toàn trường, công tác xã hội hóa giáo dục từng bước khơi dậy trong nhân dân.  b.6. Công tác tự bồi dưỡng và bồi dưỡng của hiệu trưởng  “Mọi cuộc cải cách giáo dục đều bắt nguồn từ  giáo viên và cán bộ  quản lí giáo dục. Chất lượng giáo dục phụ  thuộc vào nhiều yếu tố  nhưng  yếu tố quyết định chính là thầy cô giáo và cán bộ quản lí giáo dục.” (khuyến   cáo của Unesco về giáo dục). Để chỉ đạo và làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục đòi hỏi cán bộ quản  lí nhà trường phải nắm vững cơ  sở  lí luận quản lí giáo dục, Luật Phổ  cập   Giáo dục Tiểu học, các Văn bản có tính pháp qui của cấp trên, am hiểu về  tình   hình   địa   phương,   phong   tục   tập   quán,   những   qui   định   riêng   của   địa  phương để từ đó tác động hợp lí. Hiệu trưởng rèn luyện nghệ thuật giao tiếp để làm tốt vai trò của mình  trong môi trường xã hội địa phương. Người hiệu trưởng có uy tín, năng lực là   nguồn kích thích sự tham gia của cộng đồng địa phương cho sự phát triển của   nhà trường. Chính vì thế, bên cạnh việc tiên phong đi đầu trong các hoạt          Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  16
 17.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học động, biết động viên đội ngũ cùng vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ thì  người hiệu trưởng phải có hiểu biết về pháp luật, các đường lối, chủ trương,  chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, phải tìm hiểu để  nắm được  các điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, đặc điểm, điều kiện của nhân  dân địa phương của học sinh. Đây chính là điều kiện cần trong công tác quản  lí nói chung và làm tốt công tác của người hiệu trưởng ở mỗi trường học.  Hiệu trưởng phải nắm được nhà trường có những chức năng và nhiệm   vụ  giảng dạy và tổ  chức cho học sinh học tập đạt hiệu quả  cao. Nhưng để  khuyến khích họ  tham gia vào hoạt động xã hội hoá giáo dục thì phải nắm  đúng   chức   năng,   trách   nhiệm   của   từng   đối   tượng   để   có   biện   pháp   tuyên  truyền, vận động thì các lực lượng mới tham gia nhiệt tình vào hoạt động xã  hội hoá giáo dục. Hiệu trưởng phải hiểu biết sâu sắc đặc điểm của cá nhân và tập thể  trong cộng   đồng   để   thuyết  phục, thiết lập mối quan hệ, biết tổ chức hội họp, toạ đàm,   gặp   gỡ   riêng  thăm hỏi chúc mừng đúng chỗ, đúng lúc nhằm làm tốt công tác   xã hội hóa  giáo dục, nếu tham mưu không đúng lúc thì không đạt kế hoạch của công tác  tham mưu. Công tác xã hội hoá giáo dục phải tuân thủ theo luật pháp qui định,   cần có đủ những cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực phục vụ cho các hoạt động. c. Điều kiện để thực hiện giải pháp, biện pháp Người quản lý phải triển khai toàn bộ những văn bản pháp lí liên quan đến công tác xã hội hóa giáo dục liên quan đến đối tượng huy động, lực   lượng trực tiếp, đầu tiên là giáo viên chủ nhiệm, viên chức trong nhà trường.   Thực hiện tốt quản lý pháp chế  trong nhà trường là cơ  sở  để  xây dựng một  tập thể  sư phạm vững mạnh đoàn kết và nâng cao hiệu quả  công tác xã hội  hóa giáo dục. Người quản lý phải thực sự  là người đi đầu của công tác xã hội hóa  giáo dục. tinh thần đoàn kết trong tập thể  sư  phạm. Lý luận và thực tiễn   trong quản lý đã khẳng định vai trò to lớn của người đứng đầu các tổ  chức   trong sự phát triển của tập thể. Muốn triển khai, thực hiện thành công bất kì  một công việc nhỏ đều phải xây dựng một tập thể sư phạm vững mạnh đoàn          Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  17
 18.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học kết, các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường thống nhất cao. Người  quản lý phải tận tình, tâm huyết và gương mẫu với mục tiêu của tập thể,   thương yêu, quan tâm đến mọi thành viên trong tập thể, phải là trung tâm gắn  kết các thành viên trong tập thể với nhau thì mới có chất lượng đối với công  tác xã hội hóa giáo dục. Người quản lý phải nắm bắt được thời cơ, thách thức về  các lĩnh vực  trong mỗi giai đoạn của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng để  đặt ra kế  hoạch có tính khả  thi trong việc huy động các nguồn lực để  xây  dựng và phát triển nhà trường. d. Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp Mỗi   tổ   chức   trong   nhà   trường   đều   có   chức   năng,   nhiệm   vụ   riêng,  nhưng có chung một mục tiêu phấn đấu đó là làm tốt công tác xã hội hóa giáo  dục. Vì vậy người quản lý phải biết phối kết hợp chặt chẽ  phát huy sức  mạnh tổng hợp của các tổ  chức đoàn thể  trong nhà trường, đồng thời người   quản lý phải xây dựng mối quan hệ giữa các tổ chức đoàn thể, các lực lượng  giáo dục trong và ngoài nhà trường nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm   xây dựng và phát triển nhà trường. Trong các nhóm biện pháp trên, mỗi biện pháp đều có vị trí, chức năng,   nhiệm vụ  khác nhau nhưng tổng hòa các biện pháp trên đều tập trung cho  nhiệm vụ chính trong nhà trường, đó là giảng dạy và giáo dục học sinh. Mỗi   biện pháp hỗ trợ cho nhau nhằm thúc đẩy, hoàn thiện hơn trong các mối quan  hệ giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường tạo nên một môi trường giáo   dục thân thiện, toàn diện, lớn mạnh cả  về  chiều sâu và bề  rộng trong công   tác xã hội hóa giáo dục.  Mỗi biện pháp có những  ưu điểm và nhược điểm riêng, nhưng không  thể  tách rời nhau, người quản lý phải biết lựa chọn, phối hợp cho phù hợp,   đúng hoàn cảnh, điều kiện thực tế thì có thể  khơi dậy được tối đa huy động  sức mạnh của toàn xã hội góp sức xây dựng nền giáo dục theo hướng chuẩn   hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để tổ  chức, cá nhân tham gia phát triển sự  nghiệp giáo dục. Mọi tổ  chức, gia đình  và công dân có trách nhiệm chăm lo sự nghiệp giáo dục. Muốn làm tốt công tác huy động xã hội hóa giáo dục trước hết phải làm  tốt công tác tuyên truyền, phải tạo uy tín với cộng đồng bằng việc nâng cao          Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  18
 19.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học chất lượng giáo dục, sử  dụng có hiệu quả  nguồn huy động, trân trọng sự  đóng góp của cộng đồng, quan tâm chăm lo đến mọi đối tượng học sinh,  đồng  thời phải chăm lo đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tốt,   tạo được môi trường học tập thuận lợi cho học sinh, từ   đó phụ  huynh và   cộng đồng sẽ quan tâm ủng hộ, có như vậy công tác xã hội hóa giáo dục mới  được bền vững.  e. Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Tạo được sự đồng thuận giữa các lực lượng trong và ngoài nhà trường  về công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng tốt môi trường thân thiện trong đơn  vị và huy động được tinh thần tự nguyện toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo   dục của nhà trường.  4. Kết quả * Kết quả thu thập thông tin qua các năm học : Năm học  Tổng hợp  Năm học  Năm học 2012  Năm học  2014 ­ 2015 theo năm học 2011 ­ 2012 ­ 2013 2013 ­ 2014 (Tính đến HKI) Cơ sở vật  chất (Số tiền   80.000.000  87.000.000  198.000.000  1.000.000.115  huy động được   đồng đồng đồng đồng từ các nguồn   huy động)   100% đạt     100% đạt     100% đạt     90% xếp  trình độ chuẩn  trình độ chuẩn  trình độ chuẩn  loại xuất sắc trở lên, giáo  trở lên, 12  trở lên, giáo  viên giỏi cấp  CSTĐCS. viên giỏi cấp  Chất lượng  huyện xếp thứ  huyện xếp thứ  đội ngũ  Nhì toàn  Nhì toàn  CBGV­ NV huyện, có 01  huyện, có 01  giáo viên giỏi  giáo viên giỏi  tỉnh;  10  tỉnh; 10  CSTĐCS. CSTĐCS. Lên lớp:  Lên lớp: 97%;  Lên lớp: 99%;  Hoàn thành  Chất lượng  98,5%  HTCTTH:  HTCTTH:  các môn học:  học sinh HTCTTH:  100% 100% 90% 100%         Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  19
 20.            SKKN : Biện pháp huy động xã hội hóa giáo dục ở trường Tiểu học ­ Giải Ba bóng  ­Giải Khuyến  ­ Giải Nhất  ­ Giải Nhất  chuyền nữ cấp  khích bóng  bóng chuyền  bóng chuyền  huyện chuyền nữ cấp  nữ cấp huyện nữ cấp  ­ Giải Ba học  huyện ­ Giải Nhì học  huyện sinh năng  ­ Giải Ba học  sinh năng  Các phong  khiếu cấp  sinh năng  khiếu, Hội  trào mũi nhọn huyện khiếu cấp  khỏe Phù  ­ Giải Khuyến  huyện Đổng cấp  khích tiếng  huyện Anh cấp Quốc  ­ Giải Nhì Giao  gia lưu HSDTTS  cấp tỉnh Tuy kết quả chưa được triệt để  hoàn toàn, nhưng cũng thể  hiện được  kết quả khả quan khi thực hiện các biện pháp, giải pháp huy động xã hội hóa   ở  trường Tiểu học. Đây là công tác cần phải phát huy xuyên suốt trong quá  trình làm việc, góp phần đưa chất lượng nhà trường từng bước đi lên, đáp  ứng được yêu cầu chung của Ngành đề ra. III. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 1. Kết luận Nhờ tạo được uy tín với phụ huynh học sinh bằng sự khẳng định chính  mình thông qua việc nâng cao chất lượng nhà trường, Đảng ủy, chính quyền   địa phương đã có những Nghị  quyết chỉ  đạo cụ  thể, các ban ngành đoàn thể  địa phương hết mình ủng hộ, cha mẹ học sinh toàn tâm toàn ý với nhà trường. Học sinh ngày càng yêu mến trường lớp hơn và cảm thấy “Mỗi ngày  đến trường là một ngày vui” và giảm tối đa về  tình trạng học sinh bỏ  học.  Các thầy giáo, cô giáo trong nhà trường phấn khởi vui mừng, ai cũng có ý  thức tự  giác,   phấn đấu tốt trong chuyên môn và công tác khác, chung sức   chung lòng vì sự nghiệp giáo dục. Chất lượng giáo dục trong nhà trường ngày   càng tiến bước. Chính quyền các cấp với chức năng quản lý Nhà nước của  mình không chỉ  huy động, khuyến khích mà còn tạo cơ  sở  pháp lý cho việc  huy động và tổ chức điều hành sự phối hợp các lực lượng xã hội tham gia xây   dựng và phát triển giáo dục. Tất cả  đó chính là những yếu tố  làm nên thắng           Nguyễn Thị Thanh Huyền  ­ Đơn vị : Trường TH Trần Phú  20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2