intTypePromotion=1

Slide Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 3

Chia sẻ: Toàn Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
153
lượt xem
40
download

Slide Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'slide bài giảng công nghệ chế biến dầu - phần 3', kỹ thuật - công nghệ, hoá học - dầu khí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Slide Bài giảng Công nghệ chế biến dầu - Phần 3

 1. Bµi gi¶ng cn chÕ biÕn dÇu Prof. Dr. Lª V¨n HiÕu HANOI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Hanoi University of Technology 1
 2. Nhu cÇu vÒ sf läc dÇu. Hanoi University of Technology 2
 3. Hanoi University of Technology 3
 4. So s¸nh CN chÕ biÕn cÆn  Qu¸ tr×nh crackinh nhiÖt  Qu¸ tr×nh cracking xóc t¸c  Qu¸ tr×nh hydrocracking - Møc ®é phøc t¹p cña CN - Vèn ®Çu t- - ChÊt l-îng s¶n phÈm - TÝnh kinh tÕ. Hanoi University of Technology 4
 5. Cơ chế của cracking nhiệt  Cơ chế gốc tự do: +Hợp chất trung gian hoạt động là gốc tự do, được tạo thành từ: - Cắt liên kết C-C ; C-C-C-C-R = R-C* + C=C-C. - Cắt liên kết C-H: R-C-C-C-CH3 = R-C-C-C=C + H*. + Phản ứng của gốc tự do: -Cracking gốc tự do ở vị trí liên kết Beta so với c*: Hanoi University of Technology 5
 6. Tiếp R-CH2-CH2-C*-H2 = R-C* + CH2= CH2 Chuyển dời H2: Ví dụ: R* + C-C-C-C-R1 = RH + R1-C-C-C-C*. Gốc tự do lớn lại tiếp tục cracking R-C-C-C-C* = R-C-C* + C=C. + Dừng phản ứng: R* + R1* = R-R1. 2 H* = H2. .. Chú ý: Với các RH khác nhau: isoparafin, naphten, aromat.(đơn hay đa vòng, nhánh phụ ngắn, dài).  Sản phẩm là một hỗn hợp phức tạp: Từ khí nhẹ nhất đến các hợp chất nặng nhất là nhựa và cốc. Hanoi University of Technology 6
 7. Cracking nhiÖt Hanoi University of Technology 7
 8. vibreking Hanoi University of Technology 8
 9. Cèc ho¸ chËm Hanoi University of Technology 9
 10. Cèc ho¸ líp s«i Hanoi University of Technology 10
 11. Hanoi University of Technology 11
 12. S¬ ®å cã izome vµ alkyl Hanoi University of Technology 12
 13. Sơ đồ nhà máy lọc dầu hiện đại Hanoi University of Technology 13
 14. Ph©n x-ëng cracking xóc t¸c Hanoi University of Technology 14
 15. ThiÕt bÞ FCC Hanoi University of Technology 15
 16. Cracking xóc t¸c Hanoi University of Technology 16
 17. C¬ së ho¸ häc cña Cracking xóc t¸c  C¬ chÕ ion cacboni. (phân biệt carbenium ion & carbonium ion .Ngày nay nãi ion cacboni ®ång nghĩa lµ nãi vÒ cacbenium). Tạo ion cacboni : Ie: Ion cacboni cã thÓ ®-îc t¹o thµnh tõ olefin R-C=C-C + H+(xóc t¸c) = R-C-C +-C R-C-C-C + L (xóc t¸c) = R-C+-C-C + LH. Chó ý: c¶ 2 lo¹i t©m acid (Bronstest & Lewis) ®Òu t¹o ra cacbenium ion. Xu thÕ t¹o ion bËc 3 cao nhÊt råi ®Õn bËc 2 vµ thÊp nhÊt lµ bËc1  C¸c ph¶n øng cña ion cacboni: a, Ph¶n øng ®ång ph©n ho¸ Sinh ra ion bËc 3 (Cã nh¸nh). C¸c -u ®iÓm cña ph¶n øng isomehãa: Hanoi University of Technology 17
 18. b, VËn chuyÓn ion hydrit §©y lµ ph¶n øng l-ìng ph©n tö: 2 olefins = paraffins + aromatic or olefins + naphtenic = paraffins + aromatic c, Cracking ion cacboni theo quy t¾c bªta. Chó ý quy t¾c β gồm 2 ý. d, Các phản ứng khác: tạo cốc e, Qu¸ tr×nh dõng ph¶n øng.  KÕt luËn vÒ chiÒu h-íng ph¶n øng cracking xóc t¸c.  NhiÖt ®éng häc  BiÕn ®æi cña c¸c hydrocacbon vµ cña nguyªn liÖu gas oil ch©n kh«ng trong qu¸ tr×nh FCC. Hanoi University of Technology 18
 19. Cracking VGO VGO LCO LCO HCO Xang KHI COC Hanoi University of Technology 19
 20. CÊu tö RH nguyªn liÖu Hanoi University of Technology 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2