SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
128
lượt xem
28
download

SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc chăm sóc và giáo dục trẻ em được chia sẻ trách nhiệm giữa gia đình, các nhà giáo dục và cộng đồng. Trường mầm non chai sẻ trách nhiệm với gia đình và cộng đồng để thúc đẩy và tạo điều kiện tối ưu cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N SÁU S THAM GIA, PH I H P C A GIA ðÌNH VÀ C NG ð NG V I TRƯ NG M M NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO D C TR Vi c chăm sóc và giáo d c tr em ñư c chia s trách nhi m gi a gia ñình, các nhà giáo d c và c ng ñ ng. Trư ng m m non chai s trách nhi m v i gia ñình và c ng ñ ng ñ thúc ñ y và t o ñi u ki n t i ưu cho vi c chăm sóc và giáo d c tr em. I–S PH I H P GI A TRƯ NG M M NON V I GIA ðÌNH 1. N i dung ph i h p gi a trư ng m m non v i gia ñình ð góp ph n nâng cao ch t lư ng chăm sóc – giáo d c tr trư ng m m non, nhà trư ng và nhóm/ l p c n t o ñi u ki n ñ gia ñình có th tham gia vào nhi u ho t ñ ng khác. Có th nêu m t s n i dung ph i h p sau ñây : 1.1. Ph i h p th c hi n chương trình chăm sóc b o v s c kh e cho tr - Tham gia t ch c khám s c kh e, theo dõi s c kh e c a tr theo ñ nh. - Giáo viên và cha m cùng chia s , trao ñ i ki n th c chăm sóc s c kh e cho tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Phòng ch ng suy dinh dư ng và béo phì cho tr , có k ho ch và bi n pháp chăm sóc ñ i v i tr suy dinh dư ng và tr có khi m khuy t. - ðóng góp ti n ăn, các hi n v t theo yêu c u c a nhà trư ng. 1.2. Ph i h p th c hi n chương trình giáo d c tr - Tham gia xây d ng k ho ch giáo d c c a nhà trư ng, c a nhóm/ l p. - Cha m tham gia vào các ho t ñ ng th c hi n các n i dung giáo d c tr phù h p v i chương trình, c th là : + T o ñi u ki n giúp tr ñư c t do tìm tòi khám phá trong m i trư ng an toàn theo kh năng và s thích c a mình ñ tr thành ñ a tr tò mò, sáng t o; t tin và luôn ñư c h nh phúc vì m i ngư i xung quanh yêu thương, g n gũi tr . + Chú ý lôi cu n các thành viên trong gia ñình, ñ c bi t các thành viên là nam gi i : ông, b , anh, chú, bác tham gia vào vi c chăm sóc và d y tr . + Coi tr ng giáo d c gi i tính cho tr . Coi tr ng vi c phát hi n, can thi p s m và giáo d c hòa nh p tr khuy t t t. ð i v i tr l a tu i m m non, v n ñ phát hi n s m s phát tri n không bình thư ng là c c kì quan tr ng. B i vì chính nh có s phát hi n s m mà nhi u khuy t t t c a tr có th ñư c bù ñ p và thích nghi, có khi ti n t i bình thư ng n u ñư c s giúp ñ k p th i và ñúng ñ n. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Nhà trư ng c n cung c p và ho c gi i thi u cho các b c cha m tr bi t các m c phát tri n bình thư ng c a tr , và nh ng v n ñ c n lưu ý trong s phát tri n c a tr ñ có th phát hi n và can thi p s m. - Ph i h p v i nhà trư ng trong vi c t ch c ngày l , ngày h i, t ch c ngày sinh nh t cho tr ,... - T o môi trư ng an toàn v tình c m cho tr : ð i v i tr , l n ñ u tiên ñ n l p m u giáo thì ñó là m t s khó khăn l n ñ i v i tr cũng như ñ i v i bà m . B i vì nhà m con g n bó nhau g n như su t ngày, còn khi ñ n trư ng, ñ a tr ph i vào m t môi trư ng hòan tòan m i. Vì v y, giáo viên c n tư v n cho b m , các thành viên c a gia ñình bi t cách chu n b cho tr ti p nh n s thay ñ i ñó ñ tránh cho tr b stress. l p, cô giáo c n t o môi trư ng làm sao cho tr c m th y l p cũng như nhà, khuyên các bà m không nên ñ l s lo âu, quá lưu luy n khi t m bi t tr trư ng,...Lúc v nhà, b m nên l ng nghe nh ng câu chuy n c a tr v trư ng l p, các b n ho c h i han tr v nh ng gì ñã x y ra l p, c g ng ñ ng viên và khuy n khích tr ñ t o cho tr c m giác t tin khi ñ n l p. Gia ñình cũng c n thi t ph i trao ñ i v i giáo viên nh ng ñ c ñi m riêng c a con mình, ví d như thói quen ăn u ng, s c kh e, cá tính...ñ giáo viên có bi n pháp chăm sóc – giáo d c phù h p. 1.3. Ph i h p ki m tra ñánh giá công tác chăm sóc – giáo d c tr c a trư ng/ l p m m non - Tham gia cùng v i ban giáo hi u nhà trư ng ki m tra ñánh giá ch t lư ng chăm sóc – giáo d c : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com + Theo dõi ñ phát hi n nh ng ti n b , thay ñ i, nh ng bi u hi n b t thư ng...c a tr di n ra h ng ngày, trao ñ i k p th i ñ giáo viên có s ñi u ch nh trong n i dung và phương pháp chăm sóc – giáo d c tr . + Tham gia ñóng góp ý ki n v i nhà trư ng v chương trình và phương pháp chăm sóc – giáo d c tr . ð xu t nhà trư ng hư ng d n các b c cha m th c hi n vi c chăm sóc – giáo d c tr gia ñình có hi u qu hơn. - ðóng góp ý ki n v các m t khác nhau như : môi trư ng trư ng h c, cơ s v t ch t, trang thi t b , ñ dùng ñ chơi c a nhóm/ l p...Thái ñ , tác phong, hành vi ng x ,... c a giáo viên và nhân viên trong trư ng v i tr và ph huynh. 1.4. Tham gia xây d ng cơ s v t ch t - Tham gia lao ñ ng v sinh trư ng l p, tr ng cây xanh, làm ñ dùng, ñ chơi cho tr . - ðóng góp xây d ng, c i t o trư ng/ nhóm, l p, công trình v sinh,...theo quy ñ nh và theo th a thu n. - ðóng góp nh ng hi n v t cho nhóm/ l p ho c trư ng m m non như : bàn, gh , thang leo, c u trư t, các v t li u cho tr th c hành... 2. Hình th c ph i h p c a nhà trư ng v i gia ñình - Qua b ng thông báo ho c qua góc “tuyên truy n cho cha m ” c a nhà trư ng ho c t i m i nhóm l p : thông tin tuyên truy n t i ph huynh các ki n th c chăm sóc – giáo d c tr ho c thông báo v n i dung ho t ñ ng , Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com các yêu c u c a nàh trư ng ñ i v i gia ñình, ho c nh ung n i dung mà gia ñình c n ph i h p v i cô giáo trong vi c th c hi n chương trình chăm sóc giáo d c tr . - Trao ñ i thư ng xuyên, h ng ngày trong các gi ñón, tr tr . - T ch c h p ph huynh ñ nh kì ( 3 l n/1 năm) ñ thông báo cho gia ñình nh ng công vi c, th o lu n v các hình th c ph i h p gi a gia ñình và nhà trư ng ( h p ñ u năm) ho c k t h p ph bi n ki n th c chăm sóc – giáo d c tr cho cha m . - T ch c nh ng bu i sinh ho t, ph bi n ki n th c chăm sóc giáo d c tr theo chuyên ñ ñ c bi t ho c khi có d ch b nh. - Thông qua các ñ t ki m tra s c kh e c a tr . - Thông qua các h i thi, ho t ñ ng văn ngh . - Cán b , giáo viên ñ n thăm tr t i nhà. - Hòm thư cha m . - Ph huynh tham quan ho t ñ ng c a trư ng m m non. - Thông qua các phương ti n thông tin ñ i chúng ( ñài truy n hình, truy n thanh,.. ). 3. M t s công vi c giáo viên c n làm ñ thu hút s tham gia, ph i h p c a cha m Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ð t o s tin tư ng và thu hút s tham gia c a ph huynh vào các ho t ñ ng chăm sóc giáo d c tr c a l p và c a nhà trư ng, giáo viên c n ph i : - L ng nghe ý ki n c a cha m tr , ch ñ ng xây d ng m i quan h t t v i ph huynh. S n sàng tư v n và giúp ñ các ki n th c chăm sóc – giáo d c tr trư ng b ng nhi u hình th c khác nhau như : H p ph huynh, b ng thông báo, góc trao ñ i v i ph huynh... Ví d : Trư c ngày ti p nh n tr vào trư ng, c n có nh ng hư ng d n cho b m , gi i thi u nh ng ho t ñ ng trong ngày trư ng c a giáo viên và c a tr . - N u tr l n ñ u tiên ñ n l p, cô giáo c n trao ñ i c th v ch ñ sinh ho t c a tr trư ng, n m b t nh ng thông tin, ñ c ñi m c a tr , cho b m làm quen tr v i l p, v i các b n và cô giáo. Th i gian ñ u có th cho b m vào l p chơi cùng tr , ñón tr v s m, có th cho tr mang theo ñ n l p nh ng ñ chơi ưu thích mà tr thư ng chơi nhà ñ tránh s h t h ng ban ñ u. - Liên l c thư ng xuyên v i gia ñình ñ tìm hi u sinh ho t c a tr gia ñình, thông tin cho cha m tr bi t v tình hình c a tr l p, nh ng thay ñ i c a tr n u có ñ k p th i có bi n pháp tác ñ ng chăm sóc – giáo d c phù h p. - C n th ng nh t v i các b c cha m v n i quy, các hình th c và bi n pháp ph i h p gi a ph huynh và nhà trư ng trong t ng giai ño n và c năm h c. - Trong quá trình ph i h p v i các b c cha m , giáo viên c n căn c vào ñi u ki n và hoàn c nh c th c a t ng gia ñình ñ có hình th c ph i h p phù h p và mang l i hi u qu cao nh t. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Trong khi l p k ho ch c a ch ñ , k ho ch tu n, giáo viên c n ph i ñưa n i dung ph i h p v i gia ñình vào k ho ch, c n nêu nh ng yêu c u c th v v n ñ c n ph i h p v i gia ñình ñ th c hi n ch ñ ñó. Ví d : T ngày ....ñ n ngày.....c n ph huynh ñóng góp v t li u : gi y báo cũ, bìa, cây, h t,...; nhà, ph huynh ñ c cho tr nghe thơ, truy n v gia ñình, cô giáo,...; Ph huynh t o ñi u ki n cho tr c ng c kĩ năng r a tay, ñánh răng, r a m t,...Nh ng yêu c u này giáo viên nên thông báo cho ph huynh trong gi ñón, tr tr và góc “tuyên truy n cho cha m ”. Sau m t th i gian ñưa ra yêu c u ñ i v i ph huynh, giáo viên có th ñưa ra m t s thông tin : thông báo danh sách nh ng ph huynh ñã th c hi n yêu c u, ho c nh c l i yêu c u v i m t s ph huynh. Khi ñánh giá sau ch ñ , giáo viên ph i có ph n nh n xét v công tác ph i h p v i gia ñình ph c v cho vi c th c hi n ch ñ ( nh ng gì ñã th c hi n ñư c, còn t n t i gì, có gì c n rút kinh nghi m, hư ng gi i quy t ). 4. Ph i h p gi a gia ñình và nhà trư ng trong v n ñ chăm sóc – giáo d c tr khuy t t t - Nhà trư ng, giáo viên c n cung c p ho c gi i thi u cho các b c cha m bi t các m c phát tri n bình thư ng c a tr và nh ng v n ñ c n lưu ý trong s phát tri n c a tr ñ có th phát hi n và can thi p s m khi th y tr có nh ng bi u hi n không bình thư ng. - ð i v i nh ng gia ñình có tr khuy t t t c n nói rõ ñ các b c cha m hi u r ng : Cha m không nên che gi u khuy t t t c a con mình mà nên m nh d n và th ng th n trao ñ i v i giáo viên v nh ng h n ch c a tr . Gia ñình nên cho tr ñ n h c l p m u giáo hòa nh p ñ t o cơ h i cho tr ñư c giao ti p v i nh ng ngư i xung quanh. B m nên cùng giáo viên giúp ñ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tr kh c ph c nh ng thói quen không t t, trong nh ng trư ng h p c n thi t, có th cùng giáo viên tìm ñ n tư v n c a các nhà chuyên môn ñ ñư c giúp ñ . C n gi i thích ñ ph huynh bi t r ng : Nguy cơ l n nh t c a khuy t t t x y ra tu i ti n h c ñư ng là nó có th d n ñ n s ngưng tr quá trình phát tri n bình thư ng, do tr ng i gây ra ñ i v i kh năng thích nghi c a tr khuy t tât và s h n ch tr m tr ng tr ti n t i s thành th c và ñ c l p. ða s tr khuy t t t có kh năng thích nghi ho c có th ñư c ph c h i ho c bù tr n u ñư c phát hi n s m và có bi n pháp x lí thích h p. Ch t lư ng chăm sóc giáo d c tr trong trư ng m m non ph thu c nhi u vào s tham gia ñóng góp c a gia ñình tr . Vì v y, trong quá trình giáo d c, nhà trư ng và giáo viên c n ph i có s ph i h p ch t ch v i gia ñình b ng nhi u n i dung, hình th c phong phú ñ t o ñi u ki n cho công tác chăm sóc – giáo d c tr có hi u qu . II – S PH I H P C A TRƯ NG M M NON VÀ C NG ð NG TRONG CHĂM SÓC – GIÁO D C TR Quá trình chăm sóc – giáo d c tr l a tu i m m non mang ñ c tính xã h i hóa cao. ð th c hi n có hi u qu quy n ñư c chăm sóc – giáo d c tr em l a tu i này, ph i c n có s k t h p ch t ch gi a nhà trư ng – gia ñình và ñ c bi t là v i c ng ñ ng xã h i. 1. N i dung ph i h p v i các ban nghành ñoàn th Tham mưu v i c p y ð ng, chính quy n ñ a phương Các nhà qu n lí giáo d c m m non ph i ch ñ ng tham mưu k p th i v i các c p y ð ng, chính quy n ñ a phương v k ho ch ho t ñ ng Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com c a nhà trư ng ñ các c p lãnh ñ o ñưa vào chương trình, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a phương h ng năm. C th các n i dung c n tham mưu : - Tăng cư ng cơ s v t ch t cho trư ng m m non ( trư ng s , thi t b , ñ dùng, ñ chơi...). - Ch tiêu huy ñ ng tr trong ñ tu i ñ n l p. - H tr ñ i s ng giáo viên, ñ c bi t giáo viên ngoài biên ch . - Quy ho ch, c p ñ t cho trư ng m m non ñáp ng nhu c u chăm sóc – giáo d c tr . Ph i h p v i H i ph n - Nâng cao nh n th c và năng l c c a ph n , c a nhân dân ñ h tham gia tích c c vào vi c t ch c, qu n lí th c hi n các ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr , huy ñ ng các gia ñình ñưa tr trong ñ tu i ñ n l p. - Huy ñ ng s tham gia c a các t ng l p ph n vào các ho t ñ ng l p k ho ch xây d ng, ñóng góp b o v các công trình phúc l i, các ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr - Các cơ s giáo d c m m non ph i h p v i ñ i ngũ tuyên truy n viên c a H i Liên Hi p ph n ñ trang b cho h i viên ph n nh ng ki n th c nuôi d y con theo khoa h c. Ví d như các n i dung : Cho tr ăn ñ ch t dinh dư ng, cách ch bi n b a ăn ñ dinh dư ng cho tr t th c ph m s n có c a gia ñình, ñ a phương; tiêm ch ng các b nh truy n nhi m nguy hi m; theo dõi bi u ñ tăng trư ng ñ phát hi n tr còi Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com xương, suy dinh dư ng ho c béo phì; ñ m b o an tòan v th ch t và tâm lí cho tr ,... - Các cơ s giáo d c m m non cùng v i H i ph n th c hi n các d án như giáo d c dinh dư ng, VAC cho các ñ i tư ng ñư c hư ng là bà m có con trư c tu i ñ n trư ng, có con suy dinh dư ng. - Ph i h p t ch c các h i thi “ Ki n th c m , s c kh e con”, “ M duyên dáng – con kh e ngoan” ñ ñ ng viên ñông ñ o các t ng l p ph n h c t p trao d i ki n th c và nuôi d y con nên ngư i. - V n ñ ng cha m ñóng góp xây d ng trư ng l p, chi tr lương cho cô, v n ñ ng các ban nghành, các t ch c kinh t ,...ñ u tư cơ s v t ch t thi t b cho giáo d c m m non. Ph i h p v i trung tâm y t cùng chăm lo s c kh e c a tr - T o môi trư ng s ch s , ñ m b o v sinh an toàn. - Khám s c kh e ñ nh kì cho tr . - Hư ng d n các b c cha m phòng ch ng m t s b nh thư ng g p tr em : các b nh v hô h p, còi xương, suy dinh dư ng, tiêm ch ng ñúng l ch ñ mũi... Ph i h p v i ban Dân s - Gia ñình và tr em Có chương trình hành ñ ng vì tr em, phát ñ ng tháng hành ñ ng vì tr emñ b o v và th c hi n Quy n tr em. Ph i h p v i ðoàn thanh niên : Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Phát ñ ng phong trào làm ñ chơi, ñ dùng h c t p cho tr , ñóng góp công s c lao ñ ng xây d ng cơ s v t ch t cho các cơ s giáo d c m m non. Ph bi n ki n th c chăm sóc – giáo d c tr Ph i h p v i H i nông dân và các t ch c khác : Cùng v i H i Nông dân tham mưu v i chính quy n ñ a phương t o ñi u ki n c p ñ t có m t b ng phù h p v i nhu c u c a trư ng m m non, có ñ t làm VAC ñ b sung ch t dinh dư ng trong b a ăn h ng ngày cho tr , t o môi trư ng xanh, s ch, ñ p. Ngoài ra, các cơ s giáo d c m m non có th k t h p v i H i C u chi n binh, H i Ngư i cao tu i, H i Ch th p ñ ,... ñ t o thành m t l c lư ng hùng h u, r ng kh p, ng h tích c c cho s nghi p phát tri n giáo d c m m non c a ñ a phương. 2. Hình th c ph i h p lao ñ ng - Thông qua các cu c h p, h i ngh mà cán b giáo viên trư ng m m non ñư c tham d . - Góc tuyên truy n cho cha m trư ng m m non. - Qua các bu i h p ph huynh c a nhà trư ng. - Thông qua các phương ti n truy n thông ñ i chúng : ñài phát thanh, truy n hình, sách báo, tranh... - Qua các bu i ph bi n ki n th c c a H i Ph n . - Qua các bu i h p c a h i nông dân, thôn, xóm. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - T ch c các h i thi. - Thành l p các câu l c b tư v n v chă, sóc – giáo d c tr thơ. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản