SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ - Khối Mầm

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
131
lượt xem
18
download

SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ - Khối Mầm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc chăm sóc và giáo dục (CS - GD) trẻ em được chia sẽ trách nhiệm giữa gia đình, các nhà giáo dục và cộng đồng. Trường mầm non chia sẻ trách nhiệm với gia đình và cộng đồng để thúc đẩy và tạo điều kiện tối ưu cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ - Khối Mầm

 1. PH N SÁU S THAM GIA, PH I H P C A GIA ðÌNH VÀ C NG ð NG V I TRƯ NG M M NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO D C TR Vi c chăm sóc và giáo d c (CS - GD) tr em ñư c chia s trách nhi m gi a gia ñình, các nhà giáo d c và c ng ñ ng. Trư ng m m non chia s trách nhi m v i gia ñình và c ng ñ ng ñ thúc ñ y và t o ñi u ki n t i ưu cho vi c chăm sóc và giáo d c tr em. I–S PH I H P GI A TRƯ NG M M NON V I GIA ðÌNH 1. N i dung ph i h p gi a trưòng m m non v i gia ñình ð góp ph n nâng cao ch t lư ng CS – GD tr trư ng m m non, nhà trư ng và nhóm/ l p c n t o ñi u ki n ñ gia ñình có th tham gia vào nhi u ho t ñ ng khác nhau. Có th nêu m t s n i dung ph i h p sau ñây : a) Ph i h p th c hi n chương trình chăm sóc b o v s c kh e cho tr
 2. - Tham gia t ch c khám s c kh e, theo dõi s c kh e c a tr theo ñ nh kì. - Giáo viên và cha m cùng chia s , trao ñ i ki n th c chăm sóc s c kh e cho tr . - Phòng ch ng suy dinh dư ng và béo phì cho tr , có k ho ch và bi n pháp chăm sóc ñ i v i tr suy dinh dư ng và tr có khi m khuy t. - ðóng góp ti n ăn, các hi n v t theo yêu c u c a nhà trư ng. b) Ph i h p th c hi n chương trình giáo d c tr - Tham gia xây d ng k ho ch giáo d c c a nhà trư ng, c a nhóm/ l p. - Cha m tham gia vào các ho t ñ ng th c hi n các n i dung giáo d c tr phù h p v i chương trình, c th là : + T o ñi u ki n giúp tr ñư c t do tìm tòi khám phá trong môi trư ng an toàn theo kh năng và s thích c a mình ñ tr thành ñ a tr tò mò, sáng t o ; t tin và luôn ñư c h nh phúc và s thích c a mình ñ tr thành ñ a tr tò mò, sáng t o ; t tin và luôn ñư c h nh phúc vì m i ngư i xung quanh yêu thương, g n gũi tr . + Chú ý lôi cu n các thành viên trong gia ñình, ñ c bi t các thành viên là nam gi i : ông, b , anh, chú, bác tham gia vào vi c chăm sóc và d y tr .
 3. + Coi tr ng vi c phát tri n, can thi p s m và giáo d c hòa nh p tr khuy t t t. - ð i v i l a tu i m m non, v n ñ phát hi n s m s phát tri n không bình thưòng c a tr r t quan tr ng. Chính nh có s phát tri n s m mà nhi u khuy t t t c a tr có th ñư c bù ñ p và thích nghi, th m chí ti n t i bình thư ng n u ñư c giúp ñ k p th i và ñúng ñ n. Nhà trư ng c n cung c p ho c gi i thi u cho các b c cha m tr bi t các m c phát tri n bình thư ng c a tr và nh ng v n ñ c n lưu ý trong s phát tri n c a tr ñ có th phát hi n và can thi p s m - ð i v i m u giáo 5 tu i, nhà trư ng c n tư v n ñ b m tr và c c thành viên trong gia ñình có th chu n b cho tr các kĩ năng ti n ñ c vi t, tâm th s n sàng ñi h c ti u h c. - Ph i h p v i nhà trư ng trong vi c t ch c ngày l , ngày h i, t ch c ngày sinh nh t cho tr . - T o môi trư ng an toàn v tình c m cho tr : l p, cô giáo c n t o môi trư ng thân tình, g n gũi như nhà. Lúc tr v nhà, b m nên l ng nghe nh ng câu chuy n c a tr v trư ng l p, các b n ho c h i han tr v nh ng gì ñã x y ra l p, c g ng ñ ng viên và giáo viên nh ng thay ñ i c a con mình, ví d như thói quen ăn u ng, s c kh e, cá tính, … ñ giáo viên có bi n pháp CS – GD phù h p. c) Ph i h p ki m tra ñánh giá công tác CS – GD tr c a trư ng/ m m non
 4. - Tham gia cùng v i Ban giám hi u nhà trư ng ki m tra ñánh giá ch t lư ng CS – GD di n ra h ng ngày, trao ñ i k p th i ñ giáo viên có s ñi u ch nh torng n i dung và phương pháp CS – GD tr và ph huynh. d) Tham gia xây d ng cơ s v t ch t - Tham gia lao ñ ng v sinh trư ng l p, tr ng cây xanh, làm ñ dùng, ñ chơi cho tr . - ðóng góp xây d ng, c i t o trư ng/ nhóm, l p, công trình v sinh, … theo quy ñ nh và theo th a thu n. - ðóng góp nh ng hi n v t cho nhóm/ l p ho c trư ng m m non như : bàn, gh , quy ñ nh leo, c u trư t, các v t li u cho tr th c hành, … 2. Hình th c ph i h p c a nhà trư ng v i gia ñình - Qua b ng thông báo, góc “Tuyên truy n cho cha m ” c a nhà trư ng ho c t i m i nhóm l p : thông tin tuyên truy n t i ph huynh các ki n th c CS – GD tr ho c thông báo v n i dung ho t ñ ng ; các yêu c u c a nhà trư ng ñ i v i gia ñình ; ho c nh ng n i dung mà gia ñình c n ph i h p v i cô giáo trong vi c th c hi n chương trình chăm sóc giáo d c tr . - Trao ñ i thư ng xuyên, h ng ngày trong các gi ñón, tr tr . - T ch c h p ph huynh ñ nh kì (3 l n/ 1 năm) : Thông báo cho giáo d c công vi c, th o lu n v các hình th c ph i h p gi a gia ñình và nhà trư ng (h p ñ u năm) k t h p ph bi n ki n th c CS – GD tr cho cha m .
 5. - T ch c nh ng bu i sinh ho t, ph bi n ki n th c chăm sóc giáo d c tr theo chuy n ñ c bi t ho c khi có d ch b nh. ð i v i tr m u giáo l n, c n chú tr ng các chuyên ñ , các n i dung v chu n b cho tr vào l p m t, phòng ch ng béo phì và suy dinh dư ng. - Thông qua các ñ t ki m tra s c kh e cho tr . - Thông qua các h i thi, ho t ñ ng văn hóa văn ngh . - Cán b , giáo viên ñ n thăm tr t i nhà. - Hôm thư cha m . - Ph huynh tham quan ho t ñ ng c a trư ng m m non. - Thông qua các phương ti n thông tin ñ i chúng (ñài truy n hình, truy n thanh, …). 3. M t s công vi c giáo viên c n làm ñ thu hút s tham gia, ph i h p c a cha m ð t o s tin tư ng và thu hút s tham gia c a ph huynh vào các ho t ñ ng CS – GD tr c a l p và c a nhà trư ng, giáo viên c n ph i : - L ng nghe ý ki n c a cha m tr ; ch ñ ng xây d ng m i quan h t t v i ph huynh ; s n sàng tư v n và giúp ñ các ki n th c CS – GD tr khi gia ñình có yêu c u. - Thông tin ñ y ñ cho cha m tr v chương trình CS – GD tr trư ng b ng nhi u hình th c khác nhau như : h p ph huynh, b ng thông báo, góc trao ñ i v i ph huynh, …
 6. (Ví d : Trư c ngày ti p nh n tr vào trư ng/ l p c a giáo viên và c a tr ). - Liên l c thư ng xuyên v i gia ñình ñ tìm hi u sinh ho t thay ñ i c a tr n u có ñ k p th i có bi n pháp tác ñ ng CS – GD phù h p. - Th ng nh t v i các b t cha m v n i quy, các hình th c và bi n pháp ph i h p gi a ph huynh và nhà trư ng trong t ng giai ño n và c năm h c. - Trong quá ph i h p v i các b c cha m , giáo viên c n căn c vào ñi u ki n và hoàn c nh c th c a t n gia ñình ñ có hình th c ph i h p phù h p và mang l i hi u qu cao nh t. - Trong khi l p k ho ch c a ch ñ , k ho ch tu n, giáo viên c n ph i ñưa n i dung ph i h p v i gia ñình vào k ho ch, c n nêu nh ng yêu c u c th v c n ph i h p v i gia ñình ñ th c hi n ch ñ ñó. (Ví d : T ngày…. ñ n ngày……. c n ph huynh ñóng góp v t li u : gi y báo cũ, bìa, cây, h t … ) nhà ph huynh ñ c cho tr nghe thơ, chuy n v gia ñình, cô giáo ; ph huynh t o ñi u ki n cho tr c ng c kĩ năng r a tay, ñánh răng, r a m t, …). Nh ng yêu c u này giáo viên nên thông báo cho ph huynh trong gi ñón, tr tr góc “tuyên truy n cho cha m ”. Sau m t th i gian ñưa ra yêu c u ñ i v i ph huynh, giáo viên có th ñưa ra m t s thông tin ; thông báo danh sách nh ng ph huynh ñã th c hi n yêu c u, ho c nh c l i yêu c u v i m t s ph huynh. Khi ñánh giá sau ch ñ , giáo viên ph i có nh n xét v công tác ph i h p v i gia ñình ph c v cho vi c th c hi n ch ñ (nh ng gì) ñã th c hi n ñư c, còn t n t i gì, có gì c n rút kinh nghi m, hư ng gi i quy t như th nào).
 7. 4. Ph i h p gi a gia ñình và nhà trư ng trong v n ñ CS – GD tr khuy t t t - Nhà trư ng, giáo viên c n cung c p ho c gi i thi u cho các b c cha m tr bi t các m c phát tri n bình thư ng c a tr , và nh ng v n ñ c n lưu ý trong s phát tri n c a tr ñ có th phát hi n và can thi p s m khi th y tr có nh ng bi u hi n không bình thư ng. - ð i v i nh ng gia ñình có tr khuy t t t, giáo viên c n nói rõ ñ các b c các b c cha m hi u là không nên che gi u khuy t t t c a con mình mà nên m nh d n và th ng th n trao ñ i v i giáo viên v nh ng h n ch c a tr . Giáo d c nên cho tr ñ n h c l p m u giáo hòa nh p ñ t o cơ h i cho tr ñư c giao ti p v i nh ng ngư i xung quanh. B m nên cùng giáo viên giúp ñ tr kh c ph c nh ng thói quen không t t, trong nh ng trư ng h p c n thí t, có th cùng giáo viên tìm ñ n các nhà chuyên môn ñ ñư c giúp ñ và tư v n. C n gi i thích ñ ph huynh nh n th c ñư c nguy cơ l n nh t c a khuy t t t x y ra tu i ti n h c ñư ng ñó là có th d n t i s ngưng tr quá trình phát tri n bình thư ng do tr ng i gây ra ñ i v i kh năng thích nghi c a tr khuy t t t và s h n ch tr m tr ng tr ti n t i s thành th c và ñ c l p. ða s tr khuy t t t có kh năng thích nghi c a tr khuy t t t có kh năng thích nghi ho c có th ñư c phù h i ho c bù tr n u ñư c phát hi n s m và có các bi n pháp x lí thích h p. Ch t lư ng CS – GD tr trong trư ng m m non ph thu c vào s tham gia ñóng góp c a gia ñình tr . Vì v y trong quá trình giáo d c, nhà trư ng và giáo viên c n ph i có s ph i h p ch t ch v i gia ñình b ng nhi u n i dung, nhà trưòng và giáo viên c n ph i có s ph i h p ch t ch
 8. v i gia ñình b ng nhi u n i dung, hình th c phong phú ñ t o ñi u ki n cho công tác CS – GD tr có hi u qu III S PH I H P C A TRƯ NG M M NON VÀ C NG ð NG TRONG CS – GD TR 1. N i dung ph i h p v i các ban ngành, ñoàn th a) Tham mưu v i c p y ð ng, chính quy n ñ a phương Các nhà qu n lí giáo d c m m non (GDMN) ph i ch ñ ng tham mưu k p th i v i các c p y ð ng, chính quy n ñ a phương v k ho ch ho t ñ ng c a nhà trư ng ñ các c p lãnh ñ p ñưa vào chương trình, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a phương h ng năm. C th các n i dung c n tham mưu : - Tăng cư ng cơ s v t ch t cho trư ng m m non (trư ng s , thi t b , ñ dùng, ñ chơi, …). - Ch tiêu huy ñ ng t trong ñ tu i ñ n l p.\ - H tr ñ i s ng giáo viên, ñ c bi t ñ i v i giáo viên ngoài biên ch . - Quy ho ch, c p ñ t cho trư ng m m non ñáp ng nhu c u CS – GD tr . b) Ph i h p v i H i ph n nh hư ng
 9. - Nâng cao nh n th c và năng l c c a ph n , c a nhân dân ñ h tham gia tích c c vào vi c tính ch t, qu n lí th c hi n các ho t ñ ng CS – GD tr . - Các cơ s GDMN ph i h p v i ñ i ngũ tuyên truy n viên c a h i liên hi p ph n ñ trang b cho h i viên ph n nh ng ki n th c nuôi d y con theo khoa h c. (Ví d : Cho tr ăn ñ ch t dinh dư ng, cách ch bi n các b a ăn ñ ch t dinh dư ng ; tiêm ch ng các b nh truy n nhi m nguy hi m ; theo dõi bi u ñ tăng trư ng ñ phát hi n còi xương, suy dinh dư ng ho c béo phì ; ñ m b o an toàn v th ch t và tâm lí cho tr , …). - Các cơ s GDMN cùng v i H i ph n th c hi n các d án như giáo d c dinh dư ng VAC cho các ñ i tư ng ñư c hư ng là bà m có con trư c tu i ñ n trư ng, có con suy dinh dư ng. - Ph i h p t ch c các h i thi “Ki n th c m , s c kh e con”, “M duyên dáng, con kh e ngoan” ñ ñ ng viên ñông ñ o các t ng l p ph n h c t p trau ñ i ki n th c và nuôi d y con nên ngư i. - V n ñ ng cha m ñóng góp xây d ng trư ng l p, ch tr lương cho cô, v n ñ ng các ban ngành, các t ch c kinh t . …. ñ u cơ s v t ch t thi t b cho GDMN. c) Ph i h p v i trung tâm ý t cùng chăm lo s c kh e cho tr . - T o môi trư ng s ch s , ñ m b o v sinh an toàn. - Khám s c kh e ñ nh kì cho tr .
 10. - Hư ng d n các b c cha m phòng ch ng m t s b nh thư ng g p tr em : các b nh v hô h p, các b nh v hô h p, còi xương, suy dinh dư ng, tiêm ch ng ñúng l ch, ñ mũi, … d) Ph i h p v i y ban Dân s Gia ñình và Tr em : Có chương trình hành ñ ng vì tr em, phát ñ ng tháng hành ñ ng vì tr em ñ b o v các th c hi n quy n tr em. ñ) Ph i h p v i ðoàn thanh niên : Phát ñ ng phong trào làm ñ chơi, ñ dùng cho tr , ñóng góp công s c lao ñ ng xây d ng cơ s v t ch t cho các cơ s GDMN. Ph bi n ki n th c CS – GD tr . e) Ph i h p v i H i nông dân và các t ch c khác. : Cùng v i h i n ng dân tham mưu v i chính quy n ñ a phương t o ñi u ki n c p ñ t có m t b ng phù h p v i nhu c u c a trưòng m m non, có ñ t làm VAC ñ b sung ch t dinh dư ng trong b a ăn h ng ngày cho tr , t o môi trư ng xanh, s ch, ñ p. Ngoài ra các ơ s GDMN có th k t h p v i H i c u chi n binh. H i ngư i cao tu i, H i ch th p ñ ñ t o thành m t m t l c lư ng hùng h u, r ng kh p, ng h tích c c cho s nghi p phát tri n GDMN c a ñ a phương. 2.Hình th c ph i h p ho t ñ ng - Thông qua các cu c h p, h i ngh mà cán b giáo viên trư ng m m non ñư c tham d . - Góc tuyên truy n cho cha m trư ng m m non. - Qua các bu i h p ph huynh c a nhà trư ng.
 11. - Qua các bu i h p ph huynh c a nhà trư ng. - Qua các bu i h p ph huynh c a nhà trư ng. - Qua các phương ti n truy n th ng ñ i chúng : phát thanh, truy n hình, sách báo, … - Qua các bu i ph bi n ki n th c c a H i ph n . - Qua các bu i h p c a H i nông dân, thôn, xóm. - T ch c các h i thi. - Thành l p các câu l b tư v n v CS - GD tr thơ. - T ch c các h i thi - Thành l p các câu lac b tư v n v CS – GD tr thơ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản