intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tài liệu dành cho giáo viên tiếng Anh bậc THPT ôn luyện cho kỳ thi THPTQG (chương trình hợp tác địa phương) quyển 2

Chia sẻ: Hồ Thị Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:530

0
17
lượt xem
6
download

Tài liệu dành cho giáo viên tiếng Anh bậc THPT ôn luyện cho kỳ thi THPTQG (chương trình hợp tác địa phương) quyển 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh các trường phổ thông, Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội biên soạn bộ tài liệu ôn luyện cũng được biên soạn dựa trên nhu cầu thực tiễn của giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông, nhằm mục đích ôn tập và củng cố kiến thức phục vụ cho bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tài liệu với 27 chuyên đề và các mẫu đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh, đây là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho giáo viên và các em học sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu dành cho giáo viên tiếng Anh bậc THPT ôn luyện cho kỳ thi THPTQG (chương trình hợp tác địa phương) quyển 2

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ TÀI LIỆU DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG  ANH BẬC THPT ÔN LUYỆN CHO KỲ THI  THPTQG (CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐỊA  PHƯƠNG) QUYỂN 2 (Lưu hành nội bộ) HÀ NỘI, 2019 1
 2. MỤC LỤC  LỜI NÓI ĐẦU  ..................................................................................     7  PHẦN I  .............................................................................................     8  A. C ÁC CHUYÊN Đ   Ề .....................................................................  8  C HUYÊN Đ   Ề 1: NGỮ ÂM (PHONETICS) ................................  12  CHUYÊN ĐỀ 2: THÌ ĐỘ NG T   Ừ (VERB TENSES) ...................  20  CHUYÊN ĐỀ 3: CH    Ủ ĐỘNG ­ BỊ ĐỘNG ................................  27  CHUYÊN ĐỀ 4: DANH ĐỘ NG T   Ừ VÀ ĐỘNG TỪ NGUYÊN   TH  Ể (V­ing & To V) ....................................................................  30  CHUYÊN ĐỀ 5: ĐỘ NG T   Ừ KHUYẾT   37 THIẾU ..........................  CHUYÊN ĐỀ 6: C    ỤM ĐỘNG TỪ THÀNH   40 NGỮ .....................  CHUYÊN ĐỀ 7: DANH T    Ừ VÀ ĐẠI   43 TỪ ...................................  CHUYÊN ĐỀ 8: TÍNH TỪ & TR    ẠNG   47  T  Ừ .................................   CHUYÊN ĐỀ 9: CÁC HÌNH THỨC SO SÁNH  .........................     51  CHUYÊN ĐỀ 10:  GI    ỚI   56 TỪ ........................................................  CHUYÊN ĐỀ 11:  M    ẠO TỪ .......................................................  59  CHUYÊN ĐỀ 12:  LIÊN KẾ T     62 TỪ ...............................................  CHUYÊN ĐỀ 13 : C    ÁC LO   ẠI MỆNH ĐỀ ..................................  64  CHUYÊN ĐỀ 14: C    ỤM PHÂN TỪ (V­ing & Pii) ......................  71 CHUYÊN ĐỀ 15: LIÊN KẾT TỪ & MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ /  CỤM TRẠNG TỪ  .......................................................................     73  CHUYÊN ĐỀ 16: CÂU ĐIỀ U KI   ỆN ........................................... 79  CHUY ÊN Đ   Ề 17: THỂ THÔNG BÁO ........................................  82  CHUYÊN ĐỀ 18:  S    Ự PHÙ HỢP GIỮA CHỦ NGỮ VÀ ĐỘNG   T  Ừ ................................................................................................  86  CHUYÊN ĐỀ 19: ĐẢ O NG   Ữ .....................................................  91  CHUYÊN ĐỀ 20:  WORD FORMS & WORD CHOICE ............      93
 3.  CHUYÊN ĐỀ 21: T    Ừ ĐỒNG NGHĨA & TỪ TRÁI NGHĨA ......  95 2
 4. CHUYÊN ĐỀ 22:  THỰC HÀNH TIẾNG ANH GIAO  97 TIẾP .....  CHUYÊN ĐỀ 23:  TÌM LỖ I SAI ...............................................     102  CHUYÊN ĐỀ 24: VI    ẾT LẠI CÂU CÓ NGHĨA TƯƠNG   ĐƯƠNG ................................................................................................... 104 CHUYÊN ĐỀ 25: GHÉP 2 CÂU ĐƠN THÀNH CÂU GHÉP  HO  ẶC CÂU PHỨC ...................................................................  107  CHUYÊN ĐỀ 26: ĐỌ C HI   ỂU ................................................ ...     11 1    CHUYÊN ĐỀ 27: ĐIỀ N T   Ừ VÀO CHỖ TRỐNG TRONG   ĐOẠN  VĂN  ...........................................................................................     115  ĐỀ M    ẪU THPT QG ..................................................................  124  B.    ĐÁP ÁN .......................................................    .......    ..................    131  PHẦN II  ............................................................    ...    ........................    139  A . CÁC CHUYÊN Đ   Ề ............................... .......    ...........................    139  CHUYÊN ĐỀ 1: NG    Ữ ÂM.................... ......   ..............................     141  CHUYÊN ĐỀ 2: QUÁ KHỨ GIẢ Đ    ỊNH  (PAST SUBJUCTIVES)      .................................................. .....    ............................................    143  CHUYÊN ĐỀ 3: THÌ ĐỘNG TỪ ..............................................      147  (VERB TENSES) .......... .....    ........................................................     147  CHUYÊN ĐỀ 4: MODAL VERBS & MODAL PERFECT  ......     153  CHUYÊN ĐỀ 5:  DANH     ỘNG TỪ  & ĐỘNG TỪ NGUYÊN    Đ  THỂ (GERUNDS & INFINITIVES)  .........................................     156  CHUYÊN  ĐỀ    6: CH   Ủ ĐỘNG & BỊ  161 ĐỘNG .............................. (ACTIVES & PASSIVES) ......................................................... 161  CHUYÊN ĐỀ 7: CÂU ĐIỀU KIỆN  ...........................................     167 (CONDITIONAL SENTENCES) .............................................. 167  CHUYÊN ĐỀ 8: THỂ THÔNG BÁO  ........................................     174 (REPORTED SPEECH) ............................................................. 174 CHUYÊN ĐỀ 9: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSES) ................................................................................................... 182
 5.  CHUYÊN ĐỀ 10: CỤM PHÂN TỪ ...........................................     190 3
 6. (PARTICIPLES) ........................................................................ 190  CHUYÊN ĐỀ 11: CÂU CHẺ ....................................................      192 (CLEFT SENTENCES) ............................................................. 192  CHUYÊN ĐỀ 12: DANH NGỮ (NOUN CLAUSES)  ...............     193  CHUYÊN ĐỀ 13: DANH TỪ & ĐẠI TỪ .................................      195 (NOUNS & PRONOUNS) ......................................................... 195  CHUYÊN ĐỀ 14: MẠO TỪ ......................................................      196  (ARTICLES: A, AN, THE) ............................................. .......    ....     196  CHUYÊN ĐỀ 16: SỰ HÒA HỢP CHỦ NGỮ ­ Đ    ỘNG   199 TỪ ...... (SUBJECT­VERB CONCORD) ................................................ 199  CHUYÊN ĐỀ 17: CÂU HỎI ĐUÔI ................    ...    ........................     201  (TAG­QUESTIONS) ............................... .......    ...........................     201  CHUYÊN ĐỀ 18: TÍNH TỪ & TRẠNG TỪ .............................      203  (ADJECTIVES & ADVERBS) .... ......    ........................................     203  CHUYÊN ĐỀ 19: SO SÁNH  .....................................................     204 (COMPARISONS) ..................................................................... 204  CHUYÊN ĐỀ 20: GIỚ I     210  T  Ừ .......................................................   (PREPOSITION S) ..    ...................................................................     210  CHUYÊN ĐỀ 2 1: Đ     ỘNG TỪ  222 CỤM .......................................... (PHRASAL VERBS) ................................................................. 222     Ề 22: THÀNH NGỮ & TỤC    CHUYÊ N Đ 230 NGỮ........................ (IDIOMS & PROVERBS) ......................................................... 230  CHUYÊN ĐỀ 23: ĐẢO NGỮ ...................................................      233 (INVERSION) ........................................................................... 233  CHUYÊN ĐỀ 24: DẠNG TỪ ....................................................      237 (WORD­FORMS) ...................................................................... 237  CHUYÊN ĐỀ 25: LỰA CHỌN TỪ  ...........................................     243 (WORD­CHOICE) ..................................................................... 243
 7. 4
 8. CHUYÊN ĐỀ 26: TỪ ĐỒNG NGHĨA & TỪ TRÁI NGHĨA .... 255 (SYNONYMS & ANTONYMS) ............................................... 255  CHUYÊN ĐỀ 27: NGÔN NGỮ GIAO TIẾP  ............................    260 (COMMUNICATIVE LANGUAGE) ........................................ 260  CHUYÊN ĐỀ 28: ĐỌC HIỂU & ĐỌC ĐIỀN  ...........................    264  CHUYÊN ĐỀ 29: SENTENCE TRANSFORMATI ON &     SENTENCE COMBINATION .................................................. 295 (CHUYỂN ĐỔI CÂU VÀ GHÉP CÂU GIỮ NGUYÊN NGHĨA) ................................................................................................... 295  B. ĐÁP ÁN  ...................................................................................    360  CHUYÊN ĐỀ 1 .................................................     .......    ..................    360  CHUYÊN ĐỀ 2  .................................................    ...    ........................    360  CHUYÊN ĐỀ 3  ............................................................................    361  CHUYÊN ĐỀ 4 ....................................     ......    ..................................    361  CHUYÊN ĐỀ 5  ................................    .....    .......................................    361  CHUYÊN ĐỀ 6  ...........................    .....    ............................................    362  CHUYÊN ĐỀ 7  ........................    ......    ..............................................    362  CHUYÊN ĐỀ 8  ............................................................................    363  CHUYÊN ĐỀ 9  ...............    .....    ........................................................    363  CHUYÊN ĐỀ 10  ..........    .....    ...........................................................    364  CHUYÊN ĐỀ 11  ..   .....    ...................................................................    364  CHUYÊN ĐỀ 12  ......    ....................................................................    364  CHUYÊN ĐỀ 13:  .........................................................................    365  CHUYÊN Đ  Ề 1 4 ..........................................................................    365  CHUYÊN ĐỀ 15  ..........................................................................    365  CHUYÊN ĐỀ 16  ..........................................................................    365  CHUYÊN ĐỀ 17  ..........................................................................    366  CHUYÊN ĐỀ 18:  .........................................................................    366  CHUYÊN ĐỀ 19:  .........................................................................    366  CHUYÊN ĐỀ 20:  .........................................................................    366  CHUYÊN ĐỀ 21 ..........................................................................     368  CHUYÊN ĐỀ 22 ..........................................................................     369  CHUYÊN ĐỀ 23 ..........................................................................     370  CHUYÊN ĐỀ 24:  .........................................................................    371 5
 9. CHUYÊN ĐỀ 25:.......................................................................... 372 CHUYÊN ĐỀ 26:.......................................................................... 373 CHUYÊN ĐỀ 27:.......................................................................... 374 CHUYÊN ĐỀ 28:.......................................................................... 374 CHUYÊN ĐỀ 29:.......................................................................... 376 MOCK EXAM 01......................................................................... 376 MOCK EXAM 02......................................................................... 377 MOCK EXAM 03......................................................................... 377 MOCK EXAM 04......................................................................... 378 MOCK EXAM 05......................................................................... 378 MOCK EXAM 06......................................................................... 379 MOCK EXAM 07......................................................................... 379 MOCK EXAM 08......................................................................... 380 MOCK EXAM 09......................................................................... 380 MOCK EXAM 10......................................................................... 381 6
 10. LỜI NÓI ĐẦU Nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho giáo viên và học sinh   các trường phổ  thông, Trường Đại Học Ngoại Ngữ  ­ Đại Học Quốc Gia Hà Nội đang triển  khai chương trình thoả  thuận hợp với các tỉnh, thành nhằm hỗ  trợ  công tác bồi dưỡng giáo  viên và nâng cao năng lực ngoại ngữ của học sinh. Nằm trong khuôn khổ chương trình, ngoài   việc cử cán bộ trực tiếp tới hỗ trợ bồi dưỡng giáo viên và ôn luyện cho học sinh của các tỉnh  thành, bộ  tài liệu ôn luyện cũng được biên soạn dựa trên nhu cầu thực tiễn của giáo viên và  học sinh các trường trung học phổ thông, nhằm mục đích ôn tập và củng cố  kiến thức phục   vụ cho bài thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Bộ tài liệu chung bao gồm 2 quyển, đây là quyển 2. Về kết cấu, mỗi tài liệu được chia   thành nhiều chuyên đề  và trong từng chuyên đề  là các phần nhỏ  hơn  ứng với các tiểu mục   kiến thức thuộc chuyên đề  đó. Các tài liệu còn bao gồm các đề  thi ôn luyện theo dạng thức   của đề thi tiếng Anh THPT Quốc gia. Để kiến tạo những nội dung nêu trên của cuốn tài liệu,  nhóm biên tập đã nghiên cứu kĩ lưỡng chương trình Tiếng Anh 12, cùng với ma trận đề thi của  những năm gần đây, với hi vọng nội dung sẽ  có tính  ứng dụng cao nhất cho cả  học sinh và  giáo viên. Về cách sử  dụng, cuốn tài liệu nên được sử dụng một cách linh hoạt bởi học sinh và  giáo viên để có thể tận dụng tối đa các tính năng. Cụ thể như sau: ෼෼෼෼c‖෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼d෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼e෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼f෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼g෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼h෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼i ䷅ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼n෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼o෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼p෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼q෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼r෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼s෼෼෼ m෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼x෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼y෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼z෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼{෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼|෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼}෼╮෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ᙳ෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ԕ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¡ἤ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¢෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼£෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¤෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¥෼Ɒ෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼ª෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼«෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¬෼¿෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼≤෼෼෼෼෼෼෼෼෼®෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¯෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼° ´෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼µ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¶෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼·෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¸෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¹෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼º෼෼෼෼ ④෼෼෼෼෼෼෼෼෼¿෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼À෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Á෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Â෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ã෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ä෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼É෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ê෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ë෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ì෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Í෼ᑤ෼෼෼෼෼෼෼෼෼Î෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼Ó෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ô෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Õ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ö෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼×҆ʠ෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ø෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼Ý෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Þ➠෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ß෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼à෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼á෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼â෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼ç෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼è෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼é⇊෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ê෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ëᑜ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ì෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼í ñ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼òᗞ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ó෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ô෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼õ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ö෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼÷෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼ü ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ý෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼þ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ÿ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ā෼ↅ෼෼෼෼෼෼෼෼෼ā෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼Ć෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ć෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ĉ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĉ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ċ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ċ෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼Đ▖෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼đ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ē෼⇟෼෼෼෼෼෼෼෼෼ē෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ĕ෼╁෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĕ෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼Ě෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ě෼ž෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ĝ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĝ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ğ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ğ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ġ෼ Ĥ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĥ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ħ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ħ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ĩ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĩ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Īⵒ෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼į෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼İ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ıᒂ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼IJ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ij෼ᾣ෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ĵ�෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĵ෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĺ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ļ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ļ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ľ෼ɍ෼෼෼෼෼෼෼෼෼ľ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ŀ෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼ń෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ņ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ņ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ň෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ň෼᚜෼෼෼෼෼෼෼෼෼ʼn෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼Ŏ෼̥෼෼෼෼෼෼෼෼෼ŏ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ő‫ﻐ‬෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ő෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Œ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼œ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼Ř≠෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ř෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ś෼ᾝ෼෼෼෼෼෼෼෼෼ś෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ŝ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ŝ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ş෼෼ ೌ√෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ţ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ť෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ť෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ŧ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ŧ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ũೌ෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ŭ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ů෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ů෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ű෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ű෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ų෼ Tr ong mỗi chuyên đề, giáo viên có thể  lựa chọn các phần câu hỏi sao cho phù hợp với  trình độ hiện thời của học sinh, sau đó tăng độ khó của bài tập sao cho học sinh có thể  tiệm cận với yêu cầu về độ khó của các câu hỏi thi trong bài thi tiếng Anh THPT Quốc   gia. ෼෼෼෼c‖෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼d෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼e෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼f෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼g෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼h෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼i ䷅ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼n෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼o෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼p෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼q෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼r෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼s෼෼෼ m෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼x෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼y෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼z෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼{෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼|෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼}෼╮෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼
 11. Tương tự, các em học sinh cần có ý thức rất rõ về trình độ hiện thời của bản thân, và hiểu   cặn kẽ hơn lộ trình học tập của mình cũng như lộ trình mà giáo viên đưa ra. Từ đó, các  em có thể  dần dần hướng tới việc tăng thời gian luyện tập tại nhà, chỉ  bằng việc sử  dụng cuốn tài liệu với các chuyên đề và độ khó phân cấp một cách rõ ràng như đã nêu   ở trên. ෼෼෼෼c‖෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼d෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼e෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼f෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼g෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼h෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼i ䷅ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼n෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼o෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼p෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼q෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼r෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼s෼෼෼ m෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼x෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼y෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼z෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼{෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼|෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼}෼╮෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ᙳ෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ԕ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¡ἤ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¢෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼£෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¤෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¥෼Ɒ෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼ª෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼«෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¬෼¿෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼≤෼෼෼෼෼෼෼෼෼®෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¯෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼° ´෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼µ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¶෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼·෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¸෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼¹෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼º෼෼෼෼ ④෼෼෼෼෼෼෼෼෼¿෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼À෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Á෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Â෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ã෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ä෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼É෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ê෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ë෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ì෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Í෼ᑤ෼෼෼෼෼෼෼෼෼Î෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼Ó෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ô෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Õ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ö෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼×҆ʠ෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ø෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼Ý෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Þ➠෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ß෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼à෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼á෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼â෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼ç෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼è෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼é⇊෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ê෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ëᑜ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ì෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼í ñ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼òᗞ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ó෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ô෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼õ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ö෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼÷෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼ü ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ý෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼þ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ÿ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ā෼ↅ෼෼෼෼෼෼෼෼෼ā෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼෼Ć෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ć෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ĉ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĉ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ċ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ċ෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼Đ▖෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼đ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ē෼⇟෼෼෼෼෼෼෼෼෼ē෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ĕ෼╁෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĕ෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼Ě෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ě෼ž෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ĝ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĝ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ğ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ğ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ġ෼ Ĥ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĥ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ħ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ħ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ĩ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĩ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Īⵒ෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼į෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼İ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ıᒂ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼IJ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ij෼ᾣ෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ĵ�෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĵ෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ĺ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ļ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ļ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ľ෼ɍ෼෼෼෼෼෼෼෼෼ľ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ŀ෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼෼෼ń෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ņ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ņ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ň෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ň෼᚜෼෼෼෼෼෼෼෼෼ʼn෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼෼෼෼Ŏ෼̥෼෼෼෼෼෼෼෼෼ŏ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ő‫ﻐ‬෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ő෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Œ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼œ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ ෼Ř≠෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ř෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ś෼ᾝ෼෼෼෼෼෼෼෼෼ś෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ŝ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ŝ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ş෼෼ ೌ√෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ţ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ť෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ť෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ŧ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ŧ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ũೌ෼ ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ŭ෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ů෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ů෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ű෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼ű෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼෼Ų෼ Đ ặc biệt, phần đáp án không chỉ dừng lại ở việc cung cấp đáp án đúng và phù hợp, mà đi  kèm với đó là phần giải thích; với mong muốn phục vụ cho quá trình học tập thông qua   hiểu biết cặn kẽ về lỗi sai của mình để từ đó các em học sinh không mắc lại lỗi tương  tự. Với phần giải thích này, thầy cô giáo cũng có thể  nắm bắt và thiết kế  bài giảng  một cách nhanh gọn hơn. Trường Đại học Ngoại ngữ ­ Đại học Quốc gia Hà Nội mong muốn cuốn tài liệu này   sẽ  là nguồn tài liệu mang tính  chất gợi mở, giúp giáo viên có thể  linh hoạt khai thác và bổ  sung thêm những nội dung kiến thức cần thiết khác. Hi vọng rằng cuốn tài liệu sẽ đồng hành   cùng thầy cô và các em, mang lại hiệu quả cũng như truyền cảm hứng cho quá trình học tập   bộ môn Tiếng Anh ở các trường THPT trên địa bàn cả nước. Trường Đại học Ngoại ngữ ­ Đại học Quốc gia Hà  Nội
 12. 7
 13. TÀI LIỆU DÀNH CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ÔN LUYỆN CHO KỲ THI  THPTQG QUYỂN 2 PHẦN I 8
 14. TÀI LIỆU ÔN LUYỆN (TRÌNH ĐỘ CƠ BẢN) NỘI DUNG ÔN TẬP I. Ngữ Âm: 1. Phát âm 2. Trọng âm 0 Ngữ Pháp: 0 Động từ: 0Thì động từ 1Nội động từ và Ngoại động từ 2Động từ thể chủ động và Động từ thể bị động 3Danh động từ và Động từ nguyên thể ­ Động từ khuyết thiếu Ȁ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā? ?ĀȀ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā0 Cụm  động từ thành ngữ (Phrasal Verbs) Ȁ෼Ā෼Ā෼Ā෼Ā෼Ā෼Ā෼Ā෼Ā෼෼ĀȀ෼Ā෼Ā෼Ā෼Ā෼Ā෼Ā෼Ā෼Ā1 Các động từ  hay gây nhầm lẫn: “Make” – “Do” – “Play” – “Go” , … 1 Danh từ Ȁ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā? ?ĀȀ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā0 Danh  từ đếm được và Danh từ không đếm được Ȁ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā? ?ĀȀ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā1 Danh  từ số ít và Danh từ số nhiều Ȁ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā? ?ĀȀ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā2 Danh  từ và Đại từ Ȁ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā? ?ĀȀ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā3 Danh  từ ghép 2 Tính từ Ȁ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā? ?ĀȀ?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā?Ā0 Vị trí  tính từ ­ Tính từ dạng “­ing” và “­ed” 0Tính từ ghép 1 Trạng từ 0Vị trí trạng từ
 15. 1Một số loại trạng từ: trạng từ chỉ tần xuất, trạng từ chỉ cách  thức, ... 2 Các hính thức so sánh (hơn, nhất, ngang bằng, kép) 3 Giới từ 4 Mạo từ (A/ An/ The) 9
 16. 0 Liên kết từ (But, However, So, Because, …) 1 Các loại mệnh đề: 0 Mệnh đề trạng ngữ (chỉ thời gian, nguyên nhân, nguyên nhân­hệ  quả, nhượng bộ, tương phản, so sánh, điều kiện, giả định, …) 1Mệnh đề quan hệ 2Danh ngữ 2 Các loại câu điều kiện (Loại 0, 1, 2, 3, hỗn hợp) 3 Thể thông báo (Trực tiếp – Gián tiếp) 12. Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ 13. Câu hỏi đuôi 14. Đảo ngữ III. Chủ Đề Từ Vựng: 23 Đời sống xã hội 24 Cuộc sống gia đình ­ Giáo dục 5888 Văn hoá và các phong tục tập quán ­ Bình đẳng giới 23 Thể thao và Giải trí 24 Các tổ chức quốc tế 25 Y tế và sức khoẻ cộng động 26 Kinh tế thương mại 27 Khoa học công nghệ 28 Truyền thông đa phương tiện 29 Mội trường, tài nguyên năng lượng và các loài hoang dã Dạng bài luyện: ­ Word Choice ­ Word Form IV. Thực Hành Tiếng Anh Giao Tiếp V. Đọc hiểu VI. Viết câu DẠNG THỨC ĐỀ THI: Đề thi gồm 50 câu hỏi trác nghiệm, bao gồm: 5888 Ngữ âm (4 câu): Phát âm & Trọng âm
 17. 10
 18. 23 Trắc nghiệm từ vựng ­ ngữ pháp (12 câu) 24 Tìm từ đồng nghĩa và trái nghĩa (4 câu) 25 Tìm lỗi sai (3 câu) 26 Ngôn ngữ giao tiếp: (2 câu) 27 Đọc hiểu (2 bài: 13 câu) 28 Đọc và điền từ vào chỗ trống trong bài khoá (5 câu) 29 Tìm câu gần nghĩa với câu đã cho (3 câu) 30 Ghép 2 câu đơn cho trước thành 1 câu ghép/phức (2 câu) THỜI GIAN LÀM BÀI: 60 phút MA TRẬN ĐỀ THI: Mức độ Ngữ Từ vựng – Từ đồng Chức năng Điền Đọc Tìm lỗi Câu gần âm Ngữ pháp nghĩa/ Từ giao tiếp từ hiểu nghĩa/ trái nghĩa Nối câu Nhận biết 1 1 1 1 1 Hiểu 3 6 1 1 3 6 2 2 Vận dụng 1 4 1 1 3 1 1 Vận dụng 3 1 1 3 1 cao 11
 19. A. CÁC CHUYÊN ĐỀ CHUYÊN ĐỀ 1: NGỮ ÂM (PHONETICS) 5888 Một vài quy tắc về đọc trọng âm từ: Quy tắc Ví dụ Ngoại lệ 1. Từ có 2 vần: Candy, really, active, carrot Cadec, divine, ­ Thường nhấn ở vần đầu Dictate, present, export, rebel possess, guitar, patrol, manure ­ Danh từ hoặc tính từ: nhấn ở vần đầu Dictate, present, export, rebel ­ Động từ: nhấn ở vần cuối 2. Các từ tận cùng là: IC, ION, IA, IAL, IAN, Economic, revision, colonial, Arithmetic, heretic, IAR, IENCE, IENCY, IENT, IANCE, IUM, magnesia, musician, familiar, appliance, reliance, IOUS, EOUS, UOUS, trọng âm thường đặt experience, efficient, defiance ngay trước những âm này allegiance, gymnasium, abstemious, continuous 3. Các từ tận cùng là: OUS, ATE, TUDE, ITY, Adventurous, considerate, Incarnate, ETY, AL, LOGY, GRAPHY, METRY, NOMY, altitude, capacity, variety, disastrous CY trọng âm thường từ âm thứ 3 từ sau ra mechanical, astrology, trước. photography, calorimetry, antinomy, democracy 4. Các từ tận cùng là: ADE, EE, ESE, EER, Charade, referee, Vietnamese, Centigrade, OO, OON, ETTE, ESQUE, trọng âm thường engineer, taboo, balloon, committee, nhấn ở vần cuối. cigarette, burlesque overseer 5. Danh từ kép, trọng âm rơi vào âm tiết đầu Blackbird, greenhouse 6. Tính từ kép, động từ kép, trọng âm rơi vào Bad­tempered, old­fashioned âm tiết thứ hai understand, overflow 2. Cách phát âm đuôi:  –S / ES VÀ ­ED Từ tận cùng là Thường phát âm là Thêm –S/ES đọc là Ví dụ ­p, ­pe / p / Stops, hopes, develops, copes ­t, ­te / t / Bats , hats, hates, writes ­k, ­ke / k / / s / Books, looks, breaks, makes ­gh, ­ph / f / Laughs, photographs ­th, ­the / θ / Lengths, bathes ­x, ­s, ­ce, ­se / s / / iz / Boxes, kisses, pieces, houses 12
 20. ­se / z / Uses (v), browses ­sh / ∫ / Washes, smashes ­ge / dz / Languages, bridges, ranges ­ch / ʧ / Watches, matches, catches Trường hợp còn lại / z / Pens, tables, disappears Từ tận cùng là Thường phát âm là Thêm –ED đọc là Ví dụ ­d, ­de / d / / id / Decided, needed ­t, ­te / t / Wanted, dedicated ­k, ­ke / k / Looked, caked, ­gh, ­ph / f / Laughed, paragraphed ­x, ­s, ­ce, ­se / s / / t / Mixed, missed, pronounced ­p, ­pe / p / Dropped, developed, roped ­sh / ∫ / Established, finished ­ch / ʧ / Scratched, stretched Trường hợp còn lại / d / Used (v), prepared, cleaned PHỤ ÂM (CONSONANTS) C : được phát âm bằng nhiều âm khác nhau: /s/ ; /k/; /  /;/t / C  /s/ khi đằng sau nó là E, I, Y: cent, cell, city, recycle 23 CC  /k/ khi đi sau bất cứ mẫu tự nào trừ E, I, Y: come; cot; picture  C  /  / như : official, delicious C   /t / như: cello, concerto G thường được phiên âm là /g /khi nó đi sau bất cứ mẫu tự nào trừ ( E, Y, I ) G /[dʒ]/ khi sau nó là E, Y, I và  tận cùng là “ge” của một từ: village, gym,  giant, gentle ( ngoại lệ g  /g / sau get, tiger...) 2 G  /  /, khi /ng/ đứng cuối 1 từ hoặc một gốc từ   /  /tức là G trong ng /g /câm :  sing, running Ngoại lệ: Get /get/, Geese /gi:s/, Girl /gə:l/ N thường được phát âm là  / n/ ví dụ như: “nose, nickname” 3 N 5888 /  / khi nó đứng trước mẫu tự mang âm/ k/,/ g/ ví dụ như “uncle, drink,  English”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản