Tài liệu giảng dạy Nguyên lý thống kê kinh tế - ĐH Quy Nhơn

Chia sẻ: đỗ Sao Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:152

0
22
lượt xem
2
download

Tài liệu giảng dạy Nguyên lý thống kê kinh tế - ĐH Quy Nhơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giảng dạy "Nguyên lý thống kê kinh tế" có kết cấu nội dung gồm 9 chương, nội dung tài liệu gồm có: Tổng quan về thống kê học, điều tra thống kê (Thu thập dữ liệu thống kê), tổng hợp và trình bày dữ liệu thống kê, đo lường các mức độ của hiện tượng kinh tế-xã hội,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu giảng dạy Nguyên lý thống kê kinh tế - ĐH Quy Nhơn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN<br /> <br /> BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ<br /> <br /> TÀI LIỆU GIẢNG DẠY<br /> <br /> NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ<br /> (TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, KHỐI NGÀNH KINH TẾ)<br /> <br /> Bình Định, 06/2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN<br /> <br /> BỘ MÔN TOÁN KINH TẾ<br /> <br /> TÀI LIỆU GIẢNG DẠY<br /> <br /> NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ<br /> (TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, KHỐI NGÀNH KINH TẾ)<br /> SỐ TÍN CHỈ: 3 (LÝ THUYẾT: 45)<br /> <br /> Bình Định, 06/2016<br /> <br /> i<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Chương 1: Tổng quan về thống kê học<br /> 1.1. Khái niệm thống kê học<br /> 1.2. Một số khái niệm thường dùng trong thống kê<br /> <br /> 1<br /> 1<br /> 1<br /> <br /> 1.2.1. Tổng thể thống kê<br /> 1.2.2. Tổng thể mẫu<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> 1.2.3. Tiêu thức thống kê<br /> 1.2.4. Chỉ tiêu thống kê<br /> <br /> 2<br /> 3<br /> <br /> 1.2.5. Thang đo trong thống kê<br /> 1.2.5.1. Thang đo định danh<br /> 1.2.5.2. Thang đo thứ bậc<br /> 1.2.5.3. Thang đo khoảng<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> 4<br /> 4<br /> <br /> 1.2.5.4. Thang đo tỷ lệ<br /> 1.2.5.5. Một số kỹ thuật thiết kế thang đo<br /> 1.2.6. Bảng câu hỏi (phiếu điều tra)<br /> 1.2.7. Dữ liệu thống kê<br /> 1.3. Các phương pháp thống kê<br /> Câu hỏi ôn tập<br /> <br /> 4<br /> 5<br /> 7<br /> 9<br /> 10<br /> 12<br /> <br /> Chương 2: Điều tra thống kê (Thu thập dữ liệu thống kê)<br /> 2.1. Khái niệm về điều tra thống kê<br /> 2.2. Các loại điều tra thống kê<br /> 2.2.1. Điều tra thường xuyên<br /> 2.2.2. Điều tra không thường xuyên<br /> 2.2.3. Điều tra toàn bộ<br /> 2.2.4. Điều tra không toàn bộ<br /> 2.3. Hình thức tổ chức thu thập thông tin<br /> 2.3.1. Báo cáo thống kê định kỳ<br /> 2.3.2. Điều tra chuyên môn<br /> 2.4. Phương pháp thu thập thông tin thống kê<br /> 2.4.1. Phương pháp trực tiếp<br /> 2.4.2. Phương pháp gián tiếp<br /> Câu hỏi ôn tập<br /> <br /> 13<br /> 13<br /> 14<br /> 14<br /> 14<br /> 15<br /> 15<br /> 15<br /> 16<br /> 18<br /> 18<br /> 18<br /> 19<br /> 21<br /> <br /> ii<br /> <br /> Chương 3: Tổng hợp và trình bày dữ liệu thống kê<br /> 3.1. Phân tổ thống kê<br /> <br /> 22<br /> 22<br /> <br /> 3.1.1. Khái niệm<br /> <br /> 22<br /> <br /> 3.1.2. Các loại phân tổ thống kê<br /> 3.1.3. Tiêu thức phân tổ<br /> <br /> 22<br /> 25<br /> <br /> 3.1.4. Bảng phân phối tần số<br /> 3.1.5. Cách phân tổ thống kê<br /> <br /> 25<br /> 26<br /> <br /> 3.2. Bảng thống kê<br /> 3.2.1. Khái niệm<br /> <br /> 29<br /> 29<br /> <br /> 3.2.2. Cấu trúc bảng thống kê<br /> 3.2.3. Yêu cầu và quy ước của việc xây dựng bảng thống kê<br /> 3.3. Tổng hợp bằng đồ thị và biểu đồ thống kê<br /> Câu hỏi ôn tập<br /> <br /> 29<br /> 30<br /> 32<br /> 34<br /> <br /> Chương 4: Đo lường các mức độ của hiện tượng kinh tế-xã hội<br /> 4.1. Số tuyệt đối<br /> 4.1.1. Khái niệm<br /> 4.1.2. Phân loại số tuyệt đối<br /> 4.2. Số tương đối<br /> 4.2.1. Khái niệm<br /> 4.2.2. Ý nghĩa của số tương đối<br /> 4.2.3. Đặc điểm của số tương đối<br /> 4.2.4. Phân loại số tương đối<br /> 4.3. Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung<br /> 4.3.1. Số bình quân (trung bình)<br /> 4.3.2. Số trung vị<br /> 4.3.3. Giá trị mốt<br /> 4.4. Các đặc trưng đo lường mức độ phân tán<br /> 4.4.1. Khoảng biến thiên<br /> 4.4.2. Độ lệch tuyệt đối bình quân<br /> 4.4.3. Phương sai<br /> 4.4.4. Độ lệch chuẩn<br /> 4.4.5. Hệ số biến thiên<br /> Câu hỏi ôn tập<br /> <br /> 36<br /> 36<br /> 36<br /> 36<br /> 36<br /> 36<br /> 37<br /> 37<br /> 38<br /> 40<br /> 40<br /> 43<br /> 45<br /> 47<br /> 47<br /> 47<br /> 48<br /> 48<br /> 48<br /> 49<br /> <br /> iii<br /> <br /> Chương 5: Ðiều tra chọn mẫu<br /> 5.1. Giới thiệu chung về điều tra chọn mẫu<br /> <br /> 53<br /> 53<br /> <br /> 5.1.1. Khái niệm điều tra chọn mẫu<br /> <br /> 53<br /> <br /> 5.1.2. Ưu, nhược điểm của điều tra chọn mẫu<br /> 5.1.3. Sự cần thiết của điều tra chọn mẫu<br /> <br /> 53<br /> 53<br /> <br /> 5.2. Các giai đoạn của điều tra chọn mẫu<br /> 5.2.1. Xác định mục đích nghiên cứu<br /> <br /> 54<br /> 54<br /> <br /> 5.2.2. Xác định tổng thể nghiên cứu<br /> 5.2.3. Xác định kích thước mẫu<br /> <br /> 54<br /> 54<br /> <br /> 5.2.4. Lựa chọn phương pháp thu thập dữ liệu<br /> 5.2.5. Sử dụng các thông tin từ mẫu để suy luận thống kê<br /> 5.2.6. Kết luận về tổng thể nghiên cứu<br /> 5.3. Sai số chọn mẫu<br /> <br /> 54<br /> 55<br /> 55<br /> 55<br /> <br /> 5.4. Một số phương pháp tổ chức chọn mẫu ngẫu nhiên thường dùng<br /> 5.4.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản<br /> 5.4.2. Chọn mẫu phân tổ (phân loại)<br /> 5.4.3. Chọn mẫu cả khối (chọn mẫu chùm)<br /> 5.4.4. Chọn mẫu nhiều cấp (chọn mẫu phân tầng)<br /> Câu hỏi ôn tập<br /> <br /> 56<br /> 56<br /> 61<br /> 64<br /> 67<br /> 68<br /> <br /> Chương 6: Phân tích hồi quy và tương quan<br /> 6.1. Mối liên hệ tương quan và nhiệm vụ của phân tích hồi quy<br /> 6.1.1. Quan hệ tương quan<br /> 6.1.2. Nhiệm vụ phân tích hồi quy và tương quan<br /> 6.1.3. Ý nghĩa của phân tích hồi quy và tương quan<br /> 6.2. Hồi quy và tương quan tuyến tính giữa hai tiêu thức số lượng<br /> 6.2.1. Bài toán đặt vấn đề<br /> 6.2.2. Hệ số tương quan<br /> 6.3. Hồi quy và tương quan tuyến tính bội<br /> 6.3.1. Hệ số tương quan bội<br /> 6.3.2. Hệ số tương quan chuẩn hóa<br /> 6.3.4. Hệ số tương quan riêng phần<br /> 6.4. Hồi quy và tương quan phi tuyến giữa hai tiêu thức số lượng<br /> 6.4.1. Hàm parabol<br /> <br /> 70<br /> 70<br /> 70<br /> 70<br /> 70<br /> 70<br /> 70<br /> 72<br /> 72<br /> 72<br /> 73<br /> 73<br /> 74<br /> 74<br /> <br /> iv<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản