intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
43
lượt xem
4
download

Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trình bày những thông tin cơ bản cần tìm hiểu trước khi thành lập doanh nghiệp, mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên, vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên và cách phân biệt công ty TNHH một thành viên với doanh nhân tư nhân... Tất cả đều được giới thiệu chi tiết tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Schweizerische Eidgenossenschaft<br /> Confederation suisse<br /> Confederazione Svizzera<br /> Confederaziun svizra<br /> Swiss Confederation<br /> <br /> Switzerland - Vietnam<br /> 1971 - 2016<br /> <br /> TAI LIEU<br /> HUONG DAN<br /> HANG KY<br /> DOANH NGHIEP<br /> <br /> UNIDO<br /> <br /> Federal Department of Economic Affairs FDEA<br /> State Secretariat for Economic Affairs SECO<br /> <br /> CONG TY<br /> TRACH NHIEM HOU HAN<br /> MOT THANH VIEN<br /> <br /> DU AN MO RONG CAC LORI HINH DOANH NGHIEP DAN° KY TREN<br /> <br /> LO I N OI DAU<br /> "THANH LAP DOANH NGHIEP THEO QUY DINH CUA PHAP LUAT LA QUYEN CUA CA NHAN, TO CHOC vb,<br /> DUOC NHA NUOC BAO HO".<br /> Trong khuOn kh6 hoot clang cua Du On "MO rang cac loci hinh doanh nghiep clang ky tren He th6ng ThOng tin<br /> Bang ky doanh nghiep qudc gia" duoc tai tro bai Cuc Hop tic kinh to Lien bang Thuy Sy (SECO) va TO chin phat<br /> then tong nghiep Lien hap quac (UNIDO), ten co sia quy dinh cua phap luat hien hanh, Cuc.Ctuan ly Dang ky<br /> kinh doanh — BO KO hoach va Dau tu cla tien hanh ben soon BO tai lieu "Huang clan clang ky doanh nghiep" nham<br /> muc dfch ho tro cac to chric, CO nhan trong qua trinh tim hieu ye cac loci hinh doanh nghiep va chuan bi WO so<br /> day c10, hap le cho viec clang ky thanh lap mai doanh nghiep.<br /> V6i y nghia do, BC) tai lieu duoc xay dung thanh 04 quyen, danh rieng cho tong loci hinh doanh nghiep, bao<br /> Quyen 1 — COng ty trach nhiem hCru han mot thanh vien, Quyen 2 — COng ty trach nhiem hiau han hai thanh vien<br /> trO len, Quyen 3 — COng ty co phan, Quyen 4 — Doanh nghiep tu nhan. Day la mot tai lieu mang tfnh chat tham<br /> khao, khOng phai la van ban phap<br /> ChCing tOi by vong rang BO tai lieu se cung cap thOng tin hCru fch cho nhCrng doanh nhan tram nang truck khi khai<br /> dau Ong viec kinh doanh hay cac ca nhan, to chik khac co nhu cau tham khao.<br /> Nhan day, chUng tai xin tran trong cam on Cuc Hap Lac kinh to Lien bang Thuy 59, TO chirc phat then tong<br /> nghiep Lien hop qudc da co nhung ho tro het suc thidt thuc vi su phat then cua link vuc Bang ky kinh doanh<br /> Viet Nam not hang, khu vuc kinh to tu nhan cua Viet Nam nai chung.<br /> Cuai ding, chOng tOi rat mong nhan duoc su gOp y chan thanh cua Quy (I& gia de BO to lieu nay duoc hoar)<br /> thief" hon trong nhCrng tan xuat ban nap theo.<br /> <br /> Xin tran trong cam on'<br /> <br /> 3<br /> <br /> M VC L C<br /> 1.<br /> <br /> NhCrng thOng tin co ban can tim hieu trudc khi thanh lap doanh nghiep?<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2.<br /> <br /> COng ty TNHH mot thanh vien duoc hieu nhu the nao?<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Tai sac luachon loaf hinh doanh nghiep la Cong ty TNHH mOtthanhvien?<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4.<br /> <br /> MO hInh co cau to chCrc quan ly cua COng ty TNHH mot thanh vien<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5.<br /> <br /> HOi &Ong thanh vien, Chu tich cong ty, Giarn d6c/T6ng giam cloc, Kiem scat vien<br /> <br /> 7<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Quyen cua ch0 so him COng ty TNHH mot thanh vien<br /> <br /> 8<br /> <br /> 7.<br /> <br /> NghTa vu cua chu so hCru COng ty TNHH mot thanh vier)<br /> <br /> 9<br /> <br /> 8.<br /> <br /> V6n dieu le trong COng ty TNHH mot thanh vien<br /> <br /> 10<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Thay dOi von dieu le trong COng ty TNHH mot thanh vien<br /> <br /> 10<br /> <br /> 10.<br /> <br /> Cac truong hop dac biet trong thuc hien quyen chu so hCru<br /> <br /> 11<br /> <br /> 11.<br /> <br /> Phan bet COng ty TNHH mot thanh vien va Doanh nghiep tunhan nhuthe nao?<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12.<br /> <br /> Dat ten doanh nghiep nhuthe nao cho dung vOi quy Binh cua phap luat?<br /> <br /> 12<br /> <br /> 13.<br /> <br /> Nhu the nao duoc goi la ten trong, ten gay nham tan?<br /> <br /> 13<br /> <br /> 14.<br /> <br /> NhCmg dieu can bet ve quy dinh cloi vOi nganh, nghe kinh doanh cua doanh nghiep<br /> <br /> 14<br /> <br /> 15.<br /> <br /> 15<br /> <br /> 16.<br /> <br /> 4 thanh lap COng ty TNHH mot thanh vien<br /> HO so, trinh tu, th0 tuc clang 4 thanh lap don vi phu thuOc<br /> <br /> 17.<br /> <br /> Cac nghTa vu cua doanh nghiep<br /> <br /> 18<br /> <br /> 18.<br /> <br /> Co the lien thOng th0 tuc dang ky doanh nghiep va dang<br /> <br /> 19.<br /> <br /> HO so, trinh tu, thir tuc clang<br /> <br /> 4 dau tu?<br /> <br /> Mot s6 van ban quy pham phap luat dieu chinh/lien quan den lTnh vuc dang ky<br /> kinh doanh?<br /> <br /> 17<br /> <br /> 19<br /> 19<br /> <br /> COng ty trach nhiem hCru han<br /> <br /> COng ty TNHH<br /> <br /> Dang 4 kinh doanh<br /> <br /> DKKD<br /> <br /> Dang 4 doanh nghiep<br /> <br /> DKDN<br /> <br /> Dang 4 dau to<br /> <br /> DKDT<br /> <br /> 5<br /> <br /> 01. NHONG THONG TIN CO BAN<br /> CAN TIM HIEU TRUOC KHI<br /> THANH LAP DOANH NGH103?<br /> Thanh lap doanh nghiep la buOc khOi dau, tao lap cong cu de thvc hien mOt y tuong kinh doanh. DO dam bgo<br /> doanh nghiep cua ban se la mOt cOng cu kinh doanh hieu qua va an town, truOc tien, ban can luu y tim hieu<br /> nhCrng thong tin co ban sau:<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Logi hinh doanh nghiep nao la phu hgp?<br /> Lira chon me hinh to chtic quan ly nao?<br /> Lua chon ten doanh nghiep nhu the nao?<br /> Quy trinh dang ky thgnh lap doanh nghiep ra sao?<br /> <br /> Bo tai lieu huOng dan ve dang 4 doanh nghiep se gi6p ban tra lgi nhOng cau hoi tren. Ngoai ra, ban c6 the truy<br /> cap, tham khao them thong tin ve dang 4 doanh nghiep tren C6ng Thong tin queic gia ye dang 4 doanh nghiep<br /> tai dia chi: http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.<br /> Rieng cuon tai lieu ban dang c6 tren tay se cung cap cho ban nhOng thOng tin can thiet ve loai hinh Ding ty TNHH<br /> mOt thanh vier).<br /> <br /> 02. CMG TY TNHH<br /> MOTTHANH VIEN DUQC HIED<br /> NHUTHE NAO?<br /> Cong ty TNHH mOt thanh vien la mOt loci hinh doanh nghiep duoc thanh lap theo quy dinh cua Luat Doanh<br /> nghiep, c6 to cach phap nhan ke tir ngay duoc cap Giay Ching nhan dang ky doanh nghiep va c6 cac dac diem<br /> co ban sau:<br /> •<br /> <br /> Chu sg hCru cOng ty la met to chirc hoac ca nhan;<br /> <br /> •<br /> <br /> Tai san chu sg hCru tgch biet v6i tai san cua cOng ty. Chu sg hOu cong ty chiu trach nhiem ve cac khoan no va<br /> nghia vu tai san khgc cua cong ty trong pham vi s6 yen lieu le cua cong ty;<br /> <br /> •<br /> <br /> COng ty TNHH mOt thanh vien khOng duoc quyen phat hanh co phan;<br /> <br /> •<br /> <br /> Von dieu le cua COng ty TNHH met thanh vien tai thOi diem DKDN la tong gia tri tai san do chi, s6 hOu cam<br /> ket ggp va ghi trong Dieu le cong ty;<br /> <br /> 03. TAI SAO LUA CHON LOAI HiNH<br /> DOANH NGHO LA CMG TY TNHH<br /> MOTTHANH VIEN?<br /> So vOi cac loai hinh khac, cong ty TNHH met thanh vier, c6 nhcrng uu die'rn nhu sau:<br /> •<br /> <br /> COng ty TNHH met thanh vier, c6 to cach phap nhan;<br /> <br /> •<br /> <br /> Tai san cua chi, se hOu cOng ty tach biet rO rang v6i tai san cong ty;<br /> <br /> •<br /> <br /> Chu st, hiru cOng ty chiu trach nhiem hOu han tuong Cmg vOi phan von ggp cua minh;<br /> Chu s6 hOu c6 quyen guy& dinh viec sir dung loi nhuan sau khi da hoar, thanh nghia vu ye thud va cac nghia<br /> vu tai chfnh khac;<br /> Chu sg him c6 quyen chuyen nhugng mOt phan hoac toan b0 von dieu le cua cOng ty cho to chirc, ca nhan khac;<br /> Chu stt hiru co quyen thu hbi lai Wan bQ gia tri tai san cua cong ty sau khi cOng ty hoan thanh giai the hoac<br /> pha san.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2