intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
62
lượt xem
8
download

Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân cung cấp cho người đọc khái niệm và một số lưu ý về doanh nghiệp tư nhân, một số lưu ý về vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp hay vấn đề quản lý của doanh nghiệp tư nhân... Bên cạnh đó, tài liệu còn giúp các bạn phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty TNHH một thành viên và những gì cần chuẩn bị để đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp tư nhân

Schweizerische Eidgenossenschaft<br /> Confederation suisse<br /> Confederazione Svizzera<br /> Confederaziun svizra<br /> Swiss Confederation<br /> <br /> Switzerland - Vietnam<br /> 1971 - 2016<br /> <br /> TAI LIEU<br /> HVONG DAN<br /> DANG KY<br /> DOANH NGHIEP<br /> <br /> Federal Department of Economic Affairs FDEA<br /> State Secretariat for Economk Affairs SECO<br /> <br /> LOAI HiNH:<br /> <br /> DOANH NGHIEP<br /> TUNHAN<br /> <br /> . '.11 RONG CAC LOAI HiNH DOANH NGHIEPDANG KYTREN<br /> <br /> UNIDO<br /> <br /> LOI NOI DAU<br /> "THANH LAP DOANH NGHIEP THEO QUY DINH CCJA PHAP LUAT LA QUYEN CUA CA NHAN, To CHCJC,VA<br /> DUOC NHA NUOC BAO HO".<br /> Trong khuOn khei hoat (Ong cua Du an "MO rOng cac loai hlnh doanh nghiep clang ky ten He th5ng ThOng tin<br /> '<br /> dang 4 doanh nghiep queic gia" duoc tai tro bOi Coc. Hop tac kinh to Lien bang Thoy Sy (SECO) va T6 chirc. phat<br /> ,<br /> 4<br /> trien cOng nghiep Lien hop qu5c (UNIDO), tren co s6 quy Binh cua phap luat hien hanh, Coc Quan ly Dang<br /> doanh<br /> nghiep"<br /> nham<br /> 4<br /> kinh doanh — BO Ke hoach va Dau tu da Wen hanh bien soon B6 tai lieu "HuOng don dang<br /> muc Bich ho tro cac to chtk, ca nhan trong qua trinh tim hieu vse' cac loai hlnh doanh nghiep va chuan bi hi) so<br /> day du, hop le cho viec dang 4 thanh lap m6i doanh nghiep.<br /> VOi y nghia d6, BO tai lieu duoc xay dung thanh 04 quyen, danh rieng cho tong loai hlnh doanh nghiep, bao<br /> Quyen 1— COng ty troth nhiem him han mot thanh vien, Quyen 2 — COng tytrach nhiem him han hai thanh vien<br /> tr6 len, Quyen 3 — Citing ty co phan, Quyen 4 — Doanh nghiep tu nhan. Day la mot tai lieu mang tinh chat tham<br /> khao, khOng phai la van ban phap<br /> ChOng tOi by vong rang B6 tai lieu se cung cap thong tin hCru ich cho nhCmg doanh nhan tram nang truOc khi kb:to,<br /> dau cong viec kinh doanh hay cac ca nhan, to chic khac c6 nhu cau tham khao.<br /> Nhan day, chung tbi xin tran trong cam on Cuc Hop tac kinh to Lien bang Thuy Sy, TO chCrc phat then cOng<br /> nghiep Lien hop queic da c6 nhCmg ho tro hat sic thiet thuc vi su phat then cua linh vuc clang ky kinh doanh 6.<br /> Viet Nam nOi rieng, khu vuc kinh to tu nhan cua Viet Nam nOi chung.<br /> Cu:1i cOng, chung tOi rat mong nhan duoc su g6p 9 than thanh cua Quy dOc gia de B6 tai lieu nay duoc hoan<br /> thien hon trong nhung lan mat ban bap theo.<br /> <br /> Xin tran trong cam on!<br /> <br /> 3<br /> <br /> MUC LOC<br /> 1.<br /> <br /> NhOrig thong tin co ban can tim hieu truOc khi thanh lap doanh nghiep?<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Khai niem va mot s6 luu y ye DNTN?<br /> <br /> 5<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Tai sao lua chon loai hlnh doanh nghiep la DNTN?<br /> <br /> 5<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Quan ty DNTN<br /> <br /> 6<br /> <br /> 5.<br /> <br /> MOt so luu<br /> <br /> 6.<br /> <br /> Cho thug doanh nghiep<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Ban doanh nghiep<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8.<br /> <br /> Chu* d6i DNTN thanh COng ty TNHH<br /> <br /> 7<br /> <br /> 9.<br /> <br /> Phan biet DNTN va COng ty TNHH mOt thanh vien nhu the nao?<br /> <br /> 8<br /> <br /> 10.<br /> <br /> oat ten doanh nghiep nhu the nao cho dung voi quy dinh cua phap luat?<br /> <br /> 8<br /> <br /> 11.<br /> <br /> Nhu the nao duoc goi la ten trung, ten gay nharn l6n?<br /> <br /> 9<br /> <br /> 12.<br /> <br /> NhOng dieu can biet ye quydinhckii v6i nganh, nghe kinh doanh cua doanh nghiep?<br /> <br /> 10<br /> <br /> 13.<br /> <br /> HO so, trinh tu, thu tic clang ky thanh lap DNTN?<br /> <br /> 11<br /> <br /> 14.<br /> <br /> Ho so, trinh tu, th0 tic clang ky hoat clang chi nhanh, van phOng dai dien, dia<br /> diem kinh doanh?<br /> <br /> 13<br /> <br /> 15.<br /> <br /> Cac nghla vu cOa doanh nghiep<br /> <br /> 14<br /> <br /> 16.<br /> <br /> MOt s6 van ban quy pham phap luat dieu chinh/lien quan den link vuc clang ky<br /> kinh doanh<br /> <br /> 15<br /> <br /> von day tu cOa ch0 doanh nghiep<br /> <br /> 6<br /> <br /> DANH MUC<br /> TO' VI tT TAT<br /> Doanh nghlap to nhan<br /> <br /> DNTN<br /> <br /> CEng ty Trach nhiem hOu han<br /> <br /> COng ty TNHH<br /> <br /> Dang ky kinh doanh<br /> <br /> DKKD<br /> <br /> Dang ky doanh nghiap<br /> <br /> DKDN<br /> <br /> Dang ky nu to<br /> <br /> DKDT<br /> <br /> 5<br /> <br /> 01. NHCING THONG TIN CO BAN<br /> CAN TIM HIEU TRUOC KHI<br /> THANH LAP DOANH NGHIEP?<br /> Thanh lap doanh nghiep la bubc khbi dau, tao lap cong cu de thuc hien met y tueng kinh doanh. Be dam boo<br /> doanh nghiep cua ban se la met cong cu kinh doanh hieu qua va an toan, trubc Wen, ban can luu y tim hieu<br /> nhOng thOng tin co ban sau:<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Loai hinh doanh nghiep nao la phis hop?<br /> Lua chon me hinh to chLirc quan ty nao?<br /> Lua chon ten doanh nghiep nhu the nao?<br /> Quy trinh dang 4 thanh lap doanh nghiep ra sao?<br /> <br /> BO tai lieu huOng clan ve dang ky doanh nghiep se giCip ban tra lbi nhCrng cau hbi tren. Ngoai ra, ban cO the truy<br /> cap, tham khao them thOng tin ve dang 4 doanh nghiep tren COng ThOng tin quoc gia ye dang ky doanh nghiep<br /> tai dia chi: http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn.<br /> Rieng cuon tai lieu ban dang CO tren tay se cung cap cho ban nhCing thOng tin can thiet ye loai hinh Doanh nghiep<br /> to nhan<br /> <br /> 02. KHAI NIEM VA<br /> MOT SO WU `-/ VE DNTN?<br /> <br /> DNTN la met loai hinh doanh nghiep duoc thanh lap theo quy dinh cua Luat Doanh nghiep, do met ca nhan lam<br /> ch0 va to chiu trach nhiem bang toan be tai san cua minh ye moi hoot Ong cua doanh nghiep.<br /> DNTN khong duoc phat hanh bat ky loai chUng khoan nao.<br /> •<br /> <br /> Mei Ca nhan chi duoc quyen thanh lap met DNTN. Ch0 DNTN khOng duoc clOng th6i la chtli ho kinh doanh,<br /> thanh vien cong ty hop danh.<br /> <br /> •<br /> <br /> DNTN khong duoc quyen gOp von thanh lap hoac mua co phan, phan von gOp trong cong ty hop danh, cong<br /> ty TNHH hoac cong ty co phan.<br /> <br /> 03. TAI SAO LVA CHON<br /> LOAI HiNH DOANH NGHIEP<br /> LA DNTN?<br /> So vibi cac loai hinh doanh nghiep khac, DNTN cO uu diem nhu sau:<br /> •<br /> <br /> Chu DNTN co toan quyen quyet dinh dOi vOi tat ca hoot Ong kinh doanh cua doanh nghiep, viec sir dung loi<br /> nhuan sau khi da nop thue va thuc hien cac nghia vu tai chit-1h khac theo quy dinh cua phap luat<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2