intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Website tín chỉ

Chia sẻ: Nguyen Hien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
129
lượt xem
47
download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Website tín chỉ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại ô Đăng nhập hệ thống, nhập các thông tin sau. Tài khoản: Là mã giảng viên hoặc địa chỉ email nếu giảng viên đã có địa chỉ email trong danh bạ điện thoại trường Đại học ngoại ngữ 2010.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Website tín chỉ

  1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE TÍN CHỈ (Dành cho cán bộ, giảng viên) 1. Đăng nhập hệ thống • Sử dụng trình duyệt (Mozilla FireFox, Internet Explorer,….) truy cập vào địa chỉ http://cems-hucfl.hueuni.edu.vn • Tại ô Đăng nhập hệ thống, nhập các thông tin sau: o Tài khoản: là mã giảng viên hoặc địa chỉ email nếu giảng viên đã có địa chỉ email trong Danh bạ điện thoại trường Đại học Ngoại ngữ năm 2010. Nếu gi ảng viên ch ưa có tên hoặc chưa có email trong danh bạ điện thoại này xin liên hệ Phan Thanh Ti ến, phòng Đào tạo, bằng email: tiensphue@yahoo.com để đăng ký tài khoản. Xin lưu ý email dùng làm tài khoản phải đầy đủ như trong Danh bạ điện thoại nói trên. o Mật khẩu mặc định ban đầu: gồm 8 ký tự, là ngày tháng năm sinh của giảng viên đã lưu trong dữ liệu phần mềm, nếu ngày hoặc tháng chỉ có một chữ số phải thêm chữ số 0 ở trước, ví dụ: 05061970. Nếu giảng viên chưa có ngày tháng năm sinh trong d ữ li ệu m ật khẩu là 1372004 (ngày thành lập Trường). Sau khi đăng nhập t ất c ả gi ảng viên ph ải thay đổi mật khẩu để bảo vệ tài khoản của mình. o Kích vào mũi tên ở ô thoại thứ 3 và chọn vai trò là Giảng viên • Nhấn nút Đăng nhập để tiến hành đăng nhập vào hệ thống • Sau khi đăng nhập phía trên bên phải màn hình sẽ xuất hiện hộp thoại với câu hỏi: Remember password for ........ ?. Để bảo vệ tài khoản trong mọi trường hợp, giảng viên nên kích vào ô thoại phía dưới của hộp và chọn Never remember..... . • Những giảng viên không đăng nhập được xin liên hệ trực ti ếp Phan Thanh Ti ến, phòng Đào tạo, DD: 0914172246 để được giải quyết. 2. Thiết lập học kỳ tác nghiệp Để sử dụng được các chức năng của website, người sử dụng phải thiết lập học kỳ tác nghiệp ngay sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống. Thông thường học kỳ tác nghiệp được mặc định là học kỳ hiện tại, người sử dụng chỉ cần nhấn Chấp nhận. Trong trường hợp c ần thi ết l ập l ại h ọc kỳ tác nghiệp, nhấn vào liên kết Chọn học kỳ tác nghiệp ở phía bên phải màn hình (xem hình dưới) Giao diện trang thiết lập học kỳ tác nghiệp như sau : 1
  2. Tại trang này, chọn học kỳ/năm học cần tác nghiệp trong danh sách và nhấn nút Chấp nhận để thiết lập học kỳ. 3. Thay đổi thông tin cá nhân • Nhấp chọn liên kết Thông tin cá nhân ở phía bên phải màn hình • Trong trang xuất hiện, tiến hành khai báo các thông tin cá nhân (xem hình dưới) • Nhấn nút Cập nhật thông tin để lưu lại thông tin của cá nhân Chú ý: • Giảng viên nên khai báo địa chỉ email và có thể sử dụng địa chỉ email để làm tên đăng nhập thay cho mã giảng viên. • Không thể khai báo địa chỉ email trùng với địa chỉ email của giảng viên khác. 4. Thay đổi mật khẩu truy cập 2
  3. • Nhấp chọn nút Thay đổi mật khẩu ở bên phải màn hình • Trong trang xuất hiện: o Nhập mật khẩu cũ o Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới o Nhấn nút Đổi mật khẩu để thay đổi mật khẩu truy cập Chú ý: • Nên tắt chế độ gõ tiếng Việt khi thay đổi mật khẩu. 5. Theo dõi kế hoạch giảng dạy và quản lý lớp học phần Giảng viên thông qua chức năng này để theo dõi và xử lý các nghi ệp v ụ liên quan đ ến ho ạt động giảng dạy của cá nhân. Khi nhấp chọn liên kết Kế hoạch giảng dạy, trong trang xuất hiện là danh sách các lớp học phần do giảng viên phụ trách trong kế ho ạch đào tạo c ủa h ọc kỳ (Xem hình dưới) Tại trang Kế hoạch giảng dạy, nhấp chọn liên kết (tên lớp h ọc phần) đ ể vào ch ức năng qu ản lý lớp học phần tương ứng. Giao diện của trang này như sau: 3
  4. Các chức năng có thể sử dụng đối với mỗi lớp học phần bao gồm: • Xem thông tin về lớp học phần, danh sách sinh viên của lớp học phần • Xuất danh sách sinh viên sang file Excel • Nhập điểm quá trình học tập • Xem điểm thi của lớp học phần • Quản lý thông báo (gởi thông báo đến sinh viên trong danh sách đăng ký học của lớp học phần) Hướng dẫn nhập điểm quá trình học tập Giảng viên chỉ có thể nhập điểm quá trình học tập (QTHT) của các sinh viên trong một lớp học phần nếu thỏa các điều kiện sau: • Lớp học phần do giảng viên phụ trách giảng dạy • Trạng thái của lớp học phần là đang trong quá trình hoạt động (tức là lớp đã chính thức được mở và đang trong giai đoạn học/thi) • Bảng điểm của lớp học phần chưa được phòng Đào tạo duyệt và công nhận chính thức. Để nhập điểm QTHT của một lớp học phần, tiến hành các bước sau: • Truy cập vào trang Thông tin của lớp học phần • Nhấp chọn liên kết Nhập điểm QTHT. Giao diện của trang nhập điểm QTHT có thể xuất hiện dưới một trong 2 hình thức như sau: o Hình thức 1: Giảng viên có thể nhập điểm QTHT của lớp học phần 4
  5. o Hình thức 2: Giảng viên không thể nhập điểm QTHT của lớp học phần • Nhập điểm QTHT của các sinh viên (chú ý: điểm QTHT được làm tròn đến 1 ch ữ số th ập phân) • Nhấp chọn nút Lưu điểm để lưu điểm QTHT • Nhấp chọn nút Kết thúc nhập điểm để kết thúc nhập điểm và quay lại trang Thông tin của lớp học phần • Trường sẽ có quy định cụ thể về quy trình nhập điểm quá trình trong phần mềm và nộp điểm quá trình cho phòng Đào tạo. 6. Hướng dẫn nhập điểm thi lớp học phần Chức năng này cho phép cán bộ/giảng viên nhập đi ểm thi k ết thúc h ọc ph ần c ủa các l ớp h ọc phần. Chỉ những cán bộ/giảng viên nào được Phòng Đào tạo phân công nh ập đi ểm m ới có th ể s ử dụng được chức năng này. Cán bộ/giảng viên chỉ có thể nhập điểm thi của lớp học phần nếu th ỏa mãn đ ược các đi ều kiện sau: • Được phân công (cấp quyền) nhập điểm đối với lớp học phần. • Lớp học phần hiện đang trong trạng thái hoạt động. • Bảng điểm của lớp học phần chưa được Phòng Đào tạo duyệt và công nhận chính thức. Để nhập điểm thi của lớp học phần, tiến hành các bước sau: 5
  6. • Nhấn liên kết Nhập điểm thi, giao diện trang nhập điểm thi xuất hiện với danh sách các l ớp học phần mà cán bộ/giảng viên được phân công nhập điểm (xem hình dưới) • Nhấp chọn vào liên kết (tên lớp học phần) tương ứng với lớp học phần c ần nh ập đi ểm. Trong trang xuất hiện tiến hành nhập điểm thi cho sinh viên trong danh sách (xem hình dưới) • Nhấn nút Lưu điểm để lưu bảng điểm sau khi nhập xong • Nhấn nút Kết thúc nhập điểm để kết thúc quá trình nhập điểm • Trường sẽ có quy định cụ thể về nhập điểm thi trong phần mềm và n ộp đi ểm thi cho phòng Đào tạo. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản