intTypePromotion=1

Tài liệu ôn sinh học - Các nhân tố chi phối quá trình phát triển loài người

Chia sẻ: Nguyễn Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
114
lượt xem
15
download

Tài liệu ôn sinh học - Các nhân tố chi phối quá trình phát triển loài người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học chuyên môn sinh học. Bộ sưu tập 31 đề thi thử môn sinh học mới nhất năm 2011, giúp bạn củng cố kiến thức và rèn luyện khả năng làm môn sinh học nhanh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu ôn sinh học - Các nhân tố chi phối quá trình phát triển loài người

  1. CÁC NHÂN T CHI PH I QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯ I Câu 1 Quá trình phát sinh loài ngư i ch u s chi ph i c a các nhân t A) Bi n d , di truy n, ch n l c t nhiên B) Lao ñ ng, ti ng nói, ý th c C) Bi n d , di truy n,ch n l c t nhiên và lao ñ ng, ti ng nói, ý th c D) Ch n l c t nhiên và lao ñ ng ðáp án C Câu 2 Quá trình phát sinh loai ngư i ch u s chi ph i c a: A) Nhân t sinh h c B) Nhân t xã h i C) Nhân t sinh h c và nhân t xã h i D) Ch n l c t nhiên và lao ñ ng ðáp án C Câu 3 Vai trò c a nhân t xã h i trong quá trình phát sinh loài ngư i ñư c ñưa ra b i: A) S. ðacuyn B) F. Ăngghen C) M.Kimura D) L.P.Pavlôp ðáp án B Câu 4 Vai trò c a nhân t sinh h c trong quá trình phát sinh loài ngư i ñư c ñưa ra bi A) S. ðacuyn B) F. Ăngghen C) M.Kimura D) G.N.Machusin ðáp án A Câu 5 ði m cơ b n ñ phân bi t ngư i và ñ ng v t là: A) C u trúc giai ph u c a cơ th B) Th tích c a h p s C) Các n p nhăn và khúc cu n não D) Kh năng ch t o và s d ng công c lao ñ ng theo nh ng m c ñích nh t ñ nh ðáp án D Câu 6 Y u t cơ b n nào trong quá trình phát sinh loài ngư i ñã làm cho con ngư i thoát kh i trình ñ ñ ng v t? A) Lao ñ ng v i ho t ñ ng ch t o công c B) Kh năng tác ñ ng vào t nhiên, c i t o hoàn c nh s ng C) S hoàn thi n ch c năng ph c t p c a bàn tay D) Phát tri n ti ng nói phân âm ti t http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. ðáp án A Câu 7 Công c cu i ghè c a ngư i t i c ph n ánh A) Ngư i t i c ch s d ng các công c có s n trong t nhiên B) Ngư i t i c ch t o ra c ng c lao ñ ng ñơn gi n C) Ngư i t i c ñã ch t o công c m t cách có h th ng, có m c ñích D) Ngư i t i c ñã ch t o các công c lao ñ ng tinh x o ðáp án C Câu 8 Bư c chuy n bi n quan tr ng trong vi c chuy n bi n t vư n thành ngư i là: A) Bi t ch t o công c lao ñ ng và dung công c ñó ñ ñ u tranh v i t nhiên B) S hình thành dáng ñi th ng C) S phát tri n ti ng nói phân âm ti t D) Tât c ñ u ñúng ðáp án B Câu 9 T i sao dáng ñ ng th ng là m t ñ c ñi m có l i ñươc ch n l c t nhiên b o t n và tích lũy trong quá trình phát sinh loài ngư i: A) Có tác d ng phát hi n ñư c k thù t xa môi trư ng tr ng tr i B) Giúp gi i phóng hai chi trư c kh i ch c năng di chuy n C) Giúp ch t o công c lao ñ ng t t hơn D) Giúp săn b n t t hơn ðáp án A Câu 10 S hình dáng ñi th ng ñã d n ñ n m t bi n ñ i quan tr ng nh t trên cơ th loài ngư i là: A) C t s ng cong chuy n t hinh cung sang hình ch S B) L ng ng c chuy n t h p b ngang sang b trư c sau C) Xương ch u phát tri n làm vi c sinh s n thu n l i hơn D) Gi i phóng chi trươc ra kh i ch c năng di chuy n ðáp án D Câu 11 Lí do nào khi n b n vư n ngư i phương nam bu c ph i chuy n xu ng m t ñ t? A) Các v cháy r ng làm r ng thu h p B) Vào n a sau c a k Th Ba c a ñ i Tân sinh, băng hà tràn xu ng phía Nam, khi h u l nh r ng b thu h p C) Vào kì pilôxen k Th Ba xu t hi n nh ng ñư ng n t sâu trên v Qu ñ t, ho t ñ ng núi l a và ñ ng ñ t gia tăng ñ t ng t D) Ra tăng áp l c ch n l c t nhiên trong ñi u ki n s ng trên cây ðáp án B Câu 12 Phát bi u nào dư i ñây v bàn tay c a loài ngư i là không ñúng A) Tay ngư i không ch là cơ quan lao ñ ng mà còn là s n ph m c a lao ñ ng B) Tr i qua hang v n năm dư i tác d ng c a lao ñ ng, tay ngư i hoàn thi n d n, th c hi n ñư c các ch c năng ngày càng ph c t p C) T ngư i Pitêcantr p ñã th hi n tính thu n tay ph i trong lao ñ ng D) Nh gi i phóng chi trư c ra kh i ch c năng di chuy n mà tay ñư c gi i phóng, hoàn thi n và b t ñ u hoàn thi n ch c năng lao ñ ng http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. ðáp án C Câu 13 Bư c chuy n bi n nào ñã giúp bàn tay ngư i tr thành cơ quan s d ng và ch t o công c lao ñ ng: A) Hình thành dáng ñi th ng B) C t s ng cong hình ch S và bàn chân có d ng vòm C) Nhu c u trao ñ i kinh nghi m D) Săn b n và chăn nuôi ðáp án A Câu 14 Y u t nào ñóng vai trò chính trong vi c làm cho xương hàm và bb răng c a ngư i b t thô, răng lanh thu nh : A) D ng l a ñ n u chin th c ăn B) Bi t ch t o và s dung công c lao ñ ng có m c ñích C) Phát tri n ti ng nói D) Chuyên t ăn th c v t sang ăn t p ðáp án A Câu 15 Dáng ñ ng th ng ñư c c ng c dư i tác dung c a: A) Vi c ch t o và s d ng công c lao ñ ng B) Vi c chuy n t ñ i s ng trên cây xu ng m t ñ t tr ng tr i C) Vi c săn b n và chăn nuôi D) Nhu c u trao ñ i kinh nghi m trong sinh ho t t p th ðáp án B Câu 16 Dáng ñi th ng ng i ñã d n ñ n nh ng thay ñ i nào trên cơ th ngư i: A) Gi i phóng hai chi trư c kh i ch c năng di chuy n B) C t s ng chuy n thành d ng u n cong hình ch S C) L ng ng c h p v trư c sau, xương ch u r ng, bàn chân có d ng vòm D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 17 Dáng ñi th ng ngư i ñã d n ñ n nh ng thay ñ i v gi i ph u nào trên cơ th ngư i A) Xương ch u r ng hơn bàn chân có d ng vòm B) C t s ng chuy n thành hình cung C) L ng ng c h p b ngang D) T t c ñ u ñúng ðáp án A Câu 18 Bi n ñ i nào dư i ñây c a h p s ch ng t ti ng nói ñã phát tri n: A) Xương hàm thanh B) Không có g mày C) Chán r ng và th ng D) Hàm dư i có l i c m rõ ðáp án D Câu 19 S hình thành ti ng nói loài ngư i ñư c thúc ñ y b i các y u t nào dư i ñây: A) Vi c ch t o công c lao ñ ng c n nhi u ngư i tham ra B) Ph i truy n ñ t kinh nghi m cho ngư i khác ñ ñ u tranh hi u qua v i thiên http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. nhiên C) Ph i s ng t p th d d a vào nhau t v và ki m ăn D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 20 Lao ñ ng trong t p th ñã thúc ñ y nhu c u trao ñ i ý ki n, kinh nghi m gi a các thành viên d n ñ n A) T nh ng ti ng hú kéo dài có n i dung thong tin nghèo nàn thành ti ng nói có âm thanh tách b ch t ng ti ng B) L i c m càng dô ra do c m là nơi bám c a các cơ lư i C) B máy phát âm, v n có thu n l i t s bi n ñ i tư th ñ u và c do ñi th ng ngư i ñư c hoàn thi n d n D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 21 S truy n ñ t kinh nghi m qua các th h nh ti ng nói và ch vi t ñư c g i là…….. A) S di truy n tin hi u B) S di truy n sinh h c C) S di truy n xã h i D) A và C ñúng ðáp án A Câu 22 S truy n ñ t thông tin di truy n qua các th h thong qua AND ñư c g i là……. A) S di truy n tin hi u B) S di truy n sinh h c C) S di truy n phân t D) B và C ñúng ðáp án B Câu 23 S phát tri n c a lao ñ ng và ti ng nói ñã kích thích s phát tri n c a ngư i A) B não và các cơ quan c m giác B) Ch vi t C) Tính thu n tay ph i D) Tư duy tr u tư ng ðáp án A Câu 24 Ti ng nói phát tri n ñã nh hư ng ñ n A) M t s vùng v não như thuỳ thái dương, thuỳ trán B) Xu t hi n vùng c ñ ng nói, vùng hi u ti ng nói C) Bán c u não trái c a ngư i l n hơn bán c u não ph i D) A và B ñúng ðáp án -D Câu 25 N i dung nào sau ñây nói v s phát tri n b não và ý th c c a ngư i là không ñúng A) S phát tri n c a lao ñ ng và ti ng nói ñã kích thích s phát tri n c a b não và các cơ quan c m giác B) S phát tri n c a lao ñ ng và ti ng nói ñã kích thích s phát tri n c a b http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. não và các cơ quan c m giác C) Ti ng nói phát tri n cũng nh hư ng ñ n m t s vùng v não D) Do có h th ng tín hi u th hai nên s lư ng ph n x có ñi u ki n ngư i gi m hơn nhi u so v i ñ ng v t ðáp án D Câu 26 N i dung nào dư i ñây nói v ý th c c a ngư i là không ñúng A) Ti ng nói và ý th c có tác d ng ngư c tr l i giúp cho lao ñ ng phát tri n B) Não ngư i có kh năng ph n ánh th c t i khách quan, dư i d ng tr u tư ng khái quát ñ t cơ s cho s hình thành ý th c C) Giúp con ngư i truy n ñ t kinh nghi m ñ u tranh thiên nhiên và xã h i hi u qu hơn D) Ý th c làm cho con ngư i ngày càng phát tri n vư t lên t t c các ñ ng v t khác ðáp án C Câu 27 Trong lao ñ ng tính thu n tay ph i s d n ñ n k t qu A) Bán c u não trái c a ngư i l n hơn bán c u não ph i B) S d ng công c lao ñ ng hi u qu hơn C) Bán c u não ph i c a ngư i l n hơn bán c u não trái D) A và B ñúng ðáp án C Câu 28 Vi c con ngư i dùng th t làm th c ăn s d n ñ n: A) Làm tăng cư ng th l c thúc ñ y s phát tri n c a toàn b cơ th B) Tăng cư ng th l c và giúp b não phát tri n C) Hình thành ti ng nói phân âm ti t D) Công c lao ñ ng ngày càng tinh x o ðáp án B Câu 29 Vi c s d ng th c ăn n u chín d n ñ n k t qu A) Làm tăng kh năng ñ ng hoá và gi m năng lư ng khi tiêu hoá B) S h p thu t t hơn s làm tăng cư ng s phát tri n th l c và b não C) Làm xương hàm và b răng b t thô, răng nanh thu nh D) t t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 30 Nhân t ñóng vai trò ch ñ o trong quá trình phát sinh loài ngư i giai ño n vư n ngư i hoá th ch là: A) S thay ñ i ñi u ki n ñ a ch t khí h u kì th 3 B) Lao ñ ng, ti ng nói, tư duy C) Vi c ch t o và s d ng công c lao ñ ng có m c ñích D) Bi n d , di truy n và ch n l c có t nhiên ðáp án D Câu 31 Nhân t ñóng vai trò ch ñ o trong quá trình phát tri n loài ngư i giai ño n ngư i t i c là A) Vi c ch t o và s d ng công c lao ñ ng có m c ñích B) Bi n d ,di truy n và ch n l c có t nhiên C) S thay ñ i ñi u ki n ñ a ch t, khí h u th k th 3 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. D) Lao ñ ng, ti ng nói, tư duy ðáp án D Câu 32 Di truy n tín hi u là hình th c truy n ñ t thông tin A) B ng ti ng nói và ch vi t B) Thông tin qua các ph n x C) Qua AND D) Qua nguyên phân, gi m phân và th tinh ðáp án A Câu 33 Trong quá trình phát sinh loaiì ngư i, nhân t xã h i ñã không phát huy tác d ng vào giai ño n A) Vư n ngư i hoá th ch B) Ngư i t i c C) Ngư i c D) Ngươi hi n ñ i ðáp án A Câu 34 Trong quá trình phát tri n loài ngư i, nhân t sinh h c ñã tác ñ ng trong giai ño n A) Vư n ngư i hoá th ch B) Ngư i t i c và ngư i c C) Ng ơi hi n ñ i D) Trong m i giai ño n c a quá trình phát sinh loài ngư i ðáp án D Câu 35 Nguyên nhân chính làm loài ngư i không b bi n ñ i thành m t loài khác v m t sinh h c là A) S phát tri n c a h th ng tín hi u th 2 B) Con ngư i ngày nay ñã có c u trúc cơ th hoàn h o nh t C) Loài ngư i có th thích nghi v i m i ñi u ki n sinh thái ña d ng và không ph thu c vào ñi u ki n t nhiên và cách li ñ a lí D) Con ngư i không còn ch u tác ñ ng c a các tác nhân ñ t bi n ðáp án C Câu 36 Con ngư i thích nghi v i môi trư ng ch y u thông qua; A) Lao ñ ng s n xu t, c i t o s n xu t B) Bi n ñ i hình thái, sinh lí trên cơ th C) S phân hoá và chuyên hoá các cơ quan D) S phát tri n c a lao d ng và ti ng nói ðáp án A Câu 37 ð ng l c c a quá trình phát tri n xã h i loài ngư i là A) C i ti n công c lao ñ ng B) Phát tri n l c lư ng s n xu t C) C i t o quan h s n xu t D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 38 Nh ng bi n ñ i trên cơ th các d ng vư n ngư i hoá th ch là k t qu c a A) Tác ñ ng c a lao ñ ng http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  7. B) S tích lu c a các ñ t bi n và bi n d t h p dư i tác d ng c a ch n l c t nhiên C) Tác ñ ng c a các nhân t xã h i D) S d ng l a ñ n u chín th c ăn, chuy n t ăn th c v t sang ăn t p ðáp án B Câu 39 Theo G.N.Machusin(1982) quá trình bi n ñ i khá nhanh giai ño n vư n vư n ngư i hoá th ch ñư c gi i thích là do A) Các bi n ñ ng ñ a ch t trong kì Pilôxen k Th 3, t i vùng ðông Phi làm tăng n n phóng x trong 1 kho ng th i gian tương ñ i ng n qua ñó gia tăng t n s các ñ t bi n, tăng áp l c ch n l c t nhiên làm tăng t c ñ c i bi n di truy n B) Khi s ng trên m t ñ t tr ng tr i, con ngư i ñã ch u s tác ñ ng c a ch n l c t nhiên, dáng ñi th ng ñ ng ñư c c ng c và nhanh chóng thúc ñ y s bi n ñ i cơ th trên cơ th vư n ngư i hoá th ch C) Thông qua ch t o và s d ng công c lao ñ ng có m c ñích con ngư i ñã nhanh chóng bi n ñ i, ñ c bi t là s phát tri n c a h th ng tín hi u th 2 D) S ph i h p tác ñ ng c a c 2 nhân t sinh h c và xã h i ñã nhanh chóng thúc ñ s ti n hoá c a loài ngư i ðáp án A Câu 40 Phát bi u nào dư i ñây v s phát sinh và phát tri n c a loài ngư i là không ñúng A) Nhân t xã h i b t ñ u t giai ño n ngư i t i c , càng v sau càng tác d ng m nh m và ñóng vai trò ch ñ o trong s phát tri n loài ngư i B) Nhân t sinh h c ñã ñóng vai trò ch ñ o trong giai ño n vư n ngư i hoá th ch sau ñó y u d n C) Ngày nay m c d u các quy lu t sinh h c ñ c trưng cho ñ ng v t có vú v n phát huy tác d ng ñ i v i con ngư i nhưng xã h i loài ngư i phát tri n dư i tác d ng ch ñ o c a các quy lu t xã h i D) Con ngư i thích nghi v i môi trư ng ch y u b ng nh ng bi n ñ i hình thái, sinh lí trên cơ th , b ng s phân hoá và chuyên hoá các cơ quan ðáp án D http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2