intTypePromotion=1

Tài liệu phân phối chương trình THCS môn: Âm nhạc 7

Chia sẻ: Hoàng Tử Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:54

0
50
lượt xem
1
download

Tài liệu phân phối chương trình THCS môn: Âm nhạc 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu phân phối chương trình THCS môn "Âm nhạc 7" được biên soạn theo sách chuẩn kiến thức kỹ năng mới đầy đủ chi tiết đã giảm tải theo mới năm học 2014-2015. Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu phân phối chương trình THCS môn: Âm nhạc 7

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tài liệu PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC 7 (Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2014-2015) BỘ GIÁO ÁN ÂM NHẠC 7 SOẠN THEO SÁCH CHUẨN KIẾN  THỨC KỸ NĂNG  MỚI  ĐẦY ĐỦ CHI TIẾT ĐàGIẢM TẢI THEO   MỚI NĂM HỌC  LỚP 7 Học kì I: 19 tuần  = 18 tiết Học kì II: 18 tuần = 17 tiết Cả năm: 37 tuần  =  35 tiết HỌC KÌ I Tiết 1:          ­ Học hát: Bài Mái trường mến yêu         ­ Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Đi học       Tiết 2:          ­ Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu         ­ Tập đọc nhạc: TĐN số 1         ­ Bài đọc thêm: Cây đàn bầu Tiết 3:         ­ Ôn tập bài hát: Mái trường mến yêu        ­ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1        ­ Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Hoàng Việt và bài hát Nhạc rừng Tiết 4:          ­ Học hát: Bài Lí cây đa          ­ Bài đọc thêm: Hội Lim Tiết 5:         ­ Ôn tập bài hát: Lí cây đa        ­ Nhạc lí: Nhịp 4/4        ­ Tập đọc nhạc: TĐN số 2 Tiết 6:         ­ Nhạc lí: Nhịp lấy đà        ­ Tập đọc nhạc: TĐN số 3        ­ Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một vài nhạc cụ phương Tây Tiết 7: Ôn tập
 2. Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết  Tiết 9: Học hát: Bài Chúng em cần hòa bình Tiết 10:         ­ Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình        ­ Tập đọc nhạc: TĐN số 4        ­ Bài đọc thêm: Hội xuân “Sắc bùa” Tiết 11:         ­ Ôn tập bài hát: Chúng em cần hòa bình        ­ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4        ­ Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Đỗ Nhuận và bài hát Hành quân xa Tiết 12: Học hát: Bài Khúc hát chim sơn ca Tiết 13:         ­ Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca        ­ Nhạc lí:  Cung và nửa cung ­ Dấu hóa Tiết 14:       ­ Ôn tập bài hát: Khúc hát chim sơn ca      ­ Tập đọc nhạc: TĐN số 5       ­ Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bét­tô­ven Tiết 15­16: Ôn tập  Tiết 17­18: Kiểm tra học kì I  HỌC KÌ II Tiết 19:          ­ Học hát: Bài Đi cắt lúa         ­ Nhạc lí: Sơ lược về quãng Tiết 20:         ­ Ôn tập bài hát: Đi cắt lúa        ­ Tập đọc nhạc: TĐN số 6 Tiết 21:         ­ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 6        ­ Âm nhạc thường thức: Một số thể loại bài hát Tiết 22:         ­ Học hát: Bài Khúc ca bốn mùa        ­ Bài đọc thêm: Tiếng sáo Việt Nam Tiết 23:          ­ Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa         ­ Tập đọc nhạc: TĐN số 7                   Tiết 24:          ­ Ôn tập bài hát: Khúc ca bốn mùa         ­ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 7                           ­ Âm nhạc thường thức: Vài nét về âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
 3. Tiết 25: Ôn tập Tiết 26: Kiểm tra 1 tiết  Tiết 27:           ­ Học hát: Bài Ca­chiu­sa           ­ Bài đọc thêm: Bản hành khúc cách mạng Tiết 28:           ­ Ôn tập bài hát: Ca­chiu­sa          ­ Tập đọc nhạc: TĐN số 8                  Tiết 29:           ­ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 8                           ­ Nhạc lí: Gam trưởng ­ Giọng trưởng          ­ Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Huy Du và bài hát Đường chúng ta đi Tiết 30:            ­ Học hát: Bài Tiếng ve gọi hè           ­ Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca  Tiết 31:            ­ Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè           ­ Tập đọc nhạc: TĐN số 9  Tiết 32:            ­ Ôn tập bài hát: Tiếng ve gọi hè           ­ Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 9           ­ Âm nhạc thường thức: Vài nét về dân ca một số dân tộc ít người Tiết 33­34: Ôn tập  Tiết 35: Kiểm tra học kì II Tuaàn 1 Ngaøysoan: Tieát1 Ngaøydaïy:…………….. Hoïc haùt:   MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc: -Hoïc sinhhaùtñuùnggiai ñieäuvaølôøi ca baøi haùt “Maùi tröôøng  meán yeâu” nhaïcvaølôøi Leâ QuoácTaéng 2 kyõ naêng:
 4. -Hoïc sinhbieáttrìnhbaøybaøi haùtquamoätvaøi caùchhaùttaäptheå nhöhaùthoøagioïng,haùtlónh xöôùng.       3 Thaùi ñoä      - Quanoäi dungbaøi haùtgiaùoduïc caùcemcoù thaùi thaânthieänvôùi maùitröôøngvaøbieátkính yeâuthaàycoâgiaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaånbò cuûagiaùovieân - Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; Thöïc haønh; Laømmaãu -Nhaïc cuï -Baêngnhaïcbaøi haùt: “Maùi tröôøng meán yeâu” 2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh - Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp III/  Hoaït ñoäng  daïy hoïc:  1. OÅn ñònhtoåchöùc: ( 1 phuùt) -Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong. 2. Kieåmtrabaøi cuõ: 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäubaøi: ( 3 phuùt) T Hoaït ñoängcuûaGV Hoaït ñoängcuûa Noäi dungkieánthöùc g HS 3 Hoaït ñoäng 1 Hoïc baøi haùt 2’ - Gv: Vieátleânbaûng - Hs : Vieátbaøi “Maùi tröôøng meán  - Gv:Treobaûngphuï - Hs :Quansaùt yeâu” -GV ñieàu khieån môû - Hs :nghevaøcaûm Nhaïc vaølôøi Leâ  baêngnhaïc hoaëc nhaän quoác Thaéng trình baøy baøi haùt -HS: traû lôøi nhip - GV :Hoûi : Baøi haùt   4/4 vieát ôû nhòp maáy ?  Hoûi : (caâu hoûi cho -HS: traû lôøi ñöôïc hoïc sinhkh,G) goàm2 ñoaïn Sau   khi   nghe   baøi   haùt   naøy   em   naøo  
 5. coù cho lôùp bieát baøi   haùt   naøy   goàn   maáy   -HS: traûlôøi ñöôïc: ñoaïn ? + Ñoaïn 1 :Töø -Gv: hoûi tieáp – em   ñaàu ñeán … dòu coù   theå   cho   bieát   eâm. + Ñoaïn 2: Phaàn giôùi   haïn   cuûa   moãi   coønlaïi ñoaïn ñöôïc khoâng ? -HS: theo doõi vaø thöïc hieän. -GV höôùng daãn: chia caâu , chia ñoaïn - baøi haùtgoàmcoù 2 ñoaïn. + Ñoaïn 1:goàm 2 caâu. Töø ñaàuñeán… dòueâm. -HS: thöïc hieän + Ñoaïn 2: goàm 2 -HS: luyeänthanh caâu-Phaàncoønlaïi theomaãuaâm: - Gv: Goïi Hs ñoïc lôøi Noà….oâ…oâ… ca Naø…a….a -Gv:ñaønhöôùngdaãn -Hs : laéngnghegiai ñieäucaâu1 -GV taäp haùt töøng -Hs : Nghe vaø haùt caâu: theo tieáng ñaøn, - Gv: Haùtmaãucaâu1 haùthoaøgioïng -Hs : thöïc hieän - Gv: Ñaøn giai ñieäu theo yeâu caàu cuûa caâumoät3 laàn. GV -Gv: taäptöôngtöï vôùi caùc caâu tieáp theo baèng phöông phaùp moùcxích. Sau khi taäp -HS :nhaåmtheo xong yeâu caàu haùt ñaàyñuûcaûbaøi -Hs :Chia töøng -GV ñaùnh ñaøn giai daõyhaùttoaønbaøi ñieäubaøi haùt -HS: thöïc hieän -GV ñeäm ñaøn – -Ñoaïn 1 daõy 1 höôùng daãn beântraùi 0’ -Ñoaïn 2 daõy GV ñeäm ñaøn – beânphaûi haùt ñoái höôùngdaãn ñaùp sau ñoù ñoåi laïi -HS: thöïc hieän
 6. -GV chuù yù khi taäp haùthöôùngdaãncaùch phaùt aâm, söûa sai , -Hs : 2 HS moãi em nhaän xeùt sau moãi lónh xöôùng hai laàn haùt ñeå HS kòp caâu cuûa ñoaïn 1, thôøi söûa caû lôùp cuøng haùt Hoaït ñoäng 2  hoaø gioïng ñoaïn - Cuûngcoá 2… - Gv: chæ ñònh vaø -HS: ruùtkinh höôùngdaãn nghieäm - Gv: Nhaänxeùt- ñaùnhgiaù 4.Daën doø (2 phuùt): +Veà nhaøhoïc thuoäcgiai ñieäuvaølôøi baøi haùt. +Laømbaøi taäpsoá2 trang7 SGK V/   Ruùt kinh nghieäm­  Boå sung      : .............................................................................................................................. ........................................................................................................................... ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ . ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .......... Tuaàn  Ngaøysoaïn: Tieát2  Ngaøy daïy :…………. baøi haùt:  MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU Taäpñoïc nhaïcsoá1 Baøi ñoïc theâm : caây ñaøn baàu   I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc:
 7. -Hoïc sinh haùt ñuùng giai ñieäu vaø taäp theåhieän tính chaátmeám maïi cuûagiai ñieäubaøi haùt “Maùi tröôøng meán yeâu” nhaïc vaø lôøi Leâ QuoácTaéng. -Hoïc sinh ñoïc ñuùng cao ñoä, tröôøng ñoä, gheùp ñöôïc lôøi ca baøi TÑN soá1. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinhbieáttrìnhbaøybaøi haùtquamoätvaøi caùchhaùttaäptheå nhöhaùthoøagioïng,haùtlónh xöôùng,haùtñônca... -Hoïc sinhnhìn vaøñoïc ñuùngvò trí noátnhaïctreânkhuoângnhaïc       3 Thaùi ñoä       - Quanoäi dungbaøi haùtgiaùoduïc caùcemcoù thaùi thaânthieänvôùi maùitröôøngvaøbieátkính yeâuthaàycoâgiaùo. II/Chuaån bò cuûa giaùo vieân vaø hoïc sinh 1/Chuaånbò cuûagiaùovieân - Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; Thöïc haønh; Laømmaãu -Nhaïc cuï - Baûngphuï baøi TÑN soá1 2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh - Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp - Thuoäclôøi baøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu” III/  Hoaït ñoäng  daïy hoïc:  2. OÅn ñònhtoåchöùc: ( 1’) -Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong. 2. Kieåmtrabaøi cuõ: (4’) - 2 HS leântreântheåhieänbaøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu” - GV : Ñaùnhgiaù– nhaänxeùt. 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäubaøi: ( 1’ ) Hoaït ñoängcuûa Hoaït ñoängcuûa Noäi dungkieánthöùc T GV HS L
 8. 12 Hoaït ñoäng 1 I.OÂân baøi haùt: ’ - Gv: Vieát leân - Hs : Vieátbaøi “Maùi tröôøng meán yeâu” baûng luyeän thanh theo Nhaïc vaølôøi Leâ quoác   - Ñaøn vaø höôùng höôùng daãn cuûa Thaéng daãn GV Ôi     haøng   caây   xanh   thaém  - Hs : Laéng döôùi mai tröôøng meán  yeâu,   -Gv: Môû laïi baøi nghe, caûm thuï coù   loaøi   chim   ………   .Cho   nhaïc hoaëc vaø nhôù laïi baøi töøng   aùnh   maét   treû   thô   cho   trình baøy baøi haùt töøng khuùc nhaïc dòu eâm . haùt -Hs :oân luyeän Nhö thôøi gian eâm ñeàm theo   - Gv: Duøngboä theo töøng daõy thaùng naêm .Nhö doøng soâng  nhôùcuûañaøncoù baøn, nhoùm gôïn ñeàu theo côn gioù.Mang   giai ñieâïuvaøphaàn baèngnhöõng loái tình yeâu cuûa thaày ñeán vôùi  ñeämcho HS haùt haùt hoaø gioïng, chuùng   em   .Ñeå   döïng   xaây  theo,GV chæhuy ñoái ñaùp hoaëc queâ   höông   töông   lai   saùng  coù lónh xöôùng - Hs : Haùt caù ngôøi. -Gv: Chia töøng nhaân vaø theå daõy baøn, nhoùm hieän baøi haùt II. Taäp ñoïc nhaïc soá 1: laàn löôït oân luyeän theo höôùng daãn Ca Ngôïi Toå Quoác baøi haùt cuûa GV, phaùt Nhaïc vaølôøi HoaøngVaân 20 - chuù yù khi taäp aâm roõ raøng, ’ haùt höôùng daãn haùt vôùi tình caùch phaùt aâm, caûm nheï nhaøng söûa sai , nhaänxeùt khoâng gaøo sau moãi laàn haùt theùt. ñeå HS kòp thôøi söûachöõa - Hs :Trình baøy -Kieåmtra caùnhaân caùnhaân moät vaøi em, nhaän xeùtvaøñaùnhgiaù. - Hs :Cheùpbaøi *Hoaït ñoäng2: - Hs : Quansaùt - Gv: Vieát leân - Hs :Traû lôøi : baûng Nhòp2/4 - Gv: treo baûng phuï Hoûi : Baøi   TÑN   -Hs :Coù caùc vieát   ôû   nhòp   hình noát: ñen, maáy ?  ñôn,noáttraéng. - Ñoïc gam Hoûi : Tröôøng ñoä   cuûa   baøi   goàm   - HS:Thöïc hieän nhöõng   hình   noát   tieát taáu theo
 9. naøo ? höôùngdaãnGV -HS: Nghe giai - Gv: höôùng daãn ñieäu ñoïc nhaåm luyeänñoïc gamÑoâ theo 12 tröôûng. -HS: theodoõi vaø ’ - Gv: Cho hs thöïc thöïc hieän. hieän tieát taáu baøi -HS: Nghe giai TÑN ñieäu ñoïc nhaåm - Gv:Ñaøn giai ñieäu theo baøi TÑN 3 laàn -HS: caû lôùp 4’ GV höôùng daãn: cuøngñoïc III / Baøi ñoïc theâm chiacaâu– 2 caâu Caâyñaønbaàu - Gv: Ñaøn moãi -HS: thöïc hieän caâubalaàn - Ñoïc vaø gheùp lôøi ca - Gv:Ñaøn laïi caâu nhaïcvaøbaétnhòp HS: thöïc hieän -Gv:Töông töï vôùi caâusau -Gv:Sau khi ñoïc - Hs : Vieátbaøi hoaønchænhcho HS - Hs : ñoïc baøi gheùplôøi ca troângsgk - Gv:chæñònhvaø -HS: theodoõi höôùng daãn töøng  nhoùm   HS: thöïc hieän *Hoaït ñoäng: - Gv: Vieát leân baûng - Gv:chæñònh - Gv: giaûi thích– giôùi thieäu caây ñaønbaàu Cuûng coá : Kieåm travieäctrìnhbaøy baøi TÑN vaøhaùt lôøi cuûatöøngtoå. Vôùi caùnhaân, neáuemnaøoxung phongvaøtrìnhbaøy ñaït yeâucaàu,coù theåcho caùcem ñieåmtoát. 4.Daën doø (1 phuùt):
 10. + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaànthuïc baøi TÑN soá1. +Laømbaøi taäpsoá2 trang8 SGK V/   Ruùt kinh nghieäm­  Boå sung      : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. Tieát 3  Ngaøysoaïn :               On baøi ha ùt: MAÙI TRÖÔØNG MEÁN YEÂU          OÂn taäp ñoïc nhaïc soá1 ·· AÂm nhaïc thöôøng thöùc ……..v…….. I Muïc tieâu 1 Kieán thöùc:            - Hoïc sinhhaùtthuaànthuïc baøi haùt .“Maùi tröôøng meán yeâu” - Ñoïc chínhxaùccaoñoäbaøi TÑN soá1vaøgheùplôøi ca thaønh thaïo. 2 kyõ naêng: -Hoïc sinhbieáttrìnhbaøybaøi haùtquamoätvaøi caùchhaùttaäptheå nhöhaùthoøagioïng,haùtlónh xöôùng,haùtñônca... 3 Thaùi ñoä
 11. - Quanoäi dungbaøi haùtgiaùoduïc caùcemcoù thaùi thaânthieänvôùi maùi tröôøngvaøbieátkính yeâuthaàycoâgiaùo,yeâuqueâhöôngñaùtnöôùc, töï haøoveàconngöôøi VieätNam. - Quabaøi aâmnhaïcthöôøngthöùcHS ñöôïc giôùi thieäuveànhaïcsó HoaøngVieät vaøbaøi haùt“ Nhaïc röøng”caùcemhieåubieátsöï ñoùng goùpcuûanhaïcsó cho neànaâmnhaïcVieätNam. II/Chuaån bò cuûa g v vaø hs 1/Chuaånbò cuûagiaùovieân - Phöôngphaùp: Giaûnggiaûi ; Thöïc haønh; Laømmaãu -Nhaïc cuï - Baûngphuï baøi TÑN soá1 2/ Chuaãnbò cuûahoïc sinh - Hoïc sinh: SGK +vôû ghi cheùp - Thuoäclôøi baøi haùt“Maùi tröôøng meán yeâu” III/  Hoaït ñoäng  daïy hoïc:  3. OÅn ñònhtoåchöùc: ( 1’) -Ñieåmdanh+kieåmtrataùcphong. 2. Kieåmtrabaøi cuõ: -ÔÛ tieátnaøyGV keáthôïp oântaäpvaøkieåmtra 3. Baøi môùi: - Giôùi thieäubaøi: ( 1’ ) -Trong baøi aâm nhaïc thöôøng thöùc hoâm nay, chuùng ta ñöôïc giôùi thieäu veà nhaïc só Hoaøng Vieät , tröôùc khi tìm hieåu baøi hoïc caû lôùpoânlaïi baøi haùtMaùi tröôøng meán yeâu vaøbaøi TÑN soá1 TL Hoaït ñoäng cuûa GV Hoaït ñoäng cuûa  Noäi dung  HS 12’ *Hoaït ñoäng1: I.OÂn baøi haùt: -GV höôùng daãn HS -HS luyeänthanh luyeänthanh. “Maùi tröôøng  - Trình baøy laïi baøi - Laéngnghe meán yeâu” haùt - OÂn luyeän baøi Nhaïc vaø lôøi - Cho HS haùt laïi toaøn haùt theo phaàn Leâ quoác Thaéng boä baøi haùt coù nhaïc nhaïc ñeäm, theå ñeäm. hieänñoängtaùc. - Laøm theo -Trong quaù trình oân höôùng daån cuûa caàn naâng cao chaát GV löôïng gioïng haùt nhö höôùng daãn phaùt aâm chuaån, laáy hôi ñuùng vaøsöûasai kòp thôøi. -Taäp bieåu dieãn - Chæñònh. ñôn ca, song ca, toápca.
 12. 8’ - Ñaùnhgiaù– ghi ñieåm - laéngnghe II.  OÂn   taäp   ñoïc   nhaïc: *Hoaït ñoäng2: - Ñaøngamñoâtröôûng - Ñoïc gam ñoâ TÑN  so á  1 : - Ñaønlaïi baøi TÑN tröôûng Ca Ngôïi Toå - Laéng nghe vaø Quoác - Baétnhòpcaûlôùp ñoïc nhôù laïi baøi Nhaïc vaølôøi baøi TÑN keát hôïp TÑN. HoaøngVaân gheùplôøi ca -HS ñoïc baøi - Söûa sai, neáuem naøo vaøgheùplôøi ca. 17’ ñoïc toát coù theå ghi -Hs :Coù theå ñieåmkhuyeánkhích. ñoïc caû lôùp, III. AÂm nhaïc  töøng daõy, caù *Hoaït ñoäng3: nhaân. thöôøng thöùc:  - Gv: Vieátleânbaûng   SGK     nhaïc   8   -Gv:giôùi thieäu: trang 10     - Hs : Vieátbaøi - TeânthaätLeâ - Hs : theodõi Chí Tröïc - Sinh naêm1928, queâôû xaõAn Höïu, huyeänCaùi Beø, tænhTieàn Giang. 5 -Moät soátaùc phaåmnoåi tieáng: Laù xanh,Tình ca.. - Gv: chæñònh - Hoûi: haõy neâu vaøi   - Hs :Ñoïc baøi neùt   veà   nhaïc   só   giôùi thieäu veà -Baøi haùt“ Nhaïc Hoaøng Vieät ?  nhaïc só Hoaøng röøng” - Gv: Môû baêng nhaïc Vieät trongSGK. - Nhòp3/4 coù moät soá baøi haùt -Hs :HS neâuvaøi cuûa nhaïc só Hoaøng neùtveànhaïcsó. Vieät -Hs :Thöôûng + Leân ngaøn, Laù thöùc moät soá xanh. taùc phaåm cuûa -Gv:giôùi thieäu baøi nhaïc só Hoaøng haùt“ Nhaïc röøng” Vieät - Gv: Môû baêng nhaïc - Hs :Laéngnghe baøi haùt“ Nhaïc röøng” * Cuûngcoá
 13. - Gv: ñeämñaønvaø -Hs:Laéng nghe höôùngdaãn vaøcaûmnhaän - Gv: ñeämñaønvaø -Hs: haùt dieãn höôùngdaãn caûmbaøi haùt“Maùi  tröôøng meán  yeâu” -Hs: -HS ñoïc baøi vaø gheùp lôøi ca baøi TÑN soá1. 4.Daën doø (1 phuùt): + Veà nhaø hoïc thuoäc giai ñieäu vaø lôøi baøi haùt, doïc thuaànthuïc baøi TÑN soá1. +Laømbaøi taäpsoá2 trang12 SGK V/   Ruùt kinh nghieäm­  Boå sung      : …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. …………………………………………………………………………… …………….. …………………………………………………………………………… …. Giáo án âm nhạc 6,7,8,9 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới   Liên hệ đt 0168.921.86.68
 14. Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới   Liên hệ đt 0168.921.86.68
 15. Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới   Liên hệ đt 0168.921.86.68
 16. Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới   Liên hệ đt 0168.921.86.68
 17. Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới   Liên hệ đt 0168.921.86.68 Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới   Liên hệ đt 0168.921.86.68
 18. Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới   Liên hệ đt 0168.921.86.68
 19. Giáo án âm nhạc 7 theo chuẩn kiến thức kỹ năng mới   Liên hệ đt 0168.921.86.68
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2