intTypePromotion=3

Tài liệu tập huấn: Kỹ năng thúc đẩy và điều hành cuộc họp - Dự án Thúc đầy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam

Chia sẻ: Duong Viet Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
30
lượt xem
2
download

Tài liệu tập huấn: Kỹ năng thúc đẩy và điều hành cuộc họp - Dự án Thúc đầy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tập huấn: Kỹ năng thúc đẩy và điều hành cuộc họp - Dự án Thúc đầy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam trình bày mục tiêu khóa tập huấn, một số kỹ năng thúc đẩy đã học, xác định mục tiêu, các kết quả một số cuộc họp trong dự án PCMM, xây dựng chương trình cuộc họp, tài liệu hóa các kết quả cuộc họp, thực hành thúc đẩy tiến trình cuộc họp, đánh giá cuộc họp,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu tập huấn: Kỹ năng thúc đẩy và điều hành cuộc họp - Dự án Thúc đầy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam

F -X C h a n ge<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> N<br /> y<br /> bu<br /> to<br /> k<br /> lic<br /> <br /> án “Thúc<br /> <br /> y mô hình c ng ng qu n lý t i Vi t Nam”<br /> PCMM<br /> <br /> -----------------------------Tài tr b i: SDC<br /> <br /> TÀI LI U T P HU N<br /> <br /> N NG THÚC<br /> <br /> Y VÀ<br /> <br /> U HÀNH CU C H P<br /> <br /> (Khóa nâng cao)<br /> <br /> Biên so n: Bùi Th Kim<br /> Giám<br /> <br /> c DWC<br /> <br /> Hòa Bình 2011<br /> 1<br /> <br /> .d o<br /> <br /> o<br /> <br /> .c<br /> <br /> m<br /> <br /> C<br /> <br /> m<br /> <br /> w<br /> <br /> o<br /> <br /> .d o<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> C<br /> <br /> lic<br /> <br /> k<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> N<br /> y<br /> bu<br /> to<br /> k<br /> lic<br /> <br /> cl c<br /> c tiêu khóa t p hu n ...................................................................................... 3<br /> Ôn l i m t s ph<br /> <br /> ng pháp thúc<br /> <br /> Ôn l i m t s k n ng thúc<br /> t s k n ng thúc<br /> <br /> y c b n .................................................. 3<br /> <br /> y ã h c ............................................................ 4<br /> <br /> y (b sung) ................................................................... 5<br /> <br /> K n ng th m dò ................................................................................................. 5<br /> K n ng di n gi i ................................................................................................ 6<br /> K n ng<br /> <br /> i tho i ............................................................................................... 9<br /> <br /> K n ng tóm t t k t qu th o lu n .................................................................. 11<br /> Xác<br /> <br /> nh m c tiêu, các k t qu m t s cu c h p trong d án PCMM ........ 12<br /> <br /> Xây d ng ch<br /> <br /> ng trình cu c h p ................................................................... 13<br /> <br /> Tài li u hóa các k t qu cu c h p ................................................................... 16<br /> Th c hành thúc<br /> <br /> y ti n trình cu c h p ......................................................... 16<br /> <br /> ánh giá cu i cu c h p .................................................................................... 17<br /> Tài li u tham kh o ............................................................................................. 17<br /> <br /> 2<br /> <br /> .d o<br /> <br /> o<br /> <br /> .c<br /> <br /> m<br /> <br /> C<br /> <br /> m<br /> <br /> w<br /> <br /> o<br /> <br /> .d o<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> C<br /> <br /> lic<br /> <br /> k<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> N<br /> y<br /> bu<br /> to<br /> k<br /> lic<br /> <br /> c tiêu khóa t p hu n<br /> <br /> Sau khóa t p hu n, các tham d viên s :<br /> <br /> Th c hành thu n th c m t s k n ng thúc<br /> Xây d ng xong Ch<br /> án PCMM;<br /> <br /> y c b n;<br /> <br /> ng trình chi ti t cho m t s cu c h p trong d<br /> <br /> Th c hành m t s ph n trong các cu c h p c a PCMM và rút ra các<br /> bài h c kinh nghi m.<br /> <br /> Ôn l i m t s ph<br /> <br /> ng pháp thúc<br /> <br /> yc b n<br /> <br /> Não trái và não ph i<br /> <br /> a não trái c a chúng ta ch u trách nhi m cho các con s và t ng . Nó<br /> c huy ng khi ti p nh n nh ng ho t ng tình c m liên quan n lô<br /> gíc, danh sách và phân tích.<br /> Trong khi n a não ph i<br /> c huy ng<br /> nh, màu s c, không gian và mô hình.<br /> Hình th c giáo d c thông th<br /> ch y u n a não trái.<br /> <br /> ti p nh n các giai<br /> <br /> ng trong nhà tr<br /> <br /> ng có xu h<br /> <br /> u, hình<br /> ng s d ng<br /> <br /> Các ph ng pháp thúc y th ng<br /> c thi t k sao cho chúng ta huy<br /> ng ng th i c n a não trái và ph i cùng ho t ng thì kh n ng ti p<br /> thu s hi u qu h n.<br /> <br /> 3<br /> <br /> .d o<br /> <br /> o<br /> <br /> .c<br /> <br /> m<br /> <br /> C<br /> <br /> m<br /> <br /> w<br /> <br /> o<br /> <br /> .d o<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> C<br /> <br /> lic<br /> <br /> k<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> N<br /> y<br /> bu<br /> to<br /> k<br /> lic<br /> <br /> Chia nhóm, m i nhóm nh l i và trình bày v m t s các ph<br /> thúc y c b n theo b ng sau:<br /> <br /> Tên ph<br /> <br /> ng pháp<br /> <br /> Áp d ng khi nào<br /> trong d án PCMM<br /> <br /> ng pháp<br /> <br /> Mô t cách áp<br /> ng và phân công<br /> ng i th c hành<br /> <br /> Tia ch p<br /> i ý t i ch (Philips zyz)<br /> ng não (b ng th màu)<br /> ng não trên gi y kh l n<br /> Th o lu n nhóm<br /> <br /> Các nhóm nh n xét và rút ra bài h c kinh nghi m<br /> <br /> Ôn l i m t s k n ng thúc<br /> n ng<br /> <br /> y ãh c<br /> <br /> Nh ng<br /> <br /> uc nl uý<br /> <br /> Tr c quan<br /> t câu h i<br /> ng nghe<br /> lý các ý ki n óng góp<br /> Ra quy t<br /> <br /> nh có s tham gia<br /> <br /> 4<br /> <br /> .d o<br /> <br /> o<br /> <br /> .c<br /> <br /> m<br /> <br /> C<br /> <br /> m<br /> <br /> w<br /> <br /> o<br /> <br /> .d o<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> C<br /> <br /> lic<br /> <br /> k<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> F -X C h a n ge<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> N<br /> y<br /> bu<br /> to<br /> k<br /> lic<br /> <br /> t s k n ng thúc<br /> <br /> y (b sung)<br /> <br /> n ng th m dò<br /> Th m dò có ngh a là h i ti p<br /> <br /> tìm hi u thêm, ví d :<br /> <br /> B n có th gi i thích thêm<br /> <br /> c không?<br /> <br /> B n có th gi i thích b ng cách khác<br /> B n có th cho tôi bi t thêm v<br /> <br /> u ó<br /> <br /> Nh ng t i sao, nh th nào, ai, khi nào,<br /> <br /> c không?<br /> c không?<br /> âu?<br /> <br /> Còn gì n a không?<br /> n ng th m dò gi ng nh cách b n l t t ng l p v c hành tây<br /> l y lõi.<br /> Nh v y, thúc y viên s d ng k n ng này<br /> d nd nn m<br /> c lý do<br /> th c s<br /> ng sau m t v n , ho c<br /> hi u v n<br /> k càng h n.<br /> n ng th m dò<br /> ph ng pháp này<br /> <br /> c dùng cho r t nhi u m c ích. B n có th s d ng<br /> :<br /> <br /> Khai thác kh n ng c a m i ng<br /> Làm rõ các câu h i, thông tin<br /> T o ra s<br /> <br /> i<br /> u vào và/ho c các quan<br /> <br /> m<br /> <br /> i tho i<br /> <br /> Gi i quy t v n<br /> <br /> 5<br /> <br /> .d o<br /> <br /> o<br /> <br /> .c<br /> <br /> m<br /> <br /> C<br /> <br /> m<br /> <br /> w<br /> <br /> o<br /> <br /> .d o<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> w<br /> <br /> C<br /> <br /> lic<br /> <br /> k<br /> <br /> to<br /> <br /> bu<br /> <br /> y<br /> <br /> N<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> O<br /> W<br /> !<br /> <br /> PD<br /> <br /> c u -tr a c k<br /> <br /> .c<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản