intTypePromotion=3

Tài liệu Xã hội học đại cương

Chia sẻ: Duong Thi Hoai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
402
lượt xem
86
download

Tài liệu Xã hội học đại cương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

xét về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghcứu cho rằng XH học bằng SocietaS ( gốc la tinh) và LogoS( gốc hi laS) có nghĩa là học thuyết trên n/c . Như vậy xhh được hiểu là học thuyết về XH, nghcứu XH. - Xét về mặt ls, Auguste Conte (1798-1857-pháp) đã công khai sinh ra môn KH về các qluật cùa xh với tên gọi là “XHH”. Theo đó xxh được mô tả như 1 hệ thống hoàI chỉnh có cấu trúc xđ (các tập hợp, nhóm, tổng hợp..) được tổ chức và vận hành theo các thiết chế, luôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Xã hội học đại cương

 1. 1.XH häc lµ g×? Tr×nh bµy ®èi tîng nghiªn cøu cña   XH häc vµ mqhÖ gi÷a XH häc víi c¸c KH XH kh¸c. A. x∙ héi häc lµ g×? #Kh¸I niÖm: ­ xÐt vÒ mÆt thuËt ng÷, nhiÒu nhµ nghcøu cho r»ng  XH häc b»ng SocietaS ( gèc la tinh) vµ LogoS( gèc  hi laS) cã nghÜa lµ häc thuyÕt trªn n/c . Nh  vËy  xhh ®îc hiÓu lµ häc thuyÕt vÒ XH, nghcøu XH. ­ XÐt vÒ mÆt ls, Auguste Conte (1798­1857­ph¸p) ®∙  c«ng khai sinh ra m«n KH vÒ c¸c qluËt cïa xh víi  tªn gäi lµ  “XHH”. Theo ®ã xxh ®îc m« t¶ nh  1 hÖ  thèng   hoµI   chØnh   cã   cÊu   tróc   x®   (c¸c   tËp   hîp,  nhãm, tæng hîp..) ®îc tæ chøc vµ vËn hµnh theo c¸c  thiÕt chÕ, lu«n vËn ®g, biÕn ®æi cã tÝnh ql. Sao  ®ã c¸c nhµ xhh kh¸c ®∙ p/triÓn, n/cøu c¸c vÊn ®Ò  trong ®/s xh lµm cho xhh ngµy cµng p/tr vµ phong  phó h¬n. ­ Ngµy nay, xhh ®îc ®inh nghÜa nh sau: xhh lµ 1 KH  thuéc   c¸c   KH   xh   chuyªn   n/c   c¸c   ql   ,tinh   ql   ,c¸c  ®/®IÓm, c¸c tÝnh chÊt, c¸c c¬ chÕ n¶y sinh, vËn/®,    biÕn ®æi vµ mqhÖ gi÷a con ng   êi vµ con ng    êi. ­  Theo   1sè   nhµ   xhh   X«  ViÕt   tríc   ®©y   th×   xhh   M¸c  XÝt   lµ   KH   vÒ   c¸c   ql   phæ   biÕn   vµ   ®Æc   thï   cïa   sù  v/®g vµ p/triÓn cïa c¸c hÖ thèng xh x/®Þnh; lµ KH  vÒ c¸c c¬ chÕ h/® vµ c¸c h/thøc biÓu hiÖn cïa ql  ®ã   trong   h/®   cïa   c¸c   c¸   nh©n,   tËp   ®oµn   xh,  g/c,d/téc. B. ®èi tîng n/cøu cïa xhh. ­ §TNC cïa xhh lµ xh loµI ngêi trong ®ã c¸c QHXH  (ttxh) ®îc biÓu hiÖn th«ng qua c¸c hµnh vi xh gi÷a  ngêi   vµ   ngêi   hay   nãi   1  c¸ch  kh¸c   lµ  n/c  mqh  h÷u  c¬, sù a/h lÉn nhau, qhÖ biÖn chøng gi÷ 1 bªn lµ  con ngêi víi t  c¸ch c¸ nh©n, nhãm…vµ 1 bªn lµ xh  víi t c¸ch lµ hÖ thèng xh, c¬ cÊu xh. ­ Nãi 1 c¸ch h×nh ¶nh ,vÊn ®Ó k ph¶I lµ ë chç lµm  cho con ngêi vµ xh ngµy cµng xa nhau hay nhËp l¹I  lµm 1 vÒ mÆt lÝ luËn vµ p/p luËn xhh vÊn ®Ò lµ lµm  sao   chØ   ra   ql,   tÝnh   ql,   thuéc   tÝnh,   ®/®IÓm   còng 
 2. nh  c¬ chÕ ,h×nh thøc,®k cïa sù h×nh thµnh ,v/® vµ  p/triÓn mqh t¾c ®éng qua l¹I gi÷a con ngêi vµ xh. ­ XÐt trong tiÕn tr×nh p/ triÓn cïa xhh, c¸c vÊn  ®Ò   kÐp:  “con   ngêi­xh”,  “hµnh   ®éng   xh­c¬   cÊu   xh”,  “vÜ   m«­vi   m«”,  “chñ   quan­kquan”,  “chñ   thÓ­kh¸ch  thÓ”, “tù nhiªn­xh”…lµ träng t©m trong n/c xhh. ­ Cã thÓ nãi  §TNC cña xh  nãi 1 c¸ch kh¸I qu¸t lµ  hµnh vi xh cña con ngêi . chóng ta chØ cã thÓ hiÓu  râ h/vi xh trªn c¬ së lµm râ ®îc mèi tû quan gi÷a  ngêi­ngêi   trong   c¸c   nhãm   trong   céng   ®ång   xh   dùa  trªn c¸c dÊu hiÖu ®Æc trng. ®ång thêi xhh n/c sù  t¬ng   t¾c   gi÷a   c¸c   nhãm   vµ   c¸c   céng   ®ång   xh   kh¸c  nhau ®Ó ph¸t hiÖn ra tÝnh ql chi phèi c¸c qhÖ, c¸c  mèi   liªn   hÖ   t¹o   thµnh   hÖ   thèng   tæng   thÓ,   hoµn  chØnh cña xh. c. Quan hÖ gi÷a xhh víi c¸c KH kh¸c. # Quan hÖ gi÷a xhh vµ triÕt häc. ­  TriÕt   häc   lµ   KH  n/c  ql   quan  träng   nhÊt   cña   tù  nhiªn, xh vµ t duy. QhÖ gi÷a xhh & triÕt häc lµ qh  gi÷a KH cô thÓ víi thÕ giíi quan KH.TriÕt häc M­LN  lµ nÒn t¶ng thÕ giíi quan, lµ c¬ së p/ph¸p luËn n/ c cña xhh m¸c xÝt. Xhh m¸c xÝt vdông CNDVLS & phÐp  BCDV   lµm   c«ng   cô   lÝ   luËn   s¾c   bÐn   ®Ó   n/c   &   c¶I  thiÖn mqh gi÷a con ngêi & xh. ­ Trong qh nµy cÇn tr¸nh 2 quan niÖm cña trî p/tr  cña xhh: +   Quan   ®IÓm   1:   xhh   lµ   1   bé   phËn   cña   triÕt   häc:  ch¼ng h¹n quan ®IÓm nµy ®∙ ®ång nhÊt n/c lÝ luËn  xhh víi CNDVLS trong viÖc gi¶I thÝch ®/s xh. Lµm  gi¸n ®o¹n viÖc kÕ thõa, vdông & p/tr 1 c¸ch s¸ng  t¹o c¸c t  tëng , k/n & p/p luËn xh cã Cac M¸c &  Angghen, Lªnin ®∙ nªu ra tõ thÕ kû 19­nay. +  Quan   ®IÓm   2:   ®Æt   xhh   biÖt   lËp   hay   ®èi   lËp   víi  triÕt häc .xhh kh«ng cã mlhÖ ®¸ng kÓ g× víi triÕt  häc . thùc chÊt cña quan niÖm nµy cè t×nh lµm ng¬  tríc 1 thùc tÕ lµ xhh bao giê còng cã tÝnh triÕt  häc. Nã ®îc thÓ hiÖn ë chç xhh t×m hiÓu b¶n chÊt  cña   c¸c   sù   vËt   hiÖn   tîng   trong  triÕt   häc   &  xh   &  nhËn thøc ql chung cña vËn/®g p/tr con ngêi & xh , 
 3. lý thuyÕt xhh cña M¸c lµ 1sv. TÝnh triÕt häc trong  xhh g¾n liÒn víi thÕ giíi quan , tù t tëng vµ tÝnh  g/c. ­ MqhÖ xhh­triÕt häc b»ng biÖn chøng. C¸c n/c xhh  cung cÊp nh÷ng th«ng tin vµ ph¸t hiÖn c¸c vÊn ®Ò,  bÇng chøng míi lµm phong phó kho tµng tri thøc vµ  p/p luËn triÕt häc. Trªn c¬ së n¾m v÷ng tri thøc  xhh ta cã thÓ vdông 1 c¸ch s¸ng t¹o tri thøc triÕt  häc vµo h® thùc tiÕn CM. # Quan hÖ xhh­t©m lý häc vµ lÞch sö häc. XHH kh«ng bÞ TL häc lÊn ¸p v× xhh kh«ng tËp trung  n/c vÒ c¸ nh©n , hµnh vi xh vµ vÒ ho¹t ®g TL cña  con ngêi. Xhh kh«ng bÞ lÞch sö häc bao hµm v× xh  kh«ng  tËp  trung  n/c c¸c  sù kiÖn  LSXH  cô thÓ.  Xhh  còng kh«ng ph¶I lµ “KH nöa nä, nöa kia.(tøc võa n/c  con ngêi, võa nghiªn cøu XH mét c¸ch biÖt lËp). XH  häc cã mèi liªn chÆt chÏ víi tÊm lý häc vµ lÞch sö  häc. C¸c nhµ x∙ héi häc cã thÓ vËn dông c¸ch tiÕp  cËn t©m lý häc ®Ó xem xÐt hµnh ®éng x∙ héi víi t  c¸ch   lµ   ho¹t   ®éng   c¶m   tÝnh,   cã   ®èi   tîng   vµ   môc  ®Ých. XH  häc cã thÓ  qu¸n  triÖt  quan ®IÓm  lÞch  sö trong  viÖc ®¸nh gÝa t¸c ®éng cña hoµn c¶nh, ®IÒu kiÖn XH  ®èi víi con ngêi. ( ph©n tÝch yÕu tè “ thêi gian XH  ”) khi gi¶I thÝch nh÷ng thay ®æi XH trong ®êi sèng  con ngêi. # Quan hÖ XH häc – kt häc. Kinh   tÕ   häc   nghiªn   cøu   qu¸   tr×nh   s¶n   xuÊt,   ph©n  phèi   vµ   tiªu   dïng   hµng   ho¸   vµ   dÞch   vô.   XH   häc  nghiªn   cøu   hoµn   c¶nh   v¨n   ho¸,   c¸ch   tæ   chøc   XH   2  quan hÖ XH cña c¸c hiÖn tîng, qóa tr×nh KT. 2 khoa  häc nµy cïng vËn dông nh÷ng kh¸I niÖm ph¹m trï hai  lý   thuyÕt   thichs   hîp   víi   ®èi   tîng   nghiªn   cøu   cña  m×nh. VÝ   dô:   lý   thuyÕt   trao   ®æi,   kh¸I   niÖm   thÞ   trêng  trong kinh tÕ häc ®îc sö dông trong nghiªn cøu XH  häc. Kh¸I niÖm m¹ng líi XH, vÞ thÕ XH, hµnh ®éng XH  trong XH häc ®îc c¸c nhµ kinh tÕ häc quan t©m. Mèi 
 4. quan hÖ XH häc vµ kinh tÕ häc ph¸t triÓn theo 3 xu  híng t¹o nªn 3 lÜnh vùc khoa häc liªn ngµnh. ­ KT hoch XH rÊt gÇn víi KT häc CT. ­ XH häc – KT ­ LÜnh vùc nghiªn cøu KT vµ XH. XHh KT lµ chuyªn ngµnh Xhh nghiªn cøu mèi quan hÖ  gi÷a   x∙   héi   häc   kinh   tÕ   gi÷a   con   ngêi   vµ   KT.   KT  häc gióp cho XH häc c¸ch  thùc tiÕp nhËn, m« h×nh  ho¸, t duy râ rµng, logic, chÆt chÏ vµ ®Þnh lîng. # Quan hÖ XH häc – nh©n chóng häc. Nh©n chóng häc nghiªn cøu so s¸nh XH loµI ngêi tõ  lóc   xuÊt   hiÖn   ®Õn   giai   ®o¹   ph¸t   triÓn   hiÖn   nay.  NhÊt   lµ   nh©n   chóng   hoch   XH   (   nh©n   chóng   häc   v¨n  hoa   )   nghiªn   cøu   ®êi   sèng   XH   cña   c¸c   céng   ®ång,  d©n téc ( v¨n ho¸ vµ c¬ cÊu XH cña c¸c   XH ) dÉn  ®Õn cã mèc liªn quan gÇn, chÆt chÏ nhÊt víiXH häc. Nh©n   chóng   häc   t×m   hiÓu   c¸c   x∙   héi   s¬   khai   hoÆc  tiÒn hiÖn ®¹I; XH häc chñ yÕu quan t©m ®Õn XH hiÖn  ®¹I dÉn ®Õn nhiÒu  kh¸I niÖm vµ ph¬ng thøc nghiªn  cøu quan träng cña XH häc b¾t nguån vµ ph¸t triÓn  trong nh©n chñng häc. VÝ dô: Kh¸I niÖm v¨n ho¸ ®îc sö dông lÇn ®Çu tiªn  tong c«ng tr×nh nghiªn cøu cña nhµ nh©n chñng häc  ng¬× Anh. Edöad Tylor. XH häc còng cã t¸c ®éng trö l¹I ®èi víi nh©n chñng  häc vÒ mÆt ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu. VÝ dô: vËn dông lý thuyÕt cña Durkhiem vÒ vai trß  cña c¬ cÊu XH, chøc n¨ng cña c¸c thiÕt chÕ XH, nhµ  nh©n   chñng   häc   ngêi   Anh   Radcliffe  –  Brown   ®∙   lý  gi¶I sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a c¸c XH cô thÓ ®Æc  thï. # Quan hÖ XH häc va luËt. LuËt   lµ   hÖ   thèng   c¸c   chuÈn   mùc   vµ   quy   t¾c   hµnh  ®éng   do   c¬   quan   cã   thÇm   quyÒn   chÝnh   thøc   ®a   ra.  C¸c nhµ XHH rÊt quan t©m nghiªn cøu luËt v× nã cã  t¸c   dông   quuy   ®Þnh   vµ   kiÓm   so¸t   XH   ®èi   víi   hµnh  ®éng vµ quan hÖ XH.
 5. VD: Durkheim cho r»ng hÖ thèng thiÕt chÕ luËt ph¸p  ph¸t triÓn víi sù tiÕn ho¸ tõ XH ®oµn kÕt cã häc  tíi XH ®oµn kÕt h÷u c¬. Cã thÓ vËn dông lÝ thuyÕt XHH ®Ó ph©n tÝch sù ph¸t  triÓn cña hÖ thèng ph¸p luËt còng nh  mèi quan hÖ  gi÷a ph¸p luËt vµ c¬ cÊu XH. VD: Theo Marx, hÖ thèng ph¸p luËt T S¶n lµ mét bé  phËn cña nhµ níc T  S¶n , lµ c«ng cô ¸p bøc giai  cÊp c¸c nhµ XHH rÊt quan t©m tíi vai trß cña ph¸p  luËt ®èi víi XH còng nhu xem xÐt, ®¸nh gi¸ ¶nh h­ ëng   qua   l¹I   gi÷a   hÖ   thèng   luËt   ph¸p   vµ   hÖ   thèng  XH. VD:   Weber   cho   r»ng   luËt   ph¸p   lµ   1   lùc   lîng   ®oµn  kÕt, tËp hîp vµ biÕn ®æi XH. # Quan hÖ XHH­ Khoa häc chÝnh trÞ : Khoa häc chÝnh trÞ chñ yÕu nghiªn cøu quyÒn lùc vµ  sù ph©n chia quyÒn lùc trong XH. Trong khi chÝnh  trÞ häc chó träng ph©n tÝch c¬ chÕ ho¹t ®éng vµ bé  m¸y   quyÒn   lùc   th×     XHH   tËp   trung   nghiªn   cøu   mèi  liªn hÖ gi÷a c¸c tæ chøc , thiÕt chÕ chÝnh trÞ vµ  c¬   cÊu   XH.   XHH   vµ   chÝnh   trÞ   häc   cã   mèi   quan   hÖ  chÆt chÏ trong viÖc cïng vËn dông c¸c lÝ thuyÕt ,  kh¸I niÖm vµ ph¬ng ph¸p chung. Ph¬ng ph¸p pháng vÊn, ®IÒu tra d  luËn XH vµ ph©n  tÝch   néi   dung   ®îc   ¸p   dông   cho   hai   khoa   häc.   Khi  c¸c nhµ XH häc nghiªn cøu lÜnh vùc chÝnh trÞ nªn  ®∙ gióp h×nh thµnh ngµnh XH häc chÝnh trÞ kh¸ ph¸t  triÓn trªn thÕ giíi. Víi t  c¸ch lµ mét khoa häc t¬ng ®èi ®éc lËp trong  hÖ thèng c¸c  KH, XH häc nghiªn cøu qui luËt h×nh  thµnh, vËn ®éng vµ ph¸t triÓn mèi quan hÖ gi÷a con  ngêi vµ XH. XH häc kh«ng ngõng tiÕp thu c¸c thµnh  tùu   cña   c¸c   KH   kh¸c.   Trªn   c¬   së   ®ã,   XH   häc   cã  nhiÖm   vô   ph¸t   triÓn   vµ   hoµn   thiÖn   hÖ   thèng   kh¸I  niÖm, ph¹m trï vµ ph¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu cña  m×nh. 1.C¬ cÊu XH häc – c¸c cÊp ®é nghiªn cøu cña c¬ cÊu   XH häc.
 6. • C¬ cÊu XH häc. C¨n cøvµo ®èi tîng nghiªn cøu cña XH häc, th× c¸c  qui   luËn   chung   vÒ   sù   ph¸t   triÓn   vµ   sù   ho¹t   ®éng  cña   XH,   sù   t¸c   ®éng   qua   l¹I   gi÷a   c¸c   thµnh   phÇn  cña c¬ cÊu XH chÝnh lµ c¸I mµ XH häc híng vµo ®ã  ®Ó   nghiªn   cøu.   C¸c   nhµ   XH   häc   kh¸c   nhau   còng   cã  nh÷ng c¸ch nh×n c¬ cÊu XH häc kh¸c nhau. Tõ quan  ®IÓm   t¬ng   quan,   ngêi   ta   quan   niÖm   cã   3   møc   ®é  nghiªn cøu kh¸c nhau: ­ Nghiªn cøu c¬ cÊu tæng thÓ XH. Tõ   tÝnh   chÊt,   ®Æc   ®IÓm   cña   c¸c   h×nh   th¸I   XH   mµ  chia thµnh XH n« lÖ, XH ph«ng kiÕn, XHTB ( nghiªn  cøu ë cÊp ®é nµy lµ nhiÖm vô cña XH häc vÜ m« ). ­ Nghiªn cøu sù vËn hµnh cña c¸cc¬ chÕ XH, c¸c tîp  hîp XH( nhãm, héi, ®oµn, céng ®ång  …  ) trong qu¸  tr×nh qu¶n lý XH. ­   Nghiªn   cøu   c¶   ngêi   víi   t  c¸ch   lµ   con   ngêi   XH  trong c¸c mèi t¬ng quan ®ã lµ XH häc vi m«. C¸c nhµXH häc MacxÝt lÊy chñ nghÜa duy v¹t lÞch sö  lµm   oh¬ng   ph¸p   luËn   khoa   häc,   ¸p   dông   vµo   qu¸  tr×nh nghiªn cøu; lÊy CNXHKH  lµm môc tiªu vµ néi  dung nghiªn cøu. Trong   qu¸   tr×nh   ph¸t   triÓn,   XH   häc   lu«n   lu«n   cã  mèi liªn hÖ bÒn v÷ng c¸c ngµnh KHXH kh¸c vµ tiÕp  thu nh÷ng thµnh tùu míi cña c¸c khoa häc kh¸c lµm  phong phó thªm néi dung vµ ph¬ng ph¸p nghiªn cøu  cña m×nh. • CÊp ®é nghiªn cøu: ­ C¨n cø vµo møc ®ä trõu tîng, kh¸I qu¸t cña tri  thøc XH häc ®Ó ph©n chia c¬ cÊu XH häc thµnh:  + XH häc trõu tîng – lý thuyÕt. + XH häc cô thÓ – thùc nghiÖm. + XH häc triÓn khai – øng dông. . XH häc trõu tîng – lý thuyÕt ( Ferdinand Tonnies  –  nhµ   XH  häc  nmgêi   §øc   1855  –  1936   cßngäi   lµ  XH  häc   thuÇn   tuý)   lµ   mét   bé   phËn   XH   häc   nghiªn   cøu  mét c¸ch kh¸ch quan, Kh vÒ hiÖn tîng, qu¸ tr×nh XH  nh»m   ph¸t   hiÖn   tri   thøc   míi;   x©y   dùng   lý   thuyÕt  kh¸I niÖm vµ ph¹m trï XH.
 7. .   XH   häc   cô   thÓ  –  thùc   nghiÖm:   bé   phËn   XH   häc  nghiªn   cøu   c¸c   hiÖn   tîng   qu¸   tr×nh   XH   b»ng   c¸ch  vËn   dông   lý   thuyÕt,   kh¸I   niÖm   XH   häc,   c¸c   ph¬ng  ph¸p   thùc   nghiÖm   (   c©n,   ®o,   ®ong,   ®Õm  …  )   nh»m  kiÓm tra hoÆc chøng minh gi¶ thuyÕt XH häc. . XH häc triÓn khai, øng dông: bé phËn cña XH häc,  cã   nhiÖm   vô   vËn   dông   c¸c   nguyªn   lý   vµ  ý   tëng   XH  häc vµo viÖc ph©n tÝch, t×m hiÓu vµ gi¶I quyÕt c¸c  t×nh   huèng,   sù   kiÖn   hiÖn   thùc   cña   ®êi   sèng   XH;  nghiªn cøu c¬ chÕ ho¹t ®éng, ®IÒu kiÖn, h×nh thøc  biÓu hiÖn cña c¸c qui luËt Xh häc nhµem chØ ra c¸c  gi¶I ph¸p ®a tri thøc Xh häc vµo cuéc sèng. Ba bé phËn nµy cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau.  XH   häc   lý   thuyÕt   v¹ch   ®êng,   x¸c   ®Þnh   ph¹m   vi  nghiªn cøu, ®Þnh híng lý luËn cho XH thùc nghiÖm  XH häc thùc nghiÖm cung cÊp b»ng chøng, sù kiÖn ®Ó  kiÒm   chøng   gi¶   thuyÕt   ®îc   rót   ra   tõ   XH   häc   lý  thuyÕt ( tÝnh ®óng, sai ). XH häc thùc nghiÖm lµ  trung   gi÷a   XH   häc   thuÇn   tuý   vµ   XH   häc   øng   dông.  Tøc lµ chØ nh÷ng tri thøc XH häc ®∙ ®îc kiÒm chøng  míi   nªu   ¸p   dông   vµo   cuéc   sèng.   MÆc   dï   vËy,   cßn  ph¶I tiÕn hµnh nghiªn cøu øng dông, triÓn khai tr­ íc   khi   ®a   kÕt   qu¶   nghiªn   cíu   lý   luËn   vµ   thùc  nghiÖm vµo thùc tiÔn ®Ó sö dông. ­ C¨n cø vµo cÊp ®é chung  –  riªng, bé phËn chÝnh  thÓ   cña   tri   thøc   vµ   lÜnh   vùc   nghiªn   cøu   cña   XH  häc, ph©n chia c¬ cÊu hµng ho¸ thµnh 2 bé ph©n. + XH häc ®¹I c¬ng. + XH häc chuyªn nghµnh ( chuyªn biÖt ) . XH  häc ®¹I  c¬ng:  nghiªn  cøu  c¸c qui  luËt,  tÝnh  qui   luËt,   thuéc   tÝnh   vµ   ®¹c   ®IÓm   chung   nhÊt   cña  c¸chiÖn tîng hai qu¸ tr×nh XH dÉn ®Õn XH häc ®¹I c­ ¬ng cã néi dung nghiªn cøu g¾n víi XH häc vÜ m« vµ  XH häc lý thuyÕt. . XH häc chuyªn ngµnh lµ bé phËn cña XH häc g¾n lý  luËn XH häc ®¹I c¬ng nghiªn cøu c¸c hiªn tîng cña  tõng lÜnh vùc, ho¹t ®éng, khÝa c¹nh, c¸c mÆt cô thÓ  cña ®êi sèng XH con ngêi. Hai bé phËn nµy cã mèi quan hÖ biÖn chøng víi nhau.
 8. XH häc ®¹I c¬ng lµ c¬ së lý luËn, ph¸p luËn cho XH  häc chuyªn nghµnh. XH häc chuyªn ngµnh cung cÊp b»ng chøng, sè liÖu cô  thÓ, th«ng tin míi cho c«ng t¸c nghiªn cøu cña XH  häc ®¹I c¬ng, gãp phÇn bæ xung vµ ph¸t triÓn cho XH  häc ®¹I c¬ng. ­ C¨n cø vµo qui m«, kÝch cì ( lín, nhá ) cña hÖ  thèng XH, chia c¬ cÊu XH häc thµnh 2 bé phËn: + XH häc vÜ m«. + XH häc vi m«. . XH häc vÜ m« nghiªn cøu c¬ cÊu Xh, thiÕt chÕ XH,  t¬ng t¸c Xh gi÷a c¸c hÖ thèng Xhvµ cña Xh cã qui  m« lín. Mét Xh ®Æc thï, mét quèc gia, mét d©n téc,  mét chÕ ®é Xh, mét khu vùc trªn thÕ giíi …  XH   häc   vÜ   m«   nghiªn   cøu   hiÖn   tîng,   qua   trïnh   Xh  víi t c¸ch lµ chÝnh thÓ toµn vÑn.  . Xh häc vi m«: nghiªn cøu c¸c qui luËt ph¸t sinh,  vËn ®éng vµ oh¸t triÓn cña nhãm Xh cã qui m« nhá.  NgoµI ra cßn nghiªn cøu c¸c qu¸ tr×nh,  hiÖn tîng  x¶y ra trong nhãm nhá, còng nh  hµnh ®éng vµ t¬ng  t¸c Xh gi÷a c¸c c¸ nh©n. Hai bé phËn nµy cã mèi quan hÖ h÷u c¬ víi nhau. Xh  häc vi m« cung cÊp c¸c th«ng tin c¬ b¶n, chi tiÕt  cho kh¸I qu¸t nghiªn cøu cña Xh häc vÜ m«. Xh häc  vÜ m« lµ nguån ký luËn ®Ó kÝch thÝch, vËn dông XH  häc vi m«. ­ NgoµI ra cßn cã thÓ xem c¬ cÊu Xh häc víi t c¸ch  lµ mét hÖ thèng c¸c ngµnh XH häc. C¨n cø vµo lo¹I  h×nh ho¹t ®éng hay lÜnh vùc c¬ b¶n cña ®êi sèng Xh  chia ra Xh häc kü thuËt, Xh häc chÝnh trÞ, Xh häc  v¨n ho¸, Xh häc c«ng nghiÖp  …  C¨n cø vµo khu vùc  ®Þa lý  –  hµnh chÝnh kü thuËt cã Xh häc thµnh thÞ  hai Xh häc n«ng th«n nghiªn cøu céng ®ång vµ lèi  sèng ë thµnh thÞ hoÆc n«ng th«n. 2.Ph©n   tÝch   chøc   n¨ng   chñ   yÕu   XH   häc  –  nhiÖm   vô   cña XH häc ë VN hiÖn nay. • Chøc n¨ng cña XH häc:
 9. Xh häc nh c¸c khoa häc kh¸c ®Òu cã 3 chøc n¨ng c¬  b¶n  ­Chøc n¨ng nhËn thøc. ­Chøc n©ng thùc tiÔn. ­Chøc n¨ng t tëng. a.Chøc n¨ng nhËn thøc. ThÓ hiÖn ë 3 ®IÓm: ­ Thø 1:  Xh häc cung cÊp tri høc khoa häc vÒ b¶n  chÊt cña hiÖn thùc Xh vµ con ngêi . ­ Thø 2:  Xh häc ph¸t hiÖn c¸c qui luËt, tÝnh qui  luËt vµ qui chÕ n¶y sinh vµ vËn ®éng vµ ph¸t triÓn  cña c¸c hiÖn tîng, qu¸ tr×nh XH; cña mçi t¸c ®éng  qua l¹I gi÷a con vµ Xh. ­Thø 3: Xh häc x©y dùng vµ ph¸t triÓn hÖ thèng c¸c  ph¹m trï, kh¸I niÖm, lý thuyÕt vµ ph¬ng ph¸p luËn  nghiªn cøu. C¸c quan niÖm vÒ chøc n¨ng nhËn thøc cña Xh häc cã  thÓ chia thµnh 3 lo¹I: ­ Quan niÖm 1: Xh häc cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ nhËn  thøc Xh thuÇn tuý. Quan niÖm nµy b¾t nguån tõ Xh  cña A. Comte & E. Durheim, tõ KH tù nhiªn vµ chñ  nghÜa thùc chøng. Cho r»ng Xh häc ph¶I trë thµnh  mét   m«n   khoa   häc   thuÇn   tuý   ®Ó   ph¸t   hiÖn   t  thøc  kh¸ch quan, KH, chÝnh x¸c, c«ng b»ng … Xh häc cÇn  t×m ra c¸c qui luËt, ®a ra lý thuyÕt vµ x©y dùng  c¸c   kh¸I   niÖm,   ph¹m   trï;   ®ång   thõi   c¸c   kÕt   qu¶  nghiªn   cøu   cña   Xh   häc   ph¶I   ®îc   kiÒm   chøng   b»ng  thùc hiÖn. ­ Quan niÖm 2: chøc n¨ng nhËn thøc cña Xh häc thÓ  hiÖn ë viÖc gi¶I nghÜa, ®éng c¬, ý nghÜa cña c¸c  hiÖn tîng, qu¸ tr×nh 2 hµnh ®éng XH. Quan niÖm nµy  b¾t nguån t  KH nh©n vËt, triÕt häc, lÞch sö, nghÖ  thuËt, vµ c¸c nghiªn cøu vÒ t«n gi¸o, v¨n ho¸,  … mµ ®¹I diÖn lµ M. Weber. Cho r»ng mäi hiÖn tîng,  qu¸   tr×nh  vµ   hµnh  ®éng   Xh  lµ   ®Òu   cã   môc   ®Ých,  ý  nghÜa  vµ   gi¸   trÞ   nµo   ®ã   ®èi   víi   con   ngêi   vµ   Xh.  Ph¬ng ph¸p nhËn thøc c¬ b¶n lµ quan s¸t trùc tiÕp  vµ tham dù vµo sù kiÖn Xh råi m« t¶ l¹I; KÕt qu¶  quan   s¸t   ph¶I   phï   hîp   vµ   ®óng   víi   g×   ®∙   tr¶I 
 10. nghiÖm.  Quan niÖm nµy cho r»ng Xh häc kh«ng  hoµn  toµn trung tÝnh vµ tuyÖt ®èi kh¸ch quan v× nã phô  thuéc nhiÒu vµo ý trÝ chñ quan ( lùa chän c©u hái,  vÝ   dô   nghiªn   cøu   )   vµ   yªu   cÇu   cña   Xh   hoµn   c¶nh  lÞch sö cô thÓ. ­  Quan   niÖm   3:  b¾t   nguån   tõ   CNDVLS   ,   tõ   Xh   häc  MacxÝt ®ßi hái nhËn thøc Xh häc ph¶I v¹ch ra ®îc  c¬ cÊu thùc cña c¸c qu¸ tr×nh, hiÖn tîng cña thÕ  giíi vËt chÊt cña tån t¹I XH. Cho r»ng nhËn thøc  KH ph¶I dùa trªn lËp trêng t tëng vµ thÕ giíi quan  Khcña CN M¸c  –  Lª nin. Tri thøc Xh häc ph¶I gióp  con   ngêi   nhËn   thøc   ®îc   ph¶I   tr¸I,   ®óng   sai   gãp  phÇn c¶I t¹o ®êi sèng con ngêi. Tøc lµ c/n¨ng nhËn  thøc g¾n liÒn víi c/n¨ng thùc tiÔn vµ t tëng B. chøc n¨ng thùc tiÔn. C/n¨ng nµy cã mqhÖ biÖn chøng  víi c/n nhËn thøc.  ®©y lµ 1 trong nh÷ng môc tiªu cao c¶ cña xhh, thÓ  hiÖn ë sù nç lùc c¶I thiÖn xh vµ cuéc sèng cña con  ngêi. ®©y kh«ng chØ lµ viÖc vËn dông ql xhh trong  ho¹t ®éng nhËn thøc hiÖn thùc, mµ cßn lµ viÖc gi¶I  quyÕt   ®óng   ®¾n,   kÞp   thêi   nh÷ng   vÊn   ®Ò   n¶y   sinh  trong xh ®Ó c¶I thiÖn thùc tr¹ng xh. ®ång thêi cßn  ph¶I híng tíi dù b¸o nh÷ng g× sÏ xÈy ra vµ ®Ó xuÊt  kiÕn nghÞ, gi¶I ph¸p ®Ó kiÓm so¸t c¸c hiÖn tîng,  qu¸ tr×nh xh.   Lªnin nãi vÒ c/n¨ng cña xhh:  “kh«ng ph¶I chØ ®Ó  gi¶I thÝch qu¸ khø mµ cßn dù kiÕn t¬ng lai 1 c¸ch  m¹nh d¹n vµ thùc hiÖn dù kiÕn Êy b¼ng 1 hµnh ®éng  dòng c¶m”. VD   :   c¸c   c«ng   tr×nh   KH   sö   dông   c¸c   p/p¸p,   thuËt  ng÷,   k/niÖm   xhh   ®Ó   n/c   c¸c   v®Ò   xh   trong   thêi   k×  ®æi   míi   ë  níc   ta.   C¸c   n/c   nµy   ®∙  cung   cÊp   th«ng  tin,   b»ng   chøng   lµm   luËn   chøng   KH   cho   viÖc   tiÕp  tôc ®æi míi vµ hoµn thiÖn c¸c chÝnh s¸ch KT­XH. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c/n¨ng thùc tiÔn, c¸c k/ niÖm,   lý   thuyÕt   vµ   p/p   n/c   cña   xh   còng   ®îc   kiÓm  nghiÖm ®Ó söa ®æn vµ dÇn dÇn hoµn chØnh. C.   Chøc   n¨ng   t  tëng.   (rÊt   quan   träng   ®èi   víi  KHXH).
 11. C/n   nµy   thÓ   hiÖn   ë   chç   xhh   m¸c   xÝt   trang   bÞ   thÕ  giíi quan KH cña CN M¸c­Lªnin, CNDVLS, gi¸o dôc t  tëng Hå ChÝ Minh, n©ng cao, lý tîng XHCN vµ tinh  thÇn c¸ch m¹ng phÊn ®Êu ®Õn cïng cho CNXH .xhh m¸c  xÝt kh«ng chØ trau dêi thÕ giíi qua vµ t tëng M­Ln  mµ cßn h×nh thµnh vµ p/tr p/p t duy ng/c KH vµ kh¶  n¨ng suy xÐt phª ph¸n.(phª ph¸n c¸c trµo lu, t  t­ ëng sai tr¸I, kh«ng lµnh m¹nh trong xh; c«ng khai  b¶o vÖ lîi Ých vµ sù nghiÖp c¶I t¹o, x©y dùng xh  theo ®Þnh híng XHCN). C/n¨ng t  tëng cã qhÖ h÷u c¬  víi   c/n   nhËn   thøc   vµ   thùc   tiÔn.   C¸c   q/luËt   tri  thøc xh chØ cã ý nghÜa KH vµ nh©n v¨n ch©n chÝnh  khi híng tíi phôc vô lîi Ých vµ sù nghiÖp cña nh©n  d©n trong qu¸ tr×nh x©y dùng 1 xh c«ng b»ng, v¨n  minh.   TÝnh   t  tëng,   tÝnh   ®¶ng,   triÕt   häc   cña   xhh  M¸c­Lªnin   trë   nªn   thuyÕt   phôc,   hiÖn   thùc   h¬n   khi  ®îc   h×nh   thµnh   vµ   p/tr   trªn   c¬   së   c¸c   qluËt   vµ  ph¹m trï KH. Tãm l¹I, c/n t tëng cña xhh M­L ®ãng  vai   trß   kim   chØ   nam   ®Þnh   híng   nhËn   thøc   vµ   ho¹t  ®éng thùc tiÔn cho n/c xhh. #NhiÖm   vô   xhh   ë   VN   hiÖn   nay:   xhh   cã   3   nhiÖm   vô  chÝnh : ng/c lý luËn, ng/c thùc nghiÖm, ng/c øng  dông. ­Nghiªn cøu lý luËn: f¶I XD & p/tr hÖ thèng c¸c k/ niÖm, f¹m trï lý thuyÕt KH riªng, ®Æc thï of KHXHH  ë VN. NhiÖm vô h×nh thµnh vµ p/tr c«ng t¸c n/c lý  luËn   ®Ó   cñng   cè   bé   m¸y   kh¸I   niÖm   võa   t×m   &   tÝch  luü trÝ thøc tÝn tíi p/tr nh¶y vät vÒ chÊt trong  lý   luËn   &   p/tr   n/c,   trong   hÖ   thèng   k/niÖm   &   tri  thøc KH. Cßn híng tíi h×nh thµnh & p/tr hÖ th«ng  lý luËn ,p/p luËn n/c & tæ chøc n/c 1c¸ch c¬ b¶n,  hÖ thèng vÒ nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn & thùc tiÔn nh»m  ®¸p øng yªu cÇu p/tr KT, XH of ®Êt níc ta. ­Nghiªn cøu thùc nghiÖm: tiÕn hµnh nghiªn cøu thùc  nghiÖm ®Ó: KiÓm nghiÖm, chøng minh gi¶ thuyÕt KH.  Ph¸t   hiÖn   b»ng   chøng   vµ   vÊn   ®Ò   míi   lµm   c¬   së  choviÖc   söa   ®æi,   p/tr   vµ   hoµn   thiÖn   k/niÖm,   lý  thuyÕt vµ p/p luËn n/c. kÝch thÝch & h×nh thµnh t duy xhh. NgoµI ra cßn híng tíi v¹ch ra c¬ chÕ ®IÒu  kiÖn ho¹t ®éng vµ h×nh thøc biÓu hiÖn of c¸c quy 
 12. luËt   xhh   lµm   c¬   së   ®Ó   ®a   tri   thøc   KH   vµo   cuéc  sèng.   Nghiªn   cøu   thùc   nghiÖm   lµ   cÇu   nèi   gi÷a   lý  luËn vµ thùc tiÔn. Thùc hiÖn nhiÖm vô nµy, tr×nh  ®é lý luËn vµ kÜ n¨ng n/c of c¸c nhµ xhh còng ®îc  n©ng lªn. #Nghiªn  cøu øng dông:  n/c øng dông híng tíi viÖc  ®Ó   ra   c¸c   gi¶I   ph¸p   vËn   dông   nh÷ng   ph¸t   hiÖn   of  ng/c   lý   luËn   vµ   thùc   nghiÖm   p/tr   ho¹t   ®éng   thùc  tiÔn .®Ó theo kÞp tr×nh ®é of thÕ giíi, môc tiªu  cña chung ta lµ ®I t¾t ®ãn ®Çu , do ®ã c¸c nhµ xhh  cÇn ®Èy m¹nh n/c øng dông ®Ó rót ng¾n kho¶ng c¸ch  gi÷a 1 bªn lµ trÝ thøc lý luËn, thùc nghiÖm vµ 1  bªn lµ ho¹t ®éng thùc tiÔn vµ cuéc sèng of coc ng­ êi. C¨c cø vµo ®êng lèi, chÝnh s¸ch p/tr KT­XH of  ®¶ng vµ nhµ níc, nhÊt lµ chiÕn lîc ®×nh híng p/tr  KH­c«ng nghÖ , gi¸o dôc trong  thêi kú c«ng nghÖp  ho¸, hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt níc, xhh cÇn n/c vµ tham gia  gi¶I quyÕt c¸c khÝa c¹nh of c¸c vÊn ®Ò liªn quan  tíi. ­ chñ nghÜa M­L, t tëng Hå ChÝ Minh vµ con ®êng ®I  lªn CNXH ofVN. ­ Sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹I ho¸ ®Êt n­ íc. ­ BiÕn ®æi c¸c giai cÊp, tÇng líp XH. ­ C¸c chÝnh s¸ch b¶o ®¶m tiÕn bé xh vµ c«ng b»ng  xh. ­  x©y  dùng   nÒn   v¨n   ho¸   tiªn   tiÕn   ®Ëm   ®µ   b¶n   s¾c  d©n téc. ­ T¨ng cêng vai trß l∙nh ®¹o vµ søc chiÕn ®Êu of  ®¶ng. ­ x©y dùng nhµ níc  ph¸p quyÒn cña d©n, do d©n, v×  d©n. ­ P/tr nÒn KT hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh  theo   c¬   chÕ   thÞ   trêng,   cã  sù   qu¶n  lý   of   nhµ   níc  ,theo con ®êng XHCN. 6.   Nªu   nh÷ng   ®ãng   gãp   cña   Karl   Marx   (1818­1883)   ®èi víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña xhh nãi chung   vµ xhh MacxÝt nãi riªng.
 13. “c¸c nhµ triÕt häc cho tíi nay míi chØ gi¶I thÝch  thÕ giíi, vÊn ®Ò lµ biÕn ®æi thÕ giíi”. #T¸c gi¶: K­Marx. Nhµ tiÕt häc vµ nhµ KT häc ngêi  §øc,   nhµ   lý   luËn   cña   phong   trao   c«ng   nh©n   thÕ  giíi, nhµ s¸ng lËp chñ nghÜa céng s¶n KH. ¤ng sinh  n¨m 1818 t¹I Treves vµ mÊt n¨m 1883 ë London. ¤ng  lµ b¶n cña Friedrich Engels,  2 ngêi lµ b¹n chiÕn  ®Êu th©n thiÕt cña nhau cïng viÕt  “Tuyªn ng«n cña  §CS”  vµ cïng hoµn thiÖn häc thuyÕt  Mary. Hä thÊy  quan ®IÓm of «ng ph¶n ¸nh s©u s¾c nh÷ng biÕn ®éng  of thÕ kØ 19 víi c¸c cuéc CMCT, c«ng nghiÖp ho¸ vµ  CNTB ®ang lµm tan r∙ chÕ ®é PK, trËt tù xh tån t¹I  ngµn n¼m t¬cs ®ã. Víi t  c¸ch lµ nhµ KHXH, «ng ®∙  ph©n tÝch sù vËn ®éng of xh vµ CNTB vÒ mÆt lý luËn  vµ chØ ra  qluËt p/tr lÞch sö of xh trªn thÕ giíi.  Vµ   ph¸t   kiÕn   lý   luËn   qun   träng   nhÊt   cña   Marx   nh Engels ®¸nh gi¸ lµ lý luËn vÒ gi¸ trÞ thÆng d  vµ  CNDVLS   ­«ng   chuyÓn   h¼n   tõ   CNDuy   t©m   sang   CNDVËt,  ngêi d©n chñ sang ngêi céng s¶n. c¸c t¸c phÈm vÜ  dô: bé t b¶n, tuyªn ng«n cña §CS, b¶n t¶o KT­triÕt  häc,hÖ t tëng §øc, gia ®×nh thÇn thµnh. #CNDVLS,   lý   luËn   vµ   ph¬ng   ph¸p   luËn   XHH   Marx:  CNDVLS ®ùc c¸c nha xhh macxits coi lµ xhh ®ai c¬ng  macxits,   trong   ®ã   thÓ   hiÖn   ë   lý   luËn   xhh   vµ   p/p  luËn xhh of Marx. C¸c t¸c phÈm of «ng chøa ®ùng hÖ  thèng lý luËn xhh hoµn chØnh, cho phÐp vËn dông ®Ó  n/c   bÊt   k×   xh   nµo.   cïng   víi   H.   Spencer,   E.  Durkheim, M. Weber… «ng lµ ngêi ®Æt nÒn mãng p/tr  xhh   hiÖn   ®¹I.   XuÊt   ph¸t   ®IÓm   of   CNDVLS   lµ   viÖc  ph©n tÝch c¸c qu¸ tr×nh LSXH tõ gãc ®é ho¹t ®éng  vËt chÊt of con ngêi, tõ gãi ®é c¬ së KT of XH, tõ  qua ®IÓm “tån t¹I xh quyÕt ®Þnh ý thøc xh” khi n/c  xh, CNDVLS xem xÐt xh víi t c¸ch lµ c¬ cÊu xh (hÖ  thèng xh). Xh ®îc hiÓu lµ 1 chÝnh thÓ gåm c¸c bé  phËn cã mèi liªn hÖ qua l¹I víi nhau, ( giai cÊp,  thiÕt chÕ, c¸c chuÈn mùc gi¸ trÞ, v¨n ho¸,  …  ).  NhÊt   c¶   khi   nghiªn   cøu   XHTB   Marx   ®Æc   biÖt   chó  träng tíi c¬ cÊu giai cÊp vµ chØ ra ®èi kh¸ng víi  nhau vÒ mÆt lîi Ých lµ giai cÊp t s¶n vµ v« s¶n.
 14. CNDVLS   xem   biÕn   ®æi   Xh   lµ   thuéc   tÝnh   vèn   cã   cña  mäi XH bëi v× con ngêi kh«ng ngõng lµm ra lÞch sö  trong   qu¸   tr×nh   ho¹t   ®éng   nh»m   tho¶   m∙n   c¸c   nhu  cÇu ngµy cµng t¨ng lªn cña m×nh. §IÒu nµy ®ßi hái  nghiªn cøu XH ph¶I híng vµo viÖc chØ ra ®îc nguån  gèc biÕn ®æi Xh trong lßng Xh ®ã. Theo «ng,chÝnh  sh t¸c ®éng qua l¹I, m©u thuÉn  hai ®èi kh¸nggi÷a  c¸c   bé   phËn   cña   XH   chÝnh   lµ   nguån   gèc   cña   ph¸t  triÓn XH. VÝ dô: Marx chØ rs r»ng C§PK mang trong m×nh, c¸c  quan hÖ XH tÊt yÕu dÉn ®Õn sù ra ®êi cña CNTB. Trong luËn ®IÓm cña CNDV biÖn chøng, Marx cho r»ng  sù vËn ®éng, biÕn ®æi XH tu©n theo c¸c qui luËt mµ  con ngêi cã thÓ nhËn thøc ®îc. Vµ do ®ã con ngêi  còng   cã   kh¶   n¨ng   vËn   d¹ng   c¸c   qui   luËt   ®∙   nhËn  thøc   ®îc   ®Ó   c¶I   t¹o   XH   phï   h¬pj   víi   lîi   Ých   cña  m×nh. Theo qui luËt lÞch sö, XH ph¸t triÓn tõ c¬  cÊu XH ®¬n gi¶n ®Õn phøc t¹p; nhiÖm vô cña lý luËn  vµ ph¸p luËn khoa häc XH lµ chØ ra nh÷ng ®IÒu kiÖn  gióp con ngêi nhËn thøc ®îc lîi Ých giai cÊp cña  m×nh, ®Ó tõ ®ã ®oµn kÕt vµ tæ chøc ®Êu tranh c¸ch  m¹ng nh»m xo¸ bá trËt tù XH cò, XD trËt tù XH míi  v¨n minh,  tiÕn bé,c«ng  b»ng h¬n cho XH. ViÖc vËn  dông   CNDVLS   víi   t  c¸ch   lµ   c¬  së   lý   luËn   vµ   phên  ph¸p luËn trong XH häc ®ßi hái nghiªn cøu XH häc  ph¶I tËp trung ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a con ngêi  vµ XH. Con ngêi bÞ qui ®Þnh bëi c¸c ®IÒu kiÖn sèng  vËt chÊt vµ con ngêi t¸c ®éng trë l¹I ra sao … # Quan niÖm vÒ b¶n chÊt cña XH häc con ngêi. B¶n   chÊt   cña   XH   häc   con   ngêi   b¾t   nguån   tõ   trong  qu¸ tr×nh SX thùc cña XH, tõ trong ho¹t ®éng SX ra  cña c¶I, vËt chÊt ( tiÒn ®Ò kinh tÕ ). ThÓ hiÖn: +§èi víi ®éng vËt: con ngêi ph¶I tù SX ra c¸c ph­ ¬ng tiÖn ®Ó tån t¹I µ ®Ó sèng. Do vËy b¶n chÊt cña  con ngêi vµ XH ®Òu bÞ qui ®Þnh bëi ho¹t ®éng SX ra  cña c¶I, vËt chÊt. Nghiªn cøu XH häc cÇn ph©n tÝch  c¸c c¸ch tæ chøc mèi quan hÖ gi÷a con ngêi víi con  ngêi,   con   ngêi   víi   XH   tßn   viÖc   SX   ra   ph¬ng   tiÖn  gióp con ngêi vµ XH sinh tån vµ ph¸t triÓn.
 15. + Cao hn thÕ, con ngêi kh«ng ngõng t¹o ra c¸c nhu  cÇu míi, cao h¬n. Trong “ B¶n th¶o KT häc vµ triÕt  häc  ”  (   1844   ),   Marx   cho   r»ng   L§SX   lµ   mét   qu¸  tr×nh kÐp nh»m: ­ Tho¶ m∙n c¸c nhu cµu vËt chÊt. ­ Béc lé n¨ng lùc s¸ng t¹o ®Æc thï cña con ngêi. Nhng   trong   XH  cã   giai  cÊp,   chÕ   ®é  bãc  lét  vµ   sù  tha   ho¸   vèn   cã   cña   ph©n   c«ng   lao   ®éng   kh«ng   cho  phÐp   con   ngêi   tù   do   biÓu   hiÖn   c¸c   n©ng   lùc   ngêi  cña m×nh. Ph©n tÝch nµy ®a ra ý tëng cho XH häc:  cÇn v¹ch ra nh÷ng c¬ chÕ, ®IÒu kiÖn XH c¶n trë hay  thóc ®Èy ph¸t triÓn nh÷ng n¨ng lùc phÈm chÊt cña  con ngêi trong qu¸ tr×nh lao ®éng XH. ­ S¶n xuÊt phô thuéc vµo ph©n c«ng L§. Theo «ng, ë  mäi xh, ph©n c«ng L§ ®Òu dùa vµo h×nh thøc së h÷u  t  nh©n vÒ TLSX (®Êt ®ai, m¸y mãc, t  b¶n…), chÝnh  së h÷u t nh©n vÒ TLSX s¶n sinh ra c¬ cÊu phËn tÇng  xh   gåm:   g/c   hay   nhãm   ngêi   lµm   chñ   së   h÷u   TLSX  thèng   trÞ   vµ   bãc   lét.   C¸c   nhãm   hay   g/c   cßn   l¹I  trong xh. Trong XHTBCN, g/c TS n¾m gi÷ TLSX nªn kiÓm so¸t L§  & s¶n phÈm L§; ¸p bøc vµ bãc lét g/c cong nh©n v«  s¶n   kh«ng  cã   TLSX  ph¶I   b¸n   søc   L§.   tõ  ®ã   chØ   ra  r»ng, vÒ mÆt thùc tiÔn, cÇn xo¸ bá vµ thay thÕ chÕ  ®é së h÷u t nh©n b»ng chÕ ®é së h÷u xh (toµn d©n,  tËp thÓ) ®Ó x©y dùng 1 xh míi c«ng b»ng, v¨n minh,  p/tr   vÒ   mÆt   lý   luËn,   n/c   xhhcÇn   tËp   trung   ph©n  tÝch c¬ cÊu xh ë mÆt bÊt b×nh ®¼ng xh. ­   ë   mäi   xh,   ý   thøc   xh   (CT,   luËt   ph¸p,   VH,   T«n  gi¸o, ®¹o ®øc…) bÞ quy ®Þnh bë tån t¹I xh. Tøc lµ  hÖ t tëng, VH vµ c¸c chuÈn mùc gi¸ trÞ …xuÊt hiÖn  trªn nÒn t¶ng s¶n xuÊt vËt chÊt (ph©n c«ng L§XH).  Lý luËn xhh cÇn tËp trung n/c mqhÖ gi÷a c¬ cÊu vËt  chÊt lµm nÒn t¶ng of ý thíc xh vµ c¬ cÊu tinh thÇn  ý thøc xh. VD: xhh quan t©m lµm s¸ng tá c¸ch tæ chøc xh ¶nh  hëng thÕ nµo tíi hÖ t  tëng, hÖ gi¸ trÞ VH cña xh  vµ sù t¸c ®éng ngîc trë l¹I of ý thøc xh ®èi víi  cuéc sèng xh, ho¹t ®äng cña con ngêi.
 16. #Quy lu©t. ph¸t triÓn LSXH. LÇn ®Çu tiªn trong LS, Marx ®a ra lý thuyÕt vÒ c¸c  h×nh th¸I KT­XH trong ®ã chØ ra r»ng LS p/re of xh  toµn thÕ giíi lµ sù thay thÕ kÕ tiÕp c¸c h×nh th¸I  KT­XH mµ thùc chÊt lµ c¸c ph¬ng thøc xh. Marx lËp  luËn r»ng, LSXH loµI ngêi tr¶I qua 5 PTSX t¬ng øng  víi 5 h×nh th¸I KT­XH vµ 5 thêi ®¹I LS ; CS nguyªn  tuû, n« lÖ, PK, TBCN vµ CSCN. ®©y lµ quan ®IÓm cã  tÝnh bíc ngoÆt CM trong nhËn thøc cña con ngêi vÒ  ph©n chia c¸c giai ®o¹n LS sù biÕn ®æi xh vµ p/tr  LS b¾t nguån tõ hÖ thèng SX, c¬ cÊu KT of XH. Quy  luËt   p/tr   LSXH   còng   lµm   s¸ng   tá   1   hÖ   thèng   c¸c  k/niÖm   quan   träng   nhÊt   of   CNDVLS.   TLSX,   QHSX,  LLSX, PTSX, h×nh th¸I KT­XH … TLSX: bao gåm tÊt c¶ nh÷ng g× ß thÕ giíi bªn ngoµI  ®îc ®a vµo sö dông ®Ó SX ra of c¶I vËt chÊt nh»m  duy tr× cuéc sèng cña con ngêi . PTSX:  sù   thèng   nhÊt   gi÷a   LLSX   &   QHSX;   quy   ®Þnh  c¸ch thøc tiÕn hµnh SX ra of c¶I vËt chÊt trong 1  giai ®o¹n p/tr nhÊt ®Þnh of LSXH. LLSX:   bao   gåm   TLSX   &   ngêi   L§,   cã   quan   hÖ   biÖn  chøng víi QHSX. H×nh th¸I KT­XH: ph¹m trï of CNDVLS, chØ xh ë tõng  giai ®o¹n p/tr LS nhÊt ®Þnh víi QHSX phï hîp víi  tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é of LLSX vµ kiÕn tróc thîng  tÇng   ®îc   x©y   dùng   trªn   c¬   së   h¹   tÇng.   Marx   còng  chØ ra r»ng, LS   thay thÕ kÕ tiÕp c¸c PTSX (h×nh  th¸I KT­XH) ph¶I tu©n theo quy luËt “QHSX ph¶I phï  hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é cña LLSX”. §¸nh gi¸: CNDVLS nãi chung vµ quy luËt p/tr LS mµ  Marx   ®a   ra   míi   riªng   cã   phÇn   quan   träng   to   lín  trong xhh hiÖn ®¹I trong c¸c níc p/tr teo ®Þnh h­ íng XHCN. Xhh Marx ®îc coi lµ c¬ së lý luËn vµ p/p  luËn KH ®Ó p/tr nÒn xhh macxits. C¸c qua ®IÓm of  «ng t¹o thµnh bé khung lý luËn vµ p/p luËn n/c xhh  theo   nhiÒu   híng   kh¸c   nhau.   XH   Marx   ¶nh   hëng   tíi  trµo lu lý luËn phª ph¸n, lý luËn vÒ m©u thuÉn xh,  lý   luËn   vÒ   nhµ   níc…c¸c   nhµ   xhh   marxits   cÇn   vËn  dông phÐp DVBC ®Ó n/c c¬ cÊu xh, m©u thuÊn xh vµ 
 17. sù ph©n tÇng xh ; vËn dông CNDVLS ®Ó ph©n tÝch sù  biÕn ®æi xh. Dùa vµo quan ®IÓm DVBC, xhh hiÖn ®¹I  cÇn   n/c   mèi   t¸c   ®éng   qua   l¹I   gi÷a   1   bªn   lµ   c¸c  hiÖn tëng, qu¸ tr×nh, qhÖ xh vµ hµnh vi ho¹t ®éng  of con ngêi; 1bªn lµ PTSX , ph©n c«ng L§XH vµ c¬  cÊu KT . tøc lµ xhh cÇn n/c xh víi t c¸ch hÖ thèng  xh bao gåm c¸c bé phËn, thµnh phÇn qhÖ qua l¹I víi  nhau. ViÖc Marx nhÊn m¹nh c¬ cÊu g/c of Xh ®∙ më  ra híng n/c Xh ho¸ c¬ cÊu g/c. XH ho¸ n/c cøu ¶nh  hëng cña ®Þa vÞ tíi hµnh vi. C¸c n/c cña Marx ®∙  ®Æt nÒn mãng ®Ó x©y dùng triÕt häc M – L, v¹ch ra  ®îc cÊu tróc XH. G/c vµ vai trß cña ®Êu tranh g/c  trong sù ph¸t triÓn cña Xh ( qui luËt chung cña sù  ph¸t triÓn Xh lµ cuéc ®Êu tranh   cña hai g/c ®èi  kh¸ng nhau vÒ mÆt lîi Ých lµ g/c thèng trÞ vµ bÞ  trÞ ). Trong XH häc hiÖn ®¹I cã mét luång tri thøc  lµ  “  thuyÕt Xh häc m©u thuÉn  ”  ( sung ®éi ). Lµm  theo   Marx,   c¸c   nhµ   XH   häc   tiÕn   bé   kh«ng   nh÷ng  gthÝch thÕ giíi mµ cßn gãp phÇn vµo c«ng viÖc ®ái  míi XH ®Ó x©y dùng XH c«ng = v¨n minh.  8. §ãng gãp cña Marx Weber ( 1864 – 1920 ). “  XH häc  …  lµ KH cè g¾ng gi¶I nghÜa hµnh ®éng XH  vµ … tiÕn tíi c¸ch gi¶I thÝch nh©n qu¶ vÒ ®êng lèi  vµ hÖ qu¶ cña hµnh ®éng XH ”. # T¸c gi¶I: M. Weber sinh n¨m 1864 trong mét gia  ®×nh ®¹o tin lµnh ë ERFURT thuéc miÒn ®«ng nam níc  §øc   vµ   mÊt   n¨m   1920.   Tèt   nghiÖp   ®¹I   häc   vµ   lÊy  b»ng tiÔn sÜ t¹I §HTH Berlin víi luËn ¸n: “ LS c¸c  h∙ng th¬ng mai trong thêi trung cæ  ”  1896 ®îc bæ  nhiÖm lµm gi¸o s  §HTH Freiburg, gØng d¹y t¹I §HTH  Heidolburg m«n KT häc CT vµ KT häc. C¸c t¸c phÈm:  tÝnh kh¸ch quan trong KHXH vµ chÝnh s¸ch c«ng céng  (   1903   ).   §¹o   ®øc   tin   lµnh   vµ   tinh   thÇn   CNTB  ( 1904 ). KT vµ XH 1909. XH häc vÒ t«n gi¸o ( 1912  ). # Bèi c¶nh lÞch sö Xh vµ ph¬ng ph¸p luËn. §ãng   gãp   to   lín   of   Weber   vÒ   mÆt   ph¬ng   ph¸p   luËn  ®èi víi XH häc hiÖn ®¹I g¾n liÒn víi bèi c¶nh LSXH 
 18. vµ triÕt häc §øc cuèi TK 19 ( nhìng thµnh tùu vÒ  KH vµ KT ®∙ t¹o nªn vai trß ®éc t«n cña ph¬ng ph¸p  luËn KHTN ). Bèi c¶nh LS lý luËn of XH häc Weber  thÓ hiÖn râ nhÊt qua cuéc tranh luËn vÒ ph¬ng ph¸p  luËn ë §øc cuèi TK 19 chñ yÕu xoay quanh 3 chñ ®Ò:  §èi tîng of KHXH. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu of KHXH.  Môc tiªu cña KHXH. Trêng f¸I sö häc cho r»ng kh«ng thÓ ¸p dông ph¬ng  ph¸p   luËn   kh¸I   qu¸t   kiÓu   KHTN   ®Ó   gi¶I   thÝch   b¶n  chÊt føc t¹p cña ®êi sèng XH con ngêi v× f¬ng f¸p  luËn ®ã kh«ng ph©n biÖt sù kh¸c nhau gi÷a giíi TN  vµ XH. ý kiÕn kh¸c l¹I cho r»ng cÇn ¸p dông f¬ng  f¸p   luËn   KHTN   ®Ó   nghiªn   cøu   hµnh   vi   con   ngêi   v×  con ngêi ho¹t ®éng cã lý trÝ ®Ó tho¶ m∙n nh÷ng nhu  cÇu   vËt   chÊt.   Tøc   lµ   c¸c   ý   kiÕn   tranh   luËn   chia  lµm 2 phe: 1 phe cho r»ng KHXh lµ Kh kh¸ch quan,  tù   nhiªn   cã   nhiÖm   vô   ph¸t   hiÖn   c¸c   qui   luËn   cña  hiÖn tîng, sù kiÖn XH quan s¸t ®îc. 1 phe l¹I cjo  r»ng KHXH lµ KH®Æc biÖt v× ®èi tîng nghiªn cøu cã  c¸c yÕu tè chñ quan nh  hÖ gi¸ trÞ, niÒm tin, ®¹o  ®øc,…  # Quan ®IÓm ph¬ng ph¸p luËn of XH häc Weber. Weber cho r»ng ®èi tîng nghiªn cøu cña KHTN lµ c¸c  sù kiÖn vËt lý of giíi tù nhiªn trong khi ®ã ®èi  tîng of KHXH lag ho¹t ®äng XH of con ngê. Tri thøc  KHTNlµ hiÓu biÕt vµ gi¶I thÝch vÒ giíi tù nhiªn =  c¸c qui luËt kh¸ch quan, chÝnh x¸c. Cßn tri thøc  KHXH lµ hiÓu biÕt vÒ XH ( thÕ giíi chñ quan do con  ngêi   t¹o   ra   )  dÉn  ®Õn  cÇn  hiÓu   b¶n   chÊt   of   hµnh  ®éng c¶m tÝnh of con ngêi tríc khi gi¶I thÝch c¸c  ho¹t ®éng XH ë bªn ngoµi. VÒ mÆt ph¬ng ph¸p nghiªn  cøu th× KHTN chØ cÇn quan s¸t c¸c sù kiÖn cña giíi  tù nhiªn vµ têng thuËt l¹I kÕt qu¶ quan s¸t lµ ®ñ.  Cßn   KHXH   cÇn   vît   ra   noµI   ph¹m  vi   quan  s¸t  ®Ó   ®I  s©u lý gi¶I quan niÖm, th¸I ®é cña c¸c c¸ nh©n. Theo quan ®IÓm of Weber, KHXH cÇn ph¶I thùc sù KH,  trung   lËp,   kh¸ch   quan   kh«ng   bÞ   rµng   buéc   bëi   hÖ  thèng   chuÈn   mùc   gi¸   trÞ   trong   qu¸   tr×nh   nghiªn  cøu. Nhng «ng còng thõa nhËn r»ng KHXH còng cã thÓ 
 19. phi   KH,   chñ   quan   trong   viÖc   l÷a   chän   môc   tiªu  nghiªn cøu. ( ý thÝch, nhu cÇu, kh¶ n¨ng c¸ nh©n,  …  ).   Nhng   khi   khi   ®∙   x¸c   ®Þnh   ®îc   ®èi   tîng   vµ  nhiÖm vô n/c th× ph¶I tu©n thñ c¸c tiªu chuÈn, thñ  tôc ph©n tÝch KH dÉn ®Õn quan niÖm nµy gièng quan  niÖm   cu¶   Hurkhiem:   cjo   r»ng   qu¸   tr×nh   nghiªn   cøu  ph¶I cã tÝnh hÖ thèng vµ kh¸ch quan víi nghÜa lµ  x¸c   ®Þnh   râ   kh¸I   niÖm,   chØ   b¸o   n/c,   qui   t¾c   lËp  luËn,  …  Weber cho r»ng XH häc cÇn tiÕn tíi h×nh  thµnh nh÷ng ph¬ng ph¸p kÕt hîp n/c ®îc c¸I chung  vµ c¸I riªng cña hiÖn thùc XH mµ ®Ión h×nh lµ ph­ ¬ng ph¸p luËn  “ lo¹I h×nh lý tëng ”. §©y lµ ph¬ng  ph¸p   luËn   n/c   ®¹ec   biÖt   nh»m   lµm   næi   bËt   khÝa  c¹nh, ®Æc ®IÓm,  tÝnh chÊt nhÊt ®Þnh thuéc  vÒ b¶n  chÊt cña hiÖn thùc LSXH. ( lý tëng ë ®©y cã nghÜa  lµ   lý   luËn,   ý   tëng,   kh¸I   niÖmkh¸I   qu¸t   trõu   t­ îng ). §èi víi «ng ®©y lµ c«ng cô kh¸I niÖm kh«ng  ph¶I ®Ó miªu t¶ mµ ®Ó ph©n tÝch vµ nh¸n m¹nh nh÷ng  ®Æc trng chung,  c¬ b¶n, quan träng nhÊt cña hiÖn  tîng   sù   kiÖn   LSXH.   Weber   ph©n   biÖt   3   d¹ng   lo¹I  h×nh lý tëng: +D¹ng   1:   lo¹I   h×nh   lý   tëng   b¾t   nguån   t  tëng   XH,  bèi   c¶nh   v¨n   ho¸   vµ   thêi   kú   LS   cô  thÓ.   C¸c   kh¸I  niÖm   ®¹o   ®øc   Tin   lµnh,   tinh   thÇn   cña   CNTB,   CNTB  hiÖn ®¹I … +D¹ng 2: lo¹I h×nh lý tëng víi t  c¸ch lµ kÕt qu¶  cña sù kh¸I qu¸t ho¸, trõu tîng ho¸ vÒ nh÷ng ®Æc  ®IÓm,   tÝnh   chÊt   cña   1   lo¹I   hiÖn   thùc   XH.   Trong  thùc tÕ, chØ quan s¸t ®îc mét sè ®Æc ®IÓm cña lo¹I  h×nh   lý   tëng   nµy.   Tæ   chøc   quan   liªu,   CN   phong  kiÕn, …  +D¹ng 3: lo¹I h×nh lý tëng ®îc x©y dùng víi t c¸ch  lµ   c«ng   cô   lý   luËn,   c«ng   cô   kh¸I   niÖm   nh»m   môc  ®Ých n/c 1 d¹ng nhÊt ®Þnh cña hµnh ®éng XH. ViÖc  gi¶I thÝch hµnh vi con ngêi lµ nh»m n©ng cao lîi  Ých KT, con ngêi lµ 1 thùc thÓ KT. # Quan niÖm cña Weber vÒ XH häc. Theo «ng, XH häc lµ khoa häc cã nhiÖm vô lý gi¶I,  th«ng hiÓu ®éng c¬, ý nghÜa cña hµnh ®éng XH. Tøc 
 20. lµ XH häc kh«ng gièng nh  KHTN v× ®èi tîng n/c lµ  hµnh   ®éng   XH   vµ   ph¬ng   ph¸p   n/c   lµ   lý   gi¶i.   Nhng  «ng còng kh¶ng ®Þnh, gièng nh  c¸c khoa häc kh¸c,  Xh häc tiÕn tíi c¸ch gi¶I thÝch nh©n qu¶ vÒ ®êng  lèi vµ hÖ qu¶ cña ho¹t ®éng XH dÉn ®Õn võa kh¼ng  ®Þnh XH häc lµ KH nh KHTN, võa chØ ra b¶n s¾c cña  XH häc víi t c¸ch 1 KHXH. ¤ng   cho   r»ng   XH   häc   cÇn   vËn   dông   ph¬ng   ph¸p   lý  gi¶I ®Ó n/c hµnh ®éng XH ( gi¶I nghÜa, hiÓu ) vµ  ph©n biÖt 2 lo¹I lý gi¶I: Trùc tiÕp. Gi¸n tiÕp. Lý  gi¶I   trùc   tiÕp   thÓ   hiÖn   trong   qu¸   tr×nh   n¾m   b¾t  nghÜa cña hµnh ®éng qua quan s¸t trùc tiÕp nhngx  ®Æc ®IÓm, biÓu hiÖn cña nã. Lý gi¶I gi¸n tiÕp cã  nghÜa lµ gi¶I thÝch, gi¶ng gi¶I ®éng c¬, ý nghÜa  s©u   xa   c¶u   hµnh   ®éng   qua   viÖc   h×nh   dung   ra   t×nh  huèng, bèi c¶nh cña hµnh ®éng. Hµnh   ®éng   bæ   cñi   cña   1   ngêi.   Lý   gi¶   =   quan   s¸t  trùc   tiÕp   :   cho   biÕt   ngêi   ®ã   ®ang   lµm   ®éng   t¸c  g×?. Lý gi¶I = gi¶I thÝch gióp chØ ra ®éng c¬ cña  hµnh ®éng bæ cñi. ( bæ cñi thuª lÊy tiÒn, bæ cñi  ®Ó lÊy cñi ®un, … ). . ¤ng   còng   ph©n   biÖt   2   lo¹I   ý   nghÜa   cña   hµnh   ®éng  Xh. NghÜa ®ang cã thùc cña hµnh ®éng cô thÓ do 1  chñ thÓ, nhãm chñ thÓ g¸n cho hµnh ®éng ®ã. NghÜa  ®îc g¸n 1 c¸ch lý thuyÕt cho chñ thÓ, nhãm chñ thÓ  cña 1 lo¹I hµnh ®éng ®∙ cho. Thùc chÊt n/c Xh häc theo liÓu Weber cã nhiÖm vô  tr¶ lêi nh÷ng cÇu hái vÒ ®éng c¬, ý nghÜa cña hµnh  ®éng XH. VÝ dô: nh÷ng hµnh ®éng cña c¸ nh©n cã ý  nghÜa g× víi hä vµ nh÷ng ngêi kh¸c, … ¤ng   cho   r»ng   môc   tiªu  cña  XH   häc   lµ   ®a   ra   nh÷ng  kh¸I niÖm chung, cã tÝnh chÊt kh¸I qu¸t, trõu tîng  vÒ hiÖn thùc LSXH. So víi sö häc, c¸c lý gi¶I cña  XH häc kh«ng phong phó, sinh ®éng vµ cô thÓ. C¸ch  gi¶I thÝch cña sö häc nh»m chØ ra: “ A tÊt yÕu dÉn  ®Õn   B  ”.   Cßn   XH   häc   chñ   yÕu   v¹ch   ra   nh÷ng   khu«n  mÉu, h×nh thøc, mèi liªn hÖ cã kh¶ n¨ng x¶y ra nh:  “  A   lµ   yÕu   tè   cã   nhiÒu   kh¶   n¨ng   lµm   cho   B   xuÊt 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản