Tập đọc - DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
342
lượt xem
24
download

Tập đọc - DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài. Đọc đúng tên riêng nước ngoài : Cô-péc-níc, Ga-li-lê. - Biết đọc diễn cảm toàn bài văn với giọng kể rõ ràng, chậm rõ ràng, chậm rãi, cảm hứng ca ngợi lòng dũng cảm, bảo vệ chân lí khoa học của 2 nhà bác học Cô-péc-níc, Ga-li-lê. 2. Hiểu nội dung chính và ý nghĩa của bài : Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm, kiên trì, bảo vê chân lí khoa học. 3. Giáo dục các em luôn có ý thức kính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY

  1. T p c DÙ SAO TRÁI T V N QUAY I/M c tiêu 1. c lưu loát, trôi ch y toàn bài. c úng tên riêng nư c ngoài : Cô-péc-níc, Ga-li-lê. - Bi t c di n c m toàn bài văn v i gi ng k rõ ràng, ch m rõ ràng, ch m rãi, c m h ng ca ng i lòng dũng c m, b o v chân lí khoa h c c a 2 nhà bác h c Cô-péc-níc, Ga-li-lê. 2. Hi u n i dung chính và ý nghĩa c a bài : Ca ng i nh ng nhà khoa h c chân chính ã dũng c m, kiên trì, b o vê chân lí khoa h c. 3. Giáo d c các em luôn có ý th c kính yêu các nhà khoa h c. noi gương h c t p theo các nhà khoa h c. II/ dùng d y h c -Tranh chân dung Cô-péc-níc, Ga-li-lê. - Sơ qu t trong h m t tr i.
  2. III/Các ho t ng d y h c ch y u Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A.Bài cũ :-G i 4 HS c phân vai truy n Ga-vr t ngoài chi n lu - tr l i câu h i v n i dung bài. -4 HS cvà tr l i câu h i. - G i 1 HS nêu ý chính c a bài. - L p nh n xét - GV nh n xét ghi i m. B/Bài m i 1) Gi i thi u bài: Trong ch i m nh ng ngư i qu c m. các em ã bi t - HS l ng nghe nhi u t m gương dũng c m trong chi n u, gương dũng c m trong u tranh ch ng thiên tai. Bài t p c hôm nay các em s th y m t bi u hi n khác c a lòng dũng c m b o v chân lí, b o v l ph i. ó là t m gương c a 2 nhà khoa h c vĩ i Cô-péc-níc và Ga-li- lê. - GV g i thi u chân dung c a 2 nhà khoa h c. 2) Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài a)Luy n c: - G i HS n i ti p nhau c 3 o n c a bài t p c. - HS c lư t 2, phát âm các t khó sau : + Cô-pec-ních, phát hi n, thuy t, chân lí, văn, Ga-li-lê,
  3. quy t nh, cu i i, gi n d , thiên văn h c. - HS c 3 lư t => Gv k t h p hư ng d n HS phát âm úng câu c m, th hi n thái b c t c, ph n n c a Ga-li-lê. - Yêu c u HS luy n c theo c p ôi. - G i 2 HS c toàn bài. - GV c toàn bài : Gi ng rõ ràng, ch m rãi, nh n gi ng nh ng t ca ng i dũng khí b o v chân lí : trung tâm, ng yên, bác b , sai l m, s ng s t, tà - HS c theo c p ôi. thuy t, phán b o, c vũ, l p t c, c m, t i ph m, bu c ph i, th , nói to, v n quay, th ng, gi n d . -L p c th m. b) Tìm hi u bài + G i 1 HS c o n1 Câu 1 : Ý ki n c a Cô-péc-ních có i m gì khác ý ki n chung lúc b y gi . => GV nh n xét và ch t ý úng => GV k t hop gi i thi u sơ qu t trong h m t tr i. -L p c th m. - Ý o n 1 nói lên i u gì ? - HS tr l i nhi u em. + G i 1 em c o n2 - L p nh n xét, b sung Câu 2 : Ga-li-lê vi t sách nh m m c ích gì ? - Cô-péc-nich dũng c m bác b ý ki n sai l m, công b phát hi n m i. - Vì sao toà án lúc y x ph t ông ? -L p c th m.
  4. *Ý ki n c a Cô- péc ních - Ý o n 2 nói lên i u gì ? - Nh m ng h tư tư ng khoa h c c a Cô-pec-ních. - G i HS c o n3 - Vì cho ông là ch ng i quan i m Câu 3 : Lòng dũng c m c a Cô-pec-ních và Ga-li-lê c a giáo h i, nói ngư c v i nh ng l i th hi n ch nào ? phán b o c a chúa tr i. - Gv nh n xét và ch t ý úng * K chuy n Ga-li-lê b xét x . Hai nhà khoa h c ã i l p v i quan i m c a giáo -L p c th m. h i lúc b y gi , m c dù h bi t làm vi c ó s nguy h i n tính m ng. ga –li-lê ph i tr i qua nh ng năm - Hai nhà khoa h c ã dám nói ngư c tháng cu i i trong c nh tù ày b o v chân lý v i l i chúa tr i. khoa h c. - Ý o n 3 nói lên i u gì ? -V y i ý c a bài nói lên i u gì ? c) Hư ng d n c di n c m: - G i 3 HS ti p n i nhau c 3 o n c a bài. - S dũng c m b o v chân lí c a nhà - GV hư ng d n HS tìm úng gi ng c bài văn và th bác h c Ga-li-lê. hi n gi ng bi u c m. - Ca ng i nh ng nhà khoa h c chân - GV hư ng d n c l p - luy n c và thi c di n chính ã dũng c m kiên trì b o v chân c m o n tiêu bi u. lí khoa h c. - GV treo phi u ghi s n o n hư ng d n HS c di n
  5. c m. - HS c bài. -G i i di n các t c di n c m => GV nh n xét và công nh n t có b n c di n c m t t nh t. C/C ng c , d n dò -G i 1-2 HS nh c l i n i dung chính c a bài. - GV nh n xét ti t h c . - Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c, k l i câu chuy n trên cho ngư i thân nghe. - L p nh n xét, bình ch n t c t t * Bài sau : Con s nh t. - HS tr l i. Nh n xét Bài này tôi d y theo quan i m tích h p ch : H c sinh ư c rèn c nhi u l n ,nghe, c hi u ,quan sát tranh,ti n n t tìm hi u ki n th c tr ng tâm c a bài.
Đồng bộ tài khoản