Tập đọc - LÒNG DÂN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
170
lượt xem
11
download

Tập đọc - LÒNG DÂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Biết đọc đúng văn bản kịch, cụ thể. - Biết đọc ngắt giọng, đủ để phân biệt tên nhân vật với lời nói của nhân vật. - Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu cầu khiến, câu cảm trong bài. - Giọng đọc thay đổi linh hoạt, hợp với tính cách từng nhân vật, hợp với tình huống căng thẳng, đầy kịch tính của vở kịch. - Biết đọc diễn cảm đoạn kịch. 2/ Hiểu nội dung, ý nghĩa phần I của vở kịch: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, thông minh, mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - LÒNG DÂN

  1. T p c : LÒNG DÂN (Trích ) I. M c tiêu, nhi m v : 1/ Bi t c úng văn b n k ch, c th . - Bi t c ng t gi ng, phân bi t tên nhân v t v i l i nói c a nhân v t. - c úng ng i u các câu k , câu h i, câu c u khi n, câu c m trong bài. - Gi ng c thay i linh ho t, h p v i tính cách t ng nhân v t, h p v i tình hu ng căng th ng, y k ch tính c a v k ch. - Bi t c di n c m o n k ch. 2/ Hi u n i dung, ý nghĩa ph n I c a v k ch: Ca ng i dì Năm dũng c m, thông minh, mưu trí trong cu c u trí l a gi c, c u cán b cách m ng. II. dùng d y h c: - Tranh minh h a bài T p c. - B ng ph vi t s n o n k ch. III. Các ho t ng d y h c:
  2. Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. n nh: 2. Ki m tra: - Ki m tra 2 HS- c bài thơ “S c màu em - H c thu c lòng bài yêu”. thơ, tr l i câu h i. - B n nh yêu nh ng màu nào? Vì sao? - Bài thơ nói lên i u gì v tình c m c a b n nh iv i t nư c? - GV nh n xét. 3. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. Ho t ng 2: Luy n c (11’)
  3. M c ích: HS c úng các t khó c, gi i thích t khó hi u. Cách ti n hành: a) GV c màn k ch. - Cho HS tr l i câu h i m u. - GV c di n c m màn k ch ( c úng t ng - 1 HS c ph n gi i gi ng nhân v t). thi u nhân v t, c nh trí, th i gian. b) Hư ng d n HS c t ng o n: 3 o n. - GV chia o n. - Cho HS c o n n i ti p. - HS l n lư t c. - Cho HS luy n c nh ng t khó: qu o, - c theo s hư ng x ng gi ng, ráng… d n c a GV.
  4. c) Hư ng d n HS c c bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. M c tiêu: Cách ti n hành: - HS c ph n m u. - GV giao vi c- Th o lu n 2 câu h i. Chú cán b g p nguy hi m gì? Dì Năm ã nghĩ ra cách gì c u chú cán - HS tr l i. b ? - Cho c l p c th m. - Cho HS th o lu n.
  5. Dì Năm u trí v i ch khôn khéo như - HS tr l i. th nào b o v cán b ? Tìm hu ng nào trong o n k ch làm em - HS t do l a ch n thích thú? Vì sao? tình hu ng mình thích. Ho t ng 4: c di n c m. M c tiêu: HS úng gi ng, ng t nh p úng, c di n c m. Cách ti n hành: - GV c di n c m o n 1. - Cho HS c phân vai. - HS luy n c. - HS chia nhóm. Ho t ng 5: C ng c , d n dò.
  6. - GV nh n xét ti t h c. - V t p óng màn k ch. - Chu n b bài T m i. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản