Tế bào nhân thực

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

2
744
lượt xem
121
download

Tế bào nhân thực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hãy quan sát hình và cho biết lớp kép phootpholipit có đặc điểm gì? Màng tế bào :Hai lớp phôtholipit luôn quay hai đuôi kị nước vào nhau, hai đầu ưa nước ra ngoài -Phân tử phôtpholipit của hail lớp màng liên kết với nhau bằng liên kết yếu nên dễ dàng di chuyển. Cấu trúc khảm là lớp kép phôtpholipit được khảm bởi các phân tử prôtêin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tế bào nhân thực

 1. KIỂM TRA BÀI CŨ CÂU HỎI H·y kÓ tªn c¸c thμnh phÇn cÊu tróc cña tÕ bμo nh©n thùc
 2. §¸p ¸n • Nh©n • Rib«x«m • Khung x−¬ng tÕ bμo • Trung thÓ • Ti thÓ • Lôc L¹p • L−íi néi chÊt • Bé m¸y G«ngi • Li z« x«m • Kh«ng bμo • Mμng sinh chÊt • Thμnh tÕ bμo • ChÊt nÒn ngo¹i bμo
 3. BÀI 17 TẾ BÀO NHÂN THỰC (tiếp theo)
 4. Prôtêin bám màng Cấu trúc màng sinh chất Dựa vào hình hãy cho biết màng sinh chất được cấu tạo từ những thành phần nào?
 5. Dựa vào kiến thức đã học trong bài 8, em hãy nêu đặc điểm của phân tử phôtpholipit
 6. Hãy quan sát hình và cho biết lớp kép phôtpholipit có đặc điểm gì?
 7. - Hai lớp phôtpholipit luôn quay hai đuôi kị nước vào nhau, hai đầu ưa nước ra ngoài - Phân tử phôtpholipit của hai lớp màng liên kết với nhau bằng liên kết yếu nên dễ dàng di chuyển
 8. Quan sát hình và nhận xét về sự sắp xếp của các yÕu tè cÊu tróc nªn mμng sinh chÊt . Prôtêin bám màng
 9. - Các phân tử prôtêin và một số loại phân tử khác nằm xen kẽ giữa các phân tử phôtpholipit giữa hai lớp màng. - Cấu trúc như vậy được gọi là cấu trúc khảm. Em hãy cho biết thế nào là cấu trúc khảm? Prôtêin bám màng
 10. - Cấu trúc khảm là lớp kép phôtpholipit được khảm bởi các phân tử prôtêin (trung bình cứ 15 phân tử phôtpholipit xếp liền nhau lại xen một phân tử prôtêin) Em hãy cho biết thế nào là cấu trúc động? Prôtêin bám màng
 11. Cấu trúc động là các phân tử phôtpholipit và prôtêin có thể di chuyển dễ dàng bên trong lớp màng Prôtêin bám màng
 12. Nghiên cứu thông tin trong SGKmôc X tr 60-61 thùc hiÖn ghÐp néi dung cét 1 vμ cét 2 cho phï hîp .
 13. . Chức năng của Thành phần đảm nhiệm màng sinh chất a.Các “dấu chuẩn” glicôprôtêin đặc trưng 1.Trao đổi chất có chọn lọc với môi cho từng loại tế bào.(pr«tªin liªn kÕt ) trường b.Lớp phôtpholipit + các kênh 2.TiÕp nhËn vμ truyÒn th«ng tin tõ prôtêin đặc hiệu bªn ngoμi vμo trong tÕ bμo . -Lớp phôtpholipit kép chỉ cho các phân tử nhỏ, tan trong dầu mỡ, không phân cực đi qua. - Các phân tử tích điện và phân cực phải qua các kênh prôtêin đặc hiệu (pr«tªin xuyªn mμng ) 3.N¬i ®Þnh vÞ cña nhiÒu Enzim c.Pr«tªin b¸m mμng 4.GhÐp nèi c¸c tÕ bμo trong 1 m«. 5.Giúp các tế bào nhận biết nhau và nhận biết tế bào lạ
 14. . Chức năng của Thành phần đảm nhiệm màng sinh chất 1.Trao đổi chất có chọn lọc với môi b.Lớp phôtpholipit + các kênh trường prôtêin đặc hiệu -Lớp phôtpholipit kép chỉ cho các phân tử nhỏ, tan trong dầu mỡ, không phân cực đi qua. - Các phân tử tích điện và phân cực phải qua các kênh prôtêin đặc hiệu (pr«tªin xuyªn mμng ) 2.TiÕp nhËn vμ truyÒn th«ng tin tõ c.Pr«tªin b¸m mμng bªn ngoμi vμo trong tÕ bμo . 3.N¬i ®Þnh vÞ cña nhiÒu Enzim c.Pr«tªin b¸m mμng 4.GhÐp nèi c¸c tÕ bμo trong 1 m«. c.Pr«tªin b¸m mμng a.Các “dấu chuẩn” glicôprôtêin đặc trưng 5.Giúp các tế bào nhận biết nhau và cho từng loại tế bào.(pr«tªin liªn kÕt ) nhận biết tế bào lạ
 15. §¸p ¸n :1.b 2c 3c 4c 5 a
 16. Dựa vào hình vẽ nghiên cứu thông tin trong SGK em hãy cho biết: - Vị trÝ của thành tế bào? tế bào cã ở tế bào - Thành của những sinh vật nào? Tế bào thực vật
 17. -Thành phần hoá học của thành tế bào c¸c nhãm sinh vËt trªn ? Tế bào thực vật
 18. - Thànhtế bào thực vật và thành tế bào vi khuẩn khác nhau như thế nào? Tế bào vi khuẩn Tế bào thực vật
 19. - Nghiên cứu thông tin trong SGK và cho biết chức năng của thành tế bào?
 20. Prôtêin bám màng Cấu trúc màng sinh chất Chấtcnềăng của bàotđược ngoạạo chủ yếu từ những thành phần nào? ứ n n ngoại chấ nền cấu t i bào? Chất nền ngoại bào có ở tế bào của những sinh vật nào? Vị trí của chất nền ngoại bào?
Đồng bộ tài khoản