Thanh toán quốc tế chương 2

Chia sẻ: Ho Van Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
1.304
lượt xem
700
download

Thanh toán quốc tế chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về thanh toán quốc tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thanh toán quốc tế chương 2

 1. CHƯƠNG 2 PHƯƠNG TI N THANH TOÁN QU C T I. H I PHI U 1/ Khái ni m: a. Theo lu t h i phi u c a Anh 1882: “Bill of Exchange Act of 1882” (BEA). H i phi u là m t m nh l nh dư i d ng vi t c a ngư i bán phát ra òi ti n ngư i mua yêu c u ngư i mua khi n h n quy nh c a l nh ph i tr m t s ti n nh t nh cho ngư i bán, ho c theo l nh c a ngư i bán tr cho m t ngư i khác t i m t a i m nh t nh b. Theo lu t th ng nh t v h i phi u (Công ư c Giơnevơ 1930)H i phi u là m t t m nh l nh yêu c u tr ti n vô i u ki n, do m t ngư i ký phát cho ngư i khác, yêu c u ngư i này: Ho c khi nhìn th y phi u Ho c t i m t ngày c th trong tương lai Ho c t i m t ngày có th xác nh trong tươnglai Ph i tr m t s ti n nh t nh cho m t ngư i nào ó, ho c theo l nh c a ngư i này tr cho ngư i khác, ho c tr cho ngư i c m phi u c. Theo i u 4, “Lu t các công c chuy n như ng” c a Vi t Nam: “H i phi u là gi y t có giá do ngư i ký phát l p, yêu c u ngư i b ký phát thanh toán không i u ki n m t s ti n xác nh khi có yêu c u ho c vào m t th i gian nh t nh trong tương lai cho ngư i th hư ng” 2/ Các thành ph n liên quan: a. Ngư i ký phát h i phi u: thông thư ng là ngư i bán, i di n t ch c xu t kh u, cung ng d ch v .- Là ngư i l p và ký HP ra l nh cho ngư i b ký phát ph i tr m t s ti n nh t nh cho ngư i ư c hư ng l i. Hai quy n l i c a ngư i ký phát: + Ngư i ký phát HP ư c quy n ký phát HP cho b t kỳ ai + Là ngư i hư ng l i u tiên c a h i phi u Hai nghĩa v c a ngư i ký phát: + Cam k t r ng HP ó s ư c ch p nh n và ư c tr ti n khi xu t trình + Khi h i phi u b t ch i tr ti n, ngư i ký phát ph i có trách nhi m hoàn tr s ti n h i phi u cho ngư i hư ng l i ( Ngư i ký phát HP ph i khác v i ngư i ch p nh n HP – không cùng là m t ngư i) b. Ngư i ch u trách nhi m thanh toán h i phi u: là ngư i mà h i phi u g i n cho h , òi ti n h (có th là ngư i mua, ngân hàng m L/C, ngân hàng thanh toán, ...). Là ngư i nh p kh u ho c m t ngư i khác ư c ngư i tr ti n ch nh, có th : + Là ngư i ch p nh n tr ti n (accepter) + Ngư i b o lãnh (avaliseur) + Ngân hàng (Bank) – n u là NH m L/C (issuing bank) c. Ngư i hư ng l i h i phi u: trư c h t là ngư i ký phát h i phi u, k n là ngư i do ngư i ký phát h i phi u ch nh trên h i phi u. Theo lu t qu n ch ngo i h i nư c ta ngư i h¬ ng l i là các ngân hàng kinh doanh i ngo i ư c ngân hàng nhà nư c c p gi y phép. - Là ngư i bán và có th là m t ngư i khác do ngư i bán ch nh: + Có th là b n thân ngư i ký phát thì ph i ghi vào HP “… tr cho tôi…” ho c “… tr theo l nh c a tôi…” + Có th là m t ngư i ích danh ư c ghi vào HP + Có th là ngư i vô danh ( ngư i c m HP) thì HP ph i tr ng d. Ngư i ký h u HP (endorser) – Ngư i chuy n như ng - Là ngư i ư c hư ng l i t HP như ng quy n s h u HP ó cho ngư i khác b ng cách ký h u - Trách nhi m: ràng bu c trách nhi m i v i nh ng ngư i ký h u ti p theo và i v i ngư i c m phi u - Ngư i chuy n như ng u tiên c a HP là ngư i ký phát HP 1
 2. e. Ngư i ư c chuy n như ng Là ngư i ư c ngư i khác chuy n như ng HP ó cho mình và lúc này là ngư i hư ng l i f. Ngư i c m phi u (bearer) Là ngư i ư c hư ng l i t HP ó v i i u ki n HP là lo i HP vô danh ho c ký h u vô danh ( tr ng). Ngư i c m phi u có th tr thành ngư i ư c chuy n như ng b ng cách ghi tên mình vào HP g. Ngư i ch p nh n tr ti n HP (accepter)- Thông thư ng là Ngân Hàng h. Ngư i b o lãnh HP : Thư ng là NH n i ti ng i. Ngư i gi phi u 3/ LƯU THÔNG H I PHI U 3.1. Lưu thông HP tr ngay 3 Ngân hàng Ngân hàng 2 3 2 2 3 1 Ngư i Xu t kh u Ngư i Nh p kh u 1. Giao hàng hoá (có th c b ch ng t ) 2. Ký phát HP và u thác cho ngân hàng thu ti n h 3. Ngư i mua tr ti n cho ngư i bán khi nhìn th y HP thông qua h th ng ngân hàng 3.2. Lưu thông HP tr sau 5 Ngân hàng 4 Ngân hàng 3 2 3 5 3 2 5 4 2 4 Ngư i Xu t kh u Ngư i Nh p kh u 1 1. Giao hàng và b ch ng t 2. Ký phát HP và thông qua h th ng Ngân Hàng yêu c u ngư i mua ký ch p nh n tr ti n vào HP 3. Hoàn tr HP ã ư c ch p nh n cho ngư i bán ngư i bán òi ti n HP khi HP n h n 4. òi ti n t HP ã ư c ký ch p nh n 5. Ngư i mua tr ti n 2
 3. 4/ c i m c a h i phi u: Tính b t bu c c a h i phi u: H i phi u là "t m nh l nh tr ti n vô i u ki n". Ngư i tr ti n h i phi u ph i tr theo úng n i dung ghi trên t phi u và không th vi n b t c lý do riêng nào c a mình t ch i tr ti n i v i ngư i ký phát h i phi u hay ngư i th hư ng, tr trư ng h p h i phi u ư c l p ra trái v i các o lu t chi ph i nó. VD: M t nhà nh p kh u t mua hàng, sau khi ký h p ng thì nhà nh p kh u này nh n ư c m t h i phi u òi ti n hàng và nhà nh p kh u ã ký ch p nh n tr ti n vào t phi u do nhà xu t kh u g i n, h i phi u ó ã ư c chuy n sang tay ngư i th ba thì nhà nh p kh u b t bu c ph i tr ti n cho ngư i c m phi u này, ngay c trong trư ng h p nhà xu t kh u vi ph m h p ng không giao hàng cho nhà nh p kh u. Tính tr u tư ng c a h i phi u: Trên h i phi u không nêu nguyên nhân phát sinh vi c l p h i phi u, mà ch ghi s ti n ph i tr và nh ng n i dung liên quan n vi c tr ti n. Hi u l c pháp lý c a h i phi u cũng không b ràng bu c b i b t c nguyên nhân gì sinh ra h i phi u. Nói cách khác, nghĩa v tr ti n c a h i phi u là tr u tư ng. Tính lưu thông c a h i phi u: H i phi u có th ư c chuy n như ng m t hay nhi u l n trong th i h n c a nó. H i phi u có tính ch t này vì h i phi u là l nh òi ti n c a ngư i này v i ngư i khác Bill of Exchange No: 01/XK TPHCM, 25/10/2009. For: USD 100.000 At sight of this FIRST of exchange (Second of the same tenor and date being unpaid). Pay to the oeder of ourselves. The sum of one hundred thousand US dollars Drawn under Confirmed/irrevocable L/C no. Date/wired To………. Import-export Co. H I PHI U S : 01/XK TPHCM, ngày… S ti n: USD 100.000 Ngay sau khi nhìn th y b n th nh t c a h i phi u này (b n th hai cùng ngày tháng không tr ti n) tr theo l nh c a NH Ngo i Thương Vi t Nam m t s ti n là 100.000 USD.Thu c tài kho n c a T ng công ty XNK T p ph m. Ký phát cho Ngân hàng ngo i thương Vi t Nam Theo L/C s : m ngày G i: . . . . . . . T ng giám c Tocontap Ký tên 4/ Hình th c c a h i phi u: Hình m u h i phi u dài hay ng n không nh hư ng n giá tr pháp lý c a nó. H i phi u ư c vi t tay hay in s n theo m u u có giá tr như nhau. Thông thư ng ngư i ta s d ng h i phi u in s n có nh ng kho ng tr ng cho ngư i ký phát i n vào nh ng n i dung c n thi t. Ngôn ng t o l p h i phi u b ng m t th ti ng nh t nh và th ng nh t v i ngôn ng in s n trên h i phi u, thông thư ng là b ng ti ng Anh. Không ư c vi t trên h i phi u b ng bút chì, m c d phai, m c . H i phi u ư c l p thành m t hay nhi u b n, thông thư ng là hai b n, m i b n ư c ánh s th t : b n th nh t ghi s “1”, b n th hai ghi s “2” và có giá tr ngang nhau, nhung ch có m t b n ư c thanh toán. H i phi u không có b n chính, b n ph . 3
 4. 5/ N i dung h i phi u: Theo lu t th ng nh t v h i phi u (ULB), h i phi u có giá tr pháp lý khi có các n i dung sau: 1. Tiêu h i phi u: ph i ghi ch h i phi u (Bill of Exchange). Ph i ghi cùng b ng th ti ng l p h i phi u Quy nh nh m phân bi t v m t hình th c m t ch ng t có là h i phi u hay không Chú ý:Theo BEA và UCC, ko nh t thi t ph i ghi tiêu H I PHI U 2. L nh thanh toán ho c ch p nh n thanh toán vô i u ki n m t s ti n nh t nh M nh l nh òi ti n Vô i u ki n: i v i ngư i ký phát: khi ưa ra l nh thanh toán, không kèm theo b t kỳ i u ki n, lý do gì. i v i ngư i b ký phát: ch có 2 l a ch n thanh toán/ch p nh n ho c t ch i thanh toán/ch p nh n mà không ưa ra b t c lý do gì . S ti n nh t nh: s ti n ư c quy nh c th trên HP ULB không cho phép ghi t su t l i t c. Như v y, ngư i ký phát c n tính ra s ti n lãi ph i tr , c ng v i s ti n tr ch m, thành “s ti n nh t nh” ghi trong HP. i v i HP tr ngay khi nhìn th y ho c sau khi nhìn th y m t th i gian nh t nh, ULB cho phép ghi kèm theo “s ti n nh t nh” m t m c lãi su t (n u có) vì ngư i ký phát không th xác nh chính xác th i gian HP n tay ngư i tr ti n. S ti n ghi trên HP: N u s ti n b ng ch và s ti n b ng s không kh p nhau, s ti n thanh toán căn c vào s ti n ghi b ng ch . N u s ti n cùng ghi b ng ch ho c cùng b ng s nhưng không kh p nhau thì s ti n nh hơn là cơ s thanh toán. 3. Tên và a ch c a ngư i b ký phát Giúp ngư i th hư ng xác nh c n ph i xu t trình h i phi u cho ai ư c thanh toán/ch p nh n Ngư i b ký phát là ngư i nh p kh u (phương th c nh thu); là ngân hàng m L/C (phương th c tín d ng ch ng t ) Quy n l i và nghĩa v c a ngư i b ký phát h i phi u 4. Th i h n thanh toán h i phi u Thanh toán ngay khi nhìn th y/khi xu t trình (payable at sight / payable on demand / payable on presentment): AT SIGHT Thanh toán t i m t th i i m nh t nh sau khi nhìn th y AT X DAYS AFTER SIGHT Thanh toán t i m t th i i m nh t nh sau ngày ký phát AT X DAYS AFTER DATE Thanh toán t i m t th i i m nh t nh sau ngày v n ơn AT X DAYS AFTER BILL OF LADING DATE Thanh toán t i m t ngày nh t nh trong tương lai ON … Chú ý: th i h n xu t trình thanh toán Trong vòng 1 năm (ULB 1930) 90 ngày (Lu t các công c chuy n như ng c a VN) Ví d Tr ti n ngay: H i phi u ghi: tr ngay khi nhìn th y b n th nh t (hai) c a h i phi u này (At sight of first (second) Bill of Exchange). Tr ti n sau: Tr sau 30 ngày k t ngày nh n h i phi u: (At 30 days after sight). tr 30 ngày sau khi ký v n ơn (At 30 days after Bill of Lading date). tr sau 30 ngày k t ngày ký phát h i phi u (At 30days after Bill of Exchange date). 5. a i m thanh toán N u không có quy nh khác, a ch c a ngư i b ký phát ư c xem là a i m thanh toán c a h i phi u 4
 5. Hi n nay, thư ng ch n Ngân hàng nơi ngư i b ký phát m tài kho n giao d ch làm a i m thanh toán (trên h i phi u s ghi c s tài kho n c a ngư i b ký phát) 6. Tên và a ch c a ngư i hư ng l i Ngư i th hư ng chính là ngư i ký phát: “thanh toán cho tôi (công ty) s ti n…” Ngư i th hư ng ích danh khác: “Thanh toán cho ông/bà…s ti n…” Chuy n như ng: b ng hình th c ký h u (ULB) Ngư i th hư ng theo l nh: “ Thanh toán theo l nh c a ông/bà…s ti n…” Chuy n như ng: b ng hình th c ký h u Ngư i th hư ng là ngư i c m phi u (BEA và UCC cho phép): “Thanh toán cho ngư i c m phi u” ho c tr ng Chuy n như ng: b ng hình th c trao tay Trong ho t ng ngo i thương, ngư i th hư ng h i phi u thư ng ư c quy nh là ngân hàng ph c v nhà xu t kh u theo lu t qu n lý ngo i h i Ngư i hư ng l i h i phi u: ghi y h tên và a ch c a ngư i hư ng l i. i v i h i phi u thương m i, ngư i hư ng l i là ngư i xu t kh u và cũng có th là m t ngư i khách do ngư i hư ng l i ch nh. 7. Ngày tháng và nơi phát hành h i phi u Lu t pháp c a nơi phát hành s i u ch nh h i phi u. N u trên h i phi u không ghi rõ a i m phát hành, thì a ch ghi bên c nh ngư i phát hành ư c xem là nơi phát hành h i phi u. N u không ghi c a ch ngư i phát hành thì h i phi u vô giá tr . H i phi u không ghi ngày tháng cũng vô giá tr vì không xác nh ư c chính xác th i h n thanh toán, th i h n xu t trình HP. 8. Tên, a ch và ch ký c a ngư i ký phát HP Ch nh ng ngư i có th m quy n m i ư c phép ký tên v i tư cách ngư i ký phát HP Ch ký ph i ư c ký b ng tay Không ư c óng d u è lên ch ký Ngư i ký phát ch u trách nhi m thanh toán cu i cùng cho nh ng ngư i hư ng l i HP Ngư i ký phát h i phi u ph i ký tên góc bên phai c a t h i phi u b ng ch ký thông d ng trong giao d ch. Các ch ký dư i d ng in, photocopy và óng d u, ... mà không ph i vi t tay u không có giá tr pháp lý. Vi c ký phát h i phi u không lo i tr s y quy n. Ngư i ư c y quy n ký phát h i phi u ph i th hi n s y quy n ngay bên c nh ch ký c a mình. Ngôn ng c a h i phi u là ngôn ng nào thì ngôn ng th hi n s y quy n ph i là ngôn ng y, i u quy nh này t o i u ki n d dàng cho ngư i có liên quan n h i phi u th y có s y quy n v vi c thành l p h i phi u ó. 6/ Phân lo i h i phi u: a. Căn c vào th i h n thanh toán, ngư i ta chia h i phi u làm ba lo i: H i phi u tr ti n ngay: (At sight bill) ngư i tr ti n khi nhìn th y h i phi u này do ngư i c m phi u xu t trình thì ph i tr ti n ngay cho h . H i phi u tr ti n sau m t s ngày nh t nh, thư ng là t 5 n 7 ngày: ngư i tr ti n khi nhìn th y h i phi u này do ngư i c m phi u xu t trình thì ti n hành ký ch p nh n tr ti n, sau ó thì t 5 n 7 ngày thì tr ti n t h i phi u ó. H i phi u có kỳ h n: (Usance/time bill) sau m t th i h n nh t nh ghi trên h i phi u, ngư i tr ti n ph i tr ho c tính t ngày ký phát h i phi u ho c tính t ngày ch p nh n h i phi u ho c t ngày quy nh c th . b. Căn c vào ch ng t kèm theo h i phi u, ngư i ta chia h i phi u thành hai lo i: H i phi u trơn: (clean bill) Là h i phi u mà vi c thanh toán ti n trên h i phi u này không kèm theo ch ng t thương m i. Thư ng ư c s d ng thu cư c phí v n t i, òi n cũ.. 5
 6. H i phi u kèm ch ng t : (documentarybill)lo i h i phi u này ư c g i n cho ngư i nh p kh u có kèm theo ch ng t hàng hóa. H i phi u kèm ch ng t có hai lo i: Lo i h i phi u kèm ch ng t tr ti n ngay (Documents against Payment (D/P)). Lo i h i phi u kèm ch ng t có ch p nh n (Documents against Acceptance (D/A)). c. Căn c vào tính ch t chuy n như ng c a h i phi u, có th chia h i phi u làm hai lo i: H i phi u ích danh: (nominal bill)là lo i h i phi u ghi rõ tên ngư i hư ng l i h i phi u không kèm theo i u kho n “theo l nh”. VD: H i phi u ghi như sau: “Sau khi nhìn th y h i phi u này, tr cho ông (bà) X m t s ti n là ...”. H i phi u ích danh không chuy n như ng ư c b ng th t c ký h u theo lu t nh. H i phi u vô danh (bearer bill) H i phi u theo l nh: là lo i h i phi u ghi tr ti n theo l nh c a ngư i hư ng h i phi u. VD: H i phi u ghi như sau: “Sau khi nhìn th y h i phi u này, tr theo l nh c a ông (bà) X m t s ti n là ...”. H i phi u theo l nh chuy n như ng b ng hình th c ký h u theo lu t nh. ây là lo i h i phi u ư c s d ng r ng rãi trong thanh toán qu c t . d. Căn c vào ngư i ký phát h i phi u, ngư i ta chia h i phi u làm hai lo i: H i phi u thương m i: là h i phi u do ngư i xu t kh u ký phát òi ti n ngư i nh p kh u trong nghi p v v thanh toán hàng hóa xu t kh u ho c cung ng lao v l n nhau. H i phi u ngân hàng: (bank draft) là h i phi u do ngân hàng phát hành ra l nh cho ngân hàng i lý c a mình thanh toán m t s ti n nh t nh cho ngư i hư ng l i ch nh trên h i phi u H i phi u ngân hàng th c ch t là m t t m sec do m t Ngân hàng ký phát hành, ra l nh cho m t ngân hàng ilý thanh toán m t s ti n nh t nh cho ngư i hư ng l i ư c ch nh. N u chuy n ti n b ng VND, ngân hàng nư c ngoài ph i m tài kh an b ng VND t i ngân hàng Vi t Nam; H i phi u ư c ký phát ghi Có tài kho n VOSTRO. N u chuy n ti n b ng ngo i t , ngân hàng Vi t Nam ph i m tài kh an và duy trì s dư b ng ngo i t phát hành sec; h i phi u ư c ký phát ghi N tài kho n NOSTRO. B t l i khi thanh toán b ng HP ngân hàng Ngư i chuy n ti n ph i ghi N ngay th i i m t sec ư c phát hành, trong khi vi c ghi Có cho ngư i th hư ng ph i ch m t m t th i gian nh t nh N u ngư i th hư ng không có tài kho n t i ngân hàng tr ti n, vi c x lý t sec s ph c t p hơn. T sec có th b th t l c ho c b ánh c p và có th b l i d ng M t s qu c gia áp d ng lu t qu n lý ngo i h i c m s d ng sec chuy n ti n ra nư c ngoài Các ngân hàng áp d ng m c phí cao trong x lý sec 7. CÁC NGHI P V LIÊN QUAN N HP PHÂN BI T M T S THU T NG Ngày ch p nh n (Date of acceptance): Ngày mà ngư i b ký phát nh n ư c HP và làm th t c ch p nh n trên HP ó. Ngày tr ti n HP (Date of payment):Ngày mà ngư i b ký phát ph i th c hi n nghĩa v thanh toán cho ngư i th hư ng. Ngày xu t trình HP (date of presentment):Ngày mà ngư i th hư ng cu i cùng c a HP ph i chuy n HP n ngư i b ký phát (trong ph m vi 1 năm k t ngày ký phát HP - ULB). N u quá ngày ó mà HP ko ư c xu t trình, HP s ko còn giá tr . 1. Phát hành h i phi u Sau khi giao hàng, nhà xu t kh u l p b ch ng t thanh toán, bao g m c h i phi u. Ngư i ký phát: nhà xu t kh u Ngư i tr ti n: nhà nh p kh u (phương th c nh thu) ho c ngân hàng c a nhà nh p kh u (ngân hàng phát hành L/C) Ngư i ký phát ph i m b o cho h i phi u tuân th ch t ch v m t hình th c và n i dung. Ngư i ký phát không ư c mi n tr nghĩa v thanh toán H i phi u khi ngư i tr ti n t ch i thanh toán. 6
 7. 2. Ch p nh n h i phi u C n thi t i v i h i phi u có kỳ h n Xu t trình HP ch p nh n: tr c ti p ho c g i thư b o m Ch p nh n HP là hành vi c a ngư i b ký phát cam k t thanh toán HP khi n h n. Ch p nh n thương m i – trade acceptance Ch p nh n ngân hàng – bank acceptance Hình th c ch p nh n: Ch p nh n ph i ư c vi t trên m t trư c t h i phi u, ư c th hi n b ng t “ch p nh n” và ư c ký b i ngư i b ký phát Ch p nh n b ng văn thư, i n thông báo Ch p nh n là vô i u ki n (ULB) Ch p nh n m t ph n ti n ghi trên h i phi u (ULB) i v i h i phi u có kỳ h n sau X ngày k t ngày nhìn th y (ngày ch p nh n h i phi u), ph i ghi rõ ngày tháng ký ch p nh n H i phi u sau khi ư c ký phát ph i ư c xu t trình cho ngư i tr ti n ngư i tr ti n ký ch p nh n tr ti n, nh t là i v i h i phi u có kỳ h n. Rõ ràng là, m t h i phi u ã ư c ký ch p nh n m i có s tin c y trong thanh toán. Thông thư ng h i phi u ư c g i t i ngư i tr ti n, ngư i này ký ch p nh n b t c lúc nào trư c ngày h t h n xu t trình h i phi u. Th i h n ch p nh n có th ư c gi i thích trong hai trư ng h p: Trư ng h p th nh t: n u hai bên không có qui nh gì khác thì ULB qui nh th i h n ch p nh n là 12 tháng k t ngày ký phát h i phi u. Trư ng h p th hai: n u hai bên qui nh rõ v i nhau trong h p ng mua bán ho c trong thư tín d ng th i h n c th ph i xu t trình h i phi u ch p nh n, thì h i phi u ph i ư c xu t trình ch p nh n trong th i h n ó. VD: th i h n hi u l c c a thư tín d ng là 45 ngày, hay là h t h n 20 ngày k t sau ngày giao hàng thì th i h n ch p nh n h i phi u ch trong vòng 20 ngày ó, n u quá 20 ngày ó, t c là L/C h t hi u l c, ngân hàng m L/C s t ch i thanh toán t h i phi u g i n (n u là tr ti n ngay) ho c t ch i ch p nh n h i phi u (n u là tr ti n sau).S ch p nh n ư c ghi vào m t trư c, gó dư i bên trái c a t h i phi u và ư c th c hi n b ng ch “ch p nh n” (Accepted) vi t k bên ch ký c a ngư i tr ti n. Ngoài công th c ch p nh n ó, ULB còn cho phép ngư i tr ti n dùng nh ng ch khác tương t th hi n s ch p nh n c a mình như “xác nh n”, “ ng ý”, “ ng ý tr ti n”. Nh ng s ch p nh n c a ngư i tr ti n ư c th c hi n trên t h i phi u b ng nh ng ch mơ h , t i nghĩa khi n cho h i phi u m t tính ch t lu t nh c a nó s vô giá tr . Cũng không lo i tr kh năng, ngư i tr ti n ký ch p nh n vào m t sau c a t h i phi u. phân bi t gi a ký ch p nh n và ký h u chuy n như ng, ngư i tr ti n d t khoát ph i tôn tr ng úng công th c ký ch p nh n nêu trên. Trong thanh toán qu c t , ngư i ta ã lo i tr s ch p nh n b ng văn thư riêng bi t ho c ch p nh n g p nhi u h i phi u b ng m t văn thư chung. i u này ULB coi là vô hi u. Ngày tháng ký ch p nh n không ph i là m t yêu c u b t bu c c a công th c ký ch p nh n. Song trong th c ti n s d ng h i phi u, ngư i ta th y có lo i h i phi u òi h i ký ch p nh n có ghi ngày tháng, có lo i không c n ghi ngày tháng. i v i phi u tr ti n ngay X ngày, ngư i nh p kh u mu n nh n b ch ng t thanh toán thì ph i ký ch p nh n vào lo i h i phi u tr ngay này. Trong trư ng h p này, ghi ngày tháng ký ch p nh n là không c n thi t. i v i h i phi u có kỳ h n mà vi c qui nh kỳ h n tr ti n rõ r t, ví d h i phi u ghi “X ngày k t ngày ký phát b n th ... c a h i phi u này” ho c ghi “ n ngày ... tr cho b n th ... c a h i phi u này...” thì vi c ghi ngày tháng ký ch p nh n cũng không c n thi t. Song, i v i h i phi u có kỳ h n ư c xác nh trong tương lai “X ngày k t ngày nhìn th y b n th ... c a h i phi u này...” thì ngày tháng ký ch p nh n là ngày nhìn th y h i phi u, là m c th i gian tính ra kỳ h n c a h i phi u. Tuy nhiên ngư i tr ti n v n có quy n t ch i không ch p nh n thanh toán h i phi u, n u như s t ch i ó là h p lý v i lý do chíng áng, ch ng h n như: hàng hoá th c nh n không úng v i h p ng ã ký k t v m t s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i ho c b ch ng t b t h p lý không phù h p v i nh ng i u kho n, i u ki n ã quy nh. 7
 8. 3. Ký h u h i phi u Ý nghĩa c a hành vi ký h u Th a nh n quy n hư ng l i HP i v i m t ngư i khác Vi c ký h u mang tính tr u tư ng và vô i u ki n (không c n nêu lý do ký h u, không c n Ký h u tr ng (Blank Endorsement) Ký h u theo l nh (To order Endorsement) Ký h u h n ch (Restrictive Endorsement) Ký h u mi n truy òi (Without recourse Endorsement) HP ích danh, theo l nh hay tr ng u có th chuy n như ng ư c theo th t c ký h u, tr trư ng h p HP có i u kho n quy nh c m chuy n như ng (not to order) - ULB. Khi mu n chuy n như ng, ngư i c m phi u ph i ký vào m t sau (ký h u) c a t h i phi u, r i chuy n h i phi u cho ngư i ư c chuy n như ng Chuy n như ng HP cho 2 ngư i tr lên? Chuy n như ng m t ph n s ti n ghi trên HP? Ký h u h i phi u là th t c chuy n như ng quy n s h u h i phi u t ngư i hư ng l i này sang ngư i hư ng l i khác. Vi c ký h u h i phi u ư c th c hi n b ng cách ngư i ký h u (Endorser) ký chuy n chuy n vào m t sau c a t h i phi u và trao cho ngư i ư c chuy n như ng (Endorsee). Hành vi ký h u có nh ng ý nghĩa pháp lý như: Th a nh n s chuy n quy n l i h i phi u cho ngư i khác ư c qui nh trong m t sau c a t h i phi u. S ký h u này mang tính ch t tr u tư ng, có nghĩa là ng¬ i ký h u không c n ph i nêu lý do c a s chuy n như ng và cũng không c n ph i thông báo cho ngư i tr ti n bi t v s chuy n như ng ó, mà ngư i ư c chuy n như ng nhi n nhiên tr thành ngư i hư ng quy n l i h i phi u ó. Xác nh trách nhi m c a ngư i ký h u v vi c tr ti n h i phi u i v i nh ng ngư i hư ng l i h i phi u ó. Ngư i ký h u không nh ng m b o r ng ngư i tr ti n h i phi u có m c n s ti n ghi trên h i phi u mà còn m b o r ng mình s tr ti n h i phi u ó cho nh ng ngư i ư c chuy n như ng n u như ngư i tr ti n t ch i thanh toán h i phi u ó. Ký h u ư c ghi m t sau c a t h i phi u dư i các hình th c ký h u sau: Ký h u tr ng (Blank endorsement): trong hình th c này, ngư i chuy n như ng ch ơn gi n là ký tên vào m t sau và không ch nh ngư i ư c hư ng quy n l i h i phi u. V i cách ký h u này, ngư i nào c m h i phi u s tr thành ngư i ư c hư ng l i h i phi u và vi c chuy n như ng k ti p c a ngư i c m phi u này không c n ph i ký h u n a, ch c n trao tay là . Ngư i c m phi u có th chuy n hình th c ký h u tr ng này sang hình th c ký h u khác b ng cách ghi thêm câu “tr theo l nh ông (bà)...” n u là ký h u theo l nh ho c “chi tr cho ông (bà)...” n u là ký h u h n ch , ... Ký h u theo l nh (To order endorsement) hay còn g i là ký h u c bi t (Special endorsement): V i cách ký h u này ngư i chuy n như ng ch nh m t cách suy oán ngư i hư ng l i h i phi u. Ngư i ký h u ch ghi câu “tr theo l nh ông (bà) X” (Pay to order of Mr (Mrs) X) và ký tên. Như v y, ngư i hư ng l i h i phi u trong trư ng h p này chưa quy nh rõ ràng, c n ph i suy oán ý chí c a ông (bà) X. N u ông (bà) X ra l nh tr cho m t ngư i khác thì ngư i ó s tr thành ngư i hư ng l i h i phi u, n u ông (bà) X im l ng thì ngư i hư ng l i h i phi u ương nhiên là ông X. V i cách ký h u này, h i phi u s ư c chuy n như ng k ti p nhau n khi nào ngư i hư ng l i cu i cùng không ký h u chuy n như ng n a, nhưng ph i trư c khi h i phi u n h n tr ti n. Vì v y ký h u theo l nh là lo i ký h u r t thông d ng trong thanh toán qu c t . Ký h u h n ch (Restricitve emdorsement): là vi c ký h u ch nh ích danh ngư i hư ng l i h i phi u và ch ngư i ó mà thôi. Ngư i ký h u ghi câu “Ch tr cho ông (bà) X” và ký tên. iv i lo i ký h u này, ch có ông (bà) X m i nh n ư c ti n c a h i phi u, do ó ông (bà) X không th chuy n như ng ti p h i phi u này cho ngư i khác b ng th t c ký h u n a. Ký h u mi m truy òi (Without recourse endorsement): là vi c ký h u mà ngư i ký h u ghi câu “Mi n truy òi ngư i ký h u” v i m t trong ba lo i ký h u nêu trên. Ví d : “Tr ti n theo l nh ông (bà) X, mi m truy òi” và ký tên. i v i lo i ký h u này, m t khi h i phi u b t ch i tr ti n thì ông (bà) X không ư c truy òi l i ti n c a ngư i ký h u tr c ti p c a mình. N u h i phi u có nhi u ngư i ký h u theo l nh u ghi ch “Mi n truy òi” vào ch ký h u c a mình, còn có m t 8
 9. hay nhi u ngư i không ghi ch “Mi n truy òi” ó, thì ương nhiên nh ng ngư i này không ư c hư ng quy n mi n truy òi, khi h i phi u b t ch i thanh toán, h ph i ng ra thanh toán cho ngư i hư ng l i k ti p. Ký h u mi n truy òi cũng là m t lo i ký h u ư c s d ng nhi u trong thanh toán qu c t . Ký h u b o lưu (Conditioanl endorsement): là vi c ký h u chuy n như ng h i phi u cho m t ngư i n u ngư i này th c hi n nh ng quy nh do ngư i ký h u ra. 4. B o lãnh h i phi u Là s cam k t c a ngư i th ba, thư ng là Ngân hàng l n có uy tín, v vi c thanh toán h i phi u khi n h n cho ngư i th hư ng. B o lãnh ph i ghi rõ là cho ngư i nào hư ng, n u không, ngư i ký phát s là ngư i hư ng b o lãnh Cách th c hi n: ghi “b o lãnh/aval” ngay trên t h i phi u và ký tên ho c b o lãnh b ng m t văn thư riêng (b o lãnh m t) B o lãnh h i phi u là s cam k t c a ngư i th ba tr cho ngư i hư ng l i khi h i phi u n h n tr ti n. Thông thư ng ngư i ng ra b o lãnh h i phi u là các ngân hàng. Hình th c b o lãnh ư c th c hi n b ng cách ghi ch b o lãnh “good as aval” vào m t trư c ho c sau c a t h i phi u và ngư i b o lãnh s ký tên lên h i phi u. Ngoài ra m t s nư c ngư i ta có th th c hi n vi c b o lãnh b ng m t văn thư riêng g i là b o lãnh bí m t. S dĩ có hình th c b o lãnh này là do ngư i tr ti n không mu n ngư i th ba bi t tình hình tài chính c a mình n m c c n b o lãnh. N u trên h i phi u trong phương th c thanh toán tín d ng ch ng t có ghi “theo thư tín d ng s ... m ngày ...g i ngân hàng m tín d ng ...”, thì ó cũng là m t hình th c b o lãnh h i phi u. 5. C m c và nh thu HP Ngư i th hư ng có quy n c m c HP t i các t ch c tín d ng vay v n. Trư ng h p ngư i c m c hoàn thành nghĩa v ư c m b o b ng c m c HP Trư ng h p ngư i c m c không hoàn thành nghĩa v ư c m b o b ng c m c HP Ngư i th hư ng có th chuy n giao HP cho ngư i thu h nh thu s ti n ghi trên HP kèm theo ch th nh thu Chi t kh u h i phi u là m t nghi p v c a ngân hàng. Trong ó ngư i hư ng l i h i phi u xu t trình h i phi u chưa n h n tr ti n cho ngân hàng l y ti n ngay v i m t giá th p hơn s ti n ghi trên t h i phi u. N u hai bên ng ý, ngư i hư ng l i h i phi u s th c hi n nghi p v ký h u chuy n như ng h i phi u ó cho ngân hàng. Chênh l ch gi a s ti n ghi trên t h i phi u v i s ti n ngân hàng b ra mua t h i phi u ó g i là l i t c chi t kh u. 6. Kháng ngh không tr ti n Khi h i phi u b t ch i tr ti n, ngư i hư ng l i có quy n kháng ngh ngư i tr ti n trư c pháp lu t. Ngư i hư ng l i l p ơn kháng ngh trong th i h n pháp lu t chophép (thư ng là trong vòng 2 ngày làm vi c k t ngày h i phi u n h n thanh toán) ơn kháng ngh ph i sao nguyên văn t HP, cùng các y u t như ch p nh n, ký h u, b o lãnh, lý do t ch i tr ti n Sau khi l p xong ơn kháng ngh , ngư i b t ch i thanh toán ph i thông báo b ng văn b n cho m t trong nh ng ngư i chuy n như ng trư c ó òi ti n. N u ko có b n kháng ngh , ngo i tr ngư i ký phát, nh ng ngư i ư c chuy n như ng s ư c mi n trách nhi m tr ti n. Khi n h n tr ti n c a h i phi u mà ngư i tr ti n t ch i thì ngư i hư ng l i ph i ch ng th c s t ch i ó b ng m t văn b n kháng ngh . B n kháng ngh ph i do ngư i hư ng l i l p ra trong th i h n không quá hai ngày làm vi c ti p sau ngày h t h n c a h i phi u. Sau khi l p xong b n kháng ngh , trong vòng 4 ngày làm vi c, ngư i b t ch i tr ti n ph i báo cho ngư i chuy n như ng tr c ti p òi ti n ho c có th òi ti n b t c ngư i nào ã ký h u chuy n như ng h i phi u ho c òi ngư i ký phát h i phi u. N u không có b n kháng ngh v vi c b t ch i tr ti n thì 9
 10. nh ng ngư i ư c chuy n như ng ư c mi n trách nhiêm tr ti n h i phi u, nhưng ngư i ký phát h i phi u và ngư i ch p nh n v n ph i ch u trách nhi m này i v i ngư i kháng ngh . Trên th c t ngư i ta thư ng làm như sau: VD: A là ngư i ký phát h i phi u, B,C,D là nh ng ngư i ư c chuy n như ng ti p theo, E là ngư i ư c chuy n như ng cu i cùng. Khi E b t ch i tr ti n, E s chuy n h i phi u òi ti n D kèm theo m t b n tính ti n g m s ti n c a h i phi u, chi phí làm th t c kháng ngh và các chi phí khác. D hoàn tr ti n cho E và truy òi ngư c l i C, và c như v y cho t i A. Cu i cùng A tr c ti p òi ti n ngư i m c n . 7. Gi i trái HP ư c ngư i b ký phát thanh toán y và úng h n xem như là ã gi i trái (tr xong n theo quy nh) Các trư ng h p sau cũng ư c coi là ã gi i trái: Ngư i ch p nh n là ngư i c m phi u khi n h n H i phi u h t hi u l c pháp lý do quá th i h n theo lu t nh Ngư i c m phi u tuyên b b ng văn b n t b quy n l i v h i phi u và tuyên b h y b h i phi u. Ngư i b ký phát thanh toán HP trư c khi n h n SƠ LƯU THÔNG H I PHI U Ngư i ký phát HP 3 Ngư i hư ng l i (Drawer) (Beneficiary) 4 Ngư i ư c chuy n 1 2 như ng th 1 1 5 Ngư i tr ti n HP 6 Ngư i ư c chuy n (Drawee) như ng th 2,3,… VÍ D : Contract No. 9967HK/YAGI April 20,2004 Buyer: YAGI Co., Ltd. 228 KYUTAGO-MACHICHOU-KU OSAKA Seller: HUU NGHI GARMENT EXPORT-IMPORT Co., 638 Nguyen Duy st. District 8, HCMC, VIETNAM Description of goods: Ladies sport wear (style No.: ATN-9828): 700 pcs, Unit price: US $120 Amount: US$ 84,000.00 FOB Saigon Port Place of departure: Saigon Port Place of destination: Kobe Port Latest shipment date: June 20,2004 Payment: (D/A) after 60 days shipment date ....................................................................... D a vào tài li u nêu trên hãy l p m t h i phi u, bi t r ng: – Bên bán ã hoàn thành nghĩa v giao hàng theo úng th i h n ã ký k t, ngày giao hàng ghi trên B/L là 18/06/2004 – Bên bán m tài kho n giao d ch t i NH Ngo i thương Vi t Nam, chi nhánhthành ph H Chí Minh. 10
 11. No: 12345 BILL OF EXCHANGE HCMC, Date June 20,2004 For US$ 84,000.00 At 60 days after Bill date sight of this FIRST Bill of Exchange (SECOND of the same tenor and date being unpaid) pay to the order of BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM HCM CITY BRANCH the sum of : United States Dollars Eighty four thousand only. Value received as per our invoice(s) No 9999 Dated June 18,2004 Drawn under: Contract No. 9967HK/YAGI dated April 20,2004 Drawer To: YAGI Co., Ltd. 228 KYUTAGO- HUU NGHI GARMENT EXPORT- MACHICHOU-KU OSAKA IMPORT Co. ., 638 Nguyen Duy st. District 8, HCMC, VIETNAM II. Kỳ phi u (money order,promissory note) 1.Khái ni m: Kỳ phi u là m t cam k t tr ti n vô i u ki n do ngư i l p phi u ký phát h a tr m t s ti n nh t nh cho m t ngư i khác, ho c tr theo l nh c a ngư i này ho c tr cho ngư i c m phi u. Kỳ phi u (h i phi u nh n n ): con n t l p và ký phát hành h i phi u nh n n v i ch n . V quy t c lưu thông, h i phi u và kỳ phi u gi ng nhau. Các i u lu t dùng i u ch nh h i phi u cũng ư c áp d ng tương t cho m t kỳ phi u. So v i h i phi u, kỳ phi u ít ư c s d ng trong thương m i qu c t hơn. 2.N i dung kỳ phi u: (1) Tên kỳ phi u: PROMISSORY NOTE, KỲ PHI U (2) Cam k t tr ti n vô i u ki n, m t s ti n nh t nh S ti n : vi t b ng ch , vi t b ng s thì vi t trên sau FOR (3) Th i h n tr ti n: At sight of , At X days (4) a i m tr ti n (5) Tên ngư i th hư ng (6) a i m và ngày ký phát (7) Ch ký c a ngư i tr ti n (ngư i ký phát) 3.M u kỳ phi u: Promissory note London, 25th, December 2009 GBP 5,543.00 On the 25 th March, 1998 fixed by the Promissory note we promise to pay Food company or order in HoChiMinh city the sum of five thousand five hundred and forty-three pounds Sterling. For and on behalf of Sithers Johnson Ltd Signed Kỳ phi u tr ngay: NEW YORK 30 December 2009 USD 5,000.00 I promise to pay bearer on demand the sum of US Dollars five thousand only. Mr Agassi L nh phi u có kỳ h n: New York 24 January 2009 USD 5,000.00 Three months after date I promise to pay David Henry or order the sum of US Dollars five thousand. David Cantona i m khác bi t gi a H i Phi u và Kỳ Phi u. 11
 12. H i phi u Kỳ phi u - Ngư i l p: ngư i th hư ng l p - con n l p - Có 3 ch th tham gia: - 2 ch th tham gia + ngư i ký phát + ngư i nh n n (ngư i ký phát) + ngư i b ký phát + ngư i th hư ng + ngư i th hư ng h i phi u - th t c ch p nh n: b t bu c ph i có th t c - không c n ph i có th t c ch p nh n ch p nh n - s d ng ít hơn trong TMQT vì ngư i ký phát - ư c s d ng nhi u trong TMQT vì nó ư c là ngư i nh n n ít m b o m b o hơn, Hp ư c ký phát b i ch n => ư c m b o thanh toán 2 l n III. Séc(check-cheque) phương ti n thanh toán ư c s d ng r ng rãi cho m i khách hàng. 1.Khái ni m: Sec là m t t m nh l nh vô i u ki n do m t ngư i (ch tài kho n) ra l nh cho Ngân hàng trích t tài kho n c a mình m t s ti n nh t nh tr cho ngư i ư c ch nh trên t Sec, ho c tr theo l nh c a ngư i này, ho c tr cho ngư i c m séc. Theo Lu t các công c chuy n như ng:“Sec là gi y t có giá do ngư i ký phát l p, ra l nh cho ngư i b ký phát là ngân hàng ho c t ch c cung ng d ch v thanh toán ư c phép c a NHNN Vi t Nam trích m t s ti n nh t nh t tài kho n c a mình thanh toán cho ngư i th hư ng” Sec thư ng ư c Ngân hàng in s n theo m u G m 2 m t: o M t trư c in s n tiêu i n các y u t b t bu c c a t séc o M t sau ghi các n i dung v chuy n như ng 2.Các bên liên quan n thanh toán séc là: Ngư i ký phát (Drawer): là ngư i ph i tr ti n cho ngư i th hư ng có tên trên t séc. Ngư i th hư ng (Beneficiary): ngư i ư c nh n s ti n trên t séc. Ngân hàng thu h (Collecting Bank): Ngân hàng ph c v ngư i th hư ng. Có trách nhi m chuy n séc cho NH thanh toán thu h ti n cho ngư i th hư ng. Ngân hàng thanh toán (Paying Bank): ngân hàng n m gi tài kho n ti n g i thanh toán séc c a ngư i ký phát séc. 3. N i dung bt bu c trên t séc ph i có: • Tiêu “SÉC” • S séc • Ngày tháng năm kí phát séc : th i h n hi u l c thanh toán c a séc, m i séc có th i h n thanh toán hi u l c khác nhau (t ngày ký phát hành séc n ngày séc ư c n p vào kho b c thanh toán). • Tên ngư i th c hi n thanh toán. 12
 13. • a i m phát hành séc • Ngân hàng tr ti n, a i m thanh toán • S hi u tài kho n ư c trích tr • S ti n phát hành xác nh b ng s và ch • Ngư i hư ng l i t séc • Ch ký ngư i phát hành séc • M t sau: ghi các n i dung chuy n như ng séc. 4. Quy nh chung v thanh toán b ng séc • Quy t nh m u séc (do Ngân hàng Nhà nư c n hành theo m u ngh b i các NHTM). • B o qu n séc (n u m t ph i thông báo b ng văn b n cho NH) • Th i h n, hi u l c thanh toán c a séc là th i h n tính t ngày phát séc n ngày n p séc vào NH. • Quy n t ch i thanh toán séc c a NH. 5. i u ki n thành l p và thanh toán sec Séc ph i có ti n b o ch ng o T i th i i m phát hành o T i th i i m thanh toán i n vào ch tr ng c a t Sec nh ng n i dung thích h p m b o th i h n xu t trình và th i h n hi u l c c a séc: o h n xu t trình: kho ng th i gian t Séc ph i ư c n pvào NH. Trong th i h n xu t trình này, ngư i ký phát ph i m b o tài kho n s dư thanh toán. o Th i h n hi u l c: th i h n t Séc có giá tr Trư ng h p: t Séc ư c n p vào NH quá th i h n xu t trình nhưng còn trong th i h n hi u l c? 6. Th i h n xu t trình và Th i h n hi u l c Th i h n xu t trình Th i h n hi u l c ULC 8 ngày (sec lưu thông trong ph m vi qu c gia 1 năm Uniform Law Check 20 ngày (sec lưu thông gi a các nư c cùng l c a) k t ngày ký phát 70 ngày (sec lưu thông gi a các nư c khác l c a) Lu t các công c 30 ngày t ngày ký phát 6 tháng chuy n như ng Vi t k t ngày ký phát Nam 7.Các lo i séc thông d ng: Séc ích danh (nominal cheque): ư c ghi rõ tên ngư i hư ng th trên séc. Séc vô danh (bearer cheque):không ghi rõ tên ngư i hư ng th trên t séc, b t c ai c m t séc cũng có th nh n ư c s ti n ghi trên t séc t i Ngân hàng. Séc theo l nh (check to order):ghi rõ tr ti n theo l nh c a ngư i th hư ng, séc này ư c chuy n như ng theo th t c ký h u. Séc ti n m t: là lo i séc mà ngân hàng thanh toán s tr ti n m t và ngư i phát hành séc ph i ch u r i ro khi b m t séc ho c b ánh c p. Ngư i c m séc không c n s y quy n cũng lĩnh ư c ti n. Séc chuy n kho n (trasferable check): Là l nh tr c a ngư i phát hành séc i v i Ngân hàng ph c v mình v vi c trích tr ti n t tài kho n c a mình tr ti n cho ngư i th hư ng có tên ghi trên t séc. Séc b o chi (cerfieeld check) :là t séc thông thư ng ư c Ngân hàng ph c v ơn v phát hành, b o m kh năng chi tr c a t séc và ánh d u séc b o chi lên t séc trư c khi giao t séc cho khách hàng. Séc g ch chéo (clossed check)là lo i séc trên m t trư c t séc có g ch chéo hai ư ng song song nh m m c ích không ư c rút ti n mà ch chuy n kho n qua ngân hàng. Séc du l ch (traveller’s check) :là lo i séc do ngân hàng phát hành và ư c tr ti n t i b t c chi nhánh hay i lý c a ngân hàng phát hành. 13
 14. 8. SƠ THANH TOÁN C A SÉC 8.1. Sec lưu thông qua m t NH Trong ó: NGÂN HÀNG (1) Giao hàng và b ch ng t . (2) Phát hành séc thanh toán. (3) n NH lĩnh ti n séc. (4) (4) G i báo có cho ngư i bán. (3) (5) (5) G i báo n cho ngư i mua (1) NGƯ I BÁN NGƯ I MUA (2) 8.2. Sec lưu thông qua 2 NH Trong ó: (5) NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG (1) Giao hàng và b ch ng t . NGƯ I BÁN NGƯ I MUA (2) Phát hành séc thanh toán. (4) (3) Nh ngân hàng thu h séc. (4) Thu ti n. (5) (3) (6) (5) G i báo có cho ngư i bán. (1) (6) G i báo n cho ngư i mua. NGƯ I BÁN NGƯ I MUA (2) Ký xác nh n khi s d ng Ký ngay khi mua Sec du l ch Sec b o chi Sec theo l nh Sec theo l nh 14
 15. IV. TH NGÂN HÀNG Th là m t phương ti n thanh toán do ngân hàng phát hành theo yêu c u c a khách hàng, ư c s d ng thanh toán ti n mua hàng hóa, d ch v ho c rút ti n m t t i các chi nhánh và các i lý thanh toán th Th ngân hàng là phương ti n thanh toán không dùng ti n m t Th ngân hàng là công c thanh toán do ngân hàng phát hành c p cho khách hàng s d ng o Thanh toán hàng hóa, d ch v o Rút ti n m t trong ph m vi s dư ti n g i c a mình ho c h n m c tín d ng ư c c p o Th c hi n các d ch v thông qua h th ng giao d ch t ng CÁC LO I TH THANH TOÁN - Căn c vào công d ng th + Th rút ti n m t ( ATM card) + Th thanh toán ( Payment Card) - Căn c vào tính ch t c a th + Th ghi n ( Debit card) + Th tín d ng ( Credit card) + Th thông minh - Căn c vào h n m c c a th + Th vàng (Gold card) + Th thư ng ( Standard card) - Căn c vào ph m vi s d ng + Th n i a + Th qu c t 1. Th rút ti n m t - ATM Hình th c phát tri n u tiên c a th ghi n Ch th có th th c hi n nhi u giao d ch khác nhau t i máy rút ti n t ng ATM Ch th có th ti p c n tài kho n cá nhân c a mình m i nơi, m i lú Hai h th ng ATM l n nh t th gi i là CIRRUS (MasterCard) và PLUS (Visa) 2. Th thanh toán ( Payment card) Là lo i th dùng thanh toán hàng hoá, d ch v t i các i m ch p nh n thanh toán th t i các siêu th , khách s n nhà hàng… Khách hàng ư c hư ng m t h n m c tín d ng r t cao Ch th ph i thanh toán toàn b s ti n phát sinh cho ngân hàng vào ngày n h n 3. Th ghi n (Debit card) Th ghi n cho phép khách hàng ti p c n v i s dư trong tài kho n c a mình qua h th ng k t n i tr c tuy n thanh toán hàng hóa, d ch v t i các ơn v ch p nh n th ho c th c hi n các giao d ch liên quan t i tài kho n t i máy rút ti n t ng ATM M c chi tiêu c a ch th ch ph thu c vào s dư trong tài kho n 4. Th tín d ng ( Credit card) Là lo i th ư c áp d ng ph bi n hi n nay dùng thanh toán hay rút ti n m t Ch th ư c c p m t h n m c tín d ng trong kho ng th i gian nh t nh ph i hoàn tr cho bên c p tín d ng, n u vư t quá th i h n quy nh thì ch th ph i ch u m t kho n lãi tr cho bên c p tín d ng. Th này ư c áp d ng v i khách hàng có kh năng tài chính n nh, giao d ch thư ng xuyên và có uy tín v i Ngân hàng 15
 16. 5. Th thông minh ( Smart card) Là lo i th do Ngân hàng phát hành có thi t b ch a b nh c bi t, khi thanh toán qua các may thanh toán th s ư c kh u tr vào b nh c a th gi m s dư ho c khi n p ti n vào tài kho n thì s làm tăng s dư 6. Th Vàng ( Gold card) Là lo i th h ng ưu, phù h p v i v i m c s ng và nhu c u tài chính c a khách hàng có thu nh p cao. Th phát hành cho nh ng i tư ng có uy tín, có kh năng tài chính lành m nh, có nhu c u chi tiêu l n 7. Th thư ng ( Standard card) Là lo i th tín d ng, h n m c tín d ng hơn, lo i th này mang tính ph thông, ph bi n, ư c s d ng r ng rãi 8. Th n i a Là lo i th ư c gi i h n trong ph m vi m t qu c gia, do v y ng ti n giao d ch ph i là ng n i t 9. Th qu c t Là lo i th s d ng các lo i ngo i t m nh thanh toán, ư c ch p nh n trên ph m vi toàn c u 7 Ngân hàng phát Ngân hàng i lý 6 hành (NH thanh toán) 7 1a 1b 8 ATM 4 5 3 Ngư i s d ng th Cơ s ti p nh n th 2 Qui trình thanh toán th : (1a) Các ơn v , cá nhân n NH phát hành xin ư c s d ng th . (1b) NH phát hành cung c p th cho ngư i s d ng (2) Ngư i s d ng th mua hàng hóa ho c nh n cung ng d ch v , ngh cơ s ti p nh n th thanh toán b ng th . (3) Ngư i s d ng th n p biên lai thanh toán vào NH i lý ư c rút ti n t i các các máy rút ti n t ng ATM. (4) Trong vòng 10 ngày, cơ s ti p nh n n p biên lai vào NH i lý òi ti n. (5) Trong ph m vi 1 ngày, NH i lý tr ti n cho cơ s ti p nh n. (6) NH i lý chuy n biên lai thanh toán, l p b ng kê cho NH phát hành . (7) NH phát hành th hoàn l i s ti n mà NH i lý ã thanh toán. (8) NH phát hành nh kỳ l p b ng kê thông báo tình hình s d ng th , tình hình s dư trên tài kho n ti n g i ho c ti n vay. CÂU H I ÔN T P 1. So sánh gi a h i phi u tr ngay v i h i phi u tr ch m 2. So sánh gi a h i phi u s d ng trong phương th c nh thu v i h i phi u s d ng trong phương th c tín d ng ch ng t . 3. So sánh gi a h i phi u v i l nh phi u. 4. Th nào là ch p nh n h i phi u? B o lãnh h i phi u? 5. Trình bày ký h u h i phi u. Theo b n hình th c ký h u nào ư c áp d ng ph bi n trong TTQT 6. Trình bày ch c năng c a th thanh toán. 7. Ch p nh n h i phi u, b o lãnh h i phi u, ký h u h i phi u, có liên quan như th nào i v i chi t kh u h i phi u? 16
 17. 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản