Thi công ép cọc

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

2
566
lượt xem
256
download

Thi công ép cọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công trình được thiết kế là Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa Hà Nội. Công trình được xây dựng với quy mô lớn có tính chất và tầm cỡ quốc gia nhằm phục vụ cho Seagames 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi công ép cọc

 1. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh a – Thi c«ng Ðp cäc I. §Æc ®iÓm c«ng tr×nh ®ang thi c«ng: 1. VÞ trÝ x©y dùng cña c«ng tr×nh: C«ng tr×nh ®−îc thiÕt kÕ lμ Cung thÓ thao tæng hîp QuÇn Ngùa Hμ Néi. C«ng tr×nh ®−îc x©y dùng víi quy m« lín, cã tÝnh chÊt vμ tÇm cì Quèc gia nh»m phôc vô cho SEAGAMES 2003 t¹i ViÖt Nam còng nh− tæ chøc c¸c cuéc thi ®Êu trong n−íc & Quèc tÕ sau SEAGAMES 2003. C«ng tr×nh thiÕt kÕ n»m trong 1 khu ®−îc quy ho¹ch lμm khu thÓ thao víi diÖn tÝch mÆt b»ng toμn c«ng tr×nh vμo kho¶ng 7200m2. Khu nμy cã mÆt b»ng réng r·i, b»ng ph¼ng, cã kh¶ n¨ng tho¸t n−íc rÊt tèt. Xung quanh c«ng tr×nh lμ c¸c khu lμm viÖc, nhμ d©n vμ tuyÕn giao th«ng c«ng céng. Cæng chÝnh cña c«ng tr×nh më ra phè LiÔu Giai, cæng phô quay ra ®−êng §èc Ng÷ thuéc QuËn Ba §×nh - Hμ Néi. MÆt chÝnh cña c«ng tr×nh quay ra h−íng §«ng - §«ng Nam, t¹o ®iÒu kiÖn th«ng giã vμ chiÕu s¸ng tù nhiªn thuËn lîi. 2. §Æc ®iÓm cña c«ng tr×nh: VÒ tæng thÓ, toμn bé kÕt cÊu c«ng tr×nh ®−îc chia thμnh tõng phÇn riªng biÖt ph©n c¸ch nhau b»ng c¸c khe lón. Lý do lμ mÆt b»ng c«ng tr×nh ®−îc ph©n chia râ rÖt bëi c¸c khu cã ®é cao vμ chøc n¨ng kh¸c nhau do ®ã t¶i träng truyÒn xuèng ch©n cét vμ mãng ë c¸c khu vùc lμ kh¸c nhau vμ chªnh nhau nhiÒu. Nh− vËy c«ng tr×nh ®−îc t¸ch lμm 9 phÇn bao gåm: 4 lâi cøng bè trÝ ë 4 gãc ®Ó bè trÝ cÇu thang vμ ®ì dμn m¸i c«ng tr×nh. 4 khu kh¸n ®μi víi søc chøa 5000 chç. B−íc cña khung kh¸n ®μi lμ 7m vμ 7,5m. Riªng ®èi víi khung kh¸n ®μi trôc 7 - 8 cã b−íc khung lμ 9m. Khu sμn thi ®Êu t¸ch rêi víi b−íc cét lμ 7m vμ 7,5m. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 283 -
 2. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë phÇn nÒn vμ mãng th× c«ng tr×nh ®−îc thiÕt kÕ mãng cäc ®μi thÊp. §μi cäc cao 1,0m ®Æt trªn líp bªt«ng b¶o vÖ m¸c M100 dμy 0,1m. §¸y ®μi ®Æt t¹i cos -2,5m; vÞ trÝ nμy c¸ch cos thiªn nhiªn mét ®o¹n 1,3m. §Çu cäc khi ch−a bÞ ph¸ (®Ó liªn kÕt cèt thÐp víi ®μi cäc) n»m ë cos - 1,0m so víi cos thiªn nhiªn. Cäc ®−îc thi c«ng theo c«ng nghÖ Ðp cäc. Cäc Ðp dïng trong c«ng tr×nh lμ cäc bªt«ng cèt thÐp tiÕt diÖn 25×25cm dμi 12m gåm hai ®o¹n cäc C1 vμ C2 mçi ®o¹n dμi 6m. Trong ®ã ®o¹n cäc C1 cã mòi cßn ®o¹n cäc C2 th× hai ®Çu b»ng. Bªt«ng lμm cäc m¸c M300, cèt thÐp däc trong cäc 4φ16 thÐp AII. Cäc ®−îc s¶n xuÊt t¹i nhμ m¸y ®óng kÝch th−íc vμ vËt liÖu, m¸c bª t«ng, c−êng ®é thÐp, t¶i träng thiÕt kÕ vμ qui ph¹m hiÖn hμnh. Cäc ®−îc vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr−êng b»ng xe c¬ giíi vμ s¾p xÕp t¹i b·i chøa cäc cña c«ng tr×nh còng nh− c¸c vÞ trÝ ®ãng cäc ban ®Çu . II. Kü thuËt thi c«ng Ðp cäc: 1. −u vμ nh−îc ®iÓm cña cäc Ðp: −u −u ®iÓm: §iÓm næi bËt cña cäc Ðp lμ thi c«ng ªm, kh«ng g©y trÊn ®éng ®èi víi c«ng tr×nh xung quanh, thÝch hîp cho viÖc thi c«ng trong thμnh phè. Cã ®é tin cËy, tÝnh kiÓm tra cao, chÊt l−îng cña tõng ®o¹n cäc ®−îc thö d−íi lùc Ðp, x¸c ®Þnh ®−îc lùc dõng Ðp . Nh−îc ®iÓm: bÞ h¹n chÕ vÒ kÝch th−íc vμ søc chÞu t¶i cña cäc. Trong mét sè tr−êng hîp khi ®Êt nÒn tèt th× rÊt khã Ðp cäc qua ®Ó ®−a tíi ®é s©u thiÕt kÕ . 2. C¸c yªu cÇu kü thuËt ®èi víi ®o¹n cäc Ðp: - Cèt thÐp däc cña ®o¹n cäc ph¶i hμn vμo vμnh thÐp nèi theo c¶ hai bªn cña thÐp däc vμ trªn suèt chiÒu cao vμnh. - Vμnh thÐp nèi ph¶i ph¼ng, kh«ng ®−îc vªnh, nÕu vªnh th× ®é vªnh cña vμnh nèi nhá h¬n 1%. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 284 -
 3. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh - BÒ mÆt bª t«ng ®Çu cäc ph¶i ph¼ng, kh«ng cã ba via. - Trôc cäc ph¶i th¼ng gãc vμ ®i qua t©m tiÕt diÖn cäc. MÆt ph¼ng bª t«ng ®Çu cäc vμ mÆt ph¼ng chøa c¸c thÐp vμnh thÐp nèi ph¶i trïng nhau. Cho phÐp mÆt ph¼ng bª t«ng ®Çu cäc song song vμ nh« cao h¬n mÆt ph¼ng vμnh thÐp nèi ≤ 1mm. - ChiÒu dμy cña vμnh thÐp nèi ph¶i ≥ 4mm. - Trôc cña ®o¹n cäc ®−îc nèi trïng víi ph−¬ng nÐn. - BÒ mÆt bª t«ng ë hai ®Çu ®o¹n cäc ph¶i tiÕp xóc khÝt. Tr−êng hîp tiÕp xóc kh«ng khÝt th× ph¶i cã biÖn ph¸p chÌn chÆt. - Khi hμn cäc ph¶i sö dông ph−¬ng ph¸p hμn leo (hμn tõ d−íi lªn) ®èi víi c¸c ®−êng hμn ®øng. - KiÓm tra kÝch th−íc ®−êng hμn so víi thiÕt kÕ. - §−êng hμn nèi c¸c ®o¹n cäc ph¶i cã trªn c¶ bèn mÆt cña cäc. Trªn mçi mÆt cäc ®−êng hμn kh«ng nhá h¬n 10cm. 3. L−a chän gi¶i ph¸p thi c«ng cäc: ViÖc thi c«ng Ðp cäc ë ngoμi c«ng tr−êng cã nhiÒu ph−¬ng ¸n Ðp. Trong ®ã cã hai ph−¬ng ¸n Ðp phæ biÕn: NÕu Ðp cäc xong míi x©y dùng ®μi cäc vμ kÕt cÊu bªn trªn gäi lμ ph−¬ng ph¸p Ðp tr−íc. NÕu x©y ®μi tr−íc ®Ó s½n c¸c lç chê sau ®ã Ðp cäc qua lç chê nμy gäi lμ ph−¬ng ph¸p Ðp sau. Ph−¬ng ph¸p Ðp sau ¸p dông trong c«ng t¸c c¶i t¹o, x©y chen trong ®iÒu kiÖn mÆt b»ng x©y dùng chËt hÑp. Trong ®iÒu kiÖn c«ng tr×nh cña ®å ¸n nμy víi c«ng tr×nh x©y dùng ®−îc tiÕn hμnh tõ ®Çu nªn ta sö dông ph−¬ng ph¸p Ðp tr−íc. §èi víi ph−¬ng ¸n Ðp tr−íc ta cã hai biÖn ph¸p thi c«ng sau: Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 285 -
 4. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh TiÕn hμnh ®μo hè mãng ®Õn cao tr×nh ®Ønh cäc. Sau ®ã ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ Ðp xuèng ®¸y hè mãng vμ tiÕn hμnh Ðp cäc ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt. - −u ®iÓm: §μo hè mãng thuËn lîi kh«ng bÞ c¶n trë bëi c¸c ®Çu cäc. Kh«ng ph¶i Ðp ©m. - Nh−îc ®iÓm: ViÖc di chuyÓn m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng d−íi hè ®μo gÆp nhiÒu khã kh¨n. ë nh÷ng n¬i cã m¹ch n−íc ngÇm cao, viÖc ®μo hè mãng tr−íc, råi míi thi c«ng Ðp cäc khã thùc hiÖn ®−îc. Khi thi c«ng Ðp cäc mμ gÆp trêi m−a th× nhÊt thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p b¬m hót n−íc ra khái hè mãng. Víi mÆt b»ng kh«ng réng r·i, xung quanh ®ang tån t¹i nh÷ng c«ng tr×nh th× viÖc thi c«ng theo ph−¬ng ¸n nμy gÆp nhiÒu khã kh¨n lín, ®«i khi kh«ng thùc hiÖn ®−îc. TiÕn hμnh san mÆt b»ng cho ph¼ng ®Ó tiÖn di chuyÓn thiÕt bÞ Ðp vμ vËn chuyÓn cäc. Sau ®ã tiÕn hμnh Ðp cäc theo yªu cÇu thiÕt kÕ. Nh− vËy ®Ó ®¹t ®−îc cao tr×nh ®Ønh cäc thiÕt kÕ cÇn ph¶i Ðp ©m. Ta ph¶i chuÈn bÞ c¸c ®o¹n cäc dÉn b»ng thÐp hoÆc BTCT ®Ó cäc Ðp ®−îc tíi chiÒu s©u thiÕt kÕ. Sau khi Ðp cäc xong tiÕn hμnh ®μo ®Êt hè mãng ®Ó thi c«ng ®μi cäc, hÖ gi»ng. - ¦u ®iÓm: ViÖc di chuyÓn thiÕt bÞ Ðp cäc vμ vËn chuyÓn cäc cã nhiÒu thuËn lîi kÓ c¶ khi gÆp trêi m−a. Kh«ng bÞ phô thuéc vμo mùc n−íc ngÇm. DÔ dμng di chuyÓn m¸y, tèc ®é thi c«ng nhanh. - Nh−îc ®iÓm:Do ph¶i dïng thªm c¸c ®o¹n cäc dÉn ®Ó Ðp ©m, cã nhiÒu khã kh¨n khi Ðp ®o¹n cäc cuèi cïng xuèng ®Õn chiÒu s©u thiÕt kÕ, t¨ng sè mÐt dμi cäc Ðp. C«ng t¸c ®μo ®Êt hè mãng khã kh¨n, ph¶i ®μo thñ c«ng nhiÒu, khã c¬ giíi ho¸. KÕt luËn: C¨n cø vμo −u ®iÓm, nh−îc ®iÓm cña hai biÖn ph¸p trªn. C¨n cø vμo mÆt b»ng c«ng tr×nh th× ta chän biÖn ph¸p Ðp ©m ®Ó thi c«ng Ðp cäc. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 286 -
 5. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh Tr×nh tù thi c«ng: H¹ tõng ®o¹n cäc vμo trong ®Êt b»ng thiÕt bÞ Ðp cäc. C¸c ®o¹n cäc ®−îc nèi vμ víi nhau b»ng ph−¬ng ph¸p hμn. Sau khi h¹ ®o¹n cäc cuèi cïng vμo trong ®Êt ph¶i ®¶m b¶o cho mòi cäc ë ®é s©u thiÕt kÕ (®o¹n cäc nμy ®−îc h¹ vμo ®Êt ®Ó ®−a mòi cäc xuèng cos thiÕt kÕ b»ng cäc dÉn). 3. L−a chän m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng Ðp cäc: 3.1. TÝnh to¸n chän m¸y Ðp cäc; 3.1.1. C¸c yªu cÇu kü thuËt cña m¸y Ðp cäc: Lùc Ðp danh ®Þnh lín nhÊt cña thiÕt bÞ kh«ng nhá h¬n 1,4 lÇn lùc Ðp lín nhÊt Pe max yªu cÇu theo qui ®Þnh cña thiÕt kÕ. Lùc nÐn cña kÝch ph¶i ®¶m b¶o t¸c dông däc trôc cäc nÕu dïng ph−¬ng ph¸p Ðp ®Ønh, kh«ng g©y lùc ngang khi Ðp. ChuyÓn ®éng cña pÝt t«ng kÝch ph¶i ®Òu vμ khèng chÕ ®−îc tèc ®é Ðp cäc. §ång hå ®o ¸p lùc ph¶i t−¬ng xøng víi kho¶ng lùc ®o. ThiÕt bÞ Ðp cäc ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®Ó vËn hμnh theo ®óng qui ®Þnh vÒ an toμn lao ®éng khi thi c«ng . Gi¸ trÞ ®o ¸p lùc lín nhÊt cña ®ång hå kh«ng v−ît qu¸ hai lÇn ¸p lùc ®o khi Ðp cäc. ChØ nªn huy ®éng (0,7 ÷ 0,8) kh¶ n¨ng tèi ®a cña thiÕt bÞ. Trong qu¸ tr×nh Ðp cäc ph¶i lμm chñ ®−îc tèc ®é Ðp ®Ó ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt. 3.1.2. TÝnh to¸n lùa chän m¸y Ðp: §Ó ®−a mòi cäc ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ, cäc ph¶i qua c¸c tÇng ®Þa chÊt kh¸c nhau. Cô thÓ ®èi víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt cña c«ng tr×nh nμy, cäc ph¶i xuyªn qua c¸c líp ®Êt sau: - Líp ®Êt c¸t pha ë tr¹ng th¸i xèp dμy trung b×nh 5,1m. - Líp ®Êt c¸t pha ë tr¹ng th¸i chÆt dμy trung b×nh 7,2m. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 287 -
 6. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh - Líp ®Êt c¸t h¹t trung ë tr¹ng th¸i chÆt. Mòi cäc c¾m vμo líp ®Êt nμy 0,7m. Nh− vËy muèn ®−a cäc ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ cÇn ph¶i t¹o ra mét lùc th¾ng ®−îc lùc ma s¸t mÆt bªn cña cäc vμ ph¸ vì cÊu tróc cña líp ®Êt ë bªn d−íi mòi cäc. Lùc nμy bao gåm träng l−îng b¶n th©n cäc vμ lùc Ðp thñy lùc do m¸y Ðp g©y ra. Ta bá qua träng l−îng b¶n th©n cäc vμ xem nh− lùc Ðp cäc hoμn toμn do kÝch thñy lùc cña m¸y Ðp g©y ra. Lùc Ðp nμy ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: Pe ≥ K×Pc. Trong ®ã: Pe: Lùc Ðp cÇn thiÕt ®Ó cäc ®i s©u vμo ®Êt nÒn ®Õn ®é s©u cÇn thiÕt. K: HÖ sè phô thuéc vμo lo¹i ®Êt vμ tiÕt diÖn cäc. Nh− ®· nãi ë trªn ta ph¶i cã K ≥ 1,4. Trong tr−êng hîp nμy do líp ®Êt nÒn ë phÝa mòi cäc lμ ®Êt c¸t h¹t trung ë tr¹ng th¸i chÆt nªn ta chän K = 1,5. Pc: Tæng søc kh¸ng tøc thêi cña nÒn ®Êt. Pc bao gåm hai thμnh phÇn: - PhÇn kh¸ng cña ®Êt ë mòi cäc. - PhÇn ma s¸t cña nÒn ®Êt ë thμnh cäc (theo chu vi cña cäc). Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ë phÇn thiÕt kÕ mãng cho c«ng tr×nh, ta cã: Pc = P'® = 721,52KN. Pe = 1,6×721,52 = 1154,43KN = 115,443T. Do trong qu¸ tr×nh Ðp chØ nªn huy ®éng tõ 0,7 ÷ 0,8 lùc Ðp tèi ®a cña thiÕt bÞ Ðp nªn lùc Ðp tèi ®a cÇn thiÕt cña m¸y Ðp ph¶i lμ: Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 288 -
 7. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh Pe 115,443 Pe max = = = 144,304T. 0,8 0,8 Chän m¸y Ðp ICT0393 cã c¸c th«ng sè kü thuËt sau: + M¸y cã hai kÝch thñy lùc víi tæng lùc nÐn lín nhÊt cña thiÕt bÞ do hai kÝch g©y ra lμ: Pmax = 160T (mçi kÝch 80T). +TiÕt diÖn cäc Ðp ®−îc ®Õn 30cm. + ChiÒu dμi ®o¹n cäc: 6 ÷ 9m. + §éng c¬ ®iÖn 17,5KW. + Sè vßng quay ®Þnh møc cña ®éng c¬: 4450v/phót. + §−êng kÝnh xi lanh thuû lùc: 280mm. + ¸p lùc ®Þnh møc cña b¬m: 400Kg/cm2. + Dung tÝch thïng dÇu lμ: 300lÝt. 3.2. TÝnh to¸n ®èi träng: Dïng ®èi träng lμ c¸c khèi bªt«ng cã kÝch th−íc (3×1×1)m. Träng l−îng cña mét côc ®èi träng lμ: P®t = 3×1×1×2,5 = 7,5(T). Tæng träng l−îng cña ®èi träng ph¶i lín h¬n PÐp = 115,443T (kh«ng xÐt ®Õn träng l−îng cña khung vμ gi¸ m¸y tham gia lμm ®èi träng). Nh− vËy sè côc ®èi träng cÇn thiÕt cho m¸y lμ: Pe 115,443 n®t = = = 15,39(côc). Pdt 7,5 VËy ta bè trÝ khèi ®èi träng gåm 16 côc. Sè l−îng ®èi träng ë mçi bªn m¸y Ðp phô thuéc vμo vÞ trÝ cña cäc cÇn Ðp sao cho mÆt ph¼ng chøa hai khèi ®èi träng trïng víi ®−êng t©m cña èng th¶ cäc. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 289 -
 8. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh 3.3. Lùa chän lo¹i cÇn trôc phôc vô cho c«ng t¸c Ðp cäc: Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, cÇn trôc ph¶i cÈu c¸c ®èi träng vμ cäc ⎭ C¨n cø vμo träng l−îng cña cäc còng nh− träng l−îng ®èi träng, chiÒu cao n©ng cäc vμ ®èi träng ®Ó chän cÇn trôc. Träng l−îng cña mét ®o¹n cäc lμ: Gcäc = 1,1×0,25×0,25×6×2,5 = 1,031(T)
 9. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh Hmin = 4,0m. + §é dμi cÇn chÝnh L: 10,28 ÷ 23,5m. + §é dμi cÇn phô l: 7,2m. + Thêi gian thay ®æi tÇm víi: 1,4phót. + VËn tèc quay cÇn: 3,1v/phót. 4. BiÖn ph¸p thi c«ng Ðp cäc: 4.1. ChuÈn bÞ tμi liÖu: B¸o c¸o kh¶o s¸t ®Þa chÊt c«ng tr×nh, c¸c biÓu ®å xuyªn tÜnh, b¶n ®å c¸c c«ng tr×nh ngÇm. MÆt b»ng mãng c«ng tr×nh. Hå s¬ thiÕt bÞ Ðp cäc. Hå s¬ kü thuËt vÒ s¶n xuÊt cäc. Lùc Ðp giíi h¹n tèi thiÓu yªu cÇu t¸c dông vμo cäc ®Ó cäc chÞu søc t¶i dù tÝnh. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 291 -
 10. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh ChiÒu dμi tèi thiÓu cña cäc Ðp theo thiÕt kÕ. 4.2. C«ng t¸c chuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng vμ cäc: ViÖc bè trÝ mÆt b»ng thi c«ng ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn tiÕn ®é thi c«ng nhanh hay chËm cña c«ng tr×nh. ViÖc bè trÝ mÆt b»ng thi c«ng hîp lÝ ®Ó c¸c c«ng viÖc kh«ng bÞ chång chÐo, c¶n trë lÉn nhau cã t¸c dông gióp ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, rót ng¾n thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh. Tr−íc khi thi c«ng mÆt b»ng cÇn ®−îc dän s¹ch, ph¸t quang, ph¸ vì c¸c ch−íng ng¹i vËt, san ph¼ng... X¸c ®Þnh h−íng di chuyÓn cña thiÕt bÞ Ðp cäc trªn mÆt b»ng vμ h−íng di chuyÓn m¸y Ðp hîp lý trong mçi ®μi cäc. Cäc ph¶i ®−îc bè trÝ trªn mÆt b»ng sao cho thuËn lîi cho viÖc thi c«ng mμ vÉn kh«ng c¶n trë m¸y mãc thi c«ng. VÞ trÝ c¸c cäc ph¶i ®−îc ®¸nh dÊu s½n trªn mÆt b»ng b»ng c¸c cét mèc ch¾c ch¾n, dÔ nh×n. §¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ c«ng tr×nh ngÇm (nÕu cã). C¨n cø b¸o c¸o ®Þa chÊt hè khoan xem xÐt kh¶ n¨ng th¨m dß dÞ tËt ®Þa chÊt, dù tÝnh c¸c ph−¬ng ¸n xö lý (nÕu cã). Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 292 -
 11. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh Cäc ph¶i ®−îc v¹ch s½n c¸c ®−êng t©m ®Ó sö dông m¸y ng¾m kinh vÜ. 4.3 BiÖn ph¸p gi¸c ®μi cäc vμ cäc trªn mÆt b»ng: Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 293 -
 12. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh 4.3.1. Gi¸c ®μi cäc trªn mÆt b»ng: Ng−êi thi c«ng ph¶i kÕt hîp víi ng−êi lμm c«ng t¸c ®o ®¹c tr¶i vÞ trÝ c«ng tr×nh trong b¶n vÏ ra hiÖn tr−êng x©y dùng. Trªn b¶n vÏ tæng mÆt b»ng thi c«ng ph¶i x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ vÞ trÝ cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh, ghi râ c¸ch x¸c ®Þnh l−íi « täa ®é, dùa vμo vËt chuÈn cã s½n hay dùa vμo mèc quèc gia, c¸ch chuyÓn mèc vμo ®Þa ®iÓm x©y dùng. Tr¶i l−íi ghi trong b¶n mÆt b»ng thμnh l−íi « trªn hiÖn tr−êng vμ to¹ ®é cña gãc nhμ ®Ó gi¸c mãng nhμ chó ý ®Õn sù ph¶i më réng hè mãng do lμm m¸i dèc. Muèn cè ®Þnh mãng trªn c«ng tr×nh trªn mÆt ®Êt sau khi ®· ®o ®¹c ng−êi ta lμm c¸c gi¸ ngùa. Gi¸ ngùa ®¬n gåm hai cét (d = 12; L = 1,2m) vμ mét tÊm v¸n ®−îc bμo ph¼ng chiÒu dμy 2cm, b¶n réng 15cm, chiÒu dμi lín h¬n kÝch th−íc mãng ph¶i ®μo 40cm. MÆt trªn cña tÊm v¸n ph¶i thËt ngang b»ng. Gi¸ ngùa ph¶i song song víi c¹nh ngoμi cña c«ng tr×nh vμ ®Æt c¸ch c¹nh ®ã mét kho¶ng 1,5 ÷ 2m ®Ó cho chóng kh«ng c¶n trë ®Õn viÖc ®μo ®Êt vμ x©y mãng sau nμy. Trªn c¸c gi¸ ngùa tr−íc hÕt ph¶i x¸c ®Þnh c¸c ®−êng t©m cho thËt ®óng. §ãng ®inh ghi dÊu trôc cña mãng vμ 2 mÐp mãng, sau ®ã ®ãng 2 ®inh n÷a vμo vÞ trÝ mÐp ®μo ®· kÓ ®Õn m¸i dèc. TÊt c¶ mãng ®Òu cã bé gi¸ ngùa ®¸nh dÊu trôc mãng. C¨ng d©y thÐp 1mm nèi c¸c ®−êng mÐp ®μo. LÊy v«i bét r¾c lªn d©y thÐp c¨ng mÐp mãng nμy lμm c÷ ®μo. 2. Gi¸c cäc trong mãng: Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 294 -
 13. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh Sau khi gi¸c mãng xong ta ®· x¸c ®Þnh ®−îc vÞ trÝ cña ®μi, ta tiÕn hμnh x¸c ®Þnh vÞ trÝ cäc trong ®μi theo biÖn ph¸p thñ c«ng. ë phÇn mãng trªn mÆt b»ng ta ®· x¸c ®Þnh ®−îc tim ®μi nhê c¸c ®iÓm1, 2, 3, 4. C¸c ®iÓm nμy ®−îc ®¸nh dÊu b»ng c¸c mèc. C¨ng d©y trªn c¸c mèc, lÊy th¨ng b»ng sau ®ã tõ tim ®o c¸c kho¶ng c¸ch x¸c ®Þnh vÞ trÝ tim cäc theo thiÕt kÕ. X¸c ®Þnh tim cäc b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng: Dïng qu¶ däi th¶ tõ c¸c giao ®iÓm trªn d©y ®· x¸c ®Þnh tim cäc ®Ó x¸c ®Þnh tim cäc thùc d−íi ®Êt, ®¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ nμy l¹i b»ng c¸ch ®ãng xuèng 1 ®o¹n gç hoÆc mét ®o¹n thÐp. 4.4. KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cäc: Tr−íc khi Ðp cäc ®¹i trμ, ph¶i tiÕn hμnh Ðp ®Ó lμm thÝ nghiÖm nÐn tÜnh cäc t¹i nh÷ng ®iÓm cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt tiªu biÓu nh»m lùa chän ®óng ®¾n lo¹i cäc, thiÕt bÞ thi c«ng vμ ®iÒu chØnh ®å ¸n thiÕt kÕ. Sè l−îng cäc cÇn kiÓm tra víi thÝ nghiÖm nÐn tÜnh tõ (0,5 ÷1)% tæng sè cäc Ðp nh−ng kh«ng Ýt h¬n 3 cäc. Cäc ®−îc nÐn theo tõng cÊp, tÝnh b»ng % cña t¶i träng thiÕt kÕ. T¶i träng ®−îc t¨ng lªn cÊp míi nÕu sau mét giê quan s¸t ®é lón cña cäc nhá h¬n 0,02mm vμ gi¶m dÇn sau mçi lÇn däc trong kho¶ng thêi gian trªn. 4.5. VËn hμnh m¸y Ðp: 4.5.1. C¸c b−íc vËn hμnh m¸y Ðp cäc: VËn chuyÓn vμ l¾p r¸p thiÕt bÞ Ðp cäc vμo vÞ trÝ Ðp ®¶m b¶o an toμn. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 295 -
 14. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh ChØnh m¸y Ðp sao cho ®−êng trôc cña khung m¸y, trôc cña kÝch, trôc cña cäc th¼ng ®øng vμ n»m trong cïng 1 mÆt ph¼ng vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chuÈn n»m ngang (mÆt ph¼ng chuÈn ®μi cäc), ®é nghiªng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0,5%. LÇn l−ît cÈu ®èi träng ®Æt lªn dÇm ®ì sao cho mÆt ph¼ng chøa träng t©m cña 2 khèi ®èi träng trïng víi ®−êng t©m cña èng th¶ cäc. PhÇn ®èi träng nÕu nh« ra ngoμi dÇm ph¶i cã gç kª thËt v÷ng. Tr−íc khi cho m¸y vËn hμnh ph¶i kiÓm tra liªn kÕt cè ®Þnh m¸y, tiÕn hμnh ch¹y thö, kiÓm tra tÝnh æn ®Þnh cña thiÕt bÞ Ðp cäc (gåm ch¹y kh«ng t¶i vμ cã t¶i). C¾t nguån ®iÖn vμo m¸y b¬m thuû lùc, ®−a m¸y b¬m ®Õn vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc ®iÒu khiÓn. Nèi gi¾c thuû lùc vμ gi¾c ®iÖn m¸y b¬m thuû lùc cho m¸y ho¹t ®éng, ®iÒu khiÓn cho khung m¸y xuèng vÞ trÝ thÊp nhÊt. CÈu cäc vμ th¶ cäc vμo trong khung dÉn vμ ®iÒu chØnh cäc tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®· nªu ë phÇn trªn. §iÒu khiÓn m¸y Ðp, tiÕn hμnh Ðp cäc. 4.5.2. Di chuyÓn m¸y Ðp sang vÞ trÝ kh¸c: C¾t gi¾c thuû lùc, cuèn gän tuy« thuû lùc lªn tr¹m. C¾t gi¾c ®iÖn cÇu dao, c¾t gi¾c ®éng c¬ ®iÖn, thu gän d©y ®iÖn. CÈu th¸o ®èi träng ®Õn vÞ trÝ sao cho dÔ dμng l¾p nhÊt. C¸c thao t¸c tiÕp theo nh− phÇn trªn. Cø nh− vËy tiÕn hμnh ®Õn khi Ðp xong toμn bé cäc cho c«ng tr×nh theo thiÕt kÕ. 4.6. TiÕn hμnh Ðp cäc: 4.6.1. Ðp ®o¹n cäc C1 (®o¹n cäc cã mòi): §o¹n cäc C1 ph¶i ®−îc l¾p dùng cÈn thËn vμo thanh dÉn. Dïng hai m¸y kinh vÜ ®Æt theo hai ph−¬ng vu«ng gãc víi trôc cña vÞ trÝ Ðp cäc ®Ó ®iÒu chØnh Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 296 -
 15. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh cäc. CÇn ph¶i c¨n chØnh chÝnh x¸c ®Ó trôc cña cäc trïng víi ph−¬ng nÐn cña thiÕt bÞ Ðp vμ ®i qua ®iÓm ®Þnh vÞ cäc, ®é sai lÖch t©m kh«ng lín qu¸ 1cm. §Çu trªn cña ®o¹n cäc C1 ph¶i ®−îc g¾n chÆt vμo thanh ®Þnh h−íng cña khung m¸y. Khi thanh chèt tiÕp xóc chÆt víi ®Ønh cäc th× ®iÒu khiÓn van t¨ng dÇn ¸p lùc dÇu. Trong nh÷ng gi©y ®Çu tiªn ¸p lùc t¨ng lªn chËm, ®Òu ®Ó ®o¹n cäc C1 c¾m vμo ®Êt mét c¸ch nhÑ nhμng, tèc ®é xuyªn kh«ng lín h¬n 1cm/sec. Víi nh÷ng líp ®Êt phÝa trªn th−êng chøa nhiÒu dÞ vËt nhá tuy cäc cã thÓ xuyªn qua nh−ng dÔ bÞ nghiªng chÖch. Khi ph¸t hiÖn thÊy nghiªng ph¶i dõng l¹i vμ c¨n chØnh ngay. Khi chiÒu dμi cßn l¹i cña ®o¹n cäc Ðp c¸ch mÆt ®Êt 0,5m th× dõng l¹i ®Ó nèi, l¾p ®o¹n C2. 4.6.2. L¾p, nèi vμ Ðp ®o¹n cäc C2: Tr−íc khi l¾p nèi cÇn kiÓm tra bÒ mÆt 2 ®Çu cña ®o¹n cäc C2, ph¶i söa cho thËt ph¼ng ®Ó nèi cäc ®−îc chÝnh x¸c. KiÓm tra c¸c chi tiÕt mèi nèi vμ chuÈn bÞ c¸c b¶n m·, m¸y hμn. Dïng cÇn trôc cÈu l¾p ®o¹n cäc C2 vμo vÞ trÝ Ðp. Dïng hai m¸y kinh vÜ c¨n chØnh ®Ó ®−êng trôc 2 ®o¹n cäc C2, C1 trïng víi ph−¬ng nÐn cña thiÕt bÞ Ðp. §é nghiªng cña ®o¹n cäc C2 kh«ng qu¸ 1%. Gia t¶i lªn ®Çu cäc mét lùc sao cho ¸p lùc ë mÆt tiÕp xóc cña hai ®Çu cäc kho¶ng 3 ÷ 4 Kg/cm2 ®Ó t¹otiÕp xóc gi÷a bÒ mÆt bª t«ng cña 2 ®o¹n cäc. NÕu bª t«ng mÆt tiÕp xóc kh«ng chÆt th× ph¶i chÌn chÆt b»ng c¸c b¶n thÐp ®Öm sau ®ã míi tiÕn hμnh hμn nèi cäc theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Trong qu¸ tr×nh hμn ph¶i gi÷ nguyªn lùc tiÕp xóc. Khi ®· nèi xong, kiÓm tra chÊt l−îng mèi nèi hμn míi tiÕn hμnh Ðp ®o¹n cäc C2. T¨ng dÇn ¸p lùc nÐn ®Ó m¸y cã thêi gian t¹o ®ñ lùc Ðp th¾ng lùc ma s¸t vμ lùc kh¸ng xuyªn cña ®Êt ë mòi cäc. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 297 -
 16. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh §iÒu chØnh ®Ó thêi gian ®Çu ®o¹n cäc C2 ®i s©u vμo lßng ®Êt víi tèc ®é xuyªn kh«ng qu¸ 1cm/sec. Khi ®o¹n cäc C2 chuyÓn ®éng ®Òu míi t¨ng tèc ®é xuyªn nh−ng kh«ng qu¸ 2 cm/sec. Khi lùc nÐn t¨ng ®ét ngét tøc lμ mòi cäc ®· gÆp ph¶i ®Êt cøng h¬n (hoÆc dÞ vËt côc bé) khi ®ã cÇn gi¶m lùc nÐn ®Ó cäc cã thÓ xuyªn ®−îc (hoÆc kiÓm tra ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp) vμ gi÷ ®Ó lùc Ðp kh«ng v−ît qu¸ gi¸ trÞ tèi ®a cho phÐp cã thÓ ph¸ ho¹i cäc. Cuèi cïng ta dùng l¾p vμ Ðp ®o¹n cäc dÉn Ðp ©m ®Ó ®−a cäc xuèng ®é s©u thiÕt kÕ. §Æt cäc dÉn lªn trªn ®o¹n cäc C2 sao cho ®Çu cäc dÉn «m khÝt lÊy ®Ønh cña ®o¹n cäc C2. KiÓm tra ®é ®ång trôc cña cäc dÉn vμ ®o¹n C2. TiÕp tôc t¨ng ¸p lùc tõ tõ ®Ó Ðp cäc xuèng ®óng ®é s©u thiÕt kÕ. Cäc Ðp ©m ®−îc lμm tõ c¸c thÐp gãc vμ thÐp b¶n hμn víi mét ®o¹n cäc bªt«ng cèt thÐp dμi 1,5m cã cÊu t¹o nh− h×nh vÏ. 4.6.3. KÕt thóc c«ng viÖc Ðp xong 1 cäc: Cäc ®−îc coi nh− Ðp xong khi tho¶ m·n 2 ®iÒu kiÖn sau: - ChiÒu dμi cäc ®−îc Ðp s©u vμo trong lßng ®Êt dμi h¬n chiÒu dμi tèi thiÓu do thiÕt kÕ quy ®Þnh. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 298 -
 17. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh - Lùc Ðp vμo thêi ®iÓm cuèi cïng ®¹t trÞ sè thiÕt kÕ quy ®Þnh trªn suèt chiÒu s©u xuyªn ≥ 3d = 0,9m, trong kho¶ng ®ã tèc ®é xuyªn ≤ 1cm/sec. 4.6.4. Ghi chÐp, theo dâi lùc Ðp theo chiÒu dμi cäc: Ghi lùc Ðp cäc ®Çu tiªn: Khi mçi cäc ®· c¾m s©u vμo ®Êt 30 - 50 cm th× ta tiÕn hμnh ghi c¸c chØ sè lùc ®Çu tiªn. Sau ®ã cø mçi lÇn cäc ®i s©u xuèng 1m th× ghi lùc Ðp t¹i thêi ®iÓm ®ã vμo sæ nhËt ký Ðp cäc NÕu thÊy ®ång hå ®o ¸p t¨ng lªn gi¶m xuèng ®ét ngét th× ph¶i ghi vμo nhËt ký thi c«ng ®é s©u vμ gi¸ trÞ lùc Ðp thay ®æi nãi trªn. NÕu thêi gian thay ®æi lùc Ðp kÐo dμi th× ngõng Ðp ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý. Sæ nhËt ký ph¶i ghi liªn tôc ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ. Khi lùc Ðp t¸c dông lªn cäc cã gi¸ trÞ 0,8 gi¸ trÞ tèi thiÓu th× ghi l¹i ®é s©u vμ gi¸ trÞ ®ã . B¾t ®Çu tõ ®é s©u cã ¸p lùc : T = 0,8×Pe max = 0,8×115,443 = 923,546(T) th× ghi chÐp lùc Ðp t¸c dông lªn cäc øng víi tõng ®é s©u xuyªn 20cm vμo nhËt ký. Ta tiÕp tôc ghi chÐp nh− vËy cho tíi khi Ðp xong mét cäc. 4.6.5. Xö lý ®Çu cäc: Sau khi thi c«ng ®Êt xong ®Ó lé ra phÇn ®Çu cäc, phÇn bª t«ng trªn cïng cña cäc ®−îc ph¸ bá ®i 15cm ®óng yªu cÇu thiÕt kÕ cho tr¬ thÐp ra. Cèt thÐp däc cña cäc ®−îc ®¸nh s¹ch sÏ vμ bÎ chÕch theo thiÕt kÕ. 5. C¸c sù cè x¶y ra khi ®ang Ðp cäc: Cäc bÞ nghiªng, lÖch khái vÞ trÝ thiÕt kÕ. + Nguyªn nh©n: Do gÆp ch−íng ng¹i vËt hoÆc mòi cäc khi chÕ t¹o cã ®é v¸t kh«ng ®Òu. + BiÖn ph¸p xö lý: Cho ngõng ngay viÖc Ðp cäc l¹i. T×m hiÓu nguyªn nh©n, nÕu gÆp vËt c¶n th× cã biÖn ph¸p ®μo, ph¸ bá. NÕu do cäc v¸t Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 299 -
 18. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh kh«ng ®Òu th× ph¶i khoan dÉn h−íng cho cäc xuèng ®óng h−íng. C¨n chØnh l¹i vÞ trÝ cäc b»ng d©y däi vμ cho Ðp tiÕp. Cäc ®ang Ðp xuèng kho¶ng 0,5 ÷ 1m ®Çu tiªn th× bÞ cong, xuÊt hiÖn vÕt nøt gÉy ë vïng ch©n cäc: + Nguyªn nh©n: Do gÆp ch−íng ng¹i vËt cøng nªn lùc Ðp lín. + BiÖn ph¸p xö lý: Th¨m dß nÕu dÞ vËt bÐ th× Ðp cäc lÖch sang vÞ trÝ bªn c¹nh. NÕu dÞ vËt lín th× ph¶i kiÓm tra xem sè l−îng cäc Ðp ®· ®ñ kh¶ n¨ng chÞu t¶i ch−a, nÕu ®ñ th× th«i cßn nÕu ch−a ®ñ th× ph¶i tÝnh to¸n l¹i ®Ó t¨ng sè l−îng cäc hoÆc cã biÖn ph¸p khoan dÉn ph¸ bá dÞ vËt ®Ó Ðp cäc xuèng tíi ®é s©u thiÕt kÕ. Khi Ðp cäc ch−a ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ mμ ¸p lùc ®· ®¹t, khi ®ã ph¶i gi¶m bít tèc ®é Ðp, t¨ng lùc Ðp lªn tõ tõ nh−ng kh«ng ®−îc lín h¬n PÐ . NÕu cäc vÉn kh«ng xuèng th× ngõng Ðp vμ b¸o c¸o víi bªn max thiÕt kÕ ®Ó kiÓm tra xö lý. NÕu nguyªn nh©n lμ do líp c¸t h¹t trung bÞ Ðp qu¸ chÆt th× dõng Ðp cäc nμy l¹i mét thêi gian chê cho ®é chÆt líp ®Êt gi¶m dÇn råi Ðp tiÕp . Khi Ðp ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ mμ ¸p lùc ®Çu cäc vÉn ch−a ®¹t ®Õn yªu cÇu theo tÝnh to¸n. Tr−êng hîp nμy x¶y ra th−êng lμ do khi ®ã ®Çu cäc vÉn ch−a ®Õn líp c¸t h¹t trung, hoÆc gÆp c¸c thÊu kÝnh, ®Êt yÕu, ta ngõng Ðp cäc vμ b¸o víi bªn thiÕt kÕ ®Ó kiÓm tra, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vμ t×m biÖn ph¸p xö lÝ. BiÖn ph¸p xö lÝ trong tr−êng hîp nμy th−êng lμ nèi thªm cäc khi ®· kiÓm tra vμ x¸c ®Þnh râ líp ®Êt bªn d−íi lμ líp ®Êt yÕu sau ®ã Ðp cho ®Õn khi ®¹t ¸p lùc thiÕt kÕ. 6. An toμn lao ®éng trong thi c«ng cäc Ðp: Khi thi c«ng cäc Ðp cÇn ph¶i huÊn luyÖn cho c«ng nh©n, trang bÞ b¶o hé vμ kiÓm tra an toμn thiÕt bÞ Ðp cäc. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 300 -
 19. §å ¸n tèt nghiÖp KSXD khãa 1997 – 2002 GVHD: ThS. TRÞnh quang vinh ChÊp hμnh nghiªm chØnh qui ®Þnh trong an toμn lao ®éng vÒ sö dông vËn hμnh kÝch thuû lùc, ®éng c¬ ®iÖn cÇn cÈu, m¸y hμn ®iÖn, c¸c hÖ têi c¸p vμ rßng räc . C¸c khèi ®èi träng ph¶i ®−îc xÕp theo nguyªn t¾c t¹o thμnh khèi æn ®Þnh, kh«ng ®−îc ®Ó khèi ®èi träng nghiªng, r¬i ®æ trong qu¸ tr×nh Ðp cäc. Ph¶i chÊp hμnh nghiªm chÆt qui tr×nh an toμn lao ®éng ë trªn cao, ph¶i cã d©y an toμn thang s¾t lªn xuèng. ViÖc s¾p xÕp cäc ph¶i ®¶m b¶o thuËn tiÖn vÞ trÝ c¸c mãc buéc c¸p ®Ó cÈu cäc ph¶i ®óng theo qui ®Þnh thiÕt kÕ. D©y c¸p ®Ó kÐo cäc ph¶i cã hÖ sè an toμn > 6. Tr−íc khi dùng cäc ph¶i kiÓm tra an toμn, ng−êi kh«ng cã nhiÖm vô ph¶i ®øng ngoμi ph¹m vi ®ang dùng cäc mét kho¶ng c¸ch Ýt nhÊt b»ng chiÒu cao th¸p céng thªm 2m. Khi ®Æt cäc vμo vÞ trÝ, cÇn kiÓm tra kü vÞ trÝ cña cäc theo yªu cÇu kü thuËt råi míi tiÕn hμnh Ðp. Cung thÓ thao tæng hîp quÇn ngùa hμ néi svth: Lª Quang ViÖt H−ng - Líp 97X3 - 301 -
Đồng bộ tài khoản