intTypePromotion=3

Thi công mặt đường ô tô - Chương 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
166
lượt xem
84
download

Thi công mặt đường ô tô - Chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mặt đường quá độ Mặt đ-ờng quá độ l loại mặt đ-ờng, về tính chất v tính năng m nói, ở giữa mặt đ-ờng cấp thấp v cấp cao. Nó dễ trở th nh mặt đ-ờng cấp cao, sau khi đ đ-ợc xử lý bề mặt bằng hỗn hợp của vật liệu khoáng chất v chất liên kết hữu cơ (ví dụ láng một lớp nhựa hoặc thảm thêm một lớp bê tông nhựa trên mặt), đồng thời chất l-ợng của nó cũng dễ trở nên không hơn gì mặt đ-ờng cấp thấp nếu thi công không đ-ợc tốt v...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi công mặt đường ô tô - Chương 4

 1. Ch−¬ng 4 MÆt ®−êng qu¸ ®é MÆt ®−êng qu¸ ®é l lo¹i mÆt ®−êng, vÒ tÝnh chÊt v tÝnh n¨ng m nãi, ë gi÷a mÆt ®−êng cÊp thÊp v cÊp cao. Nã dÔ trë th nh mÆt ®−êng cÊp cao, sau khi ® ®−îc xö lý bÒ mÆt b»ng hçn hîp cña vËt liÖu kho¸ng chÊt v chÊt liªn kÕt h÷u c¬ (vÝ dô l¸ng mét líp nhùa hoÆc th¶m thªm mét líp bª t«ng nhùa trªn mÆt), ®ång thêi chÊt l−îng cña nã còng dÔ trë nªn kh«ng h¬n g× mÆt ®−êng cÊp thÊp nÕu thi c«ng kh«ng ®−îc tèt v duy tu b¶o d−ìng kh«ng kÞp thêi. MÆt ®−êng qu¸ ®é cã thÓ ®¶m b¶o th«ng xe quanh n¨m nh−ng kh«ng ®¶m b¶o ®−îc xe ch¹y víi tèc ®é cao (kh«ng qu¸ 60km/h) v l−u l−îng xe lín (kh«ng qu¸ 300xe/ng y ®ªm). NÕu mËt ®é xe qu¸ nhiÒu, th× khèi l−îng duy tu b¶o d−ìng lín, kinh phÝ bá ra v o c«ng t¸c n y t¨ng, lóc ®ã sö dông lo¹i mÆt ®−êng n y kh«ng kinh tÕ n÷a m ph¶i chuyÓn th nh mÆt ®−êng cÊp cao. H¬n n÷a v o mïa m−a, tuy vÉn ®¶m b¶o th«ng xe nh−ng mÆt ®−êng mau háng v møc ®é an to n kÐm h¬n. Nh−îc ®iÓm chÝnh cña mÆt ®−êng qu¸ ®é l ®é b»ng ph¼ng kÐm, bôi nhiÒu, nhÊt l v o mïa kh« hanh g©y mÊt vÖ sinh, mau mßn, dÔ ph¸t sinh l−în sãng, æ g do vËt liÖu líp mÆt bÞ bong bËt d−íi t¸c dông cña lùc ®Èy ngang (lùc li t©m, phanh xe) nhÊt l c¸c ®o¹n ®−êng cong, dèc lín, chç giao nhau. NÕu kh«ng söa ch÷a kÞp thêi, sÏ ¶nh h−ëng tíi ®iÒu kiÖn xe ch¹y (an to n, tèc ®é xe), l m tiªu hao nhiªn liÖu, hao mßn x¨m lèp nhanh, l m h nh kh¸ch bÞ mÖt mái. MÆt ®−êng qu¸ ®é bao gåm c¸c lo¹i sau: - MÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc. - MÆt ®−êng ®¸ d¨m ®Êt kÕt dÝnh. - MÆt ®−êng ®¸ d¨m kÑp v÷a xi m¨ng (thÊm nhËp v÷a xi m¨ng). - MÆt ®−êng cÊp phèi: cÊp phèi tù nhiªn (cÊp phèi sái ong, cÊp phèi suèi), cÊp phèi ®¸ d¨m, cÊp phèi ®¸ d¨m gia cè xi m¨ng. - MÆt ®−êng ®Êt gia cè chÊt liªn kÕt (v« c¬, h÷u c¬). 4.1. MÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc 4.1.1. Kh¸i niÖm. MÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc l lo¹i mÆt ®−êng dïng vËt liÖu ®¸ cã c−êng ®é cao, cïng lo¹i, kÝch cì ®ång ®Òu, s¾c c¹nh r¶i theo nguyªn lý ®¸ chÌn ®¸. Do vËy c−êng ®é cña mÆt ®−êng ®−îc h×nh th nh chñ yÕu dùa v o lùc ma s¸t trong (chÌn mãc) gi÷a c¸c hßn ®¸ ® ®−îc lÌn chÆt víi nhau v lùc dÝnh kÕt cña bét ®¸ trén víi n−íc t¹o nªn. V× vËy tèt nhÊt l dïng ®¸ v«i cã c−êng ®é cao. Do ®ã, ng−êi ta cßn gäi l mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc hay ®¸ d¨m tr¾ng. http://www.ebook.edu.vn 41
 2. Lo¹i mÆt ®−êng n y xuÊt hiÖn v o ®Çu thÕ kû 19, do mét kü s− ng−êi Anh tªn l Maca®am thÝ nghiÖm th nh c«ng. Sau ®ã, nã ®−îc ¸p dông ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. Nªn ®Ó kû niÖm, ng−êi ta th−êng gäi mÆt ®−êng n y l mÆt ®−êng ®¸ d¨m “Maca®am”. VÒ sau, xuÊt hiÖn nh÷ng lo¹i xe hiÖn ®¹i, lo¹i mÆt ®−êng n y kh«ng ®¸p øng ®−îc yªu cÇu giao th«ng ng y c ng cao. Nh−ng víi mËt ®é giao th«ng kh«ng lín (N
 3. 4.1.4. CÊu t¹o mÆt ®−êng. - ChiÒu d y: chiÒu d y c¸c líp ®¸ d¨m do thiÕt kÕ qui ®Þnh. Tuy nhiªn, ®Ó ®¶m b¶o thi c«ng thuËn lîi, chiÒu d y tèi thiÓu cña líp ®¸ d¨m hmin = 8 cm khi l m ®Æt trªn mãng ch¾c v b»ng 13-15cm trªn mãng c¸t. - §Ó ®¶m b¶o lu ®−îc chÆt trong to n bé bÒ dÇy líp ®¸, chiÒu d y tèi ®a cña mét líp sau khi ® lu lÌn kh«ng qu¸ 15 cm. Khi chiÒu dày líp ®¸ lín h¬n gi¸ trÞ hmax = 15 cm th× ph¶i thi c«ng l m 2 líp. - §Ó t¨ng ®é cøng cho khu«n ®−êng cã thÓ trång ®¸ vØa hai bªn, chiÒu cao ®¸ vØa qui ®Þnh l : H = h + (10-15) cm, víi h l chiÒu d y líp ®¸ d¨m n−íc sau khi lu lÌn. - §é dèc ngang lßng ®−êng: v× thuéc lo¹i mÆt ®−êng hë, cã ®é rçng lín nªn n−íc dÔ thÊm v o. §Ó tho¸t n−íc ®−îc dÔ d ng, nhanh chãng th× lßng ®−êng ph¶i l m dèc sang hai bªn tõ 3 - 4 % v nÕu cÇn thiÕt th× bè trÝ hÖ thèng r nh x−¬ng c¸. - §é dèc ngang cña mÆt ®−êng in = 3 %, il = 5 % 4.1.5. Yªu cÇu vËt liÖu. a) Yªu cÇu vÒ chÊt l−îng: - §¸ dïng l m mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc ph¶i cã c−êng ®é cao, ®Òu ®Ó tr¸nh bÞ vì khi lu lÌn. - Cã thÓ dïng c¸c lo¹i ®¸: m¾c ma, biÕn chÊt, trÇm tÝch tõ cÊp 1 ®Õn cÊp 3 ®Ó l m mÆt ®−êng cã c−êng ®é tõ 60 - 120 MPa. Lo¹i ®¸ CÊp ®¸ Yªu cÇu vÒ chÊt l−îng C−êng ®é kh¸ng Ðp (MPa) §é m i mßn Deval (%) §¸ m¾c ma ( granit, 1 1 20 Kh«ng qu¸ 5 % syenit, gabbro, basaite, 2 1 00 Kh«ng qu¸ 6 % porphyre,....) 3 80 Kh«ng qu¸ 8 % 4 60 Kh«ng qu¸ 10 % §¸ biÕn chÊt ( gneis, 1 1 20 Kh«ng qu¸ 5 % quartzite,....) 2 1 00 Kh«ng qu¸ 6 % 3 80 Kh«ng qu¸ 8 % 4 60 Kh«ng qu¸ 10 % §¸ trÇm tÝch ( ®¸ v«i, 1 1 00 Kh«ng qu¸ 5 % dolamite) 2 80 Kh«ng qu¸ 6 % 3 60 Kh«ng qu¸ 8 % 4 40 Kh«ng qu¸ 10 % C¸c lo¹i ®¸ trÇm tÝch 1 1 00 Kh«ng qu¸ 5 % kh¸c (sa nham, conglo, 2 80 Kh«ng qu¸ 6 % merat, schistes,....) 3 60 Kh«ng qu¸ 8 % 4 40 Kh«ng qu¸ 10 % b) Yªu cÇu vÒ kÝch cì ®¸. - H×nh d¹ng: hßn ®¸ ph¶i h×nh khèi, ®ång ®Òu, sÇn sïi, s¾c c¹nh ®Ó b¶o ®¶m kh¶ n¨ng chÌn mãc tèt nhÊt gi÷a c¸c viªn ®¸ víi nhau t¹o lùc ma s¸t lín - KÝch cì ®¸: Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i ®¸ sau ®Ó l m mÆt ®−êng: http://www.ebook.edu.vn 43
 4. Cì h¹t theo bé s ng tiªu chuÈn lç trßn (mm) Tªn gäi Ghi chó N»m l¹i trªn s ng Lät qua s ng §¸ d¨m tiªu chuÈn: §¸ 4x 6 40 60 Dïng l m vËt liÖu c¬ b¶n §¸ 5x 7 50 70 §¸ 6x 8 60 80 §¸ d¨m kÝch cì më réng 25 120 Cã thÓ dïng cho líp d−íi §¸ chÌn §¸ 20x 40 20 40 Dïng l m vËt liÖu chÌn cho §¸ 10x 20 10 20 mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc §¸ 5x 10 5 10 C¸t 0,15 5 Khi chän kÝch cì ®¸, ph¶i tho¶ m n yªu cÇu sau: + C¨n cø v o chiÒu d y thiÕt kÕ cña líp ®Þnh r¶i. KÝch cì lín nhÊt cña ®¸ kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 0.8h (h: chiÒu d y thiÕt kÕ cña líp ®¸ d¨m n−íc) nh»m ®¶m b¶o lu lÌn ®−îc chÆt. + NÕu ¸o ®−êng chØ cã mét líp th× chØ ®−îc phÐp dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn. + NÕu cã hai líp trë lªn th×: ./ Líp trªn mÆt chÞu t¸c dông trùc tiÕp cña b¸nh xe: chØ ®−îc phÐp dïng ®¸ d¨m tiªu chuÈn. ./ C¸c líp d−íi cã thÓ dïng ®¸ d¨m kÝch cì më réng. - Yªu cÇu vÒ chÊt l−îng kÝch cì h¹t: + H m l−îng hßn ®¸ cã D > Dmax còng nh− D < Dmin kh«ng qu¸ 10% theo khèi l−îng. + L−îng h¹t to qu¸ cì (>D+5cm) kh«ng qu¸ 3% theo khèi l−îng. + L−îng h¹t nhá qu¸ cì (
 5. c¸t 0,15-5 : 50% tæng khèi l−îng ®¸ chÌn e) Yªu cÇu ®èi víi n−íc dïng thi c«ng: N−íi t−íi trong c¸c giai ®o¹n ph¶i l n−íc s¹ch, kh«ng lÉn bïn r¸c, l¸ c©y,... 4.1.6. Tr×nh tù thi c«ng. a) ChuÈn bÞ lßng ®−êng. Lßng ®−êng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Lßng ®−êng ph¶i ®¹t ®−îc ®é chÆt cÇn thiÕt, ph¶i ®óng kÝch th−íc h×nh häc (bÒ réng, cao ®é v ®é dèc ngang theo thiÕt kÕ). - Lßng ®−êng ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng cã nh÷ng chç låi lâm g©y ®äng n−íc sau n y. - Hai th nh lßng ®−êng ph¶i v÷ng ch¾c. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o th nh lßng ®−êng v÷ng ch¾c tuú theo thiÕt kÕ qui ®Þnh. - Tr−êng hîp ph¶i cñng cè th nh lßng ®−êng b»ng ®¸ vØa th× ph¶i theo nh÷ng qui ®Þnh sau: + §¸ vØa chØ l m cho líp trªn mÆt v chiÒu réng cña ®¸ vØa kh«ng tÝnh v o chiÒu réng cña mÆt ®−êng. + §¸ vØa cã thÓ l m b»ng ®¸ hoÆc bª t«ng. Tr−êng hîp dïng ®¸ th× khèi l−îng ®¸ vØa cã dù trï riªng, kh«ng tÝnh v o ®¸ r¶i mÆt ®−êng. + ChiÒu cao ®¸ vØa: H = h + (10 -:- 15) cm + Khi ch«n ®¸ vØa ph¶i ®¶m b¶o v÷ng ch¾c, xÕp ken khÝt th nh ch©n khay song song víi tim ®−êng, mÆt trªn c¸c viªn ®¸ vØa ph¶i b»ng ®Òu v ®óng cao ®é mÐp mÆt ®−êng. - Khi r¶i t¨ng c−êng mÆt ®−êng ®¸ d¨m cò, nÕu mÆt ®−êng cò cßn tèt v b»ng ph¼ng th× cÇn l m s¹ch mÆt ®−êng råi r¶i ®¸ míi lªn. NÕu mÆt ®−êng cò nhiÒu æ g v låi lâm th× cÇn v¸ æ g v bï vªnh hoÆc x¸o xíi l¹i tr−íc khi r¶i míi. Líp ®¸ d¨m cò x¸o xíi coi nh− líp mãng ®−êng, ph¶i ®−îc san ph¼ng theo ®óng yªu cÇu vÒ ®é dèc ngang ®èi víi mÆt ®−êng v ®−îc lu lÌn tr−íc khi r¶i míi. - VÊn ®Ò tho¸t n−íc lßng ®−êng: do thiÕt kÕ qui ®Þnh. Trong thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o cho n−íc m−a v n−íc t−íi trong c¸c giai ®o¹n lu lÌn cã thÓ tho¸t ra khái lßng ®−êng, ph¶i l m r nh ngang ë hai bªn lÒ ®−êng. R nh ngang réng 30 cm, s©u b»ng chiÒu s©u lßng ®−êng, ®é dèc ra ngo i 5 %. R nh ngang bè trÝ so le nhau hai bªn lÒ ®−êng v c¸ch nhau kho¶ng 15 m mét r nh. Sau khi thi c«ng xong, c¸c r nh ngang n y ph¶i ®−îc lÊp l¹i cÈn thËn. b) VËn chuyÓn vËt liÖu. §¸ d¨m c¬ b¶n v ®¸ chÌn th−êng ®−îc vËn chuyÓn b»ng « t« tù ®æ. NÕu cã m¸y r¶i th× « t« ®æ trùc tiÕp v o phÔu cña m¸y r¶i, nÕu r¶i b»ng m¸y san th× ®æ th nh tõng ®èng mét ë lßng ®−êng hay lÒ ®−êng. §Ó b¶o ®¶m ®ì tèn c«ng san g¹t sau n y, c¸c ®èng ®¸ ®−îc ®æ theo mét kho¶ng c¸ch hîp lý tÝnh to¸n tr−íc sao cho khi san th× v÷a ®ñ, kh«ng ph¶i vËn chuyÓn ®¸ thõa ®i chç kh¸c hay vËn chuyÓn thªm ®¸ ®æ v o. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng ®¸ d¨m ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: http://www.ebook.edu.vn 45
 6. Q l= (mÐt) Bh 1 Trong ®ã: Q: thÓ tÝch ®¸ d¨m cña 1 xe chë ®−îc (m3) B: chiÒu réng vÖt r¶i (r¶i to n bé th× b»ng bÒ réng mÆt ®−êng, thi c«ng 1/2 ®−êng th× b»ng nöa bÒ réng mÆt ®−êng) (m) h1: chiÒu dÇy r¶i cña líp ®¸ d¨m (m) h1 = K. h h: bÒ dÇy líp ®¸ d¨m thiÕt kÕ (bÒ dÇy khi ® lu lÌn chÆt) K: hÖ sè lÌn Ðp. ®èi víi ®¸ d¨m K = 1.25 - 1.3, th−êng lÊy K = 1.3 Khèi l−îng ®¸ cÇn thiÕt cho mét ®o¹n thi c«ng L l : (m3) V = B.h.K.L c) San r¶i vËt liÖu. R¶i ®¸ d¨m cã thÓ tiÕn h nh b»ng c¬ giíi hay thñ c«ng. Cã thÓ dïng m¸y san tù h nh hay m¸y r¶i ®¸ chuyªn dông. Yªu cÇu: c«ng t¸c ra ®¸ v san ®¸ ph¶i ®¶m b¶o ®óng chiÒu d y, ®óng h×nh d¹ng mui luyÖn. Khi r¶i ®¸, ph¶i chõa l¹i 5 - 10 % l−îng ®¸ d¨m ®Ó bï phô trong qu¸ tr×nh thi c«ng, ®iÒu chØnh cho mÆt ®−êng b»ng ph¼ng. Khi r¶i ®¸ xong nªn tiÕn h nh lu sím, kh«ng nªn ®Ó l©u tr¸nh bÞ m−a hoÆc xe cé ch¹y qua l m ®¸ bÞ trßn c¹nh. d) Lu lÌn vËt liÖu. Giai ®o¹n 1: giai ®o¹n lu lÌn xÕp. - Môc ®Ých: Ðp co líp ®¸ d¨m, l m cho c¸c hßn ®¸ di chuyÓn ®Õn vÞ trÝ æn ®Þnh nhÊt. Chó ý: Trong giai ®o¹n n y, c¸c hßn ®¸ di chuyÓn nhiÒu nªn trong qu¸ tr×nh lu ph¶i lu«n theo dâi mÆt ®¸, kÞp thêi bï phô ®¸ v o chç thiÕu. ViÖc bï phô ®¸ ph¶i kÕt thóc trong giai ®o¹n n y ®Ó vÒ c¨n b¶n ®¹t ®−îc ®é mui luyªn theo yªu cÇu. - Dïng lu nhÑ 5 - 6 tÊn, tèc ®é lu kh«ng qu¸ 1.5 km/h, sè l−ît lu 7 lÇn/®iÓm víi ®¸ cÊp 3, 8 - 15 lÇn/®iÓm víi ®¸ cÊp 1 v 2. - C¨n cø v o t×nh h×nh t−íi n−íc, cã thÓ ph©n giai ®o¹n n y th nh hai giai ®o¹n nhá: + Lu kh«ng t−íi n−íc: Khi lu 3 - 4 l−ît ®Çu kh«ng cÇn t−íi n−íc ®Ó tr¸nh viÖc bét ®¸ lÉn víi n−íc th nh chÊt keo kÕt ng¨n c¶n sù di chuyÓn cña c¸c viªn ®¸ tíi vÞ trÝ æn ®Þnh. + Lu t−íi n−íc: Nh÷ng lÇn sau cÇn t−íi n−íc ®Ó tr¸nh vì ®¸. L−îng n−íc t−íi ®é 3 l/m2, tuú t×nh h×nh thêi tiÕt m t¨ng gi¶m. Khi kh«ng cßn hiÖn t−îng ®¸ l−în sãng tr−íc b¸nh xe lu hoÆc khi xe lu ®i qua kh«ng ®Ó l¹i h»n vÕt râ rÖt th× cã thÓ coi nh− kÕt thóc giai ®o¹n n y. Giai ®o¹n 2: lu lÌn chÆt. http://www.ebook.edu.vn 46
 7. - Môc ®Ých: sau khi c¸c hßn ®¸ d¨m ® cã vÞ trÝ æn ®Þnh th× giai ®o¹n n y lÌn chÆt líp ®¸ d¨m, l m cho chóng chÆt sÝt l¹i víi nhau, gi¶m nhá khe hë gi÷a chóng (mét phÇn khe hë ®−îc chÌn bëi nh÷ng m¶nh ®¸ vôn do b¶n th©n c¸c hßn ®¸ vì ra trong qu¸ tr×nh lu). - Dïng lu võa 8 - 10 tÊn, tèc ®é lu kh«ng qu¸ 2 km/h trong 3 - 4 l−ît lu ®Çu, tõ l−ît lu thø 5 trë ®i cã thÓ t¨ng dÇn tèc ®é lu (tèi ®a 3 km/h), sè l−ît lu kho¶ng 25 - 35 lÇn/®iÓm. - §Ó gi¶m ma s¸t gi÷a c¸c hßn ®¸, l m cho chóng chãng chÆt sÝt l¹i víi nhau, tr¸nh chuyÓn ®éng quay trßn, b¶m ®¶m t¹o th nh lùc dÝnh cña bét ®¸ cÇn t¨ng c−êng t−íi n−íc. L−îng n−íc t−íi träng giai ®o¹n n y kho¶ng 3 - 4 lÝt/m2. Chó ý: - Trong qu¸ tr×nh lu, ph¶i lu«n theo dâi v kÞp thêi r¶i ®¸ chÌn, ®Çu tiªn l ®¸ chÌn 20x 40, sau l 10x 20, ®Ó lÊp kÝn c¸c kÏ hë l m cho mÆt ®−êng chãng chÆt. - Ph¶i c¨n cø v o viÖc theo dâi c«ng lu ® ®¹t ®−îc m quyÕt ®Þnh kÕt thóc ®óng lóc giai ®o¹n n y. ViÖc kÕt thóc ®óng lóc giai ®o¹n 2 rÊt quan träng. NÕu kÕt thóc qu¸ sím th× møc ®é lu lÌn kh«ng ®ñ, mÆt ®−êng kh«ng chÆt. NÕu kÐo d i thêi gian lu lÌn th× ®¸ sÏ bÞ vì nhiÒu, trßn c¹nh, khã mãc v o nhau, cã nhiÒu ®¸ vôn, mÆt ®−êng kh«ng chÆt ®−îc n÷a dÉn ®Õn l m háng to n bé líp ®¸, ph¶i bãc ®i l m l¹i. Nh÷ng hiÖn t−îng sau ®©y cã thÓ coi l kÕt thóc giai ®o¹n hai: + Kh«ng cßn h»n vÖt b¸nh xe lu trªn mÆt ®¸. + §¸ kh«ng di ®éng v kh«ng cã hiÖn t−îng l−în sãng ë bÒ mÆt líp ®¸ tr−íc b¸nh xe lu. + §Ó mét hßn ®¸ trªn mÆt ®−êng cho lu ®i qua, ®¸ bÞ vì vôn v kh«ng bÞ Ên xuèng. NÕu ®é chÆt ch−a ®ñ, th× hßn ®¸ sÏ bÞ Ên v o trong líp ®¸ d¨m. Giai ®o¹n 3: h×nh th nh líp vá cøng mÆt ®−êng: - Môc ®Ých: dïng ®¸ chÌn chÆt v o chç rçng cña líp ®¸ v t¹o th nh líp vá chÆt, ch¾c v ph¼ng ë trªn mÆt. Nh− vËy, sè ®iÓm tiÕp xóc gi÷a c¸c hßn ®¸ t¨ng lªn rÊt nhiÒu. - R¶i vËt liÖu chÌn: ®Çu tiªn r¶i ®¸ 5x10, sau r¶i c¸t ( 0,15x5). Võa r¶i võa dïng chæi tre v t−íi ®Ém n−íc cho lïa hÕt v o c¸c kÏ hë cña viªn ®¸, võa lu cho ®Õn khi r¶i hÕt vËt liÖu chÌn. - Dïng lu nÆng 10 - 12 tÊn (nÕu kh«ng cã lu nÆng cã thÓ dïng lu 8 - 10 tÊn), vËn tèc lu kho¶ng 3 km/h. L−îng n−íc t−íi träng giai ®o¹n n y 2 - 3 l/m2. KÕt thóc giai ®o¹n 3 mÆt ®−êng coi nh− ho n th nh v ph¶i ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu sau: - Kh«ng cßn h»n vÖt b¸nh xe lu trªn mÆt ®−êng. - MÆt ®−êng mÞn, ch¾c, b»ng ph¼ng, ®¶m b¶o ®é mui luyÖn theo yªu cÇu thiÕt kÕ. Nh÷ng chó ý trong qu¸ tr×nh lu lÌn: Trong qu¸ tr×nh lu, nÕu ph¸t sinh hiÖn t−îng l−în sãng ë trªn bÒ mÆt, cã thÓ do mÊy nguyªn nh©n sau: r¶i ®¸ kh«ng ®Òu, dïng lu qu¸ nÆng, tèc ®é lu qu¸ nhanh, nÒn ®−êng qu¸ Èm - Ba nguyªn nh©n ®Çu th−êng thÊy ë giai ®o¹n lu lÌn xÕp. ®Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng n y ph¶i h¹ thÊp tèc ®é lu lÌn. NÕu biÖn ph¸p kh¾c phôc ®ã kh«ng ®−îc, ph¶i thay b»ng lu nhÑ h¬n. Tr−íc khi tiÕp tôc lu, ph¶i san cho mÆt ®−êng b»ng ph¼ng. http://www.ebook.edu.vn 47
 8. - NÕu t−íi n−íc qu¸ nhiÒu l m nÒn ®−êng qu¸ Èm, th× nÒn ®−êng sÏ biÕn d¹ng l m mÆt ®−êng bÞ l−în sãng. Tr−êng hîp n y th−êng thÊy ë giai ®o¹n 2 v 3. NÕu b¶n th©n nÒn ®−êng qu¸ Èm còng ph¸t sinh hiÖn t−îng ®ã. GÆp tr−êng hîp n y ph¶i dõng lu, l m cho nÒn ®−êng kh« tr−íc khi lu tiÕp. - Tr−êng hîp lu qu¸ møc, ®¸ bÞ trßn c¹nh,n Õu tiÕp tôc lu n÷a th× kh«ng thÓ n lu chÆt ®−îc. Lóc n y, ph¶i ®em s ng l¹i ®¸, trén thªm ®¸ sÇn sïi s¾c c¹nh v o hoÆc t−íi nhùa bi tum láng (2 - 3 l/m2-) míi tiÕp tôc lu ®−îc. e) R¶i líp phñ mÆt b¶o vÖ. Sau khi kÕt thóc giai ®o¹n 3, r¶i mét líp phñ mÆt b»ng c¸t kh«ng lín qu¸ 5 mm, bÒ dÇy kh«ng qu¸ 1 - 1,5 cm. Kh«ng t−íi n−íc v cho lu 10 - 12 tÊn lÌn Ðp 2 - 3 l/®iÓm. Chó ý: NÕu l m líp mãng, tr×nh tù thi c«ng ho n to n nh− líp mÆt nh−ng chØ thi c«ng ®Õn khi lu lÌn hÕt giai ®o¹n 2 th× dõng l¹i. Kh«ng cÇn lu giai ®o¹n 3 v l m líp phñ b¶o vÖ. 4.1.8. KiÓm tra, nghiÖm thu. - KÝch th−íc h×nh häc: + Sai sè cho phÐp vÒ chiÒu réng mÆt ®−êng ± 10 cm. KiÓm tra b»ng th−íc d©y. + Sai sè cho phÐp vÒ chiÒu d y mÆt ®−êng ± 10 % nh−ng kh«ng qu¸ 20 mm. KiÓm tra b»ng ® o hè ®o chiÒu d y hoÆc m¸y thuû b×nh. + Sai sè cho phÐp vÒ ®é dèc ngang mÆt, lÒ ®−êng kh«ng qu¸ ± 5 % + §é b»ng ph¼ng cña mÆt ®−êng kiÓm tra b»ng th−íc gç 3 m, khe hë kh«ng ®−îc qua ± 1,5 cm. - C−êng ®é: + M« ®uyn ® n håi mÆt ®−êng ph¶i ®¹t hoÆc v−ît m«®uyn ® n håi thiÕt kÕ: Ett ≥ EtkÕ Chó ý: Nh÷ng sai sè cho phÐp qui ®Þnh n y cã môc ®Ých chiÕu cè ®Õn nh÷ng sai sãt nhá trong qu¸ tr×nh thi c«ng. V× vËy chØ ®−îc ¸p dông trong khi nghiÖm thu, cßn trong qu¸ tr×nh thi c«ng ph¶i thùc hiÖn ®óng mäi yªu cÇu cña thiÕt kÕ, kh«ng ®−îc phÐp dùa v o c¸c sai sè cho phÐp m thi c«ng thay ®æi, ch©m tr−íc thiÕt kÕ. - Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra: + ChiÒu réng: kiÓm tra 10 mÆt c¾t bÊt kú trong 1 km + ChiÒu dÇy: kiÓm tra 3 mÆt c¾t trong 1 km. ë mçi mÆt c¾t kiÓm tra 3 vÞ trÝ: 1 ë tim, 2 ë hai bªn c¸ch mÐp mÆt ®−êng 1 m. + §é b»ng ph¼ng: kiÓm tra 3 vÞ trÝ trong 1 km. Mçi vÞ trÝ ®Æt th−íc d i 3 m däc tim ®−êng v ë hai bªn c¸ch mÐp mÆt ®−êng 1 m. §o khe hë gi÷a mÆt ®−êng c c¹nh d−íi cña th−íc, cø c¸ch 50 cm ®o mét ®iÓm. + C−êng ®é: Ðp tÜnh http://www.ebook.edu.vn 48
 9. 4.2. MÆt ®−êng ®¸ d¨m ®Êt kÕt dÝnh (§¸ d¨m bïn). 4.2.1. Kh¸i niÖm. Ng−êi ta dïng ®Êt ®Ó lÊp kÝn c¸c khe hë cña ®¸ d¨m t¹o th nh mét líp kÕt cÊu cã ®é æn ®Þnh cao, c«ng lu lÌn Ýt h¬n. 4.2.2. Nguyªn lý h×nh thµnh c−êng ®é. C−êng ®é h×nh th nh theo nguyªn lý ®¸ chÌn ®¸ v ®Êt ®ãng vai trß chÊt dÝnh kÕt. 4.2.3. ¦u nh−îc ®iÓm. ¦u ®iÓm: So víi mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc, mÆt ®−êng ®¸ d¨m bïn cã nh÷ng −u ®iÓm sau: - Cã thÓ dïng ®¸ cã c−êng ®é thÊp h¬n so víi mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc. - C«ng lu lÌn Ýt h¬n. - MÆt ®−êng kÝn h¬n. Nh−îc ®iÓm: - Do cã ®Êt dÝnh nªn mÆt ®−êng dÔ bÞ ¶nh h−ëng cña Èm −ít, l m gi¶m c−êng ®é nÒn ®−êng. - NÕu kü thuËt thi c«ng kh«ng ®óng sÏ dÔ l m cho mÆt ®−êng bÞ tr¬n lÇy. 4.2.4. CÊu t¹o mÆt ®−êng. - §é dèc ngang mÆt 4-6%. - Cã thÓ kh«ng cÇn l m r nh x−¬ng c¸. 4.2.5. Yªu cÇu vËt liÖu. - §¸: còng gièng nh− mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc nh−ng cã thÓ dïng ®¸ cã c−êng ®é thÊp h¬n v cã tÝnh dÝnh kÐm h¬n (kh«ng ph¶i ®¸ v«i). Do vËy cã thÓ sö dông réng r i nhiÒu lo¹i ®¸. - §Êt dÝnh ®−îc dïng l lo¹i ®Êt sÐt, cã chØ sè dÎo IP = 15-25, kh«ng lÉn chÊt h÷u c¬ hay t¹p chÊt kh¸c. Tû lÖ ®Êt sÐt dïng kh«ng qu¸ 20% (tû lÖ ®Êt sÐt kh«/®¸ kh«) Ngo i ra ®Ó n©ng cao ®é æn ®Þnh ®èi víi n−íc, cã thÓ trén thªm v«i v o ®Êt víi tû lÖ kh«ng qu¸ 1,5-2% (theo khèi l−îng ®Êt). NÕu ®Êt sÐt cã chØ sè dÎo IP > 25 th× cã thÓ dïng víi tû lÖ 3%. 4.2.6. Tr×nh tù thi c«ng. MÆt ®−êng ®¸ d¨m ®Êt kÕt dÝnh cã thÓ thi c«ng theo ba ph−¬ng ph¸p sau: - R¶i mét líp ®Êt lªn trªn bÒ mÆt ®−êng ®¸ d¨m ® lu lÌn mét phÇn sau ®ã lu lÌn cho ®Êt lÊp v o trong khe hë cña ®¸. http://www.ebook.edu.vn 49
 10. - Trén ®Êt víi ®¸ d¨m sau ®ã r¶i th nh líp v lu lÌn. - Ho ®Êt víi n−íc th nh bïn sÖt sau ®ã t−íi v o khe hë cña ®¸ nªn gäi l mÆt ®−êng ®¸ d¨m bïn. Tr×nh tù thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p t−íi bïn: - T¹o khu«n ®−êng, lu lÌn khu«n ®−êng. - VËn chuyÓn ®¸ d¨m b»ng « t« tù ®æ. - R¶i ®¸ d¨m: hÖ sè ®Çm lÌn k=1,25-1,3. R¶i ®Òu, ®¶m b¶o mui luyÖn. - Lu s¬ bé b»ng lu nhÑ 5-7T, sè lÇn lu kh«ng qu¸ 6-10l−ît cho ®Õn khi ®¸ kh«ng di ®éng l ®−îc - T−íi n−íc bïn: n−íc bïn l ®Êt dÝnh ®−îc ho víi n−íc theo tû lÖ thÓ tÝch 1:0,8-1:1, khuÊy lªn cho ®Òu, ®¶m b¶o n−íc bïn cã ®é sÖt nhÊt ®Þnh. NÕu cã v«i th× ho v«i víi n−íc tr−íc råi ho víi n−íc bïn. §Ó x¸c ®Þnh ®é sÖt cña n−íc bïn cã thÓ dïng c¸c ph−¬ng ph¸p sau: + Dïng phÔu: ®o thêi gian (s) ®Ó mét thÓ tÝch n−íc bïn nhÊt ®Þnh ch¶y qua phÔu. + Dïng tû träng kÕ ®Ó ®o tû träng cña n−íc bïn. + Theo kinh nghiÖm: nh×n thÊy v¸ng ë trªn mÆt v kh«ng nh×n thÊy h¹t bïn, hoÆc khi khuÊy n−íc kh«ng b½n lªn. - Chê 1-2 tiÕng cho n−íc bïn chui xuèng d−íi. Khi bÒ mÆt h¬i kh« th× b¾t ®Çu r¶i ®¸ chªm chÌn víi sè l−îng 1-2m3/100m2. - Dïng lu 8-12T lu 10 l−ît. NÕu mÆt ®−êng qu¸ kh« th× ph¶i t−íi thªm n−íc, nÕu mÆt ®−êng qu¸ Èm th× ph¶i ®îi cho gÇn kh« míi ®−îc lu - R¶i líp b¶o vÖ b»ng ®¸ d¨m s¹n d y 5-15mm v kh«ng cÇn lu lÌn. §Ó cã biÖn ph¸p b¶o d−ìng tèt, cÇn ph¶i n¾m ®−îc qu¸ tr×nh h×nh th nh cña mÆt ®−êng. Giai ®o¹n 1: N−íc bèc h¬i dÇn dÇn, sau 3-4 ng y, trªn mÆt kh« nh−ng d−íi vÉn Èm. Do vËy nÕu th«ng xe qu¸ sím, th× sÏ ph¸t sinh hiÖn t−îng “bËp bïng” ë mÆt ®−êng. §é Èm cña ®Êt ë mÆt ®−êng giai ®o¹n n y ®é 50%. Giai ®o¹n 2: L giai ®o¹n h×nh th nh c−êng ®é chñ yÕu, xe « t« ch¹y qua l¹i cã t¸c dông tiÕp tôc lÌn Ðp, mÆt ®−êng sÏ chÆt dÇn, cã hiÖn t−îng phïi bïn lªn trªn mÆt, ®é Èm dÇn dÇn h¹ thÊp. Giai ®o¹n 3: MÆt ®−êng chÆt h¼n, ®¹t ®é chÆt lín nhÊt, ®é Èm gÇn b»ng ®é Èm tèt nhÊt. 2.7. KiÓm tra nghiÖm thu. T−¬ng tù mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc. 4.3. MÆt ®−êng ®¸ d¨m thÊm nhËp v÷a xi m¨ng. 4.3.1. Kh¸i niÖm. Ng−êi ta dïng v÷a xi m¨ng ®Ó lÊp kÝn c¸c khe hë cña ®¸ d¨m t¹o th nh mét líp kÕt cÊu cã c−êng ®é v ®é æn ®Þnh cao ngay c¶ víi t¸c dông cña n−íc. 4.3.2. Nguyªn lÝ h×nh thµnh c−êng ®é. C−êng ®é h×nh th nh theo nguyªn lý ®¸ chÌn ®¸ v v÷a xi m¨ng c¸t ®ãng vai trß chÊt kÕt dÝnh. http://www.ebook.edu.vn 50
 11. 4.3.3. ¦u nh−îc ®iÓm. ¦u ®iÓm: - Cã c−êng ®é cao E®h = 500 - 700 MPa. - TÝnh æn ®Þnh n−íc cao. - Cã thÓ sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu ®Þa ph−¬ng v gia c«ng ®¸ b»ng ph−¬ng ph¸p thñ c«ng. - Thi c«ng ®¬n gi¶n, kh«ng cÇn c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng. Nh−îc ®iÓm: - C−êng ®é phô thuéc rÊt nhiÒu v o chÊt l−îng thi c«ng, ®Æc biÖt l c«ng t¸c t−íi v÷a xi m¨ng c¸t. - Kh«ng th«ng xe ngay ®−îc sau khi thi c«ng. Ph¹m vi sö dông: - Dïng l m líp mãng cña mÆt ®−êng cÊp cao A1, A2 nhÊt l nh÷ng vïng cã chÕ ®é thuû nhiÖt bÊt lîi, cã nhiÒu nguån Èm. - Cã thÓ dïng l m líp mÆt nh−ng ph¶i cã líp l¸ng nhùa bªn trªn. 4.3.4. CÊu t¹o mÆt ®−êng. - ChiÒu d y: do thiÕt kÕ quy ®Þnh, nh−ng th−êng tõ 8-12cm (nÕu thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p thÊm nhËp v÷a), 15-18cm (nÕu thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p kÑp v÷a). - §é dèc ngang mÆt ®−êng 2-3%. 4.3.5. Yªu cÇu vËt liÖu. - §¸: còng gièng nh− mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc nh−ng kh«ng cÇn ®¸ chÌn m chØ cÇn mét lo¹i ®¸ c¬ b¶n. - Xi m¨ng: cã thÓ dïng nhiÒu lo¹i xi m¨ng kh¸c nhau, th−êng dïng xi m¨ng poãc l¨ng m¸c tõ 40MPa trë lªn. - C¸t: cã thÓ dïng c¸t thiªn nhiªn, c¸t nghiÒn v c¸t c¶i thiÖn (c¸t thiªn nhiªn trén thªm víi c¸t xay). C¸t ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu sau: + M« ®un ®é lín Mk ≥ 1.5 + H m l−îng bôi, sÐt kh«ng qu¸ 2% víi c¸t thiªn nhiªn, kh«ng qu¸ 5% víi c¸t nghiÒn. + H m l−îng h¹t > 5 mm trong c¸t kh«ng ®−îc qu¸ 5%, h m l−îng c¸c h¹t nhá h¬n 0.14 mm kh«ng qu¸ 10%. 17.8cm - V÷a xi m¨ng c¸t : Kh©u chñ yÕu quyÕt ®Þnh chÊt l−îng cña mÆt 7.6cm ®−êng ®¸ d¨m thÊm nhËp v÷a xi m¨ng l ®é sÖt cña v÷a v ®é t−íi ®Òu cña v÷a v o khe ®¸. V÷a qu¸ ®Æc th× sÏ n»m l¹i trªn bÒ mÆt, khã lät ®Òu xuèng V=3.6 lÝt 19.0cm c¸c khe, v÷a láng th× sÏ lät s©u xuèng ®¸y, ph©n bè kh«ng ®Òu trong c¸c khe. §é sÖt cña v÷a xi m¨ng c¸t do tû lÖ gi÷a xi m¨ng, c¸t v n−íc 1.3cm quyÕt ®Þnh. Tû lÖ xi m¨ng c¸t th−êng l 500-600kg xi m¨ng cho 1m3 c¸t. http://www.ebook.edu.vn 51
 12. L−îng n−íc cÇn thiÕt phô thuéc tÝnh chÊt, kÝch cì v h×nh d¹ng cña c¸t v ph¶i th«ng qua thÝ nghiÖm sau ®Ó x¸c ®Þnh: dïng mét phÔu dung tÝch 3.6 lÝt, ®æ ®Çy v÷a xi m¨ng c¸t, ®êi 5 gi©y v th¸o nót ë ®¸y phÔu v ghi l¹i thêi gian v÷a xi m¨ng c¸t ch¶y hÕt ra khái phÔu. Thêi gian n y biÓu thÞ ®é sÖt cña v÷a xi m¨ng c¸t. Ph¶i l m thÝ nghiÖm nhiÒu lÇn ®Ó x¸c ®Þnh tû lÖ N:X cho ®é sÖt tèt nhÊt. 4.3.6. Tr×nh tù vµ ph−¬ng ph¸p thi c«ng. Cã ba ph−¬ng ph¸p thi c«ng: - Ph−¬ng ph¸p t−íi v÷a xi m¨ng c¸t. - Ph−¬ng ph¸p trén v÷a xi m¨ng c¸t. - Ph−¬ng ph¸p kÑp v÷a xi m¨ng c¸t. a) Ph−¬ng ph¸p t−íi v÷a xi m¨ng c¸t. Tr×nh tù thi c«ng nh− sau: ChuÈn bÞ lßng ®−êng. Lßng ®−êng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Lßng ®−êng ph¶i ®¹t ®−îc ®é chÆt cÇn thiÕt, ph¶i ®óng kÝch th−íc h×nh häc (bÒ réng, cao ®é v ®é dèc ngang theo thiÕt kÕ). - Lßng ®−êng ph¶i b»ng ph¼ng, th nh lßng ®−êng ph¶i v÷ng ch¾c. - NÕu l mÆt ®−êng cò ph¶i tiÕn h nh v¸ æ g , bï vªnh. C«ng t¸c vËn chuyÓn v san r¶i. §−îc tiÕn h nh gièng nh− mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc. C«ng t¸c lu lÌn. - Lu lÌn lÇn 1: dïng lu nhÑ hoÆc lu võa cho ®¸ æn ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh lu cã thÓ t−íi n−íc ®Ó tr¸nh vì ®¸, ¶nh h−ëng xÊu ®Õn viÖc t−íi thÊm v÷a xi m¨ng sau n y. Khi lu lÌn ph¶i kiÓm tra ®é b»ng ph¼ng, cao ®é v ®é dèc ngang mÆt ®−êng. - T−íi v÷a xi m¨ng: cã thÓ t−íi b»ng g¸o, x«, hoÆc th«ng qua mét m¸ng r¶i. Tr−íc khi t−íi v÷a xi m¨ng, cÇn t−íi n−íc lªn mÆt ®¸ cho Èm ®Ó ®¸ kh«ng hót n−íc cña hçn hîp v÷a xi m¨ng c¸t, ¶nh h−ëng ®Õn ®é sÖt cña v÷a. TiÕn h nh t−íi v÷a tõ mÐp ®−êng bªn n y sang mÐp ®−êng bªn kia. C«ng t¸c t−íi ph¶i ®Òu, nÕu cÇn cã thÓ dïng chæi quÐt cho v÷a lät v o c¸c khe ®¸. L−îng v÷a dïng kho¶ng 30-40 lÝt/m2. Khi t−íi nªn chõa l¹i 10-15% v÷a ®Ó sau n y ho n thiÖn mÆt ®−êng. Sau khi t−íi xong nªn ® o hè ®Ó kiÓm tra xem v÷a xi m¨ng c¸t cã thÊm ®Òu hay kh«ng. - Lu lÌn lÇn 2: sau khi t−íi v÷a xong trªn mét ®o¹n ®ñ d i ®Ó lu ho¹t ®éng th× dïng lu 6- 8T, lu 3-6 lÇn/®iÓm, lu cho ®Õn khi mÆt ®−êng chÆt, ph¼ng v næi ®Òu v÷a trªn mÆt. Trong qu¸ tr×nh lu ph¶i cã biÖn ph¸p chèng v÷a dÝnh v o b¸nh (nh− b«i tr¬n b¸nh lu, cho ng−êi ®i theo lu ®Ó kÞp thêi g¹t v÷a dÝnh v o b¸nh lu). - Ho n thiÖn mÆt ®−êng: sau khi lu lÌn xong, dïng b m xoa gç xoa ph¼ng bÒ mÆt. Trong qu¸ tr×nh ho n thiÖn bÒ mÆt cÇn t−íi v÷a bæ sung cho nh÷ng chç tr−íc ®ã t−íi kh«ng ®Òu. Khi gia c«ng bÒ mÆt, nªn l¸ng v÷a ngang víi bÒ mÆt ®¸, kh«ng nªn l¸ng d y qu¸ v× dÔ bÞ bong mÊt. - B¶o d−ìng: ®ïng c¸t Èm phñ lªn mÆt hoÆc t−íi n−íc th−êng xuyªn ®Ó gi÷ Èm. http://www.ebook.edu.vn 52
 13. b) Ph−¬ng ph¸p trén v÷a xi m¨ng c¸t. V÷a xi m¨ng c¸t ®−îc trén ®Òu víi v÷a sau ®ã ®em r¶i v lu lÌn. c) Ph−¬ng ph¸p kÑp v÷a xi m¨ng c¸t. Chia mÆt ®−êng th nh hai líp, sau khi r¶i xong líp d−íi th× tiÕn h nh lu (kh«ng cÇn lu chÆt l¾m v tr¸nh ®¸ bÞ vì nhiÒu). Sau ®ã r¶i v÷a xi m¨ng c¸t hoÆc hçn hîp xi m¨ng c¸t kh« v r¶i ®¸ d¨m líp trªn v tiÕn h nh lu. NÕu l hçn hîp xi m¨ng c¸t kh« th× võa lu võa t−íi n−íc. Khi lu, v÷a xi m¨ng sÏ vïi v o c¸c kÏ ®¸ v phïi lªn trªn mÆt. 4.4. MÆt ®−êng b»ng cÊp phèi tù nhiªn. (22tcn 304 - 03) 4.4.1. Kh¸i niÖm. Bao gåm c¸c lo¹i cÊp phèi sái ong, sái ®á, cÊp phèi sái ®åi, cÊp phèi sái (cuéi) suèi, cèt liÖu th« nghiÒn tõ sái… dïng l m mãng, mÆt ®−êng. 4.4.2. Nguyªn lÝ h×nh thµnh c−êng ®é. C−êng ®é h×nh th nh theo nguyªn lÝ cÊp phèi. 4.4.3. ¦u nh−îc ®iÓm. ¦u ®iÓm: - ¦u ®iÓm lín nhÊt cña lo¹i mÆt ®−êng cÊp phèi tù nhiªn l tËn dông vËt liÖu t¹i chç, ®Én ®Õn gi¸ th nh x©y dùng h¹. - Kü thuËt thi c«ng ®¬n gi¶n, kh«ng ®ßi hái thiÕt bÞ phøc t¹p. - C«ng lu Ýt h¬n so víi mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc. - C«ng t¸c duy tu, b¶o d−ìng còng dÔ d ng. - RÎ h¬n rÊt nhiÒu so víi mÆt ®−êng ®¸ d¨m. Nh−îc ®iÓm: - C−êng ®é kh«ng cao: E®h =150-200 MPa - KÐm æn ®Þnh víi n−íc h¬n so víi mÆt ®−êng d¨m n−íc, ®Æc biÕt l cÊp phèi sái ong, sái ®åi v× cã nhiÒu th nh phÇn lùc dÝnh. - BÞ m i mßn rÊt m¹nh d−íi t¸c dông trùc tiÕp cña t¶i träng b¸nh xe, ®Æc biÖt khi tiÕt kh« hanh v nh÷ng chç chÞu lùc ®Èy ngang lín: chç dèc lín, ®−êng cong. Do vËy, g©y bôi v o mõa kh«, nh−ng l¹i lÇy léi v o mïa m−a. ¸p dông: - Do nh÷ng nh−îc ®iÓm trªn, mÆt ®−êng cÊp phèi sái ong, cÊp phèi sái cuéi th−êng chØ dïng l m líp mãng d−íi cña kÕt cÊu mÆt ®−êng. - NÕu l m líp mÆt: chØ dïng cho ®−êng cÊp thÊp, mËt ®é xe
 14. cm. ChiÒu d y tèi ®a tuú thuéc ph−¬ng tiÖn lu nh−ng kh«ng qu¸ 20 cm (khi ® lu chÆt). NÕu v−ît qu¸, ph¶i chia l m hai líp: líp d−íi 0.6h, líp trªn 0.4 h (h: chiÒu dÇy to n bé líp cÊp phèi). 4.4.5. Yªu cÇu vËt liÖu. - Th nh phÇn h¹t: CÊp phèi tù nhiªn ph¶i cã th nh phÇn h¹t n»m trong vïng giíi h¹n cña ®−êng bao cÊp phèi quy ®Þnh ë b¶ng sau: - CÊp phèi tù nhiªn ph¶i ®¹t ®−îc c¸c chØ tiªu kü thuËt nh− quy ®Þnh ë b¶ng sau: - Khi vËt liÖu cÊp phèi tù nhiªn khai th¸c ra kh«ng ®¹t ®−îc yªu cÇu trªn th× ph¶i c¶i thiÖn ®Ó ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu ®ã. Trªn c¬ së kÕt qu¶ thÝ nghiÖm hçn hîp cÊp phèi ®Ó quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p c¶i thiÖn sao cho thÝch hîp. Cã thÓ dïng c¸c biÖn ph¸p sau: + Khi tû lÖ h¹t nhá v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp th× s ng bá lo¹i h¹t nhá. + Khi th nh phÇn cÊp phèi thiÕu h¹t cøng, ph¶i trén thªm ®¸ d¨m hoÆc sái cuéi. http://www.ebook.edu.vn 54
 15. + Khi chØ sè dÎo lín th× ph¶i trén thªm mét tû lÖ c¸t th« v c¸t h¹t nhá hoÆc trén thªm v«i. + Khi cÊp phèi suèi thiÕu h¹t nhá th× cã thÓ trén thªm ®Êt sÐt. + Khi tû lÖ h¹t dÑt cao h¬n quy ®Þnh th× ph¶i nghiÒn vì h¹t dÑt hoÆc lo¹i bá h¹t dÑt. + Khi cã nh÷ng h¹t cèt liÖu ≥ 50mm th× ph¶i s ng lo¹i bá hoÆc nghiÒn vì chóng ®Ó lät qua s ng 50mm. 4.4.6. Tr×nh tù thi c«ng. a) ChuÈn bÞ lßng ®−êng. Lßng ®−êng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau: - Lßng ®−êng ph¶i ®¹t ®−îc ®é chÆt cÇn thiÕt, ph¶i ®óng kÝch th−íc h×nh häc (bÒ réng, cao ®é v ®é dèc ngang theo thiÕt kÕ). - Lßng ®−êng ph¶i b»ng ph¼ng, kh«ng cã nh÷ng chç låi lâm g©y ®äng n−íc sau n y. - Hai th nh lßng ®−êng ph¶i v÷ng ch¾c. Nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó ®¶m b¶o th nh lßng ®−êng v÷ng ch¾c tuú theo thiÕt kÕ qui ®Þnh. b) ChuÈn bÞ vËt liÖu. - VËt liÖu cÊp phèi thiªn nhiªn ph¶i ®−îc tËp kÕt ë b i chøa vËt liÖu sau ®ã ph¶i kiÓm tra c¸c chØ tiªu kü thuËt yªu cÇu, nÕu ®¹t yªu cÇu míi ®−îc chë ®Õn c«ng tr−êng. - Khèi l−îng cÊp phèi ph¶i ®−îc tÝnh to¸n ®ñ ®Ó r¶i líp mãng (mÆt) theo ®óng chiÒu dÇy thiÕt kÕ víi hÖ sè lÌn Ðp K. HÖ sè n y th−êng ®−îc x¸c ®Þnh th«ng qua r¶i thö, Th−êng K=1.25 - 1.35 c) VËn chuyÓn vËt liÖu. - Dïng « t« tù ®æ vËn chuyÓn cÊp phèi tõ b i tËp kÕt ra hiÖn tr−êng. Khi xóc lªn xe ph¶i xóc b»ng m¸y xóc, nÕu dïng thñ c«ng ph¶i vËn chuyÓn b»ng sät, kh«ng dïng xÎng xóc (®Ó tr¸nh hiÖn t−îng ph©n tÇng). - CÊp phèi ph¶i ®−îc ®æ th nh ®èng, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng ph¶i tÝnh sao cho c«ng san Ýt nhÊt. Bè trÝ hîp lý ë lÒ ®−êng hoÆc lßng ®−êng sao cho kh«ng g©y trë ng¹i cho c«ng t¸c kh¸c. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®èng vËt liÖu l : Q l= (mÐt) bh 1 Trong ®ã: Q: thÓ tÝch cÊp phèi m «t« chë ®−îc (m3) B: bÒ réng thi c«ng ( m) h1: chiÒu dÇy r¶i (ch−a lu lÌn chÆt) cÇn thiÕt cña cÊp phèi sái ong (m) h1 = K. h víi K: hÖ sè lÌn Ðp (x¸c ®Þnh th«ng qua r¶i thö) v h: bÒ dÇy thiÕt kÕ cña líp cÊp phèi. d) San cÊp phèi. - Tr−íc khi r¶i cÊp phèi tù nhiªn, ph¶i kiÓm tra ®é Èm cña cÊp phèi. nÕu kh«ng ®ñ ®é Èm ph¶i t−íi thªm n−íc. ViÖc t−íi n−íc cã thÓ theo mét trong c¸c c¸ch sau: + Dïng b×nh hoa sen ®Ó t−íi nh»m tr¸nh c¸c h¹t nhá tr«i ®i. http://www.ebook.edu.vn 55
 16. + Dïng xe xitÐc cã vßi phun cÇm tay chÕch lªn trêi ®Ó t¹o m−a. + T−íi trong qu¸ tr×nh san cÊp phèi ®Ó n−íc thÊm ®Òu. - Dïng m¸y r¶i hoÆc m¸y san vËt liÖu ®Òu kh¾p, ®óng chiÒu d y qui ®Þnh, ®óng ®é mui luyªn yªu cÇu. Thao t¸c v tèc ®é san r¶i sao cho bÒ mÆt b»ng ph¼ng kh«ng gîn sãng kh«ng ph©n tÇng v h¹n chÕ sè lÇn qua l¹i kh«ng cÇn thiÕt cña m¸y. ChiÒu d y r¶i h1 ®Ó khi lu cã chiÒu d y thiÕt kÕ b»ng h (h1 = K. h, víi K = 1.25-1.35) - Trong qu¸ tr×nh san r¶i, nÕu thÊy hiÖn t−îng ph©n tÇng, gîn sãng th× ph¶i cã biÖn ph¸p kh¾c phôc ngay. §èi víi hiÖn t−îng ph©n tÇng th× ph¶i trén l¹i hoÆc ph¶i thay b»ng cÊp phèi míi. - NÕu ph¶i thi c«ng líp cÊp phèi tù nhiªn th nh nhiÒu líp th× tr−íc khi r¶i cÊp phèi líp sau, mÆt cña líp d−íi ph¶i ®ñ Èm ®Ó ®¶m b¶o liªn kÕt gi÷a c¸c líp còng nh− tr¸nh h− háng cña c¸c líp mÆt. e) C«ng t¸c lu lÌn. - Sau khi san, r¶i cÊp phèi xong ph¶i tiÕn h nh lu lÌn ngay. ChØ tiÕn h nh lu lÌn khi ®é Èm cÊp phèi l ®é Èm tèt nhÊt (Wopt) víi sai sè ±1%. - Lu lÌn mÆt ®−êng cÊp phèi tù nhiªn gåm cã 2 giai ®o¹n: + Lu lÌn s¬ bé: giai ®o¹n n y chiÕm kho¶ng 30% c«ng lu yªu cÇu. Dïng lu nhÑ 6T, tèc ®é lu 1 - 1.5 km/h, sau 3 - 4 l−ît ®Çu cÇn tiÕn h nh bï phô v söa ch÷a cho mÆt ®−êng b»ng ®Òu, ®óng mui luyÖn. Khi ® ®ñ c«ng lu cho giai ®o¹n n y, nghØ 1 - 2 giê cho mÆt ®−êng se bít råi tiÕp tôc lu giai ®o¹n sau. + Lu lÌn chÆt: giai ®o¹n n y chiÕm kho¶ng 70% c«ng lu yªu cÇu. Dïng lu 8 tÊn, tèc ®é lu 2-3 km/h, lÌn Ðp ®Õn khi mÆt ®−êng ph¼ng, nh½n, lu ®i l¹i kh«ng cßn h»n vÕt b¸nh xe trªn mÆt ®−êng. - Sè lÇn lu lÌn c¨n cø v o kÕt qu¶ thÝ ®iÓm vÒ lu lÌn t¹i thùc ®Þa. §o¹n thÝ ®iÓm ph¶i cã ®é d i l ≥ 50m, réng tèi thiÓu 2,75m (chiÒu réng mét nöa mÆt ®−êng hoÆc mét l n xe). - Trong qu¸ tr×nh ra vËt liÖu nÕu gÆp trêi n¾ng to l m bèc h¬i mÊt nhiÒu n−íc th× khi lu ph¶i t−íi bæ sung n−íc. Khi trêi r©m hay m−a phïn, l−îng n−íc bèc kh«ng ®¸ng kÓ th× cã thÓ san mét ®o¹n d i råi lu c¶ thÓ. - Khi trêi m−a, ph¶i ngõng r¶i v ngõng lu lÌn cÊp phèi. §îi t¹nh m−a n−íc bèc h¬i ®Õn khi ®é Èm ®¹t ®é Èm tèt nhÊt th× míi lu lÌn tiÕp. - Sau khi lu lÌn xong ph¶i thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh ®é chÆt b»ng ph−¬ng ph¸p rãt c¸t. f) R¶i líp phñ mÆt. §èi víi cÊp phèi tù nhiªn dïng l m tÇng mÆt B1, B2, sau khi kÕt thóc lu lÌn, th× ph¶i r¶i mét líp b¶o vÖ b»ng c¸t s¹n 3-5mm. Líp c¸t s¹n n y kh«ng cÇn lu lÌn. §èi víi cÊp phèi tù nhiªn dïng l m tÇng mãng, cã thÓ kh«ng cÇn líp b¶o vÖ n y. g) B¶o d−ìng. §èi víi cÊp phèi tù nhiªn dïng l m tÇng mÆt B1, B2: Sau khi thi c«ng xong trong vßng 7- 14 ng y cÇn ph¶i thù hiÖn c¸c b−íc sau ®©y: - §iÒu chØnh cho xe ch¹y ph©n bè ®Òu trªn bÒ réng phÇn xe ch¹y. - QuÐt c¸t s¹n bÞ v¨ng ra ngo i trë l¹i phÇn xe ch¹y. http://www.ebook.edu.vn 56
 17. - NÕu n¾ng to ph¶i t−íi Èm trªn phÇn xe ch¹y mçi ng y mét lÇn. §èi víi líp cÊp phèi tù nhiªn dïng l m líp mãng - NÕu ph¶i th«ng xe ngay trªn mãng th× viÖc b¶o d−ìng còng ph¶i thùc hiÖn nh− trªn. NÕu thêi gian thi c«ng kÐo d i h ng th¸ng m vÉn ph¶i ®¶m b¶o giao th«ng víi l−u l−îng ≥ 50xe/ng®ªm th× còng nªn r¶i líp c¸t s¹n ®Ó b¶o vÖ bÒ mÆt. - NÕu thi c«ng líp trªn ngay trong vßng mét tuÇn kh«ng cÇn l m líp b¶o vÖ, chØ cÇn ®iÒu chØnh xe v t−íi Èm nh− trªn. 4.4.7. KiÓm tra, nghiÖm thu. - KÝch th−íc h×nh häc: + Sai sè cho phÐp vÒ chiÒu réng mÆt ®−êng ± 10 cm. KiÓm tra b»ng th−íc d©y. Riªng líp mãng kh«ng cho phÐp sai sè ©m vÒ chiÒu réng. + Sai sè cho phÐp vÒ chiÒu d y mÆt ®−êng. * §èi víi líp mÆt v líp mãng trªn ± 0,5 cm. * §èi víi líp mãng d−íi +2cm ®Õn -1 cm. KiÓm tra b»ng ® o hè ®o chiÒu d y hoÆc m¸y thuû b×nh. + Sai sè cho phÐp vÒ ®é dèc ngang mÆt, lÒ ®−êng kh«ng qu¸ ± 5 0/00. + §é b»ng ph¼ng b»ng th−íc 3m. Khe hë gi÷a ®¸y th−íc v bÒ mÆt líp cÊp phèi ph¶i nhá h¬n 1cm ®èi víi líp mÆt, 2cm víi líp mãng. + Dung träng: x¸c ®Þnh dung träng thùc tÕ hiÖn tr−êng b»ng ph−¬ng ph¸p rãt c¸t (K≥0.98). + C−êng ®é: M« ®uyn ® n håi mÆt ®−êng ph¶i ®¹t hoÆc v−ît m«®uyn ® n håi thiÕt kÕ: Ett ≥ EtkÕ - Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra: + ChiÒu réng: kiÓm tra 10 mÆt c¾t bÊt kú trong 1 km + ChiÒu dÇy: kiÓm tra 3 mÆt c¾t trong 1 km. ë mçi mÆt c¾t kiÓm tra 3 vÞ trÝ: 1 ë tim, 2 ë hai bªn c¸ch mÐp mÆt ®−êng 1 m. - §é b»ng ph¼ng: kiÓm tra 3 vÞ trÝ trong 1 km. - C−êng ®é: Ðp tÜnh, chuú r¬i chÊn ®éng. 4.5. mÆt vµ mãng ®−êng b»ng cÊp phèi ®¸ d¨m (22tcn 334-06) 4.5.1 Kh¸i niÖm. CP§D l mét hçn hîp cèt liÖu, s¶n phÈm cña mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ nghiÒn ®¸ (sái), cã cÊu tróc th nh phÇn h¹t theo nguyªn lÝ cÊp phèi chÆt, liªn tôc. http://www.ebook.edu.vn 57
 18. H×nh: MÆt ®−êng CÊp phèi ®¸ d¨m 4.5.2. Nguyªn lÝ h×nh thµnh c−êng ®é. C−êng ®é h×nh th nh theo nguyªn lÝ cÊp phèi. 4.5.3. ¦u nh−îc ®iÓm. ¦u ®iÓm: - C−êng ®é kh¸ cao: víi cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I (CP§D LI), E = 250 - 300 MPa víi cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i II (CP§D LII), E = 200 - 250 MPa - Cã thÓ c¬ giíi ho¸ to n bé tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn thi c«ng. - æn ®Þnh víi lùc ®Èy ngang, tøc ®¸ Ýt bÞ bong bËt, h¬n so víi mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc rÊt nhiÒu. - §ì tèn c«ng lu lÌn h¬n mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc. Nh−ng khi lu lÌn ph¶i rÊt chó ý lu cÊp phèi ë ®é Èm tèt nhÊt. Nh−îc ®iÓm: - RÊt dÔ ph©n tÇng trong thi c«ng do vËy ®ßi hái kü thuËt thi c«ng cao (cã c¸c biÖn ph¸p chèng ph©n tÇng trong thi c«ng). - KÐm æn ®Þnh víi n−íc h¬n so víi mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc. Tuy nhiªn khi lu lÌn chÆt th× kh¨ n¨ng æn ®Þnh ®èi víi n−íc còng t−¬ng ®èi cao. - Yªu cÇu vËt liÖu cao, viÖc chÕ t¹o cÊp phèi ®¸ d¨m ®ßi hái ph¶i ®−îc thùc hiÖn trong xÝ nghiÖp víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ rÊt hiÖn ®¹i, do vËy gi¸ th nh t−¬ng ®èi cao. http://www.ebook.edu.vn 58
 19. - DÔ bÞ b o mßn d−íi t¸c dông cña t¶i träng b¸nh xe, sinh bôi khi trêi kh« hanh, khi trêi m−a th× th nh phÇn ®Êt dÝnh vÞ röa tr«i l m ®¸ bÞ bong bËt sinh ra c¸c æ g l m mÆt ®−êng bÞ háng, kÐm b»ng ph¼ng,... 4.5.4. Ph¹m vi sö dông. - CP§D lo¹i I ®−îc dïng cho mãng trªn (hoÆc mãng d−íi, trªn c¬ së xem xÐt yÕu tè kinh tÕ kü thuËt) cña ®−êng cÊp cao A1, A2. - CP§D lo¹i II ®−îc dïng l m líp mãng d−íi cña kÕt cÊu ¸o ®−êng cã tÇng mÆt lo¹i A1 v l m líp mãng trªn cho kÕt cÊu ¸o ®−êng cã tÇng mÆt lo¹i A2. ë n−íc ta, cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, ng nh giao th«ng vËn t¶i ph¸t triÓn víi tèc ®é rÊt nhanh, cïng víi nã l c¸c c«ng nghÖ x©y dùng hiÖn ®¹i cña n−íc ngo i ®−îc chuyÓn v o. Qu¸ tr×nh héi nh©p cña ta rÊt nhanh, ta ® tiÕp cËn ®−îc c¸c kü thuËt x©y dùng rÊt míi, c«ng nghÖ míi vÒ vËt liÖu. V cÊp phèi ® d¨m ® ®−îc sö dông réng r i trong c¸c tuyÕn ®−êng cao cÊp: ®Çu tiªn l ®−êng B¾c Th¨ng Long - Néi B i, tiÕp ®Õn l ®−êng QL5, ®−êng L¸ng - Ho L¹c v to n bé dù ¸n n©ng cÊp QL1. HiÖn nay xu h−íng cña chóng ta ®ang dÇn thay thÕ c¸c lo¹i mÆt ®−êng truyÒn thèng (nh− mãng ®¸ d¨m n−íc, mÆt ®¸ d¨m l¸ng nhùa...) b»ng vËt liÖu cÊp phèi ®¸ d¨m. V× vËt liÖu cÊp phèi cã kh¶ n¨ng ®¶m b¶o, kiÓm tra chÊt l−îng thi c«ng dÔ d ng h¬n mÆt ®−êng ®¸ d¨m n−íc. Chó ý: - §Ó cã thÓ lu lÌn CP§D ®¹t ®é chÆt yªu cÇu, líp CP§D ph¶i ®−îc ®Æt trªn mét líp mãng ch¾c cã E ≥ 400 daN/cm2 hoÆc CBR ≥ 7. Líp CP§D kh«ng ®−îc ®Æt trªn líp mãng c¸t. - Trong bÊt cø tr−êng hîp n o còng kh«ng ®−îc dïng lÉn lén gi÷a CP§D v ®¸ d¨m tiªu chuÈn v× líp ®¸ d¨m tiªu chuÈn dÔ thÊm n−íc (do rçng) do vËy ¶nh h−ëng ®Õn c−êng ®é cña líp CP§D. - Líp CP§D cã thÓ cã mét líp hoÆc hai líp. NÕu chØ cã mét líp th× nªn dïng CP§D lo¹i I. NÕu cã hai líp th× líp cÊp phèi ®¸ d¨m lo¹i I bao giê còng ë bªn trªn líp CP§D lo¹i II. 4.5.5. Ph©n lo¹i. Gåm cã hai lo¹i CP§D lo¹i I v CP§D lo¹i II - CP§D lo¹i I: tÊt c¶ c¸c cì h¹t cña cÊp phèi ®Òu ®−îc nghiÒn tõ ®¸ nguyªn khai. - CP§D lo¹i II: th nh phÇn cÊp phèi h¹t cã thÓ nghiÒn tõ ®¸ nguyªn khai hoÆc sái cuéi, trong ®ã cì h¹t nhá h¬n 2,36mm cã thÓ l kho¸ng vËt tù nhiªn kh«ng nghiÒn nh−ng khèi l−îng kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 50% khèi l−îng cÊp phèi ®¸ d¨m. Khi CP§D ®−îc nghiÒn tõ sái cuéi th× c¸c h¹t trªn cì s ng 9.5mm Ýt nhÊt 75% sè h¹t cã tõ hai mÆt vì trë lªn. 4.5.6. Yªu cÇu vËt liÖu. a) Th nh phÇn h¹t. - CÊp phèi ®¸ d¨m ph¶i cã th nh phÇn h¹t n»m trong vïng giíi h¹n cña ®−êng bao cÊp phèi quy ®Þnh ë b¶ng sau: http://www.ebook.edu.vn 59
 20. Tû lÖ % lät qua s ng KÝch cì lç s ng vu«ng (mm) Dmax = 37.5mm Dmax = 25mm Dmax = 19mm 50 100 - - 37.5 90-100 100 - 25 - 70-90 100 19 58-78 67-83 90-100 9.5 39-59 49-64 58-73 4.75 24-39 34-54 39-59 2.36 15-30 25-40 30-45 0.425 7-19 12-24 13-27 0.075 2-12 2-12 2-12 - ViÖc lùa chän lo¹i CP§D (theo cì h¹t lín nhÊt danh ®Þnh Dmax) ph¶i c¨n cø v o chiÒu d y thiÕt kÕ cña líp mãng: + CP§D lo¹i Dmax = 37.5mm thÝch hîp dïng cho líp mãng d−íi. + CP§D lo¹i Dmax = 25mm thÝch hîp cho líp mãng trªn. + CP§D lo¹i Dmax = 19mm thÝch hîp dïng cho viÖc bï vªnh v t¨ng c−êng trªn c¸c kÕt cÊu mÆt ®−êng cò trong n©ng cÊp c¶i t¹o. b) C¸c chØ tiªu c¬ lý cña CP§D. CP§D ph¶i ®¶m b¶o c¸c chØ tiªu sau: CÊp phèi ®¸ d¨m T ChØ tiªu kü thuËt Ph−¬ng ph¸p thÝ nghiÖm T Lo¹i I Lo¹i II 1 §é hao mßn Los-Angeles cña cèt liÖu (LA) % ≤ 35 ≤ 40 22TCN318-04 2 Søc chÞu t¶i CBR t¹i ®é chÆt K98 ng©m n−íc 96 giê, % ≥ 100 22TCN332-06 Ko quy ®Þnh 3 Giíi h¹n ch¶y (WL), % AASHTO T89-02(8) ≤ 25 ≤ 35 4 ChØ sè dÎo (IP), % AASHTO T90-02(8*) ≤6 ≤6 5 ChØ sè PP=Ip.A0.075 ≤ 45 ≤ 60 6 H m l−îng h¹t thoi dÑt, % TCVN1722-87(8) ≤ 15 ≤ 15 22TCN333-06 (Ph−¬ng ph¸p 7 §é chÆt ®Çm nÐn (Kyc), % ≥ 98 ≥ 98 II-D) Ghi chó: A0.075 : % l−îng lät qua s ng 0.075mm (8) Giíi h¹n dÎo v giíi h¹n ch¶y ®−îc x¸c ®Þnh víi th nh phÇn lät qua s ng 0.425mm. (8*) H¹t thoi dÑt l h¹t cã chiÒu d y hoÆc chiÒu ngang ≤ 1/3 chiÒu d i. ThÝ nghiÖm ®−îc thùc hiÖn víi c¸c cì h¹t cã ®−êng kÝnh lín h¬n 4.75mm v chiÕm trªn 5% khèi l−îng mÉu. 4.5.7. CÊu t¹o mÆt ®−êng. http://www.ebook.edu.vn 60

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản