intTypePromotion=3

Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng

Chia sẻ: T N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
106
lượt xem
23
download

Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thi thử đh môn toán khối a-b năm 2010_thpt chuyên trần phú hải phòng', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi thử ĐH môn Toán khối A-B năm 2010_THPT Chuyên Trần Phú Hải Phòng

  1. S GIÁO D C – ðÀO T O H I PHÒNG ð THI TH ð I H C L N 2 – THÁNG 2/2010 TRƯ NG THPT CHUYÊN TR N PHÚ Môn thi: TOÁN H C – Kh i A, B Th i gian: 180 phút ð CHÍNH TH C Câu I: x+2 Cho hàm s y = ( C). x−2 1. Kh o sát và v ( C ) . 2. Vi t phương trình ti p tuy n c a ( C ) , bi t ti p tuy n ñi qua ñi m A ( −6;5 ) . Câu II:  π 1. Gi i phương trình: cos x + cos3x = 1 + 2 sin  2x +  .  4 x + y = 1  3 3 2. Gi i h phương trình:  2  x y + 2xy + y = 2 2 3  Câu III: π 4 dx Tính I = ∫ cos x (1 + e ) π 2 −3x − 4 Câu IV: Hình chóp t giác ñ u SABCD có kho ng cách t A ñ n m t ph ng ( SBC ) b ng 2. V i giá tr nào c a góc α gi a m t bên và m t ñáy c a chóp thì th tích c a chóp nh nh t? Câu V: Cho a, b,c > 0 : abc = 1. Ch ng minh r ng: 1 1 1 + + ≤1 a + b +1 b + c +1 c + a +1 Câu VI: 1. Trong m t ph ng Oxy cho các ñi m A (1;0 ) , B ( −2; 4 ) ,C ( −1;4 ) , D ( 3;5) và ñư ng th ng d : 3x − y − 5 = 0 . Tìm ñi m M trên d sao cho hai tam giác MAB, MCD có di n tích b ng nhau. 2. Vi t phương trình ñư ng vuông góc chung c a hai ñư ng th ng sau:  x = −1 + 2t x y −1 z + 2  d1 : = = ; d2 : y = 1 + t 2 −1 1 z = 3  Câu VII: 20 C 0 21 C1 22 C 2 23 C 3 2 2010 C 2010 Tính: A= 2010 − 2010 + 2010 − 2010 + ... + 2010 1.2 2.3 3.4 4.5 2011.2012 http://ebook.here.vn - Thư vi n sách tr c tuy n
  2. ðÁP ÁN ð THI TH ðH L N 2 – KH I D Câu I: 1. a) TXð: \ {2} b) S bi n thiên c a hàm s : -) Gi i h n, ti m c n: +) lim y = −∞, lim y = +∞ ⇒ x = 2 là ti m c n ñ ng. x → 2− x → 2+ +) lim y = lim y = 1 ⇒ y = 1 là ti m c n ngang. x →−∞ x →+∞ -) B ng bi n thiên : 4 y' = − < 0 ∀x ≠ 2 ( x − 2) 2 c) ð th : -) ð th c t Ox t i ( −2;0 ) , c t Oy t i ( 0; −1) , nh n I ( 2;1) là tâm ñ i x ng. 2. Phương trình ñư ng th ng ñi qua A ( −6;5 ) là ( d ) : y = k ( x + 6 ) + 5 . (d) ti p xúc (C) khi và ch khi h sau có nghi m :  x+2  4 x+2  k ( x + 6) + 5 = − x − 2 2 ⋅ ( x + 6 ) + 5 = x − 2  x−2  ( )  ⇔ 4 4 k = − k = − ( x − 2) 2   ( x − 2) 2   Suy ra có 2 ti p −4 ( x + 6 ) + 5 ( x − 2 )2 = ( x + 2 )( x − 2 ) 4x 2 − 24x = 0  x = 0;k = −1   ⇔ 4 ⇔ 4 ⇔  k=−  k=−  x = 6;k = − 1 ( x − 2) ( x − 2) 2  2   4 x 7 tuy n là : ( d1 ) : y = − x − 1; ( d 2 ) : y = − + 4 2 Câu II: http://ebook.here.vn - Thư vi n sách tr c tuy n
  3.  π 1. cos x + cos3x = 1 + 2 sin  2x +   4 ⇔ 2 cos x cos 2x = 1 + sin 2x + cos2x ⇔ 2cos 2 x + 2sin x cos x − 2cos x cos 2x = 0 ⇔ cos x ( cos x + s inx − cos2x ) = 0 ⇔ cos x ( cos x + s inx )(1 + s inx − cosx ) = 0  π  x = + kπ cos x = 0  2   π ⇔ cos x + sinx = 0 ⇔  x = − + kπ 1 + sinx − cosx = 0  4    π 1 sin  x − 4  = −    2  π  x = 2 + kπ  π   x = 2 + kπ  x = − π + kπ   4  π ⇔ ⇔  x = − + kπ  x − π = − π + k2π  4  4 4  x = k2π  π 5π  x − =  + k2π  4 4  1 3  1 1 3 3 2x + y = x 2 ( x − y ) +  −  =  −     y x x y 2.  ⇔ 2y + 1 = 3 2x + 1 = 3   x y   y x  4 ( x − y) x = y 2 ( x − y ) = −   xy   xy = −2 ⇔ ⇔ 2x + 1 = 3 2x + 1 = 3   y x   y x x = y   2x + 1 = 3 x = y = 1  x x  x = y = −1 ⇔  ⇔  y=−2  x = 2, y = − 2  x   x 3  x = − 2, y = 2   2x − =  2 x Câu III: http://ebook.here.vn - Thư vi n sách tr c tuy n
  4. 1 xdx 11 d ( x2 ) 1 1 dt I=∫ = ∫ = ∫ 2 x4 + x2 +1 2 0 ( x2 ) + x2 +1 2 0 t + t +1 2 0 3 1 2 1 dt 1 du = ∫ 2 0  1  3 2 2 = ∫ 21 2  3 2 t +  +  2 u +   2  2   2  3  π π 3 dy ð t u= tan y, y ∈  − ;  ⇒ du = ⋅ 2  2 2 2 cos 2 y 1 π 3 π u = ⇒ y = ;u = ⇒ y = 2 6 2 3 π 3 π dy 13 2 1 3 π ⇒I= ∫ = ∫ dy = 6 3 2 π cos 2 y ⋅ 3 ⋅ 1 + tan 2 y 6 4 ( ) 3 π6 Câu IV: G i M, N là trung ñi m BC, AD, g i H là hình chi u vuông góc t N xu ng SM. Ta có: SMN = α,d ( A; ( SBC ) ) = d ( N; ( SBC ) ) = NH = 2 NH 2 4 S ⇒ MN = = ⇒ SABCD = MN 2 = sin α sin α sin 2 α tan α 1 SI = MI.tan α = = sin α cosα 1 4 1 4 H ⇒ VSABCD = ⋅ 2 ⋅ = 3 sin α cosα 3.sin α.cosα 2 sin 2 α + sin 2 α + 2cos 2 α 2 D C sin α.sin α.2cos α ≤ 2 2 2 = 3 3 N 1 I M ⇒ sin 2 α.cosα ≤ 3 A B VSABCD min ⇔ sin 2 α.cosα max 1 ⇔ sin 2 α = 2cos 2α ⇔ cosα = 3 Câu V: Ta có: a+b= ( 3 a+3b )( 3 ) a 2 − 3 ab + 3 b 2 ≥ 3 ab ( 3 a+3b ) ⇒ a + b +1 ≥ 3 ab ( 3 ) a + 3 b + 1 = 3 ab ( 3 ) a + 3 b + 3 abc = 3 ab ( 3 ) a + 3 b + 3 c Tương t suy ra 3 1 1 c ⇒ ≤ = a + b + 1 3 ab ( 3 a+ b+ c3 3 ) 3 a+ b+3c 3 => ði u ph i ch ng minh http://ebook.here.vn - Thư vi n sách tr c tuy n
  5. Câu VI: 1. Gi s M ( x; y ) ∈ d ⇔ 3x − y − 5 = 0. AB = 5,CD = 17 uuu r uuur AB ( −3;4 ) ⇒ n AB ( 4;3) ⇒ PT AB : 4x + 3y − 4 = 0 uuu r uuur CD ( 4;1) ⇒ n CD (1; −4 ) ⇒ PT CD : x − 4y + 17 = 0 SMAB = SMCD ⇔ AB.d ( M;AB ) = CD.d ( M;CD ) 4x + 3y − 4 x − 4y + 17 ⇔ 5⋅ = 17 ⋅ ⇔ 4x + 3y − 4 = x − 4y + 17 5 17 3x − y − 5 = 0  ⇒  4x + 3y − 4 = x − 4y + 17   3x − y − 5 = 0  ⇔  3x + 7y − 21 = 0 ⇒ M  7 ;2  , M ( −9; −32 ) 1  2  3x − y − 5 = 0 3    5x − y + 13 = 0  2. G i M ∈ d1 ⇒ M ( 2t;1 − t; −2 + t ) , N ∈ d 2 ⇒ N ( −1 + 2t ';1 + t ';3) uuuu r ⇒ MN ( −2t + 2t '− 1; t + t '; − t + 5 ) uuuu uu r r MN.u1 = 0  2 ( −2t + 2t '− 1) − ( t + t ' ) + ( − t + 5 ) = 0   uuuu uu r r ⇔ MN.u1 = 0  2 ( −2t + 2t '− 1) + ( t + t ') = 0  −6t + 3t '+ 3 = 0 ⇔ ⇔ t = t' =1 −3t + 5t '− 2 = 0 uuuu r ⇒ M ( 2;0; −1) , N (1;2;3) , MN ( −1; 2; 4 ) x − 2 y z +1 ⇒ PT MN : = = −1 2 4 Câu VII: 20 C 0 21 C1 22 C2010 23 C3 2 22010 C2010 2010 A= 2010 − 2010 + − 2010 + ... + 1 2 3 4 2011 Ta có: ( −2 ) 2010! = ( −2 ) 2010! k k k k k 2 C 2010 ( −1) = ( k + 1) k!( 2010 − k )!( k + 1) ( k + 1)!( 2010 − k )! ( −2 ) 2011! k 1 1 ⋅ ( −2 ) C k +1 k +1 = ⋅ =− 2011 ( k + 1)!( 2011 − k − 1)! 2011 4022 1  ⋅ ( −2 ) C1 + ( −2 ) C 2 + ... + ( −2 ) C 2011  1 2 2011 ⇒A=− 4022  2011 2011 2011  1  1 ⋅ ( −2 + 1) − ( −2 ) C0  = 2011 0 =− 4022  2011  2011 http://ebook.here.vn - Thư vi n sách tr c tuy n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản