intTypePromotion=4

Đề thi thử ĐH môn Toán khối A,B,D lần 1 năm 2011 trường thpt chuyên Thái Bình

Chia sẻ: Nguyễn Ngân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
324
lượt xem
111
download

Đề thi thử ĐH môn Toán khối A,B,D lần 1 năm 2011 trường thpt chuyên Thái Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đh môn toán khối a,b,d lần 1 năm 2011 trường thpt chuyên thái bình', sẽ giúp bạn tổng hợp kiến thức Toán học và thực hành ôn tập môn Toán hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử ĐH môn Toán khối A,B,D lần 1 năm 2011 trường thpt chuyên Thái Bình

  1. Së GD & §T Th¸i B×nh ®Ò thi thö ®¹i häc lÇn thø ii Tr−êng THPT Chuyªn N¨m häc 2010 -2011 M«n thi: To¸n 12 - khèi A (Thêi gian l m b i 180 phót) GV ra ®Ò: Ph¹m Quang Hõng 3 1 Câu 1( 2 ñi m) Cho hàm s y = x3 − mx 2 + m3 (m là tham s ) 2 2 a) Kh o sát và v ñ th (C) c a hàm s khi m=1. b) Tìm phương trình ñư ng cong (C’) ñ i x ng v i ñ th (C) câu a qua ñi m A(-2;1) Câu 2 ( 2 ñi m) a)Gi i b t phương trình x 2 − 3 x + 2 − 2 x 2 − 3x + 1 ≥ x − 1 ( x ∈ R ) 30.sin 12 x + 2010.cos 2010 x = 2010 ( x ∈ R ) b) Gi i phương trình Câu 3 ( 1 ñi m) Tính tích phân π  1 + s inx  x 2 ∫  1 + cos x  e dx  0 Câu 4 ( 1 ñi m) Cho hình chóp SABC có ñáy ABC là tam giác ñ u c nh a;m t bên (SAB) vuông góc v i ñáy (ABC);hai m t bên còn l i cùng t o v i ñáy m t góc α .tính th tích kh i chóp SABC. Câu 5 ( 2 ñi m) a)Trong m t ph ng v i h tr c t a ñ Oxy,xét tam giác ABO có A(8;0).Phân giác trong c a góc B n m trên ñư ng th ng có phương trình 2x+y-6=0.Hãy tìm t a ñ ñi m B. uuu r r r r b)Trong không gian v i h tr c t a ñ Oxyz,cho OA = 4i + 5 j + 6k .Hãy vi t phương trình m t ph ng (P) qua A,c t các tr c t a ñ l n lư t t i I,J,K sao cho tam giác IJKlà tam giác ñ u. Câu 6 ( 1 ñi m) Gi i phương trình ( 4 x − 5 ) log 2 x − 3 = 0 ( x ∈ R ) Câu 7 ( 1 ñi m) x 2 − ( m + 1) x + 2m + 2 Tìm giá tr c a tham s m ñ giá tr l n nh t c a hàm s y = (v i x−2 x ∈ [ −1;1] ) là nh nh t. H và tên thí sinh ………………………………………S báo danh………………………. http://ebook.here.vn – Download Bài gi ng – ð thi mi n phí
  2. ====H t==== Së GD & §T Th¸i B×nh ®Ò thi thö ®¹i häc lÇn thø ii Tr−êng THPT Chuyªn N¨m häc 2010 -2011 M«n thi: To¸n 12 - khèi B (Thêi gian l m b i 180 phót) GV ra ®Ò: Ph¹m Quang Hõng Câu 1( 2 ñi m) Cho hàm s y = − x 3 + 3x 2 − 4 a) Kh o sát và v ñ th (C) c a hàm s b) Tìm c p ñi m trên ñ th (C) ñ i x ng nhau qua ñi m I(0;2). Câu 2 ( 2 ñi m) ) )( ( ( x ∈ R) x + 3 − x − 1 1 + x2 + 2 x − 3 ≥ 4 a)Gi i b t phương trình 3 sin 2 x − 2sin x = 2 ( x ∈ R) b) Gi i phương trình π sin 2 x.sin( x + ) 2 Câu 3 ( 1 ñi m) Tính tích phân π 2 sin xdx ∫ (sin x + ) 3 3 cos x 0 Câu 4 ( 1 ñi m) Cho hình chóp SABC có ñáy ABC là tam giác vuông cân t i A,AB=AC= a;m t bên qua c nh huy n BC vuông góc v i ñáy (ABC);hai m t bên còn l i cùng t o v i ñáy m t góc 600.Tính th tích kh i chóp SABC. Câu 5 ( 2 ñi m) uuu r uur r r r a)Trong m t ph ng v i h tr c t a ñ Oxy g c O.Cho OA = 4i; OI = i + j .Tìm t a ñ ñi m C sao cho I là tâm ñư ng tròn n i ti p c a tam giác ACO. b)Trong không gian v i h tr c t a ñ Oxyz. Cho m t ph ng (Q):x+y+z=0; và ñi m M(1;2;-1).Vi t phương trình m t ph ng (P) ñi qua O;vuông góc v i m t ph ng (Q) và cách ñi m M m t kho ng b ng 2 . ( x ∈ R) 3x. ( 2 x − 1) = 2 x + 1 Câu 6 ( 1 ñi m) Gi i phương trình Câu 7 ( 1 ñi m) Tìm giá tr c a tham s m ñ h phương trình sau có nghi m (x;y) v i x ≥ 2 x+ y =3   2  x +3 + y +5 = m 2  http://ebook.here.vn – Download Bài gi ng – ð thi mi n phí
  3. H và tên thí sinh ………………………………………S báo danh………………………. ===H t=== Së GD & §T Th¸i B×nh ®Ò thi thö ®¹i häc lÇn thø ii Tr−êng THPT Chuyªn N¨m häc 2010 -2011 M«n thi: To¸n 12 - khèi D (Thêi gian l m b i 180 phót) GV ra ®Ò: Ph¹m Quang Hõng 2x +1 Câu 1( 2 ñi m) Cho hàm s y = x+2 a) Kh o sát và v ñ th (C) c a hàm s b)Tìm giá tr c a m ñ t ñi m A(m;0) v ñư c ít nh t m t ti p tuy n có hoành ñ ti p ñi m là s th c âm. Câu 2 ( 2 ñi m) ( x ∈ R) 1 1 ≤ a)Gi i b t phương trình x + 2 − 3− x 5 − 2x ( x ∈ R) sin 2 3 x − cos 2 4 x = sin 2 5 x − cos 2 6 x b)Gi i phương trình Câu 3 ( 1 ñi m) Tính tích phân π   ex 4 ∫ e .  2 x + 1 + tan 2 x  dx −x   0 Câu 4 ( 1 ñi m) Cho hình chóp SABC ,m t bên SBC là tam giác ñ u ;SB=a; Hai m t ph ng (SAB)và (SAC) cùng vuông góc v i m t ph ng ñáy (ABC); Góc BAC =1200. Tính th tích kh i chóp SABC. Câu 5 ( 2 ñi m) uuu r uuu r r r r a)Trong m t ph ng v i h tr c t a ñ Oxy g c O : OA = 4i; OG = i + j .Tìm t a ñ ñi m B ñ ñi m G là tr ng tâm c a tam giác ABO. b)Trong không gian v i h tr c t a ñ Oxyz.Cho m t ph ng (P):2x-2y-z+1=0.Cho m t c u (S):x2+y2+z2+4x-6y+m=0.(m là tham s ).Tìm m ñ m t ph ng (P) ti p xúc m t c u (S). Câu 6 ( 1 ñi m) Gi i phương trình 3log5 x + x log5 4 = x ( x ∈ R) Câu 7 ( 1 ñi m) Gi i và b ên lu n http://ebook.here.vn – Download Bài gi ng – ð thi mi n phí
  4. mx + 1 ( m 2 x 2 + 2mx + 2 ) = x 3 − 3 x 2 + 4 x − 2 ( x ∈ R) H và tên thí sinh ………………………………………S báo danh………………………. ===H t=== http://ebook.here.vn – Download Bài gi ng – ð thi mi n phí
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2