intTypePromotion=1

thiết kế cầu qua sông với phương án '' dầm bê tông cốt thép'', chương 5

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
252
lượt xem
131
download

thiết kế cầu qua sông với phương án '' dầm bê tông cốt thép'', chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương án II là một kết cấu dây văng 3 nhịp, nhịp chính dài 182m + 2 nhịp biên dài 87m. Mặt cắt ngang dầm gồm 2 dầm chủ bê tông cốt thép tiết diện có chiều cao không đổi 1.8m, bản mặt cầu dầy 30cm. Khoảng cách giữa các dầm ngang là 6m bằng khoảng cách giữa các khoảng dây văng. Diện tích tiết diện dầm: 7.33m2 + Thể tích dầm: Vd = 7.33x370 = 2609.48m3 + Thể tích 1 dầm ngang: Vn = 0.5 x 1.5x11.6 = 8.7 m3 + Số l-ợng dầm ngang n = 56 dầm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế cầu qua sông với phương án '' dầm bê tông cốt thép'', chương 5

 1. chương 5: TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng kÕt cÊu ph-¬ng ¸n 2 1.1.1.1. TÝnh to¸n kÕt cÊu nhÞp: Ph-¬ng ¸n II lµ mét kÕt cÊu d©y v¨ng 3 nhÞp, nhÞp chÝnh dµi 182m + 2 nhÞp biªn dµi 87m. MÆt c¾t ngang dÇm gåm 2 dÇm chñ bª t«ng cèt thÐp tiÕt diÖn cã chiÒu cao kh«ng ®æi 1.8m, b¶n mÆt cÇu dÇy 30cm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm ngang lµ 6m b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khoang d©y v¨ng. DiÖn tÝch tiÕt diÖn dÇm: 7.33m2 + ThÓ tÝch dÇm: Vd = 7.33x370 = 2609.48m3 + ThÓ tÝch 1 dÇm ngang: Vn = 0.5 x 1.5x11.6 = 8.7 m3 + Sè l-îng dÇm ngang n = 56 dÇm ( b»ng sè cÆp d©y) + Khèi l-îng dÇm ngang: Vn= 8.7 x 54 = 469.8 m3 + Khèi l-îng bª t«ng dÇm chñ + dÇm ngang: Vd= Vdc+ Vdn= 3079.28m3 + Khèi l-îng thÐp ®-îc tÝnh theo hµm l-îng cèt thÐp th-êng vµ cèt thÐp D¦L tham kh¶o cña c¸c cÇu cïng kiÓu kÕt cÊu vµ cã chiÒu dµi nhÞp t-¬ng ®-¬ng ®-îc thiÕt kÕ vµ thi c«ng trong thêi gian gÇn ®©y. - Hµm l-îng cèt thÐp th-êng: 110 (kg/m3 bª t«ng) - Hµm l-îng cèt thÐp D¦L dÇm chñ: 40 (kg/m3 bª t«ng) VËy: - Khèi l-îng cèt thÐp th-êng dÇm chñ + dÇm ngang: 338720.8 kg - Khèi l-îng cèt thÐp D¦L dÇm chñ : 104379.2 (kg) 1.1.1.2. TÝnh to¸n s¬ bé kÝch th-íc cña th¸p, tiÕt diÖn d©y v¨ng: - TÝnh to¸n s¬ bé tiÕt diÖn kÝch th-íc th¸p cÇu: 1-1 3-3 200 200 200 50 450 380 280 380 50 50 100 50
 2. chi tiÕt ®Ønh th¸p T? L? : 1/150 50 280 50 CÊU T¹O th¸p CÇU Tû lÖ : 1/350 380 200 250 250 200 1250 1 1 14@150 = 2100 14@150 = 2100 500 5750 6950 3400 2% 2% 250 3 3 250 1640 1200 950 450 500
 3. Coi cÇu d©y v¨ng lµ hÖ ®èi xøng chÞu nguyªn nh©n ®èi xøng, theo c¬ häc kÕt cÊu cã thÓ ®-a vÒ s¬ ®å nöa hÖ cã s¬ ®å nh- sau: - §Ó tÝnh to¸n ¸p lùc lªn trô th¸p lÊy m« men ®èi víi ®iÓm O (coi toµn bé d©y v¨ng vµ dÇm lµ mét hÖ cøng) LL g+p O V Sö dông th¸p cã d¹ng h×nh thang (Ch÷ H), diÖn tÝch tèi thiÓu cña mét cét th¸p cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: g  W   l1  l2    l1  l 2   Pxe  2  l1     At =  2  2 = g  W  2l1  l 2 2  4 Pxe  l1 0.5  Rt  sin   2l1 4 Rt  sin   l1 Trong ®ã: At : DiÖn tÝch mét cét th¸p (th¸p 2 cét) g, W :TÜnh t¶i vµ ho¹t t¶i (t¶i träng lµn) tÝnh to¸n t¸c dông ®Òu trªn mét giµn d©y. l1 , l2 : ChiÒu dµi nhÞp biªn vµ chiÒu dµi nhÞp chÝnh l1 = 87m, l2 = 182m. Rn: C-êng ®é vËt liÖu lµm th¸p bª t«ng cÊp 40 Mpa cã Rn = 190Kg/cm2 Gãc nghiªng cña ch©n th¸p so víi ph-¬ng ngang,  = 83o. Pxe :T¶i träng xe thiÕt kÕ, coi gÇn ®óng xe lµ lùc tËp trung ®øng t¹i vÞ trÝ th¸p cÇu: 35 + 145 + 145 = 325KN XÐt tr-êng hîp nguy hiÓm, em tÝnh to¸n cho mét ch©n cña trô th¸p (cã kÓ ®Õn hÖ sè ph©n phèi ngang cña ho¹t t¶i) + TÜnh t¶i : Do t¶i träng b¶n th©n hÖ dÇm mÆt cÇu: DC1 g1  g dc b  d n g dc  7.33  2.4  17.59T / m  175.9 KN / m 8.7  2.4 g dn   2.61T / m  26.1KNm 6 g d  26.1  175.9  202 KN / m T¶i träng líp phñ mÆt cÇu (DW): g lp  0.075 x 2.3 x 11  1.8975T / m  18.98KN / m T¶i träng lan can (DC2): g lc  2 x 0.23 x 2.4  1.104T / m  11.04 KN / m Ph¶n lùc t¸c dông lªn trô do kÕt cÊu nhÞp cÇu t¸c dông lªn mét ch©n trô th¸p:
 4. g .2l  l  2 Pt  0.5  i 1 2 víi l1 = 87m, l2 = 182m i 8.l1 Néi lùc do tÜnh t¶i Néi lùc gi(KN/m) Pit(KN) DC1 202.00 18391.29 DC2 11.04 1005.15 DW 18.98 1728.05 + Ho¹t t¶i: X¸c ®Þnh hÖ sè ph©n phèi ngang: §-êng ¶nh h-ëng cña gèi d©y v¨ng: pxe 600 1800 1200 1800 1200 1800 9000 w 0.268 0.220 0.412 0.508 0.652 0.748 0.892 0.940 1.000 HÖ sè ph©n phèi ngang cña t¶i träng lµn xe HL93: (0.940  0.220)  9 W   5.22 2 HÖ sè ph©n phèi ngang cña t¶i träng xe t¶i thiÕt kÕ HL93: 0.892  0.748  0.652  0.508  0.412  0.268  LL   1.74 2 VËy néi lùc do t¶i träng ho¹t t¶i :  w .W 2l1  l 2 2 Pt  ht   LL (1   ).Pxe 8.l1 W = 3.1 KN/m (Theo ph-¬ng ngang cÇu t¶i träng r¶i ®Òu trªn 3000mm nªn lÊy (1/3)x9.3 = 3.1 KN/m) 5.22  3.1  2l1  l 2  2 Pt  ht  1.74  (1  0.25)  325  3653.49 KN 8.l1 Tæ hîp néi lùc theo tr¹ng th¸i giíi h¹n I: P1t  1 . 05 (1 . 25 P1 tdc  1 . 25 P1lc  1 . 5 P1lp  1 . 75 P1tht ) t t T¶i träng DC1 DC2 DW P HÖ sè vưît t¶i n 1.25 1.25 1.5 1.75
 5. Pi(KN) 18391.28 1005.15 1728.05 3653.49 Pixni(KN) 22989.1 1256.4375 2592.075 6393.6075 PTT=1,05. Pixni(KN) 34892.781 DiÖn tÝch tèi thiÓu cña cÇu lµ: P TT 34892.78 A1t    3.67m 2 0.5  Rt  sin  0.5  19000  1 Chän tiÕt diÖn cña th¸p cÇu ch÷ H cã d¹ng h×nh hép thay ®æi. - DiÖn tÝch thËt cña ®Ønh th¸p: Adinh  3.8x2 - 2.8x1 = 4.8 m2 > 3.67 m2 - DiÖn tÝch thËt cña ch©n th¸p: Achan  2 x 4.5 = 9m2 > 3.67m2 4.8  9 DiÖn tÝch trung b×nh cña mét cét th¸p: Atb   6.9m 2 >3.67m2  §¹t 2 - TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng th¸p cÇu ThÓ tÝch mét trô th¸p: V 1trô= 2x(12.1x9 + 42x4.8) + 1.5x2.5x15.75+1.5x2x11= 713.06m3 ThÓ tÝch bÖ mãng cña mét th¸p: VbÖ= 16 x 28 x 5 = 2240 m3 ThÓ tÝch bª t«ng 1 th¸p cÇu: Vth¸p=(V 1trô+ VbÖ) = 2953.06 m3 ThÓ tÝch bª t«ng 2 th¸p cÇu: V2th¸p= 5906.12 m3 + Hµm l-îng s¬ bé: 80(kg/m3). + Khèi l-îng cèt thÐp: 472489.6 kg 1.1.1.3. TÝnh to¸n khèi l-îng d©y c¸p: - §Ó tÝnh to¸n khèi l-îng d©y c¸p ta ph¶i tÝnh s¬ bé diÖn tÝch tõng d©y. Tr-íc tiªn ph¶i tÝnh to¸n néi lùc trong c¸c d©y + Trong cÇu d©y v¨ng, d©y lµm viÖc nh- gèi ®µn håi chÞu kÐo, néi lùc trong d©y ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi ho¹t t¶i ®øng trªn toµn cÇu. Khi ®ã lùc däc trong d©y tho¶i nhÊt ë gi÷a nhÞp lµ lín nhÊt x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:  p  g d  d g  S max  2 sin  g
 6. i+1 i-1 i  di di+1 6000 8000 4300 4300 P p g 0.283 1 0.463 Trong ®ã: g :TÜnh t¶i tÝnh to¸n ph©n bè ®Òu t¸c dông lªn d©y. p: Ho¹t t¶i tÝnh to¸n ph©n bè ®Òu t¸c dông trªn d©y. Trong ®oµn xe HL93 cã mét xe t¶i thiÕt kÕ, ®Ó tiÖn tÝnh to¸n ta ®-a vÒ t¶i träng ph©n bè ®Òu (xe hai trôc thiÕt kÕ qui vÒ t¶i träng tËp trung kh«ng g©y bÊt lîi b»ng) Pi . yi 145.1  145.0,463  35.0,283 Kt®=   31.72 KN / m  dah 7 d,dg: ChiÒu dµi 2 khoang dÇm n»m kÒ nót d©y tho¶i nhÊt g: Gãc nghiªng cña d©y v¨ng tho¶i nhÊt ë khu gi÷a nhÞp. TÜnh t¶i : Do t¶i träng b¶n th©n hÖ dÇm mÆt cÇu: DC1 g1  g dc b  d n g dc  7.33  2.4  17.59T / m  175.9 KN / m 8.7  2.4 g dn   2.61T / m  26.1KNm 6 g d  26.1  175.9  202 KN / m T¶i träng líp phñ mÆt cÇu (DW): g lp  0.075 x 2.3 x 11  1.8975T / m  18.98KN / m T¶i träng lan can (DC2): g lc  2 x 0.23 x 2.4  1.104T / m  11.04 KN / m Néi lùc trong d©y v¨ng do t¶i träng tÜnh t¸c dông (mét d©y):  p  g d  d g  S 1max  0.5  2 sin  g Víi d = 8m, dg= 6m, g= 23 0 Néi lùc do tÜnh t¶i Néi lùc gi(KN/m) Pit(KN)
 7. DC1 202.00 1810.30 DC2 11.04 98.94 DW 18.98 170.10 Ho¹t t¶i: HÖ sè ph©n phèi ngang cña t¶i träng lµn xe HL93: (0.940  0.220)  9 W   5.22 2 pW  5.22  3 .1  16 .182 KN / m HÖ sè ph©n phèi ngang cña t¶i träng xe t¶i thiÕt kÕ HL93: 0.892  0.748  0.652  0.508  0.412  0.268  LL   1.74 2 pLL= 1.74 x Kt® = 1.74 x 31.72 = 55.19 KN/m Néi lùc trong d©y v¨ng do t¶i träng ho¹t t¶i t¸c dông (mét d©y): S max   ph d  d g  2 sin  g 0 Víi d =6m, dg = 8m,  g= 23 Néi lùc p (KN/m) Simax (KN) W 16.18 281.91 LL 55.19 961.60 Tæ hîp néi lùc theo tr¹ng th¸i giíi h¹n I: S TT  1 . 05 (1, 25 .S DC 1  1, 25 .S DC 2  1,5 .S DW  1 .75 S W  1, 75 .S LL ) T¶i träng HÖ sè Stcmax(KN) Sttmax(KN) DC1 1.25 1810.30 2262.87
 8. DC2 1.25 98.94 123.67 DW 1.5 170.10 255.14 W 1.75 281.91 493.35 LL 1.75 961.60 1682.81 1 S max= 4817.84 KN - Néi lùc trong c¸c d©y v¨ng cßn l¹i trong ph¹m vi nhÞp ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: sin  g S i  S max . víi i lµ gãc nghiªng cña d©y v¨ng thø i sin  i 50° 45° 40 ° 7° ° 3 34 4° ° ° 32° ° 30° 29° 27° 26 ° 25°2 23 66 57
 9. B¶ng tæng hîp néi lùc trong d©y D©y sè i sini Smax (KN) Si (KN) 1 23 0.391 4817.84 4817.84 2 24 0.407 4817.84 4628.24 3 25 0.422 4817.84 4454.30 4 26 0.438 4817.84 4294.23 5 27 0.454 4817.84 4146.47 6 28 0.469 4817.84 4009.73 7 29 0.485 4817.84 3882.86 8 31 0.515 4817.84 3654.95 9 34 0.559 4817.84 3366.31 10 37 0.602 4817.84 3127.86 11 41 0.656 4817.84 2869.20 12 46 0.719 4817.84 2616.73 13 53 0.798 4817.84 2356.82 14 64 0.899 4817.84 2094.03 - TiÕt diÖn d©y v¨ng ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Si Ai  R Si: Néi lùc trong d©y thø i R: C-êng ®é tÝnh to¸n cña vËt liÖu, R = 0.45Rg Rg: C-êng ®é giíi h¹n cña d©y, Rg= 1860 Mpa  R = 0.45x1860 = 837 Mpa = 83.7 KN/cm2 TiÕt diÖn d©y v¨ng ®-îc tæ hîp tõ c¸c tao c¸p ®-êng kÝnh 15.2mm cã diÖn tÝch f = 1.4 cm2 (gåm 7 sîi 5) Ai Sè tao c¸p trong tõng d©y v¨ng: n  f B¶ng tæng hîp tiÕt diÖn d©y v¨ng DiÖn tÝch thùc D©y sè Si (KN) Ai(cm2) Sè tao Chän (cm2) 1 4817.84 57.56 41.11 42 58.8 2 4628.24 55.30 39.50 40 56 3 4454.30 53.22 38.01 39 54.6 4 4294.23 51.30 36.65 37 51.8 5 4146.47 49.54 35.39 36 50.4
 10. 6 4009.73 47.91 34.22 35 49 7 3882.86 46.39 33.14 34 47.6 8 3654.95 43.67 31.19 32 44.8 9 3366.31 40.22 28.73 29 40.6 10 3127.86 37.37 26.69 27 37.8 11 2869.20 34.28 24.49 25 35 12 2616.73 31.26 22.33 23 32.2 13 2356.82 28.16 20.11 21 29.4 14 2094.03 25.02 17.87 18 25.2 - TÝnh to¸n néi lùc trong d©y neo Riªng d©y neo lµm viÖc bÊt lîi nhÊt khi ho¹t t¶i ®øng kÝn nhÞp gi÷a. khi ®ã néi lùc trong d©y neo x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: S0  S t 0  S h 0 Trong ®ã St o: Néi lùc trong d©y neo do tÜnh t¶i (mét d©y) gt dn S t 0  0.5  2.sin  n i i neo dn n  6000 g 1 víi dn = 6m, n= 23 0 T¶i träng HÖ sè gi (KN/m) Simax (KN) DC1 1.25 202.00 969.80 DC2 1.25 11.04 53.00 DW 1.50 18.98 91.12 t S0 = 1113.93 KN Sho: Néi lùc trong d©y neo do ho¹t t¶i k cos  i S h0   S hi i j cos  0 Shi: Néi lùc trong d©y v¨ng thø i do ho¹t t¶i
 11. sin  g S h i  S h1max . sin  i k S i j h Tæng sè lùc trong d©y do ho¹t t¶i, tÝnh tõ d©y thø j ®Õn d©y thø k (j, k lµ d©y i : ®Çu vµ d©y cuèi ë nhÞp chÝnh tÝnh tõ th¸p cÇu ra gi÷a nhÞp chÝnh j = 1, k = 14) i: Gãc nghiªng cña d©y v¨ng thø i 0: Gãc nghiªng cña d©y neo - Trong tr-êng hîp nµy ho¹t t¶i bao gåm t¶i träng lµn ph©n bè ®Òu W = 3.1 KN/m trªn 1/2 nhÞp gi÷a theo ph-¬ng däc cÇu (91m), t¶i träng xe 3 trôc thiÕt kÕ (bÊt lîi h¬n 2 trôc) coi nh- lùc tËp trung ®Æt t¹i nhÞp gi÷a theo ph-¬ng th¼ng ®øng cã kÓ tíi hÖ sè ph©n phèi ngang (v× chiÒu dµi trôc xe qu¸ nhá so víi chIÒu dµi cÇu) + Ta cã néi lùc trong d©y lín nhÊt do t¶i träng lµn g©y ra phÝa nhÞp gi÷a lµ: Shmax = 493.35 KN (tÝnh ë trªn nh- ®èi víi tr-êng hîp tÝnh 1 d©y v× t¶i träng lµn ph©n bè ®Òu trªn toµn cÇu) + T¶i träng lín nhÊt cña xe t¶i cã thÓ ®¹t ®-îc: Pxe = 1.74 x (1 + 0.25) x 325 = 706.88 KN Do trªn cÇu chØ cã tèi ®a 1xe t¶i/1lµn nªn kÓ ®Õn tr-êng hîp bÊt lîi nhÊt (ho¹t t¶i lÖch h¼n vÒ 1 phÝa theo ngang cÇu). Theo ph-¬ng däc cÇu cã khi ho¹t t¶i lÖch vÒ 1 bªn d©y neo ®Çu cÇu nªn ®Ó an toµn ta coi nh- toµn bé t¶i träng xe chØ t¸c dông lªn 1 d©y neo( toµn cÇu cã 4 d©y neo). Dêi lùc tËp trung nµy ®Æt t¹i d©y neo, ta tÝnh ®-îc néi lùc do xe t¶i g©y ra trong d©y neo: Shmax = 706.88 x sinαneo = 706.88 x sin230 = 276.2 KN B¶ng tÝnh to¸n néi lùc trong c¸c d©y do t¶i träng lµn g©y ra Shimaxx D©y sè i cosi Shmax(KN) Shimax(KN) cosi/cosn 1 23 0.921 493.350 493.350 493.350 2 24 0.914 493.350 473.935 470.356 3 25 0.906 493.350 456.124 449.096 4 26 0.899 493.350 439.732 429.371 5 27 0.891 493.350 424.602 411.010 6 28 0.883 493.350 410.599 393.864 7 29 0.875 493.350 397.608 377.809 8 31 0.857 493.350 374.269 348.544 9 34 0.829 493.350 344.712 310.496 10 37 0.799 493.350 320.295 277.935 11 41 0.755 493.350 293.808 240.944 12 46 0.695 493.350 267.955 202.280
 12. 13 53 0.602 493.350 241.340 157.870 14 64 0.439 493.350 214.430 102.227 Tæng néi lùc do ho¹t t¶i g©y ra t¹i d©y neo lµ: Sh0 = Sh0W + Sh0LL = 4665.15 + 276.2 = 4941.35 KN VËy: t S 0h  S 0  S 0  4941.35  1113.93  6055.28KN h S 6055 .28 Ai  i   72 .35 cm 2 R 83 .7 Ai 72.35 n   51.2 tao  Chän n = 60 tao f 1.4 - TÝnh to¸n s¬ bé khèi l-îng d©y v¨ng + TÝnh cho mét dµn d©y khèi l-îng d©y phÇn nhÞp chÝnh Sè tao DiÖn tÝch d©y ChiÒu dµi D©y sè V(m3) M(kg) chän (cm2) d©y(m) 1 42 58.8 94.81 0.557 4376.240 2 40 56.0 88.72 0.497 3900.131 3 39 54.6 77.25 0.422 3311.012 4 37 51.8 76.59 0.397 3114.379 5 36 50.4 70.56 0.356 2791.636 6 35 49.0 64.55 0.316 2482.916 7 34 47.6 58.59 0.279 2189.274 8 32 44.8 52.68 0.236 1852.650 9 29 40.6 46.84 0.190 1492.838 10 27 37.8 41.10 0.155 1219.560 11 25 35.0 35.51 0.124 975.637 12 23 32.2 30.15 0.097 762.102 13 21 29.4 25.17 0.074 580.898 14 18 25.2 20.84 0.053 412.257 Tæng 29461.530 khèi l-îng d©y phÇn nhÞp biªn
 13. Sè tao DiÖn tÝch d©y ChiÒu dµi D©y sè V(m3) M(kg) chän (cm2) d©y(m) neo 60 84.00 94.81 0.796 6251.771 2 40 56.00 88.72 0.497 3900.131 3 39 54.60 77.25 0.422 3311.012 4 37 51.80 76.59 0.397 3114.379 5 36 50.40 70.56 0.356 2791.636 6 35 49.00 64.55 0.316 2482.916 7 34 47.60 58.59 0.279 2189.274 8 32 44.80 52.68 0.236 1852.650 9 29 40.60 46.84 0.190 1492.838 10 27 37.80 41.1 0.155 1219.560 11 25 35.00 35.51 0.124 975.637 12 23 32.20 30.15 0.097 762.102 13 21 29.40 25.17 0.074 580.898 14 18 25.20 20.84 0.053 412.257 Tæng 31337.062 Khèi l-îng d©y v¨ng 1 dµn d©y: M = Mb + Mc = 29461.53 + 31337.062 = 60798.592 kg Khèi l-îng d©y v¨ng toµn cÇu: Mv = 4.M = 243195 kg 1.1.1.4. KÕt cÊu bªn d-íi: - Mè cÇu: Trong cÇu d©y v¨ng th× hÇu hÕt t¶I träng ®Òu truyÒn vµo d©y v¨ng nªn gÇn ®óng cã thÓ coi mè chÞu t¶I träng nh- ph-¬ng ¸n 1 => LÊy kÕt qu¶ tÝnh to¸n tõ ph-¬ng ¸n I, ta cã: ThÓ tÝch cña mè = ThÓ tÝch cña th©n mè + thÓ tÝch cña c¸nh mè + thÓ tÝch bÖ mè. ThÓ tÝch th©n mè : VT (BÒ réng 12m) ThÓ tÝch c¸nh mè : VC ThÓ tÝch bÖ mè : VB (BÒ réng 13m) ThÓ tÝch cña mè Mè Cao T-êng c¸nh Th©n mè BÖ mãng Vmè(m3) A0 7.8 25.838 161.951 440 627.789 A3 7.8 25.838 161.951 440 627.789 Khèi l-îng cèt thÐp : + Hµm l-îng s¬ bé: 80 (kg/m3) + Khèi l-îng cèt thÐp :m = 2 X 80 X 627.789 = 100446.24 (kg)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản