intTypePromotion=3

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
157
lượt xem
70
download

thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thấy rõ công việc lắp ráp được thực hiện như thế nào ta đi tìm hiểu các hệ thống lắp ráp và xem xét nó để lựa chọn hệ thống lắp ráp cho hợp lý Các phương pháp tổ chức quá trình lắp ráp được phân loại như sau: 2.4.1 Lắp ráp bằng tay tại một vị trí là: Phương pháp lắp ráp trong đó chỉ cómột vị trí làm việc mà tại đó công việc lắp ráp được hoàn tất, cho cả chi tiết hoặc hoàn tất một cụm nào đó cuả sản phẩm....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế dây chuyền tự động lắp ráp bút bi, chương 5

  1. Chương 5: Heä thoáng laép raùp Ñeå thaáy roõ coâng vieäc laép raùp ñöôïc thöïc hieän nhö theá naøo ta ñi tìm hieåu caùc heä thoáng laép raùp vaø xem xeùt noù ñeå löïa choïn heä thoáng laép raùp cho hôïp lyù Caùc phöông phaùp toå chöùc quaù trình laép raùp ñöôïc phaân loaïi nhö sau: 2.4.1 Laép raùp baèng tay taïi moät vò trí laø: Phöông phaùp laép raùp trong ñoù chæ coùmoät vò trí laøm vieäc maø taïi ñoù coâng vieäc laép raùp ñöôïc hoaøn taát, cho caû chi tieát hoaëc hoaøn taát moät cuïm naøo ñoù cuaû saûn phaåm. Phöông phaùp naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng vôùi saûn phaåm phöùc taïp soá löôïng ít ñoâi khi saûn phaåm chæ laø moät loaïi. Ví duï laøm vieäc caàn moät hay nhieàu coâng nhaân phuï thuoäc vaøo kích côû saûn phaàm vaø naêng suaát yeâu caàu. Caùc saûn phaåm ñöôïc thieát keá theo ñôn ñaët haøng nhö maùy coâng cuï, trang thieát bò coâng nghieäp, maùy bay, taøu thuyeàn hoaëc caùc vaät maãu khaù phöùc taïp ( ví duï nhö thieát bò chuyeân duøng, xe hôi …) thöôøng söû duïng phöông phaùp naøy. Daây chuyeàn laép raùp baèng taygoàm nhieàu vò trí laøm vieäc, trong ñoù toaøn boä saûn phaåmhoaëc caùc cuïm chính ñöïôc hoaøn taát theo daây chuyeàn töø vò trí naøy sang vò trí kia trong heä thoáng. Taïi moãi vò trí laøm vieäc moät hoaëc nhieàu coâng nhaân cuøng tham gia laép
  2. raùp ñeå hoaøn thaønh saûn phaåm. Khi saûn phaåm tôùi vò trí laøm vieäc cuoái cuøng thì noù ñöôïc hoaøn chænh. Caùc heä thoáng laép raùp töï ñoäng söû duïng caùc phöông phaùp laép raùp töï ñoäng ôû caùc vò trí laøm vieäc thay vì laép raùp baèng tay. 2.4.2 Daây chuyeàn laép raùp baèng tay. Daây chuyeàn laép raùp baèng tay thöôøng ñöôïc duøng trong saûn xuaát haøng khoái, trong ñoù coâng vieäc ñöôïc chia thaønh nhöõng nhieäm vuï nhoû. Caùc coâng vieäc nhoû naøy ñöôïc giao cho töøng vò trí laøm vieäc trong daây chuyeàn. Moät trong nhöõng thuaän lôïi phöông phaùp naøy laø söï chuyeân moân hoaù lao ñoäng baèng caùch giao cho moãi coâng nhaân moät soá nhieäm vuï coù tính laëp laïi, nhôø vaäy hoï laøm vieäc nhanh hôn. 2.4.3 Daây chuyeàn laép raùp töï ñoäng Thuaät ngöõ laép raùp töï ñoäng nghóa laø söû duïng caùc thieát bò cô khí hoaù vaø töï ñoäng hoaù ñeå thöïc hieän nhöõng chöùc naêng khaùc nhau trong daây chuyeàn hay teá baøo laép raùp. Ñaõ coù nhieàu thaønh töïu ñaït ñöôïc veà lónh vöïc laép raùp töï ñoäng trong nhöõng naêm gaàn ñaây. Moät soá nhöõng tieán boä ñaõ thuùc ñaåy nhôø nhöõng tieán boä trong lónh vöïc ngöôøi maùy. Nhöõng roboùt coâng nghieäp thænh thoaûngñöôïc söû duïng nhö nhöõng thaønh phaàn trong heä thoáng laép raùp. Maëc duø nhöõng phöông phaùp laép raùp baèng tay ñöôïc moâ taû ôû treân chaéc chaén seõ ñöôïc söû duïng nhieàu naêm trong töông lai, nhöng nhöõng cô hoäi ñeå ñaït toát ñeå ñaït hieäu suaát cao laø nhôø söû duïng nhöõng phöông phaùp töï ñoäng .
  3. 2.5 Saûn phaåm 2.5.1 Giôùi thieäu moät soá saûn phaåm coù maët treân thò tröôøng Töï ñoäng hoùa quaù trình coâng ngheä laø phöông höôùng phaùt trieån chung cuûa caùc nöôùc treân toaøn theá giôùi. Nhaát laø ñoái vôùi nhöõng nöôùc coâng nghieäp ñang phaùt trieån nhö ñaát nöôùc ta hieän nay thì yeâu caàu ñoù caøng caáp baùch vaø khoâng theå thieáu. Quaù trình töï ñoäng hoùa taêng naêng suaát, giaûm giaù thaønh saûn phaåm vaø ñieàu quan troïng laø giaûi phoùng söùc lao ñoäng cuûa con ngöôøi. Taïi coâng ty buùt bi Thieân Long bao goàm nhieàu phaân xöôûng saûn xuaát, saûn xuaát nhieàu loaïi buùt bi khaùc nhau nhö: buùt chì saùp, buùt loâng kim, buùt daï quan, buùt bi thöôøng vôùi saûn löôïng haèng naêm haøng trieäu caây. Quaù trình saûn xuaát buùt bi hieän nay chuû yeáu theo daây chuyeàn baùn töï ñoäng, ôû moät soá khaâu phöùc taïp vaãn phaûi thöïc hieän baèng tay maëc duø coâng vieäc ôû ñaây aûnh höôûng xaáu ñeán söùc khoeû cuûa
  4. ngöôøi coâng nhaân. Vì vaäy muïc tieâu hieän nay cuûa coâng ty laø töøng böôùc thay theá daây chuyeàn laép raùp, thay theá söùc ngöôøi ñeå ñaûm baûo an toaøn lao ñoäng, saûn phaåm taïo ra ñaùp öùng ñuùng yeâu caàu chaát löôïng.Tuy vaäy ñeå thöïc hieän keá hoaïch nhö treân coâng ty caàn phaûi coù nguoàn ñaàu tö lôùn veà voán.Taïi caùc xí nghieäp haàu heát caùc daây chuyeàn saûn xuaát töï ñoäng ñöôïc nhaäp töø nöôùc ngoaøi nhö Trung Quoác, Ñaøi Loan ñaõ saûn xuaát töø nhieàu naêm nay tuy saûn phaåm laøm ra coù chaát löôïng nhöng do daây chuyeàn söõ duïng quaù laâu caàn thieát keá laïi moät soá cum khaùc ñeå phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa coâng ty . Phöông höôùng hieän nay cuûa coâng ty laø saûn xuaát laïi caùc daây chuyeàn nhaäp töø nöôùc ngoaøi ñeå giaûm giaù thaønh, nhöng vaãn ñaûm baûo naêng suaát yeâu caàu. Giôùi thieäu saûn phaåm.
  5. Hình 1 laø moät saûn phaåm ñieån hình coù theå aùp duïng hình thöùc laép raùp töï ñoäng. Saûn phaåm naøy laø moät loaïi buùt bi cuûa coâng ty buùt bi Thieân Long vôùi maõ saûn phaåm TL-034(Jollee). Hình 1 Caùc boä phaän cuûa TL-034 bao goàm:ruoät, caùn, taûm, naép
  6. 2.5.2 Hình aûnh saûn phaåm coù theå laép raùp baèng daây chuyeàn töï ñoäng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản